Somogyi Néplap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Kitüntetés a mürészi munkáért felszabadulásunk évfordulóján Az alkotó ember megbecsülése dúst. adtak a Parlamentben a kávák} és érdemes művész cím új birtokosad tsw-teteté- re. Hazánk felszabadulásá­nak 37. évfordulója alkal­mából, eredményes munkás­ságuk elismeréseként a kul­turális és művészeti élet számos képviselőjének iro­dalmi és művészeti díjat adományozott a művelődési miniszter. A kitüntetéseket szerdán a Vigadó nagyter­mében megtartott ünnepsé­gen — méltató szavak kísé­retében — Ratkai Ferenc művelődési miniszterhelyet­tes nyújtotta át. Khnfló és érdemes művész kitüntető címeket nyújtottak át tegnap a Parlamentben a szocialista kultúra fejleszté­se terén szerzett kimagasló erdemek elismeréséül, ha­zánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából. Az ünnepségem részt vett: Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke, Aczél György miniszterelnök-helyettes és Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának át­kára. a Politikai Bizottság tagjai. A kitüntetetteket Poesgay Imre művelődési miniszter kösatotötte. Beszédében hangsóljw t*: a szocialista társadalom­nak olyan művekre, művé­szi eszközökre van szüksége, amelyek igaz tartalmukkal, szépségükkel, az erkölcsi jót szolgáló szándékukkal örö­met okoznak alkotónak te befogadónak egyaránt. A kitüntetéseknél ennek szel­lemében választottak a sok érték közül, világossá téve egyúttal azt is, hogy a nép­nek elkötelezett tehetség­gel alkotott ki emelkedő mű­veket részesítik előnyben. A miniszter ezután arról be­szélt, hogy művész és kö­zönség kapcsolataiban alap­vető szerepe van az esztéti­kumnak, s Így a magyar na úvésetánsadaiom számá­ra is jelentős, hogy az esz­tétikai nevelés hazáinkban hivatalos program, az értő közönség- t megteremtésének programja. A művészetek fontosságáról szólva Pozs- gay Imre a továbbiakban rámutatott: a legnagyobb műveknek a katartikus él­ményen túlmenően tanító és nevelő erejűik van», megtaní­tanak bennünket az ember, a társadalom és a történe­lem ismeretére, sőt még naás egyéb hasznos ismeretet is képesek tolmácsolni, ugyan­akkor gondolkodásunkat és érzelemvilágunkat is gaz­dagítják. — Egy ország alkotóereje sok mindenben megnyil­vánulhat. Ezért ma, amikor a kormány nevében kitünte­téseket adományozorár -űr­kor gondoljunk arra is, hogy ebben benne foglalta­tik népünk nagyszerű alko­tó képességének felismerése és vele azok személyes tel­jesítményének: .elismerése, akik ezeket a műveket vi­lágra hozták — mondptta» Pozsgay Imre, majd átnyúj­totta a kitüntetéseket­Az ünnepség után foga­Az ünnepségen megjelen­jek Aczél György miniszter­elnök-helyettes és Óvári Miklós, az MSZMP. Közpon­ti Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai. (A kitüntetettek névsorét lapunk 2. oldatán közöljük.) A 3200 kilométer hosszű Bajkál—Amur vasútvo­nal építése során 15,7 km hosszú alagutat is készítenek, » hidak százait emelik a biztonságos közlekedés megteremté­se érdekében. A tizenegyedik ötéves terv éveiben kétszer annyi munkát végeznek itt az építők, mint öt évvel koráb­ban, a munkások létszáma viszont — 130 ezer ember — változatlan; épp ezért csak fokozott gépesítéssel oldható meg a nagy feladat. Képűnkön: ilyen óriások is dolgoznak I a BAM mentén Népfroottanácskozás Á társközségek helyzetéről A szocialista országok p»- ceroak külkereskedelmi for­galmunkban továbbra is meghatározó a szerepük. A behozatal szinten tartása mellett kivitelünk — hason­lóan a múH évihez — 8 szá­zalékos bővülésével searaol külkereskedelmünk. A magyar vaskefeáeast as felén több mint 150 ezer tompa hehgereitárwt szállít szocialista partnereinek ter­mékcsere keretében. A hen­gerelt cikkek kétharmadát a Lenin Kohászati Művek, a többit a Dunai V asenű és az Ózdi Kohászati üzemek ál­lítják elő. Az év első ne­gyedében az exportszállít­mányokat ütemesen indítot­ták útnak, így a terv idő­arányosán teljesült. Az Ikarus-gyár idén ké­szülő 13 és fel ezer jármű­véből több mint 9000-et szállít a szocialista piacra. Ez ev első három hónapjá­ban 2520 autóbuszt adtak at, néhány kivételével va­lamennyit a szovjet meg­rendelőknek. Kubába a he­lyi összeszerelő üzembe 100 városi autóbuszt expor­tálták, főegységekre bontva. ' Autógyár az első szervokor- ntegy 2050-et ihszlovakiába, es Roma- k jelentős autógyár- mfcr-stikut> gálockis tapasztó kitart öss- saegezve megai lapitattag az adatok is egjértelnvűen je­lezték, hogy ktetozségeímfc fejlődése, gyarapodása szá­mottevően elmaradt az el­múlt évtizedekben a telepü­léshálózat egészétől. Az el­maradás nemcsak a városok dinamikus növekedéséhez viKaumyrfcva érzékelhető, ha­nem egyes területek, körze­tek között is lényeges kü­lönbségeik alakultak ki. A sokszínű képbe tehát egy­aránt beletartoznak a meg­újulásra képtelen, fokozato­san elnéptelenedő falviak, ä- letve a szülte egy kertváros hangulatát árasztó, kényel­mes élet feltételeit nyújtó községek. Ez utóbbiak élet- képességét általába« a hely­ben, vagy a közelben lévő gazdálkodó egységeik, mun­kahelyek. adják, de az or­szágban nyitott szemmel uta­zók azt is láthatják; mi­lyen nagy szerepe van pél­dául a kazáefoedósj fettéte­leknek; milyen különbség lebet a főutak menüén el­terülő, iöefve ar. „etetegofct” települések arculata között. Az aprófalvak némelyike valóban fejlődésképtelenné vált, mesterséges „életben tartásukra” nincs elég pénz, de ez nem is lenne célsze­rű. Ahol lehet azonban, ott nagyobb segítségeit szükséges nyújtani a keteiepölésielsnek népességmegtartó képessé­gük erősítéséhez, ahhoz, hogy valódi otthont teremt­hessenek lakóiknak. Vala­mennyi településen legyem egészséges ivóvíz, lehetőség a napi bevásárlásra, s elér­hetőek legyenek helyben, vagy a közelben az oktatás, a kultúra, az egészségügy alapintézményei — ezek az igények jogosak, támogatást ei d emelnek. Számos űj keademérrryeaés jelzi e szándék erősödését — tette hozzá Raft Miklós. — így például sotoheiycítt ará­nyosan, a kisebb laláakra s figyelve bővítik a kereske­delmi hálózatot, másutt fel­vevőhelyek kijelölésével oldjak meg egy-egy körzet sanlgőJtattSpairi _ igényeit, vege a teemeáSsBBteetóSeaeti busást iaénybeveteléwei te­rem fenek közvetlenebb kap­csolatot a városokkal, táj­egységi központokkal. A kedvező törekvések támoga­tásában a megyei tanácsot átgondoltabb, arányosabb 'fejlesztési poJitüikája , naeUett nagyobb szerepet . kíván tälr ialni a központi irányítás is, jobban ösztönözve a jrendél- kezesre álló eszközök ki­egyenlített, igazságos ak­asztására. i' Szóit arról ts, bogy a kö­zös községi tanácsok lét<n&- hozása néhol inkább gátolta, mintsem segítette a kisebb tetepüiések fejlődését. A vi­táiban eíhaagaott hozzászó­lások legtöbbjével is céssb- hangban leszögezte! a nép- képviseleti. igazgatás kbbt- vezet ésszerűsítése eScessiá- ivetetien lépés volt, hsnexiaz anyagi és szellenaá eaaők egyesítse jetenstősen bőviáes- te a fejlesztés helyi leheöó- ségeit. A szervezeti lépések azonban csak akkor kebel­nek erecímésty-eeefc, ba . a tár­sadalom taaraggatasa fcfeiflrf azokat. S a iegfiontastí* megvalósuSsufe nöíkMrrtjr Sokhelyütt ugyanis a na­gyobbá iÄ közäöstaaatÄsS egységek munkája masni- egyik társközségnek óraé­kelhető hasznot hajt. ám számos fala az átszervezés nyomón, iaadokoltan erezte úgy: magáira hagyták. Miként a résztvevők rá­mutattak.: a továbblépés leg­főbb záloga a népképvisele- . ti lórumok tevékenységének tartalmi fejlesztésben rejtik. A kisközségek, sajátos érde­keik érvényre juttatásáért valós eséllyel léphessenek fel, érdemben képviselhes­sek: a demoknatizmas sam­tenem lakóik véleményét, tö­rekvéseit. Ezzel szorosa® összefügg az is, hogy ezeken a településeken élénk, cse­lekvő közélet bontakozzék ki, atyán közélet, amely ala­pot adhat e közösségek «*- íéjlesztő képességének meg- szöárdiíásához. A Hazafias Népfront helyi testületeinek e közéleti tevékenység szer­vezésében, a lakossági érde­kek köwetkezetes képviseSt- téban van elengedhetcffil szerepe — hangoztatták m tanácskozáson. „h, > A Bábolnái Mezőgazdasá­gi Kombinát legnagyobb partnere a Szovjetunió. Má­jusban fejezik be azt a nagy szovjet beruházási progra­mot, amelyhez több rmot 508 komplett baromfitelepet exportáltak. A Hungarofrwct az elmúlt hámon hónapban, több sínt 83 ezer tonna kenzervet száWtoft a szocialista er­szágokba, ennek 70 százalé­kát a Szovjetunióba. A szov­jet partner kívánságának megfelelően főleg vegyes be­főttet, töltött paprikát és natúr lecsót szállítottak ton - zerváruként számukra. Eze­ket a termékeket a sziget­vári, a debreceni, a kecske­méti, a nagykőrösi és a nagyatádi konzervgyár ké­szíti. Pécs legnagyobb lakótelep#«. Kertvárosban működik a nevelési központ, ameéy három bölcsedét, három óvodát és két iskolát foglal magába. Az épület legalsó szintjén, az elő­adótermekben délutánonként tizenegy műhely, áll a .lakótelepi gyermekek — és minden hónapban kelszer, az úgynevezett „nyílt napokon” felnőttek — rendelkezésére 5 f Ara: 1,40 R SOMOGYI NÉPLAP XXmn. évfolyam, 77. szám 7962. április Korszerű exporttermékek a szocialista országokba A* átUriu tcáttyátás kiüíö»- bósaö aántjem, » <a társadal­mi szervezetiekben már tért hódított az a fefcmerés, hogy az aprófaivaK, eásőaer- baa a közös tanácsú, úgyne­vezett társközségek fejleszté­siére, az ott élők éHáíósámak, eíeeíel tételeinek. kulturális lehetőségeinek javításaira az eddigieknél több figyelmet szükséges fewdít&aL A fehs- menósit azonban cselekvésinek is kell követőié: mind sür­getőbb a teáepüiésfejleBZfcés- ben tapasztalható korábbi egyenlőtlenségeket íetezá - maim. Így foglalt állást teg­napi ülésen a Hazafias Nép­front teiepütespohtükai műn- katoiaotisága. A részvevők egy tavalyi vizsgálat tapasztalatait vi­tatták meg, melynek során a Minisztertanács Tanácsi Hivatala a néptrorttimozga- loirwnai közösen csaknem száz társközségben mérte fel az alapellátás színvona­lát. a helyi köaáleli fóru­mok működését, a tanácsi munka enodmcnyesseget. Raft Miklós, a tanácsi hiva­tal elnökhelyettese e vtas-

Next

/
Oldalképek
Tartalom