Somogyi Néplap, 1982. november (38. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-20 / 273. szám

Mert eszerte lezajlottak a tantestületekben a hagyomá­nyáé őszi értekezletek. A ko­rábbi években ezeken az ok­tató-nevelő munka égy-egy részterületével foglalkoztak * pedagogúszik, az idei azon­ban rendhagyó volt: az MSZMP Központi Bizottsá­gának áprilisi határozata szerepelt a napirenden. Ez a határozat egész iskola- rendszerünket érintette. Az volt a tantestületen leiadata, hogy a Központi Bizottság allásfoglaiasa nyomán meg­vitassa.-;: miképp tuaják pe­dagógiai erejünet, szúkebb, illetve tágabb környezetüket mozgósítani a korszerű is­kola megteremtéséért és az értékek megőrzésére. Kaposvár egyik új általá­nos iskoláját kerestük meg — hogy arról beszélgessünk, milyen tapasztalatokkal gaz­dagodtak a vita során. Ho­gyan képzelik az általános iskola megújulását? 1981 szeptembereben kezdődött a tanítás a Toldi Miklós Ál­talános Iskolában. Fogyaté­kos volt ugyan még az épü­let, hiányzott a konyha, a tornaterem — ezeket a he­lyiségeket az idén, ev ele­ien vettek birtokukba a ta­milok —, ám a tizenhat tan­terem önmagában is nagy lépést jelentett a város is­kolahálózatának gyarapítás saban. ötszazhatvannegy ta­nuló minden igényt kielégí­tő munkahelye, otthona lett az iskola. A nevelőtestület több mint busa iskolából verbuválódott. Az iskola vezetősége arra törekszik, hogy a sokféle ta­pasztalatot, ötletet, véleményt hat^conyan fölhasználja a közösség hasznára. Rendha­gyó volt itt azért is az őszi értekezlet, mert az 1972-es oktatáspolitikai határozat végrehajtásáról együttesen nem adhattak sízámot — csu­pán a maga munkáját érté­kelhette ki-ki. Tanulsága azonban már közös lebet! Sfc a belső értékeié* is hasznosnak bizonyult. Aj iskola nevelőinek het­'"'"n százaléka két éve tanít ebben a tantestületben, a többiek az idén érkeztek. A belső , tartalékokról mégis sok szó esett az értekezle­ten. Ezeknek a tartalékok­nak a kiaknázása minden tantestületben fontos; itt talán annak alapját is je­lenti, amire az úgynevezett szent lőrinci kísérletet építik. Bármennyire is foglalkoztat­ja a tantestületet a kísérlet­be való bekapcsolódás, a ha­gyományos feladatoknak is nagy súlyúk van. A módszertani kultúra to­vábbfejlesztését szeim előtt tartva igyekeznek érvényre juttatni az új általános isko­lai dokumentumok tartal­mát A* új tantervek eszköz- igényesek — ezeknek a meg­ismerésére es használatára nagy súlyt fektetnek a Toldi iskolában. A tehetséggondo­zás, a gyengébb tanulok föl- zarlcoztatasa a tömegoktatás­ba» sem szenvedhet csorbát, Néprajztudományi konferencia A _hazánk határán kívül élő magyarság körében az elmúlt tíz évben végzett néprajzi kutatásokat összeg­zi száz hazai és tíz külföldi szakember a pénteken Deb­recenben kezdődött kétnapos országos konferencián. A ta­nácskozás első napján a Ju­goszláviában, Ausztriában, Kárpát-Ukrajnában es az Egyesült Államokban folyó magyar néprajzi kutatások­ról tartottak előadásokat, ma a Romániában és Cseh­szlovákiában élő magyarok körében végzett néprajzi ku­tatások eredményeiről szá­molnák be a kutatok. s nem válhat középszerűvé a kettős feladat teljesítése mtatt az oktatás. A tanulók minden képes­segét nem fejlesztheti egy­formán az iskola: a társin­tézményekkel való együtt­működés során egészülhet ki az oktató-nevelő munka. Erre is találunk már több példát. Ám nagyon sokat te­het a pedagógus a tanulók egyéni érdeklődésének ki­elégítése érdekében — je­gyeztek meg az iskolában. lAz iskolai tankönyvek mel­lett egyre nagyobb számban jelennek meg egyeb köny­vek, ezekből szintén sok ismeretét meríthetnek a ta­nulók. Az iskolai könyvtári hálózat épp ezért nagy sze­repet játszik az oktató-ne­velő munka továbbfejleszté­seben. Tíz nap délutánjain — azért vettük ezt az egysé­get, mert az ötnapos mun­karend szerint ennyi ad egy ciklust — több mint húsz­féle elfoglaltságot találnak a tanulók az iskolában. Tizen­négy szakkör működik itt, s az új iskola kialakításához azzal is igyekeztek hozzájá­rulni, hogy a gyerekek igé­nyének fölmérése alapján szervezték ezeket a foglal­kozásokat. Újdonságnak szá­mít — legalábbis nekem —, hogy ezekre a foglalkozások­ra nemcsak a beiratkozott tanulók mehetnek el, hanem előzetes bejelentés alapján bárki, aki épp érdekes fel­adatot talál a foglalkozás munkarendjében. Erről rendszeresen tájékoztatják is a tanulókat a faliújságon. A tanulók munkafegyelmé­ről kedvező képet kaptam az iskolában töltött órákon. Gyerekzgivajtol voltak han­gosak az óraközi szünetek, am mikor megkezdődött a. tanítás, nesztelenné vált az iskola; a munka egészséges, természetes lüktetése érző­dött falai között. A nevelés gyakorlatiasságához tarto­zik, hogy a tanulóktól tet­teket várnak — s ezek bi­zonyítanak. Nyolc év alatt itt minden tanulóiból lesz „vezető” és „beosztott”, min-r denkinek van feladata. Az iskola igazgatója elmondta: arra törekednek, hogy min­den tanuló önmaga intézze azt az ügyet, amit rábíznak. Az úttörőmozgalom így ne­vel közéletiségre. Az őszi értekezlet jegyző­könyve igen vastag. A be­szélgetéseken sem érinthet­tünk minden területét, ami fontos. Csupán jelezni akar­tuk, milyen műhelymunka folyik a tantestületekben. Az őszi értekezletek lég­köre bíztató. S ennek érződ­nie kell az oktató-nevelő munkában, az elhatározások kivitelezeseben is. Horányi Barna Nyírfácskák A Nyírfácska együttest 1948-ban alapította Nngyezsda Nagyézsgyina, a moszkvai Nagy­színház balerinája. A sikeres út az „Áll egy ifjú nyírfa". . . kezdetű népdalra komponált koreográfiával kezdődött. Kezdet­ben húsz lányból állt a csoport, később egy férfitánccsöport is csatlakozott hozzájuk, ám az együttes fénypontja ma' is a női kar. Ma a negyedik művésznemzedék dolgozik a Nyírfácska együttesben. Az elsők, az alapí­tók már kiváltak ;— nyugdíjba mentek vagy koreográfusként dolgoznak. Az együttes át­lagéletkora 23 év. A tudás, a harmónia, az eredeti, sajáton művészi kidolgozás magaval ragadja a né­zőt. A kompozíció egyszerűsége, az ízléses megformálás, a világos koreográfia — ez a Nyírfácska jellemző stílusa. Két éve az együttes elvesztette Nagyezs- dát, aki harminc évig volt művészeti veze­tője. Most Mira Kolcova vezetésével, azóta először új programmal lépnek föl. Az egy- lélegzetű, hatalmas kompozíció címe: Évsza­kok. Néhány kép: az orosz mezőkön, trojka az őszi vásáron. .. Műsorukkal mindenütt nagy sikert arat­nak. Évente fél évet külföldi színpadokon lépnek föl. Három Ifjú nyírfa — a láneocska karból Műgyűjtőknek Zsolnay porcelánok A világ huszonöt legrango­sabb porcelángyárának ter­mékei között a kézzel festett Zsolnay porcelán- és fa­jansztányér kák is megtalál­hatók abban a kollekcióban, amelyet az amerikai Frank­lin cég állított össze a szép porcelánokért rajongó mű­gyűjtők számára. A pécsi gyár hagyományos díszedé­nyei most először jutottak el az Amerikai Egyesült Álla­mokba. A tengerentúli or­szágok kereskedői korábban csak zöld eozinmázas dísz­tárgyakat és porcelánszobro­kat rendeltek. A nyolc centiméternél alig nagyobb átmérőjű edénykékből az ér végéig összesen ötvenezret, jövőre pedig újabb húszezret készí­tenek, s a program szerint később díszes apró vázákat w gyártanak a yílág leghíre­sebb porcelánjait felvonulta­tó gyűjteményekhez. A Zsol­nay Múzeum értékes tár­gyain és az évszázados dí­szítőkönyvek lapjain föllelt hagyományos motívumokat kézzel festik, majd magas hőmérsékleten raégetik a jel­legzetes vajsárga porcelán­fajanszra. Innen az eljárás német eredetű neve, a scharf-feuer. Az igényes termékek egyre fokozódó népszerűségét jelzi, hogy a gyár tíz év alatt tízszeresére növelte a dísz- műtermelést. Az idén olyan fejlesztésbe fogtak, amelynek eredményeként 1983 második felétől évről évre mintegy harmincmillió forint értékű termékkel többet gyárthat­nak a Zsolnay-fajanszokból. Pénzéhes nyelvtanárok? Meggazdagodásra szeret­nék. felhasználni a kisvállal­kozások lehetőséget a Ka­posvári Mezőgazdasági Fő­iskola nyelvtanárai is ahe­lyett, hogy a tanítási órákon mindem lehetségest elkövet­nének nemzetünk végzetes nyelvi tudatlanságának fel­számolásáért, a dohányra hajtanak. Gyarlóságukat ékese« bizonyítja, hogy ma- szakoláskor komoly teljesít­ményre képesek, kötelessé­güket azonban csak ímmel- ámmal teljesítik, mart ezért csupán a fizetés jár, sem­mi mellékes, semmi jatt. Átok tehát rájuk!... Ezt sugallta — némelyest diplo- matikusabb megfogalma­zásban — az a néhány mon­dat, amellyel a csütörtöki Tv-híradó műsorvezetője ki­egészítette a pécsi stúdió — információink szerint erősen megrövidített és tartalmi Novemberi eső A közhely -mondattal nyu g- latom magam: ez már — bizonyosan — a korral jár. Mármint az értelmetlen me- di tálás régi dolgok fölött. Miért keresek például ösz- szefüggést időpontok, vala­mikor megesett — és csali számomra érdekes — törté­nések között? Nem tudom. De tudnom kellene-e egyál­talán? Apám tizenháromban szü­letett, s akkor tanult jár­ni, amikor nagyapám arra kapott „szíves” invitálást: öltözzön huszármentébe, es orosz földön járassa a lovát Én akkor láttam meg a nap­világot. amikor a költő ki­szemelte azt a bizonyos te- hervonatot Szárszón. Hogy apám hallott-e valamit arról az emberről — sohase kér- dezhettem meg, mert alig túl a harmincadik születés­napján a hadifogságban el­vitte a vérhas. Az értelmet­len halálba túlzott becsüle- tessége is belejátszott. Ami­kor ugyanis a behívó paran­csot teljesítve jelentkezett a laktanyában Pécsen, kide­rült, hogy alakulata már a frontra ment, s ő ahelyett, hogy visszafordult volna, el­indult megkeresni a társait. Még száz kilométert se vit­te a vonat, s máris ott volt, ahová dehogyis kívánkozott. Nagy tévedéséből biztosan levonta a súlyos következte­tést, amit azonban már so­hasem nyílt ■ alkalma hasz­nosítani. November van, s én kihúzom magam: tizenöt évvel többet kaptam eddig az élettől, mint amennyi ne­ki jutott. öregapám, szegény, az el­ső háború 'után megkapta a hadirokkant jel vényt, a má­sodiknak odaadta a fiát, akit, kitartóan visszavárt, mivel a szomorú bizonyos­ságtól sokáig nem kapott hitelt érdemlő hírt Több mint tíz évig várt türelem­mel, aztán az öreg huszár szép csöndesen, minden előz­mény nélkül átlovagolt az örök béke birodalmába, ahol — lute szerint — vegre ta­lálkozhatott a fiával. A kepe előttem mm, in­kább, mint apámé. Nem sze­rette a novemberi ködöket, esőket Ilyenkor már ritkáb­ba« indult a szőlőhegyre, nyakában bőr-tarisznyával, melybe három pintes üveg is belefért. Fojtogatta a pá­rás levegő — tizennégyben szilánk fúródott a tüdejébe, s erre később nem csak a mellén látható sebhely em­lékeztette ... A konyhában, ott érezte jól magát. Kuko­ricát morzsolt javítgatott ezt-azt, hordta a favágítóról a kályhára valót — és me­sélt, ha nagyanyám hagyta. Mert ki nt is sorjázták a munkák, a jószágot is el kellett látni. Igazán lazítani csak az után lehetett, hogy leesett a hó, s akkor is úgy, hogy azért az idő ne teljen haszontalanul. Hasznos kló­töltésnek számított például az is, ha velem foglalko­zott. .. Már hajnalban zizegett a kukoricaszár az udvarom, a havas kévéket az istállóba cipeltük, hogy etetesnel kéz­nél legyen. Vidám»* tele­peit a szecskavágó a hideg pajtában, s gurultak az ap­ró, fehér kockák a répáda- rálóből. Mire reggelihez ül­tünk, egyszer már jóízűen elfáradtunk. S aztán: irány az iskola. Ha meg éppen szünet volt, elófoduU, hogy kányára va­dásztunk. No, nem puská­val, s nem is azért, hogy elpusztítsuk ezt a nagy, fe­kete szárnyast, hanem hogy ügyességünket, szerencsén­ket próbára tegyük. öreg­apóm hozta a szitát, ém madzagért szaladtam a kam­rába, kukoricáért a padlás­ra. A kert végében messzi­re nyúlt a hóborította ka­száló. A madarait felbátorí­totta az éhség, betipegett a föltámasztott szita alá, s csippentgetett az aranysár­ga kukoricaszemekből — csak akkor röppent volna fel, amikor már nem tudott. Megfogtuk, hogy azután el- ereszthessöfc. De mindez már télen tör­tént Amikor hő borított mindent, tiszta volt a leve­gő. es kristályosán csillogott, vakítóan fehérlett a határ... Hentes* Ferenc szempontból is torzított —■ riportját. A Polyglott kevés híján kiátkoztatott és nyars- polgári harácsolas vadhajtá­sának nyilváníttatott, Az olcsó ironizálgatás he­lyett talán hasznosabb lett volna — az újságírás szabá­lyai szerint — a tényeket felsorakoztatni. Például azt, hogy az iskolai nyelvoktatás évek óta nem vagy alig tud szabadulni a hagyományos gramma ti zalo szemlélet nyű­gétől, aminek kétes értékű eredményeként a szánalma­san kevés -nyelvóra is unal­mat ebreszt a diákokban, hogy a tantervek a legkor­szerűbb gondolkodású peda­gógusokat is gúzsba kötik, s ezáltal egész nemzedékek nőttek fel nyelvi műveltség nélkül A kisvállalkozásban részt vevő tanárokat és a gadok'ba ültetett hallgatókat azonban nem kötik ezek a béklyók, valamennyiük előtt szabad az út a legkorsze­rűbb metódusok igénybevé­teléhez. Érdemes lett volna föltenni a kérdést: beirat­kozna-e bárki is „maszek” kurzusra, megkereshetnék -e, a vállalkozó szellemű nyelv­tanárok akár a vékony sze­let zsíros kenyérré valót, ha az állami nyelvoktatás el­végezné — elvégezhetné — a reá rótt feladatokat? Nem lett volna érdektelen pél­dául Huszár István, Liska Tibor, Erdélyi Sándor köz­ismert, már-mér alapmű­veknek számító írásai alap­ján azt is megpiszkálniuk, miért ‘ éppen a másodlagos gazdaságban igyekeznék ki­bontakoztatni tehetségüket oly sokan. Mert ki tagadná, hogy nyelvínségben szenvedő ha­zánknak legalább akkora szüksége van az ilyen vál­lalkozásokra, mint az átla­gosnál szerényebb fizetésű pedagógusoknak a mellékes­re? Kinek az érdeke hát a friss és ötletes kezdeménye­zéseket gáncsoló tévékom­mentár? L. A. SOMOGYI NÉPLAP ISKOLA A MEGÚJULÓ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom