Somogyi Néplap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-29 / 99. szám

férf? betanított mcmkásokat teljesítőd y bérben. Vidékieknek misáUÁsH MntomtUntL, áflk«ké*et térHunfc. Jelentkezés a k»fwmárf imlombwi Zeeppáe Ferfncad, m ÉLGÉP 6» »X. (iyár metw»erdójéi»él, vagy Budapest XIV«, Pugaraid u. 2—& so. ahaik Telelő»: S4»-17^*2 ««tek. (2&45&S) A Közép dwiJöiitüSI Gdzszcőr* tfálüWo Vállalat kaposvári üze­mié • fölvesz vj/.-, gáz-, ké&zülék- saerédo B^kiiiuúÓKitóQóutt az 1982. tateő léiévé ben üzemeim kecxfő boglárleílei ■ kireiuleltaé- gére. Bére/ée>: Jssullektlv szerző­dés aaerm't. j*ei<^nrkezés: Ka­posvár, M-exö Imre uii iparte­lepen, az u/emv-cizctóiieü.. KÖGÁZ üzeme, Kapu.sv u r. ________(204406) A pusztaJcovdcsí Egyesült Erő Mg, ‘Tsz iöivesz egy hálózati vül&nyszaíelőt, egy amovilla- motssagi szerelőt, két mg. gep- .■äzerelot és egy autószerelőt. Je- leirtiiÄzes a tsz í«j&-gi\>nóxn utá­lnál. ; -______. (06236) É igy mosodai dojgoízm • ieive- szüiiik. Jelentkezés: Szoigáltato- ipail Szövetkezet, 7400 Ka.po.s- var. Ladaióu. s. u. 8.____ (flO-kái) A SOMOGY MEGYEI TANÁCSI MAGAS- SS MÉLYfiPflO VAUJUJVT eladja ax alábbi trpwsu gépeinek elíekvS alkatrészeit: VVS Ep vibróhenger LAZ 690 autódaru WT—53 kis dömper D—598 gréder E—302 B kotró Polski Fiat 125. sz. autó Stihl 051 láncfűrész Wj—06 padkahenger Érdeklődni: Szokola-telep, tmk-üzem, Somogyi Sándor üz.-vez. Telefon: 11-050 (204532) A MAHART Balatoni Hajózási Üzemigazgatósága fölvesz asztalos, ács, kárpitos, kőműves, lakatos, szakács szakmunkásokat, konyhai kisegítőket, építőipari segéd­munkásokat és általános iskolát (8 osztályt) végzett, úszni tudó, 18. életévüket betöltött férfiakat matróznak, valamint több évi gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírónőt. Juttatások: A kaposvári Mezőgép Vállalat központ jVjlüir/.tő üzemébe fel­vesz két tiey udinim kast, egynfti- sv-a’kas munkakörbe. JekmüLez- ni a válla lat központjába,' Ka­posvár, Jutái ux 45., fejlesztő üzem vezető i é ítél lehet, (,204509) Mozigépészeket azonnal felve­szünk (Halnion-parti vetítési he­lyekre is), jelentkezni lehet » Somogy megyei Moziüzenn Vál­lalat központ jalxtii, Akaposvár, Május 1. u. 30. _____________(86463) A szennai ZaelksL Táj Mg. Töz fölvesz kőműves szalun ui Ücáso- ket Fizetés megalkqxxtás sze­rint. Jele m- kp zni le&et a tec epi- tesvezetőjénél, szenna, Árpád u.. 3., központi iroda.’ _______(86461) A Böhöny>c es Vidéké Álész ta-psonyi ixtclegkony h a» ven­dég Lá tó i pari ég y ^ cg ebe u/akkep- zett, gyakorlattal rendelkező egyeégver/.etöt keres. Jelentke­zés az álc-sy. köz-ponti irodájá­ban. Böhouyén._____________(86465) V állalatunk ’»íuoyöda üdüiöjei>e. (Fonyód.. Xu^íxt. o. AL.) szerző­déses vagy ixaszmuaikaidö® talva- rítómőt korcsunk. Az üdültetés időtartama :nuju-. 2-től szeptem­ber 3t>— i^g. IJIcunciiy a vonatko­zó miniszteri iondelet, illetve a kollektív szer/, odes szerint. Je­lentkezni lehet írásban vagy személyesen: Vav, Tamási te ückülővezelö. F anyud, Vasas u. 21.. MHD-üdülő. _____________(8641)8) A Zala megyei Állami Épuo­ipari Vállalat., Zalaegérszt-g. Kossuth k. u. 1*1, szakirányú gyakorlattal rendelkező — leg­alább 3—5 éves gyákódiattal — ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI )T. ÉPÍTŐ­MÉRNÖKÖT, l ’ /. IŰM M ÉRN ÜKÖT keres műszaki tervekül, organi­ze: tori. műszaki icjles/tési. n>u- szaki előkészítői önálló előadói munkakörök tje. Alkalmazna to­vábbá fejlesztői munlcara a nyagimozgatási. vzervez esi ósz- talyra szervezési szakembert. Jövedelmi lehetőségek megegye­zés szerint. Jelentkezni, érdek­lődni személyesen vagy ■ le\-él­ben a személyzeti osztály ve/, elei­méi tehet. _______. (86435)^ A Somogy—Zala megyei Tég- lalpari Vállalat kapoaszerdahe- lyi téglagyára férfiakat tégla­gyári munkára és egy férfit ehetői munkakörben alkalmaz. Jelentkezni lehet a helyszínen, et n-él. (íkidíH) Kaposváron levő központunk­ba keresünk vízépítő, mélyépítő mérnök őket műszaki fej les z t-é s i, szervezési és előkészítő munka­körökbe. Jelentkezést írásban részletes önéletrajz csatolásával kérünk a Dél-dunántúli Vízügyi Építő Vállalat személyzeti osz­tályának címére, Kaposvár. Tóth LajOvS U. 6. _____ (8639-2) I pari Szerelvény és Gépgyár boglárlellei üdülőjébe június i~ től szeptember 1-ig konyhai fel­szolgálói keres. Jelentkezni le­het: Boiglárlelle (Lelle). Rákóczi U. 246.____________/ (66650) A KÉM LKAK Építési Mű- amyagf eldolgozó Gyara fölvesz gyakorlott villan yszereLő*. he- ' g-aszfeő és mechanikai m-fisze- rasz szakmunkásokat. Jelentke­zés : KEMIKÁL Építőanyagipari Vadakat Építési Műanyag feldol­gozó Gyára, Barcs, Pf. 13. 7572, munkaügyi osztály. («6342)^ A Belügyminisztérium. boglár- leDei üdülője felvételt hirdet máj*» l-től október 16-ig az alábbi munkák őrök betöltésére : kézilány, konyhalany, takarító, büfés. Éve« foglalkozással: szakácsot. Jeleaatkeziiiá lehet: Boglárlelle, Honvéd w. 40. A helyi idényfogialkoKásúak béli foglalkoztatása megoldható. • ' _______(OOflOT) A Kadarkút és Vidéke Afész fölvesz vezetőt és vezetőhelyet­test azonnali belépéssel az aláb­bi egységébe: X3L sz. esökölyi falatozó, IV. a. metegk<myhás (kétszemélyes) ; 2. az. italbolt, Hencse; 26. sz. vegyesbolt. Bár- dibükk. Erkölcsi és működési bizonyítvány szükséges. Jelent­kezni lehet a kadsarkútt áfész központjában.________________(86487) A kaposvári DOMUS. Áruház takarítót és segédmunkás* ke­res. Jelentkezni az áruház tgaz­gaitórjánál lehet._____________(86457) A nyagbeszerzőt felveszünk kö­zépiskolai végzettséggel. Jelent­kezés: Somogy—Zala megyei Téglaipari Vállalat, Kaposvár, Rákóczi tér 12—13. Anyag- és ;íruforgatmi osztály. fW5C?27^ A Kanizsa Bútorgyár kapos­vári gyáregysége azonnal fölvesz hat betanított férfi, hét üzemi és rakodó segédmunkást, -vala­mint három női segedmuinikást. Jelentkezés a munkaügyi cso­portnál: Kaposvár, Katona J. U. 1. ______________________ (83280) F elveszünk egyműszakos mun­kára lakatos, hegesztő, asztalos*, bognár szakmunkásokat, vas­ipari. faipari, női és férfi be- t**m+o*t. munkásokat. Universal Vas- es Faipari Szövetkezet,'Ka­posvár, Achim Sandra« n.. -■ Munkácsy Mg. Termelőszövetkezet riasztószerelő üzeme, Gyula, boglárlellei kirendeltség telephelyére elektroműszerészt és villanyszerelőt keres. Kezdő szakmunkások is jelentkezhetnek. Elszámolás teljesítmény alapján. Jelentkezők érdeklődését várja: Szanis-zló Sándor kírendeltségvezetö, Boglárlelle, Szentmihályi n. 4/a. (204533Í Értesítjük ügyfeleinket, hogy 1982. május 3-tói Uetefonszámaink az alábbiakra változnak: Nagy gcptearriii berakonot. 1 férfi scgediinunkaát fölveszünk. .Jelentkezess: Somogy megyei .Nyomdaipari Vallalat a nun tea- ügyi osztály, Kapusvár, Május 1. U. 101.________________ (66460), Megyei szervezet feltételre ke­ress több évee gyakorlattal, fel­sőfokú végzettséggel rendelkező dulg ozót ipari főelőadói rhuai- kjaköi'be. Ajánlatokat a 2W466Ú- ew számra, a MA HÍR Sounogy juuog.vcá KocapoiPtjatba kérünk. ________________________________(204680) A Vuaoxuno cís ihiro Vállal©* kt»poö*áil Üzeaiivötetőtí-óge föl- veéfc: — állandó vidéki munka­helyre — fúrási segiédmnnkaso- ka.t. Jeleutkjezes: Kaposv .rí'. Vö­rös Hadsei*eg útja 2., munka­ügy ^__________________________(204536) A Káipuövan Haőeibokcsno Vailalaft fölvesz a Petőfi tori halsütőjébe egy női munkast. JeLeritke^JÁ az Uiäir-t vez.ctoj enel lehet._________________________(2041^76) A ilaauá Bfeaerv 1ö1v«nk — ka>pofc- Mn munkahelyre — konyha- lányt es taikatritonő*. A muínka- xcLtete i-eket, a tj^etee* a jelen*- kezéskor, közöljük, a jeiemike­zeseket .d^gy musaak'” jeligáic, a 15V4Ö67. öz.amiVL, a hirdetőbe kérik.________________________(264567) A kapóéiul KotimMk Mg.Á Ter­melőszövetkezet az alábbi állá­sok betöltésére felvételt hirdet: 1 üzemgazdász (iberezes: a 4/1M0L. MinM-rendelet szer Lat) : fölvesz meg nies'.öga/daoagl gépszerelő­ket, szakképzett, iHetve szak­képzetlen varróavöket. Jelentkez­ni a személyzeti vezetőnél le- heü_________________________. (204553) A Somogy megyei Élelmiszer-, Házlajtassi. Vegyiárni-kjskcre*»- kcdelmi Vállalat felvételt hir­det. gondnoki m*jinkaiköiA>e.. Je- ksiAkezéB a vállalat óejlesz.téwi osziolyám, Kaposvár, M^aju.s 1. u. 57. ________________________(86306) A GELKA vállalat balatonsíőa- badJ-fióstói üdülője gyakorlott sz,akaasot é« nyugdíjas konyhai kisegítő dolgozókat keres. Je1- lentkezes: Budapest VII.. Róoa» Ferenc a. szoclaIpoliti ka. (862m A VllkiwwASbeireiidiewé« és Eleiktrtxndkai Vállalat kanpoevári Villamossági Gyára középfokú végzettségű B/a ken »dereiket ke­res: nornuás, programozó és elökalkulátor m uinka.k ö rök be. Fe 1 tété 1 : g é pi part, i U. közg-a zd a - sági szakközépiskolai végzettség. Jelentkezni leltet a gyár sze­mélyzeti osztályán, Kaposvár, Mező Imre ul. (2iQ4i5!l^ A taaposván új tejüzem kor­szerű munkahelyi és kedvező szociális körülmények biztosítá­sával felvesz lakatosokat, vil­lanyszerelőket, valaimnt egy kő­műves szakim uotkést. Jó kei*eseti lehetőséget, 4g órás munkahetet biztosítunk. Vasárnapi monkáert külön pötlekot fizetünk. Jelent­kezés: Kaposvári Tejüzem. Izzó u. 2._______________(20463ff) A Betoaurtéírftő VáDatet válto­zó municaibelyeíre fölvesz ne­héKigép kezelői jogosítvánnyal rendelkezőket gépkezelői mun­kakörbe. valamint építőipari gé­pek karbantartására szaikimu-n- kasvizugával rendelkező szerelő­ket és F. 3. gépjárművezetői jo­gosítvánnyal rendelkező autó­daru-kezelőket. Jelentkezői lehet írásban vagy személyesen a va llalat gépészeti osztályán. Cfcm: Budapest, 1W4 VK, Népköztánsa- ság útja 3» (204662^ 11-452, 11-454, Ipari Sriivfflini« í«4>in«s efs”^ám«la.vti felel éhe főiv黫 férfi­fodrászt jKMMnnati belépéssel. 11-453, 12-507. munkahelye (Sím» 1 női dolgozót raktári kiadó adminisztrátor nraakakörke Vidékieknek: TKÖSE- szóbát, külszoigáiatoá biztosítónk. JET.ENTKEZES: Kaposvári Cukorgvár Gl G V-kirendeltség **04521» pxnxm A Wuukáesy Mg. TermeíAsv/iveike*et rias-Méssereié Seen»«, Gyula, vállalja: FHLTÖKßS Kt-I.KfM riasztóberendezések S5SEKEGESET, JAYtTASÁT és renfenerm KARBANTARTÄSÄT. Szolgáltatásainkat a' lakosság és közületek igényeinek megfelelően, rövid határidőre végezzük. A fenti szolgáltatásaink megrendelhetők a kirendeltség«« Boglárlelle, Szentmihályi út 4.a. Szaniszló Sándor kirend el tségvezetőnéL (W4S35!) Kaposvári Mezőgazdasági Gépgyári* és Szolgáltató Vállalat Kaposvár, Jutái út ML A Csurgó« Mupsugár A few- és Vállalat kaposvári MÁV arcképes utazási igazolvány, munkaruha, étkezési ellátás. Vidéki férfiak részére — szükség esetén — munkásszállást biztosítunk. Az iskolai és szakmai képzést támogatjuk. Jelentkezni: személyesen a MAHART munkaügyi és szociálpolitikai csoportjánál lehet.. Cím: Siófok, 8600 Krúdy sétány. (204554M A Somogy megyei Tanáesi Mag»*- é* Mélyépítő Vállalat fölvesz a siófoki építésvezetőség területé*« 1 karbantartó villanyszere 1 karbantartó géplakatost. Jelentkezés az építésvezetőségen fStófek, Tf> », fcMKj vagy a' gépgazdálkodési osztályon (Kaposvár, Petőfi tér JJ Központi tank-Szemébe; 1 1 3 2 3 afeáramq villanyt^relwt, V, ,, fin i ■ éifT-f géplakatost, a«tó-, motorszercISt, mezógasdasági gépsaerelSl. Jváétitker.tvi lehet az üzenj vezetőénél (K aáwwár, Saokota-berek». KM N jdimtil trését >fc fuk műszaki előkészítő csoportba Rprieszteeni husi, épSleig-épész-tectetíkMssi va*y közgaxdasági szakkö»eittRko»*i végzettséggel rendeíkeaík jelentkerzzenek. C f M : PONYÖDI ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET, Fonyód, Blaha Taijza u. ZA. tmsm SAEV IPARI FOSIBRNÖK^G ASZTALOSÜZEME Kaposvár, Kanizsai u. 5«. (központi telep) lakossági megrendelés«« (rövid határidővel vállalja épülethez szíTkségez asztalos termékek gyártását Bővebb felvilágosítást a 13-156/45-öe mellében naponta 7-tól 16.90 óráig actonk. (204493) Háztáji állattenyésztők,figyelem! Abrakot takarít meg, l>a a Kaposvári Cukorgyár és Mezőgazdasági Üzemek Társulása által gyártott, szárazszeleten alapuló és melasszal dúsított koca- és tehénbetint eteti háztáji állatállományával. KOCABETIH TEHÉNBETIN Felvételre keresünk építőipari főiskolai végzettséggel és legalább 5 éve* kivitel*«» zzakmai gyakori a Ital rendelkező dolgozót (.Szárazszeletre alapozott, melasszal dúsított koncentrálnál.) Vemhes és fires kocák takarmányozására egyaránt kiválóan alkalmas. Ára: 392,30 Ft/10« kg. , (Szárazszel élre alapozott és melasszal dúsított tömegtakarmány.) Pótabrak felhasználása nélkül is etethető. Ára: 452,30 Ft/100 kg. munkakör betöltésére. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezéseket 204504 számé* * Mrdetóbr kérjük küldeni. i-JB.P Pl Mindkét termék ára a csomagolóanyagot is magába foglalja. Kiszerelés: 40 kg-os, 3 rétegű papírzsákban. A nagyüzemi felhasználás is bizonyítja a termékek kiválóságát. Értékesítés és bővebb felvilágosítás a helyszínen, díjmentes szaktanácsadással egybekötve. Kaposvári Cukorgyár, Kaposvár, .Vörös Hadsereg u. 10—12. Telefon: 11-520 (204544)

Next

/
Oldalképek
Tartalom