Somogyi Néplap, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

Spanyolországban Irnn városában ismeretlen tettesek agyon­lőttek két csendőrt. A képen: elszállítják a holttesteket (Teiefotó — AP—MTI—KS) A hét három kérdése Hogyan alakul a ke- * • let—nyugati viszony az újévi nyilatkozatok tükré­ben? Az új esztendő alkalmá­ból sorra-rendre megnyilat­koztak a vezető államférfi­ak a világ minden országá­ban. Szavaikból vagy abból, hogy mire helyezik a hang­súlyt, következtetést lehet levonni szándékaikra, az új évben alkalmazandó takti­kájukra. s az egybevetés le­hetővé teszi bizonyos mérleg elkészítését is. Nos, a szovjet vezető tes­tületek (a párt, a kormány, a legfelsőbb tanács) együt­tes újévi üdvözlete nyoma­tékkai hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió a fegyverkezési' hajsza megfékezését kíván­ja. Ugyanakkor nem ha­gyott kétséget afelől, hogy a Szovjetunió következete­sen fogja ezután is védel­mezni a saját érdekeit csak­úgy, mint szövetségeseiét, barátaiét. Jurij Andropov interjút adott Kingsbury Smith-nek. ennek a tekinté­lyes. idős amerikai publi­cistának, aki három évtized leforgása alatt több alka­lommal is kért nyilatkozatot a Szovjetunió vezetődtől. Az Andropov-lnterjú újra tar­talmazza a jelentős szovjet fegyverzetkorlátozási javas­latokat és utalás történt benne egy szovjet—amerikai csúcstalálkozóra is. j Reagan elnök ezt kővető­en bizonyos fokig enyhül- tebb hangnemben nyilatko­zott a genfi fegyverzetkor- látozási tárgyalásokon vár­Londonban. a Trafalgar té­ren, az újévet köszöntő har­mincezres tömeg, hajnaltájt agyontaposott két fiatal nőt. Képünkön: egy harmadikat, rendorgyűrűben ápolnak (Teiefotó: AP—MTI—KS) ható előrehaladásról, de egyelőre még nem szólt ma­ga is a csúcstalálkozóról. Az amerikai sajtó találgatásokat közölt arról, hogy Eugene Rostow, az USA fegyverzet- ellenőrzési és leszerelési hi­vatalának igazgatója a „ke­mény vonal” képviselője eiöbb-utóbb távozik helyé­ről. Ugyanakkor híre járta, hogy Paul Nitze viszont, a genfi amerikai tárgyalókül­döttség vezetője figyelmez­tetésben részesült, mert egy nyilatkozatában megegye­zési lehetőségekről szólt.., Az amerikai magatartás leg­alábbis kétarcú. De egyesek már ezt is haladásnak mondják, emlékeztetve a korábbi elutasító washingto­ni megnyilatkozásokra. Még a pápa is foglalkozott újévi üzenetében a leszere­m AZ ESEMÉNYEK CÍMSZAVAKBAN HÉTFŐ: Moszkvában Bejelentet­ték, hogy Grramiko kül­ügyminiszter január második felében az. NSZK-ba utazik. — Pá­rizsban Cheysson kül­ügyminiszter közölte, hogy februárban Moszk­vába látogat. — J assz er Arafat megbeszélést folytatott Kreisky oszt- kianceliárral. KEDD: Bejrut mellett. Khaldé- ba.n amerikai—izraeli— libanoni tárgyalások kez­dődtek. — Az amerikai külügyi szóvivő szerint az TiSA bizonyos feK-ilá- gosítóeoikat kéirt az ropov-javaslatokról. SZERDA: Moszkvában bejelentet­ték. hogy Gromiko az NDK-ba is eáilátógát, ja­nuár második felében. — A lengyel parlament, a szejim, határozatot ho­zott a hároméves tervről. CSÜTÖRTÖK: Andropov nyilatkozatot adott Kingsbury Smith amerikai publicistának. — Reagan elnök - valamivel enyhébb fogalmazásban nyilatkozott a szovjet fegyverzetkorkátozási ja­vaslatokról. — Finnország­ban . kisebbfajta kor- :n,ajn;y v<a volt Kaiévá Sorsa megmaradt kor­mányfőt posztján, három kommunista miniszter távozott. PÉNTEK: A szovjet vezető testüle­tek újévi üdvözletük­ben a fegyverkezési haj­sza megfékezését sürget­ték. — Reagan újabb nyilatkozatában azt mondta: haladást remél Géniben. — Mitterrand elnök a francia hadsereg atom fegyverzetének kor­szerűsítését helyezte ki­látásba. SZOMBAT: Arafat újévi üzenetében a ...Sídosaeno-/ fordult és megbékélésre szólított fel. — F.melik a japan költségvetés katonai ki­adásait. — A pápa az egyenlőségen alapuló le­szerelés fontosságáról szólt. VASÁRNAP: Harcok Észak-Libamon- ban mohamedán csopor­tok között. — Elmélyült a. portugál kormányvál­ság. növekszik az ktő előtti választások való­színűségé. — Egyhetes nyugat-európai körútra indult a japán külügy­miniszter. léssel, a világot fenyegető fegyverkezési hajszával, s az egyenlőségen alapuló le­szerelés fontosságát hangsú­lyozta. Mik a kilátásai a hár­más, amerikai—izrae­li—libanoni tárgyalásoknak? önmagában véve az ame­rikai diplomácia sikereinek mondhatják Washingtonban, hogy sikerült tárgyalóasztal meüé ültetniök Libanon képviselőit az izraeli dele­gációval együtt s hogy meg­indult a tárgyalássorozat az izraeli—libanoni kapcsola­tok jövőjéről. Felváltva egy­szer a libanoni Khaldébam, másszor pedig az észak-iz­raeli Kiriat Smonában ta­lálkoznak a küldöttségek. Egyelőre azonban még a na­pirendben sem tudtak meg­állapodni. Az ellentétek lé­nyege az, hogy lábadton sze­retné először a területén lé­vő külföldi csapatok, közöt­tük az izraeliek távozását elérni, erről akar mindenek­előtt tárgyalni, Tel Aviv képviselői viszont előbb a két ország viszonyának ren­dezését kívánják elérni, be­leértve az Izrael biztonsága szempontjából fontosnak ítélt garanciák libanoni megadását. Hármas tárgyalásokról tu­lajdonképpen nem nagyon lehet beszélni, mert a világ számára nyilvánvaló, hogy az USA itt nem közvetítő, nem döntőbíró, hanem na­gyon is elkötelezetten áll Izrael oldalán. Legfeljebb csak a látszatot szeretné megmenteni adott esetben, s úgy tűnne fel. mint az izraeli érdekek figyelembe­vétele mellett egyes arab érdekek védelmezője is. Saj­nos, az arab álláspont most sem egységes, az arab erő­ket napjainkban is sikerült megosztaniok az imperialis­ta ügynököknek. 3 Mik a céljai Kínának • Afrikában? Csao Ce-^jang kínai mi­niszterelnök Afrikát járja. Egy hónap alatt tíz országba látogat el. Kereken húsz esztendővel ezelőtt Csou En-laj, az akkori kínai kor­mányfő hasonló körutat tett, ő akkor még a maói gondo­latot kívánta népszerűsíteni, azt állítva, hogy „Afriká­ban forradalmi helyzet ala­kult ki". Az akkori pekingi nézetek megriasztották nemcsak az afrikai főváro­sok úgynevezett „mérsékelt politikusait” és üzletembe­reit, hanem nem egy eset­ben még a kisembereket is. Most mások Kína céljai a miniszterelnök afrikai kőrútjával. Peking nem ösz­tönöz semmilyen „forradal­mi változásra”, sőt, például, Rakatban Csao Ce-jang kí­nai támogatást helyezett ki­látásba ama marokkói tö­rekvések számára, amelyek a nyugat-szaharai „lázadás” leverésére irányulnak. Kí­na ki akarja terjeszteni kap­csolatait és például az afri­kai országokban piacot ke­res a kínai portékáknak. Az együttműködés más formáit is keresi: Algériában példá­ul vasutat fognak építeni a kínaiak. A kínai kormányfő tár­gyalásai során igyekszik el­fogadtatni vendéglátóival azt a gondolatot, hogy K ina is a harmadik világhoz tar­tozik, sőt, hogy annak ve­zető szerepiére hivatott. Csáo Ce-janig alighanem azt akarja bizonyítani kőrútján, hogy Kína és Afrika közös feladatokat kell, hogy vál­laljanak. Érdekes azonban megfigyelni, hogy már ko­rántsem olyan „automati­kus” szovjetellenesség dik­tálja Kína afrikai „nyitá­sát”, mint korábban. A pe­kingi hangváltást alighanem az is indokolja, hogy észre­vették: a primitiv szovjetel­lenesség Afrikában sehol sem találhat igazi követők­re. P. J. (Folytatás az 1. oldalról) kát tengeralattjárókról in­dítható ballisztikus rakéták és nehézbombázók: alkotják. Kölcsönösen elfogadható megállaposás keresése csak úgy képzelhető el. ha vala­mennyi hadászati fegyver- fajtát és a stratégiai hely­zetet meghatározó vala­mennyi tényezőt figyelembe vesszük. • A Szovjetunió a maga ré­széről azt javasoljhogy 1990-ig fokozatosan ^csök­kentsék az interkontinentá­lis ballisztikus rakéták és a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták indító­állásait, valamint a nehéz­bombázók számát olyan szintre, hogy mindkét fél 1800 egységgel rendelkezzék, azaz 25 százalékkal csök­kentsék e fegyverek számá­nak plafonját, ahogyan azt a SALT—II. megállapodás is előírja. Egyenlő, közös meg­állapodásban rögzített szint­re csökkentenék a hordozó- eszközökön elhelyezett nuk­leáris töltetek számát is. Ez kétségkívül hatalmas és radikális lépést jelentene a nukleáris szembenállás eny­hítésének és a háborús ve­szély elhárításának útján. Elvi jelentőségű, hogy e megállapodás végrehajtása során a csökkentések vala­mennyi szakaszában a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok azonos helyzetben len­ne biztonságát tekintve és megmaradna hadászati téren közöttük a paritás. A fenti javaslatban a Szovjetunió figyelembe veszi az Egyesült Államok ren­delkezésére álló előretolt ál- lomásoztatású nukleáris esz­közöket is, amelyek a Szov­jetunió és szövetségesei ha­tárainak közvetlen közelé­ben helyezkednek el. A Szovjetunió számára ezek hadászati rendeltetesü fegy­verek, mivel őkét semmi nem ellensúlyozza szovjet részről. (A Szovjetunió nem rendelkezik hasonló fegyve­rekkel az Egyesült Államok területének közelében.) Ép­pen ezért a szárazföldi tele­pítésű interkontinentális bal­lisztikus rakéták, a tenger­alattjárókról indítható bal­lisztikus rakéták és a nehéz­bombázók számának csök­kentésekor az előretolt ál- lomásoztatású amerikai nuk­leáris eszközök aránya a ha­dászati egyensúlyban folya­matosan növekedne. A Szov­jetunió javaslatai ezért fel­tételezik, hogy a hadászati nukleáris erők kölcsönös csökkentésekor az Egyesült Államok nem fogja, növelni más olyan nukleáris eszkö­zeit, amelyek képesek elér­ni a Szovjetunió területén levő objektumokat. Ellenke­ző esetben az Egyesült Ál­lamoknak lehetősége nyílna az eljövendő megállapodás alapjainak kijátszására. A szovjet javaslatok nem korlátozódnak a hordozóesz­közök és a nukleáris tölte­tek számának csökkentésére, hanem arra irányulnak, hogy a hadászati fegyverek minőségi korlátozásának út­ján is sikerüljön előrelépést elérni. A Szovjetunió ezért javasolja néhány új típusú nukleáris fegyver betiltását, többek között mindenfaj­ta telepítésű, hatszáz kilomé­ternél nagyobb hatótávolsá­gú szárnyasrakétáét. A Szovjetunió fellép azért, hogy korlátozzák a már meglevő nukleáris fegyve­reknek a megállapodásokban rögzített paramétereken túli fejlesztését, A Szovjetunió egy sor olyan javaslatot ter­jesztett elő, amely a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok közötti hadászati sta­bilitás erősítését és a két ország közötti bizalom elmé­lyítését szolgálja. Az amerikai fél nem haj­landó hasonlóan átfogó mó­don megközelíteni a kérdés­kört. Mindenezelott azt állítja, hogy előbb a bal­lisztikus rakéták csökken lé­sét kell megkezdeni, a többi fegyvertípusehoz pedig csak ezután kell hozzálátni. Az az amerikai javaslat, hogy a felek 850 egységre csök­kentsék ballisztikus rakétáik számát, első pillantásra úgy tűnik, hogy jelentős csök­kentést jelent és figyelembe veszi az egyenlőség elvét is. Valójában azonban a Szov­jetuniónak kétszer annyira kellene csökkentenie bal­lisztikus rakétáinak számát, mint az Egyesült Államok­nak. A ballisztikus rakétákon kívül az Egyesült Államok több mint 550 nehézbombá- zóval is rendelkezik — ezek számának csökkentését az első szakaszra vonatkozó amerikai javaslatok nem irányozzák elő —, miközben a Szovjetunió sokkal keve­sebb ilyen fegyverrel ren­delkezik.- A javaslat végre­hajtásának eredményeként megközelítőleg 1400 hadásza­ti hordozóeszköz maradna meg amerikai oldalon, a szovjet fél pedig másfélszer kevesebb ilyen eszközzel rendelkezne. A hordozóesz­közökön elhelyezett nukleá­ris tölteteket tekintve az Egyesült Államok majd há­romszoros fölényt érne el. Hogy az amerikai meg­közelítés mennyire össze­egyeztethetetlen az egyenlő­ség és az egyenlő biztonság elvével, az különösen vilá­gosan nyilvánul. meg abban, hogyan értékeli az amerikai fél a szovjet interkontinen­tális ballisztikus rakéták kérdését. Amennyiben az amerikai javaslatokat tel­jes egészében elfogadnák, a Szovjetunió kénytelen lenne leszerelni ilye.ri rakétáinak 90 százalékát, noha ezek a Szovjetunió hadászati védel­mi képességének alapját al­kotják. Az amerikai terv tulajdonképpeni célja igy vagy úgy a Szovjetunió vé­delmi potenciáljának gyen­gítése. Az Egyesült Államok vi­szont ugyanezeknek az egy­oldalúan értelmezett javas­latoknak az alapján módot nyerne arra, hogy jelentős mértékben megnövel je az, i nterkontinen tál is ba 11 iszti- kus rakétáin lévő robbanó- töitetek számát és folytassa hadászati potenciáljának erő­sítésére irányuló, már kidol­gozott programját Világos hogy az amerikai megközelítés nem a kölcsö­nösen elfogadható megegye­zéshez vezető utat tartja szem előtt — a „csökken­tésekről” szóló amerikai ja­vaslat a Szovjetunió egyol­dalú leszerelésére irányul és ezzel egyben az ameri­kai hadászati fölény meg­szerzését szolgálja. Igen nagy eltérések mu­tatkoznak a két fél közö’t a hadászati fegyverkezési hajsza korlátozásának rend­kívül jelentős kérdésében is. Miközben a Szovjetunió kortkrét közös lépéseket ja­vasol. hogy a most folyó tár­gyalások keretében megál­lapodás szülessék a fegyver­kezési hajsza valamennyi lehetséges csatornájának betömésére mind mennyisé­gi, mind pedig minőségi té­ren, addig az amerikai meg­közelítés hosszú évekre elő­re programozza ezt a fegy­verkezési hajszát, mégpedig olyan területeken, amelye­ken az Egyesült Államok fö­lény megszerzésében remény­kedik. Érdemes itt emlékeztetni arra is, hogy Washington egyéb gyakorlati lépéseket is tesz a fegyverkezési hajsza újabb fordulójának megin­dítására. Folytatja, sőt fo­kozza hadászati potenciál­jának növelését különösen az MX és a Trident—2 ra­kéták fejlesztésével és tele­pítésével. Ezek a rakéták nagyszámú robbanótoltettel, nagy robbanóerővel rendel­keznek, az eddigi ilyen fegy­vereknél pontosabbak és az amerikaiak saját bevallása szerint az első csapás mé­résére szolgáló fegyverek. Ezért utasította el az Egye­sült Államok az Ohio-típu- sú tengeralattjárók fejlesz­téséinek, építésének, vala­mint az ezekkel analóg szov­jet tengeralattjárók építésé­nek és fejlesztésének korlá­tozására irányuló szovjet javaslatot. Az amerikai megközelítés konstruktiv voltának vilá­gos hiányán az sem változ­tat, hogy az amerikai kül­döttség a tárgyalások máso­dik fordulójának legvégén javaslatot terjesztett elő a ballisztikus rakéták fellövé­séről szóló tájékoztatásról. A baj nem az, hogy ez a javaslat különbözik attól, amelyet a Szovjetunió ter­jesztett elő ebben, a vonat­kozásban, hanem az, hogy e javaslat előterjesztésével egyidöben az amerikai fél elutasította — méghozzá komoly alap nélkül elutasí­totta — a szovjet fél lénye­gesen messzebb menő, ko­rábban előterjesztett javas­latait, amelyek a válsághely­zetek kialakulásának meg­előzésére és a bizalom erő­sítésére irányultak. A Szovjetunió a létrejövő megegyezés keretében a következőkről szeretne meg­állapodásra jutni: meg kell tiltani a nehézbombázók és a repülőgép-anyahajók köz­lekedését bizonyos, a másik, fél területeivel határos, kö­zösen megállapított területe­ken, időben értesíteni kell egymást a nehézbombázók és az előretolt állomásozta- tású repülőgépek tömeges felszállásáról, a tengeralatt­járó rakétahordozók számá­ra olyan övezeteket kell ki­jelölni, amelyekben tilos lenne a másik fél Számára bármilyen akciót kezdemé­nyezni hajókkal szemben. Ezek a javaslatok nagymér­tékben és hatékonyan hoz­zájárulnának a válsághely­zetek kialakulásának meg­előzéséhez. Az amerikai fél a tárgya­lásokon nem óhajtotta meg­vizsgálni azt a Szovjetunió által előterjesztett javasla- ■ tot. amely sűrített formában tartalmazza azokat a tétele­ket. amelyek a létrehozandó megállapodás vázát alkot­hatnák. Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára a Szovjetunió megalakulásának 60. évfor­dulója alkalmából mondott ünnepi beszédében világo­san értésre adta: „A fegy­verkezés további fokozásá­nak programjai a Szovjet­uniót nem kenyszerithetik arra. hogy egyoldalú enged­ményeket tegyen. Az ameri­kai kihívásra kénytelenek leszünk saját megfelelő fegyverzetrendszereink ki- fejlesztésével válaszolni: az amerikai MX rakétákkal analog saját rakétáinkat, az amerikai nagy hatótávol­ságú szárnyasrakétákkal sa­ját hasonló rakétáinkat szembeállítani, amelyekkel a kísérletek egyébként már folynak.’’ A kérdés most az, vajon hajiandó-e az amerikai fél a megállapodáshoz vezető útra lépni. „Jó lenne azt re­mélni, hogy az Egyesült Ál­lamok erre az igazságos, konstruktív . álláspontra adott válaszában jószándék­ról tesz tanúbizonyságot. Ez elősegítené a siker elérését a tárgyalások sikerének elő­mozdításához’’ — idézi be­fejezésül ismét Jurij Andro- povot az SZKP Központi Bi­zottságának lapja. Az USA-belt Miamiban, ahol az Vesztendő ntolső napjain faji zavargás robbant ki, tovább tart a feszültség. Képün­kön: sisakos—gázálarcos nemzeti gárdisták készültségben 1/ ■■ I ■■ , F Kölcsönösség, egyenlőség, biztonság \

Next

/
Oldalképek
Tartalom