Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-13 / 10. szám

Shehu áldozat? I Közös közleményt »disk k! MO$TKyh\ VÉLEMÉNY A dicsőítő jelzők hiányoztak Befejeződlek Gromiko és Czyrek tárgyalásai ..A külföldi sajtó, s az albániai helyzet megfigye­lői és tekintélyes elemzői meg vannak győződve arról, hogy Mehmet Shehu, a ti­ranai kormány elnöke az ország legmagasabb szintű vezetői közötti leszámolások áldozata lett: meggyilkol­ták. Ez megcáfolja a hiva­talos közleményt, hogy En­ver Hodzsa több évtizedes legközelebbi munkatársa ta­valy december 18-án öngyil­kos lett” — mutatott rá hét­fői kommentárjában a Tan- jug jugoszláv hírügynökség. Ezzel egyidejűleg azt is je­lentik, hogy Shehu felesé­gét, Fiqretet — egyébként az. Albán Munkapárt kb- tagját, a 'pártfőiskola igaz­gatóját — letartóztatták. In- • formációk érkeznek Shehu híveinek, barátainak, roko­nainak tömeges őrizetbe vé­teléről is. Fee or Shenu bel- ügy- és Kadri Hazbiu hon­védelmi miniszter sorsa (mindkettő Shehu rokona) ismeretlen. Miközben az albániai tisz­togatások szakadatlan soro­zatában újabb kezdődött, a 3eri i Popullit az Albán Népköztársaság kikiáltásá­nak 36. évfordulója alkal­mából vasárnapi számában azt írta, hogy az albán tár­sadalom „egészséges”, hogy ..lakói magabiztosak” és Al­bánia rendszere „a világon a leghaladóbb”. E tiranai lap szerint az ország hely­zete „napjainkban szilár­dabb. mint eddig bármikor”. Elemzők megjegyzik, hogy a Zen i Popullit ezúttal sze­rényebben idézi Enver Hod- zsát. Különösein szembetűnő, hogy HodzSa nevéhez nem ragaszt dicsőítő jelzőket, ami egészen a legutóbbi idő­kig megszokott dolog volt. A szovjet tárgyalóküldöttséget Andrej Gromiko (a jobbszclen), a lengyelt pedig Józef Czyrek (balról a harmadik) vezette (Teleíotó — TASZSZ—MTI—KS) Kedden hazautazott moszkvából Józef Czyrek, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára, lengyel kül­ügyminiszter, aki látogatást tett a Szovjetunióban. A lengyel diplomácia vezetője elutazása előtt koszorút he­lyezett el a Lenin mauzó­leum falánál és az ismeret­len katona sírján. A lengyel vendéget a re­pülőtéren Andrej ' Gromiko, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere búcsúztatta. A látogatásáról kiadott közös közlemény szerint a külügyminiszter mélyre­ható eszmecserét folytatott szovjet kollegájával, And­Haig Kairóban Alexander Haig amerikai külügyminiszter kedden két­napos „hivatalos látogatásra Kairóba érkezett. Haig kedden este meg­kezdte tárgyalásait egyipto­mi kollégájával, Kárnál Hasszán Alival, szerdán dél­előtt pedig fogadja öt Hosz- ni Mubarak elnök. re.j Gromikóval a Szovjet­unió és Lengyelország kap­csolatairól, valamint egyes, nagy fontosságú nemzetközi kérdésekről. Józef Czyrek a lengyel vezetés nevében ha­tározottan elítélte a Len,gyet Népköztársaság elleni ellen­séges kampányt, amelyet egyes nyugati országok a szükségállapot bevezetése után indítottak. Ennek kap­csán leszögezte, hogy a szükségállapotot a legfel­sőbb állami szerv döntése alapján, az alkotmánnyal összhangban vezették be. Az azóta hozott intézkedések eredményeként biztosítot­ták a törvényesség és a tár­sadalmi rend védelmét. Az ország népgazdasága kezd kilábalni válságos helyzeté­ből, s intézkedések történ­tek az ország helyzetének normalizálására. A lengyel külügyminiszter hangsú­lyozta, hogy a Lengyelor­szágban történt, események, köztük a szükségállapot be­vezetésé is az ország belső ügyét jelentik, s senkinek sincs joga beavatkozni ezek megoldásába. Kormányá­nak megbízásából Józef Czyrek köszönetét mondott a szovjet vezetőknek azért, hogy testvéri támogatást és segítséget nyújtottak orszá­gának ezekben a nehéz időkben. Andrej Gromiko a szovjet vezetők nevében hangsúlyozta, hogy a szo­cialista Lengyelország to­vábbra is bízhat a Szovjet­unió segítségében az orvág előtt álló nehézségak legyő­zésére irányuló erőfeszíté­sek során. Mindkét fél hangsúlyozta, hogy az amerikai kormány­zat éppen akkor hozta meg a Szovjetunió és Lengyelor­szág ellen irányuló diszkri­minációs intézkedéseit, amikor lehetőség mutatko­zott a, katonai feszültség enyhítésével, a nukleáris fegyverzetek korlátozásá­val és csökkentésével kap­csolatos alapvető kérdések­re vonatkozó párbeszéd fel­újítására. Ezért az amerikai lépéseknek az is célja, hogy bonyolultabbá tegyék a helyzetet, amelyben e pár­beszédre sor kerül. Kilátás­talanok az.-, amerikai kor­mányzat azon számításai, hogy a diszkriminációs in- ‘ tézkedósek segítségével rá­erőszakolhatja akaratát a Szovjetunióra és Lengyelor­szágra. A szovjet—lengyel megbe­szélések ismét bizonyították a két ország közötti szövet­ség, barátság és együttmű­ködés megbonthatatlansá- gát és gyümölcsöző voltát. Vamléelárás a Közei-Heleíen Alexander Haig amerikai külügyminiszter. .. Kairóban tárgyal, Jichak ■ Samir izraeli küliigymi nisztér Rómában járt. Izraelben amerikai par­lamenti küldöttség vzndeges- Kedctl. Percy, az amerikai szenátus külügyi bizottságá­nak cinölte közel-keleti kör­utat tesz. A szír külügymi­nisztert Moszkvába várják. Hafc: Asszad, szíriai elnök üzenetet küldött Fahd her­cegnek, a szaúd-arábiai trón­örökösnek. Sedli Klibi, az Arab Liga főtitkára libanoni államférfiakkal és Jasszer Áfafattal folytatott megbe­szélést. Mozgásba lendült te­hát a diplomáciai gépezet, mivel a Közel-Kelet esemé­nyei kapcsán szükségesnek látszott az álláspontok tisz­tázása. az egységes nézőpont kialakítása. Legsürgősebben az egyoldalú izraeli döntést követő arab állásfoglalás várt megfogalmazásra, azt követően, hogy Tel-Aviv be­kebelezte a Golan-fennsíkot. Ettől a témától nem különít­hető el teljes mértékben a novemberben félbeszakadt arab csúcsértekezlet ügye: akkor a Fahd herceg nevé­vel fémjelzett rendezési terv miatt keletkezett nézetelté­rés a résztvevők körében. Jellemző, hogy a szaúdi el­képzelések még a palesztin mozgalmon belül is élénk vitát váltottak H­Végül — korántsem teljes képet adva a Közel-Kelet problémáinak eltérő megkö­zelítéséről — a palesztin au­tonómia-tárgyalások vgnják magukra a figyelmet. Haig külügyminiszter — kairói ér­tesülések szerint — sürgeti majd Egyiptom és Izrael megállapodását ez ügyben. Tcl-Avivban azonban sokan azt remélik: április végéig mindenképp elhúzódik az eszmecsere, s ejz alkalmas ürügyül szolgálhat a Sinai- félsziget kiürítésének elodá­zására. Az amerikai külügy­miniszter izraeli látogatását megelőzően mindenesetre Tel-Aviv szükségét érezte annak, hogy hivatalosan ki­nyilvánítsa: közte és az Egyesült Államok között is­mét szent a béke, vagyis a Golan-ügy miatt keletkezett feszültség feloldódott. (Iz­raelt még az amerikai veze­tők is megdorgálták az egy­oldalú annektálás kapcsán, de erre az epizódra úgy látszik, Washingtonban is sürgősen fátylat borjtottak.) Kairó persze más okokból is készült Haig látogatására, hiszen Mubarak elnöknek ebben a minőségében ez lesz az első alkalma, hogy az amerikai diplomácia irányí­tójával találkozzék. Az új egyiptomi elnök azt is föl­méri majd, hogy februárban esedékes washingtoni látoga­tásán meddig mehet el igé­nyeivel anélkül, hogy a távr lati lehetöségg/cet kockáztat­ná. Urbanski a LEMP politikájáról A LEMP a reformok híve Lengyelország fokozatosan a politikai stabilizáció és a gazdasági újjáépítés szaka­szába lép, eközben azonban állandóan biztosítani kell a szocializmus torzulásoktól mentes fejlődését — hang­súlyozta a vajdasági pártel­lenőrző bizottságok elnökié­nek Varsóban megtartott ta­nácskozásán Jerzy Urbanski, a központi pártellenőrzési bizottság elnöke. Referátumában a nemzeti egyetértési frontról szólva kijelentette: meg kell hatá­rozni. hogy kivel, milyen el­vi alapokon és ki ellen jöhet lére egy ilyen front. A LEMP tagjai csakis olyan honfitársakkal köthetnek szövetséget, akik világnéze­tüktől függetlenül a szocia­lista állam alkotmányos el­veinek alapján állnak. Elis­merik a népi Lengyelország­nak a Szovjetunióval és a szocialista közösség többi or­szágával való internaciona­lista kapcsolatainak sérthe­tetlenségét. Ebben a front­ban nincs heb'ük az anarchia szóvivőinek, a szocialista-el­lenes elképzelések híveinek. Az egyetértési íronl mind­azok ellen irányul, akiknek célja Lengyelország letéríté- se a szocialista építés útjá­ról. 'A párt számára az egyet­értési front nem azonos a koalíció fogalmával. Amikor a LEMP ilyen front létreho­zására törekszik, a társadal­mon belül újaób szövetsége­seket kíván keresni az élet szocialista megújulása szá­mára. ugyanakkor nem olyan platformot akar kialakítani, amelyen a társadalmi .jobb­oldal számára tett engedmé­nyek születnek. Urbanski kijelentette: a LEMP a szocialista államot szolgáló reformok híve. Ugyanakkor az elmúlt 16 hónap tapasztalatai azt mu­tatják, hogy nem lehet a különféle társadalmi konflik­tusokat és feszültségeket ki­zárólag az olyanfajta politi­kai meggyőzési módszerek­kel megoldani, amelyeket egyes körök Lengyelország­ban a burzsoá értelemben vett politikai pluralizmus, az ellenfél iránti túlzott türel- messég eszközeként alkal­maznának. A pártellenőrző bizottsá­gok konkrét feladata az, hogy oda hassanak: váljanak meg vezető tisztségüktől a politikailag vagy erkölcsileg kompromittálódott vezetők, illetve azok, akik hozzá nem értő módon látják el felada­taikat. * * * Varsóban Mieczyslaw Ra- kowski miniszterelnök-he­lyettes elnökletével ülést tartott a kormány társadal­mi-gazdasági bizottsága. A tanácskozáson a küszöbön álló árreform társadalmi ve- iüleleiről, és a felsőoktatási intézmények munkájának újraindításáról volt szó, Peking: frázisok és gyakorlat Az 1981-es esztendő még élesebben megmutatta azt a inély szakadást, amely Pe­king kijelentései és tényle­ges tevékenysége között hú- z.ódik. A kínai diplomácia erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy elrejtse kül­politikai manővereinek va­lóságos céljait és elkerülje a „békeszereíetérpl” hangoz­tatott demagóg íráziso-k le­lepleződését. Az erőlködések azonban hiábavalóknak bi­zonyultak. Peking hírhedt „különleges” irányvonala a ..hegemonizmus e,ien. a bé­ke védelmében” nyilvánvaló kudarcot szenvedett. A je­lenlegi helyzet pontos, egy­értelmű v.ilaszt követelt a kínai vezetéstől a legszorí- tóbb kérdésre, amely földünk egész sorsát érinti és amely az egész békeszerető embe­riséget foglalkoztatja. A kí­nai fővárosban azonban ez a válasz nem hangzott el. Megpróbálták kikerülni. A nemzetközi közvélemény szá­mára azonban világossá vált, mi mellett száll síkra Pe­king, amikor az ENSZ köz­gyűlésén a kínai küldöttek elhagyták a termet annak a nyilatkozatnak az elfogadá­sakor, amely mindenkit lei- hívott, hogy helyezzék tör­vényen kívül a nukleáris fegyvert és az atomháborút. Senki nem csodálkozott a kínáj propaganda éles, nega­tív reakcióján, amely a Nyu- gat-Európában az év végén kibontakozó háborúellenes, rakétaellenes mozgalommal kapcsolatban megnyilvánult. S tegyük hozzá, a világ az elmúlt évben egyetlen kez­deményezést, egyetlen konst­ruktív pekingi javaslatot sem hallott, amely a háborús fe­nyegetés csökkentésére töre­kedett volna. ,A pekingi vezetés hangza­tos, képmutató frázisai a „h egemoni zmus-éllenes&ég» rór, amelyek minden lehet­séges fórumon, találkozón és magasrangú kínai személyek utazása alkalmával elhang­zanak, a szuverén államok belügyeibe történő nyílt és arcátlan beavatkozással jár­nak együtt. A világ közvé­leménye meggyőződhetett ró­la, hogyan próbálja Kína sa­ját akaratát, politikáját rá­erőszakolni szuverén orszá­gokra. Peking lényegében hadüzenet nélküli háborút folytat Afganisztán, Viet­nam, Laosz és Kambodzsa ellen. Továbbra is nyomást gyakorol Indiára. Az indiai sajtó közleményei szerint a kínai kémszervezetek titkos terveket dolgoznak ki az or­szág politikai helyzetének de- stabilizálására. E tervek elő­irányozzák a 'különböző szél­sőséges csoportok és terror­szervezetek egységesítését. Tények tanúsítják, hogy Kí­na pénzeli és fegyverrel lát­ja el a kormányellenes erő­ket, a kínai kémszervezetek fegyveres fellépésre, diver- zióra és rablásra bíztatják az ingatag elemeket. Miközben a kínai vezetés kijelenti, hogy , kész baráti kapcsolatokat kiépíteni a d élkelet-ázsiai országokkal, továbbra is minden gátlás nélkül beavatkozik számos más ázsiai ország belügyei­be; .pénzzel és fegyverrel tá­mogatva a kormányellenes „hadseregeket”, „frontokat . „mozgalmakat” és a maoi ta beállítottságú íegyven egységeket. A kínai diplomácia azon kísérletei, hogy eltitkolja Pe­king hegemonista terveit és megtévessze a világ közvé­leményét. lelepleződnek a pe­kingi vezetőknek a béke és a népek biztonságát veszé­lyeztető tevékenységében. O. NyiUolajer HÍREI Az ENSZ apartheid-elle­nes bizottsága hétfői ülésén hivatalosan útjára bocsátot­ta a Dél-afrikai Köztársa­sággal szemben foganatosí­tandó szankciók nemzetközi évét. A bizottság ülésén fel­szólaló Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár kijelentette, hogy a faji megkülönbözte­tés az emberi jogok - egyete­mes nyilatkozatának teljes tagadását jelenti. Földrengés. Három napon belül a második földrengés rázta meg hétfő délután az Egyesült Államok északke­leti részét Boston térségé­ben. A földrengés közép­pontja Délkelet-Kanadában volt, erőssége elérte a Richter-skála szerinti 5—5,5 pontot. Szombaton hasonló erősségű földmozgások okoz­tak jelentős anyagi károkat, de személyi sérülésekről nem érkezett hír. Megkezdődött a kanadai Vancourben hétfőn a 42 éves Robert Clifford Olson, tárgyalása, akit tíz, 9—18 év közötti fiú .meggyilkolá­sával vádolnak, A gyilkos­ságokat tavaly nyáron kö­vette el. s a tetemeket el­ásta. Körkeresztmetszetű faáru készítésére 5—30 mm átmérőig — kívánt hosszméretben — szabad kapacitásunkat felajánljuk Várjuk megrendelésüket! Cím: Surjánvölgye Mg. Tsz Szentbalázs (7472) (204176) A DÉLVIÉP 11. sz. Építésvezetősége fölvesz szakvizsgával rendelkező . kaműwG&&ket és BG&Qk&t Jelentkezés: Kaposvár, Ezredév u. 12. __________________________ (204181) G r, D,

Next

/
Oldalképek
Tartalom