Somogyi Néplap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Prágába* twtotawMil a «mocialista enrrzáguk kormnunlfrt» és munkáspártjai központi bizottsági titkárai. A* eszmecserén részt verő magyar küldöttséget Németh Károly, az MSZMP PB tagja, a KB titkára vezeti (Teiefoto — CTK—MTI—KS) Véget ért a Vietnami KP V. kongresszusa Ismét Le Duant választották főtitkárrá Szerdán befejezte munká­ját a Vietnami Kommunista Párt V. kongresszusa. Az ú.i kb ismét Le Duant vá­lasztotta meg a párt főtit­kárának és jelentős változ­tatásokat hajtott végre a pari vezető testületéiben. A zárónapon Tran Qvynh, a központi bizottság tagja ismertette a határozat-terve­zetéket, amelyekben indít­ványozták, hogy a kővetke­ző évek társadalmi-gazda­sági fejlődése alapjául fo­gadják el az általános polis tikai beszámolóban, az 1981 —án-re szóló népgazdasági terv keretében, a pártépi­tésről és a szervezed sza­bályzat módosításáról elő­terjesztett központi bizott­sági beszámolóban foglalta­kat A küldöttek egyhangú­lag igennel szavaztak, hatá­rozattá emelve a tervezete­ket. A kongresszus az eddig 14 tagból és három póttagból álló politikai bizottság he­lyébe 15 tagiéi pb-t válasz­tott (13 tag és két póttag). A politikai bizottságnak két új tagja és két új póttagja van. A korábban kilencta­gú titkárság létszámát tízre emelték. A testületnek hat új tagja van. Szerda délután a hanoi sportstadionban nagygyű­lést tartottak a kongresszus tiszteletére; este nagyszabá­sú fogadással zárult az or­szág életének meghatározó jelentőségű eseménysoro­zata. Leonyid Brezsnyev. az SZKP KB főtitkára táviratban üdvözölte Le Duant abból az alkalomból, hogy újból megválasztották a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkárává, és tolmácsolta az SZKP Központi Bizottsága jókíván­ságait. Tüntetések Argentínaiján Az aimsertém katonai ható­ságok brutálisan szétverték a kormány gazdaságpolitiká­ja elleni tömegtüntetést, amelyet a legnagyobb szak- szervezeti szövetség, a betil­tott peremi st« CGT rende­zett tegnap Buenos Aires­ben. A felivonulók a főváros központi terére, a Plaza de Mayára próbáltak eljutni, hogy nagygyűlést tartsanak az elnöki palota előtt. A katonai hatóságok korábbam már betiltották a felvonulást es több ezer rendőrből álló kordont vontak a Casa Ro- sada. az elnöki palota elé. A hivaialos adatok szerint mintegy 10 ezer emberből álló menetre a rendőrség TOtamaadt, sok embert meg­sebesített és mintegy két­ezer felvonulót letartózta­tott. Egyes források szerint az összecsapásoknak halá­los áldozata is van. A letar­tóztatottak között van a GGT egész vezetősége és Adolfo Perez Esquirel No- bel-békedija» is. Argentíná­ban 1978. a katonai hata­lomátvétel óta tilos politikai jellegű tömegmegmozdulás! szervezni. Képünkön a rendfirflk ri- vezetnek egy totóriportert, aki az eseményeket akarta lefényképezni. Halálos hadgyakorlat Négy halálos és Ifibb mtot száz sebesült áldozatot kö­vetelt az amerikai gyorshad­test ejtőernyős tomeggya- korlata, amelyet a maga ne­meben a rtlághátínrú óta ■ legnagyobb s-zabásnVnak ne­veznek a hírügynökségek. A jelentések szerint egyszerre 3990 ejtőernyős hajtott vég­re ugrást 90 repülőgépből a deüoaU torn iái síksá g fölött. GYORSLISTA az 1982. március 30-án meflrtartoít március havi lottó juta lomsorsolásról, melyen a 11. heti szelvények veitek reszt. A £:yaral isrttábam esr. alábbi stt- vidibések-et hasai/átouik: a vásárlási u-tta.lv. (HMM) Ff) b Zasiava 1100 táp. személygép­kocsira utalvány c Sík oda 130 L tip. személygép­kocsira utalvány ct VicteoUrn hi-fi torony (35 900 Ft) e Faxvnter NFr-200 tip. teJierutoán- firttó (35 50» Ft) f Si*anttrvc*e- u t»W. (30 000 Ft) g szíuvas televízió (30 [Wtö Ft.) h ottihon i-axt) ereauiexési urttafer« (2&<KM> Ft) i Üpttrclick iJtalv. (26 000 Ft) : t . i zerjiftstaroik-utta.lv. (20 (MM) FID k amtomoiata mosógép (11 Ff> J televízió (io ooo Ft) m vósérliási uía.W. (»fr» F1> n váewlási ut*kv. (9000 Ft) o vásárlóin uteulv. (1000 Ft) p vásárlási utaiv. (5000 Ft) r vásárlási utfclv. (4000 Ft) s vásárjáéi urba.lv. (3000 Ft.) t vásárlási utalv. 2006 Ft) A n?y*ertes szóIvényetcet 19*9. Április 20-iigr kell a botó-botto- kj rerudeltiságe k, az OTP-fiOäexik. vagy posta útján a Äportfoga- da«i és Lottó Ifcazgartóeé*? címé­re (1OT5 Budapest V., Münnádi ' Ferenc u. 15.) eiíuttaftni. A gyors lista köav etlienŰl a sorsolás Uítán, kész-ült. az eset­leges n/yomóAj hibákén felelős^ séget bem váll-alúínflt. 1 400 324 o 2 508 20t T 2 406 461 0 ' 2 536 380 1 2 412 tm r 2 541 47S 1 2 41» 136 i 2 533 749 i 2 424 872 l 2 566 0Ű8 m 2 43JL 009 s 2 57« 160 a 2 4413 283 i 2 57« 39n t 2 449 420 m 2 5m 484 t 2 445 567 i 2 500 57a t 3 4«) 694 1 2 506 708 t 2 473 96« E> 2 666 962 í 2 4*0 106 0 2 «15 W0 1 2 486 242 V 2 «21 256 9 2 402 379 o 2 64Ö «94 n 2 46« »Ifi r 2 6B8 r> 3 504 r* 2 707 174 t. 2 *10 700 h 2 m 440 h 516 927 rn 2, 7**4 "Arj rn 2 523 064 0 2 Toil ',22. 5 2 737 8» T 77 1134 436 m 2 746 m T 77 L36 Tao m 2 766 27« r 77 lifó 84.7 k 2 762 407 i 77 1.48 964 k 2t-m 544 1 77 lfitli 2&« k 2 774 661 o 77 167 396 n 1 7«0 818 8, 77 17« 6t,ífl i 2 78« 965 g ' 77 1«6 006 m 2 73« í*56 K 77 m 940 P 2 783 092 n 77 19« 0«0 D 2 789 220 k 77 21» 3W 1 2 806 366 k 77 21« 40*1’ 1 2 866 051. f 77 226 765 D 2 M2 188 n 77 234 9662 r 2 864 462 i 77 244 OCW t 2 360 3 96 1 77 1Ó6 s 2 870 «12 f 77 253 313 r 2 879 n 77 25Ö 1Ő0 t 2 8**> 14.7 i 77 266 507 t 2 MN 2M k 77 2711 724 t 2 887 421 r 77 tn 861 h 2 903 56« s 77 200 1135 m 2 909 965 r 77 :m 409 o 2 901 960 r 77 30« 346 D 2 908 1Ö6 e 77 314 603 r 2 934 243 n 77 3>2í> 020 s 2 940 ;3oo i 77 326 %¥i t 2 946 517 Tíl 77 338 004 t 2> 962 654 P 77 330 231. t 2 96« 791 S 77 345 :í6« t 2 964 9R6 fi 77 351 *üö t 2 971'066 o 77 360 779 * 2 977 m. d 77 360 916 n 2 476 n 77 376 050 h 2 <m 6*13 r 77 388 327 m 44 647 432 h 77 384 464 k 44 668 569 m 77 409 «91 k 44 665 843 s 77 432 875 h 44 874 501 t 77 419 »112 m 5tt 651 073 n 77 431 286 « 55 657 SM k 77 487 4*20 « 56 663 347 k 77 443 560 D 56 660 484 i 77 440 697 O 56 884 279 D 77 505 884 .1 56 800 416 r 77 46a 9TT1 1 Ti 007 833 n 77 468 I»W fi 77 013 970 s 77 474 245 fi 77 056 929 t 77 4#6 3li» fi 77 969 203 i 77 402 666 fi 77 075‘ 340 1 77 468 798 t 77 001 477 13 77 511 007 r 77 087 «14 n 77 h\l 304 77 093 751 s ' 77 537 294 i 77 <y>5 o 77 .W 34! 1 77 118 Jí!í) i 77 560 163 n 77 io*J ái2 ki 77 5ó6 300 s Kitüntetés a művészi munkáért felszabadulásunk évfordulóján A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KTVAlO MŰVÉSZÉ KITÜNTETŐ CÍMET KAPTÁK: Bálint Endre festőmű­vész, a Magyar Népköztár­saság érdemes művésze; Csenki Imre nyugalma­zott Kossuth-díj^is karnagy; Foky Ottó. a Pannónia Filmstúdió Munkácsy Mi- hály-díjas és Balázs Béla- díjas bábfilmrendezője, a Magyar Népköztársaság ér­demes művésze; Görgei György Liszt-dí­jas karmester, a Magyar Néphadsereg Művészegyüt­tesének vezetője, a Magyar Népköztársaság érthetne* művésze; Kiss Nagy András Ke*­smh-díjas szobrászművész, a Magyar Népköztársaság ér­demes művésze; Kovács János, a Szegedi Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas színművésze, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művésze; Makk Károly, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kos­suth-díjas filmrendezője, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi tanára, a Magyar Népköztársaság s ér­demes művésze; Petrovies Emil Kossuth- díjas zeneszerző, a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főisko­la tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Népköz- társaság érdemes művésze; Psota Irén. a Népszínház Kossuth-díjas színművésze, a Magyar Népköztársaság ér­demes művésze; Ruzicskay György Mtmká- csy-díjas festőművész, a Magyar Népköztársaság ér­demes művésze; Szőllősy András Erkel Fe- renc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanára, a Magyar Népköztársaság ér­déin es művésze; Ungvári László nyugalma­zott Kossuth-díjas színmű­vész, a Magyar Népköztár­saság érdemes művésze; Varga Mátyás nyugalmas zott Kossuth-díjas díszletter­vező, a Magyar Népköztár­saság érdemes művésze. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE KITÜNTETŐ CÍMET KAPTÁK: Békés Itala, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművésze; Bíró Miklós, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas operatőre; Esztergályos Cecilia. a Tháiia Színház Jászai Mari- díjas színművésze; Fekete Tibor, a Kecske­méti Katona József Színház Jászai Man-díjas színművé­sze; Gelley Kornél, a Nemzett Színház színművésze; Gyimesi Kálmán, a Sze­gedi Nemzeti Szinhá,z Liszt Ferenc-dijas magánénekese; Hajdúfy Miklós, a Magyar Televízió Balazs Béla-díja* rendezője; Hemző Károly Báláz* Bé­la-díjas fotóművész; Kemény Éva Munkácgy Mihály-díja* és SZOT-ctíja* alkalmazott grafikusművész; Kottái Lajos, a Magyar Filmgyártó Vállalat Báláz* Béla-díjas operatőre; Komlóssy Erzsébet, a Ma­gyar Állami Operaház Ko*- suth-díjas magánénekes«; Konez Gábor, a Vígszín­ház Jászai Mari-díjas szín­művésze; Koós Iván, a* A Hatni Bábszínház Jászai Mari-dí­jas báb- és díszlettervező­je; dr. Márkus Éva. a Pannó­nia Filmstúdió Balázs Béla- díjas szinkronfilmréndezője; Melocco Miklós Munkácsy Mihály dija* szobrászmű­vész ; Metzger Márta, a Magyar Állami Operaház Liszt. Fe- ttínc-Uijas magántáncosa; Míalknvsrky Erzsébet. a Madách Színház Jászai Ma­ri-díjas jelmeztervezője; Mikes Iűlla Jászai Mari- díjas előadóművész, a Ko­rona-pódium művészeti ve­zetője; Oberfrank Géza karmes­ter, a Fővárosi Operettszín­ház Liszt FerenC-díjas mű­vészeti vezetője; Pongor Ildikó, a Magyar Állami Operaház Liszt Fe- renc-díjas magántáncosa; Romvári József, a Magyar Filmgyártó Vállalat osztály- vezetője, Balázs Béla-díjas díszlettervező; Sapszen Ferenc, a Magyar Rádió és Tel vízió Énekkara Liszt Ferenc-díjas karigaz­gatója; Sebestyén János Erkel Fe­renc-díjas és Liszt Ferenc- díjas orgona - és csemballó- művész, a Magyar Rádió főmunkatársa; Sinkó László, a. Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze; Sós László Munkácsy Mi­hály-díjas és SZOT-díjas alkalmazott grafikusművész; Szabó István, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kos- süth-díjas filmrendezője, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi docense; Szentpái Mónika, a Rad­nóti Miklós Színpad előadó­művésze ; Szilágyi Tibor, a Vígszín­ház Jászai Mari-díjas szín­művésze; Szuppán íré* Munkácsy Mihály-díjas’ textiltervező; Temesi Hédi, a Magyar Filmgyártó Vállalat színmű­vésze; Tímár Eva, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas színművésze; Uhrik Teodóra, -a Pécsi Nemzeti Színház Liszt Fe­renc-díjas magántáncosa; Vadas Kiss László, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekese; Vajda Dezső, a Népszín­ház magánénekese. JÓZSEF ATTILA-DUi Bertók László költő, a Pé­csi Városi Könyvtár igazga­tója; Czine Mihály Irodalom­történész, az ÉLTE egyete­mi tanára; Gyurkovics Tibor költő, drámaíró; Iszlai Zoltán költő, kriti­kus ; _ Kiss Tamás költő; Simonffy András író; Spiró György prózaíró, drámaíró, műfordító; Sükösd Mihály író, JÁSZAI MARI DÍJ: Balázs Péter, • Vígszín­ház színművésze; Csákányi Eszter, a kapos­vári Csiky Gergely Színház színművésze; Csiszár Imre, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője; Falvay Klára, a szolnoki Szigligeti Színház színművé­sze ; Farkas Bálint, a Fővárosi Operettszínház Színművésze; Fóthy Edit, az Állami Bábszínház színművésze; Gáti László, a debreceni Csokonai Színház igazgató- főrendezője; Hetényi Pál. a NépeaÉá» ház színművésze; Káldy Nóra. a Madách Színház színművésze; Kapás Dezső, a Vígszínház rendezője; ifj. Richter József, a Ma­gyar Cirkusz és Varieté ar­tistája. LISZT FERENC-DfJ: Gulyás Dénes, a Magyar Állami Operaház magánéne­kese ; Hargitai Zsuzsa, a Buda­pest Táncegyüttes magán­táncosa; Nagy Ferenc, a Ma?;*var Állami Operaház karigazga­tója, kaí-mester; Polgár László, a Magyar Állami Operaház magánéne­kese; SZtcvanovity Zorán elő­adóművész, zeneszerző; Tillai Aurél karnagy, a Pécsi Tanárképző Főiskola főiskolai tanára; Tóth Ferenc kórusvezető, a komlói Kodály Zoltán ének-zenetagozatos általános . iskola énektanára. ERKEL FERENC-DIJ: Jeney Zoltán zeneszerző; Tallián Tibor, az MTA Zenetudományi Intézeté tu-> dományos munkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi adjunktu­sa. BALÁZS BéLA-DIJ: Balázsovits Lajos, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat színművésze; Bíró Zsuzsa, a Magyar Filmgyártó Vállalat drama­turgja; Cserhalmi György, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat színművésze; Dévényi László, a Magyar Filmgyártó Vállalat film­rendezője; Kovács Tamás fotómű­vész; Márk Iván, a Magyar Te­levízió operatőre; Réfusz Ferenc, a Pannó­nia Filmstúdió. animátora; Tímár István, a Magyar Filmgyártó Vállalat film­rendezője; Vajda Béla, a Pannónia Filmstúdió rajzfilmrende­zője. Wessely Ferenc, a Pannó­nia Filmstúdió szinkronren- , dezője. MUNKÁCSY MIHÁLY DÍJ; Banga Ferenc grafikusmű­vész; Bőd Éva kerántíkusmű­vész; Bors István szobrászmű­vész; Bujdosó . Ernő festőmű­vész; Domanovszky György mű­vészettörténész, művészeti író; Fintp József alkalmazott grafikusművész; Horváth Márton üvegter­vező iparművész; Király László belsőépítész, a Lakó- es Kommunális Épületeket Tervező Vállalat tervezője; dr. Miklós Pál művészet­történész, művészeti író, a Magyar Iparművészeti Mú­zeum főigazgatója; Tóth Sándor szobrászmű­vész. ­Újságírók kitüntetése Tegmap a Parlament Va­dásztermében hazánk fel- szabadulásának 37. évfordu­lója alkalmából újságírókat tüntettek ki. A kitüntetése­ket Bajnok Zsolt államtit­kár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnöke adta át. Az ünnepségen je­len volt Aczél György, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Óvári Miklós, az MSZMP KB titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, és Győri Imre. a Központi Bizottság osz­tályvezetője. Kimagasló újságírói mun­kájuk elismeréseként Rózsa Ferenc-díjban részesültek; Baló György, a Magyar Televízió osztály vezetöhe­lyettese; Márkus Gyula, a Magyar Távirati Iroda belgrádi tu­dósítója; <*>nody György, a Maglyar Rádi<j> rovatvezetője; Sulyok "Katalin Lapja munkatá-’ Szántó Jen' badsag szei ganak tagj- dr. Varr gyeló í se.

Next

/
Oldalképek
Tartalom