Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-05 / 3. szám

Mezőgazdasági vezetők tanfolyama T estkultúraszalon Sokan fölkeresik Veszprémben az új Lilla testkultúrasza­lont. A vendégek körében a legnépszerűbb a szauna és a masszázs, de sokan vesznek részi a kondicionáló tornán is. SOMOGYI KÖNYVTÁRAK Szer etetet adni Hagyomány, hogy a me­gye mezőgazdasági és élel­miszeripari vezetői év ele­jén többnapos tanfolyamon vesznek részt. A termelőszö­vetkezetek elnökei, az álla- ,im jgázdaságbk {igazgatói,í 'a rfiézogazdasági intézmé­nyek, az élelmiszeripari vál­lalatok irányítás közösen át­tekintik rövid távú és egész éves feladataikat. Ma délelőtt Siófokon a 43. számú Állami Építőipari Vállalat üdülőjében kezdő­dik meg a négynapos to­vábbképzés. A résztvevők többek között értékelik a mezőgazdasági üzemek 1981. évi gazdálkodásának tapasz­talatait és megvitatják idei legfontosabb feladataikat. Megyei és országos vezetők tartanak számukra különbö­ző előadásokat, többek kö­zött szó lesz a termelőszö­vetkezetek IV. kongresszu­sának határozataiból adódó i ténmsvglákról,' az élelmiszer- ‘gazdálkodás , • versenyké­pességérőÉ a kisüzemi ter­melés jövőjéről, a hitelpoli­tikai irányelvek és a sza­bái yo zórendi,zer főbb voná­sairól. Önálló témaként ke­rül szóba a kisvállalatok, a munkavállalói közösségek szerepe a mezőgazdasági termelésben és az ellátás­ban. Az agrárágazat vezetői & tanfolyam záró napján, január nyolcadikén fórum- jellegű megbeszélésen talál­koznak a megye párt- és ál­lami vezetőivel. Tisztelt Szerke Szabó Gyuláné — Kaposvár, Tokaji út 40. szám alatti lakos — 1981. december 3-án megjelent észrevételére az alábbiakban válaszolok: A Tokaj utcában sok a'zártkerti mezőgazdasági ingatlan, ezen a területen régen tanya- jellegű lakóházakat építettek. A zártkerti területen a bel­területtel azonos kommunális ellátottságot nem tudtunk biztosítani. A Kecel-hegy és környéke részletes rendezési tervét a iakóházépttcsi igényektől függően több évig sza­kaszokra bontva valósítjuk meg. A Tokaj utca belterületi szakaszán ez évben a szi­lárd burkolatú utat megépítettük, további építését nem tervezzük, a zártkerti szakaszon a gyalogjárda zúzaléko­lását elvégeztetjük. A mély útszakasz feitöltését meg­kezdtük, azt a terepszintig fokozatosan tovább folytatjuk, ezért korlátok építése nem szükséges. A zártkerti részen a közvilágítás kiépítését nem tudjuk elvégezni, a Tokaj utcában meglévő közvilágítási lámpák rendszeres üze­meltetésére, karbantartására a Dédászt külön felkértük. Tisztelettel: Lebó Gábor csoportvezető Kaposvári Városi Tanács V. B. ÉKV-osztálya Tisztelt Szerkesztőség! 1981. december 8-án a Somogyi Néplapban megjelent „A híd” című cikkel kapcsolatban az alábbi tájékozta­tást adom. Felsőmocsolád közepén húzódó patak évtizedek óta gondot okoz a köz:égnek. A gumigyűrűs megoldás nem vált be, sőt a korábbinál is nagyobb veszéllyel járt. Elké­szült egy kiviteli terv, mely szerint 3,5 millió forint érté­kű munkával végleg rendezni lehet a patakot. A cikkben kiemelt „gyalogtúráról” egyébként szó sincs, ugyanis a meglevő hidak valamelyikét ISO méteres gyaloglás után a legkedvezőtlenebb helyen lakók is elérhetik. A két híd közötti gyaloghidak helyreállítását tervez­tük, a kiviteli tervben szereplő munkálatok azonban me-1 dencerendezássel is járnak, így a hidak elbontásra kerül­nének. Az új tervien két nagy betongát építése szerepel, s a tetején gyalogos közlekedésre alkalmas átjárás lesz. A felső hidat ugyancsak helyreállítják. Tisztelettel: Végh Imre tanácselnök Községi Közös Tanács, Menye XXXVIII, évfolyam, 3. sióm 1982. január 5., kedd Pályázatok műszakiaknak N Előtérben a gazdasági társulások, vállalkozások Soha azelőtt annyi pályá­zati felhívást nem láttunk — a szellemi tőke befekte­tésére, .a jó elgondolások közkinccsé tételére — mint az utóbbi egy-két évben. A termelő ágazatok, a kutatás­sal, szervezéssel, irányítás­sal, tervezéssel foglalkozó intézmények dolgozói szíve­sen tesznek eleget a felhí­vásoknak — ezt tanúsítja a beküldött dolgozatok száma. Somogybán is rendre kiírjak a műszakiaknak, közgazdá­szoknak, agrárszakemberek­nek szóló pályázatot, s olyan felhívásokkal is talál­kozunk, amelyekben somo­gyi intézmények társ szerve­zőként működnek közre. Április 30-án jár le példá­ul annak az országos terv­pályázatnak a határideje, amelyet tucatnyi intézménv írt ki közösen. A tervekből olyan berendezés kialakítá­sát várják, mely a tavi üfezadék eltávolítására szol­gál. Ebben a témában So­mogy is érdekelt, nem vélet­len tehát, hogy a kiírók kö­zött ott találni .a Somogy megyei Tanácsot és a me­gyénkben is „illetékes" Bala­toni Intéző Bizottságot, a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóságot meg a Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgaz­dálkodási Vállalatot. Egy másik, ugyancsak most időszerű pályázatot — itt a benyújtás határideje május 3. — az MTESZ az Országos Vezetőképző Köz­ponttal közösen hirdetett, de közreműködött benne hat minisztérium, négy országos érdekképviseleti szervezet, illetve a Központi Váltó- és Hitelbank Rt. Innovációs Alap is. Ez a pályázati felhívás a gazdasági társulások, vállal­kozások szervezésinek téma­körében kéri a szakembe­rektől a dolgozatokat. Fon­tos, időszerű kérdések meg­oldását . várják a pályázók­tól: kellő szakértelemmel tárják föl a társulások, illet­ve a különféle társas vállal­kozási formák tapasztalata­it, hogy továbbfejlesztésük­höz hasznos következtetések­re adjanak lehetőséget a pá­lyázatot meghirdető szervek­nek. A közérdeklődésre leg­inkább számot tartó tapasz­talatokat az országos veze­tőképzés rendszerében ok­tatják majd. A különböző témakörökben, illetve kate­góriákban legjobbnak bizo­nyult elemző munkákért, ta­nulmányokért nagy összegű .pályadíjakat helyezlek kilá­tásba; a két fődíj összege például egyenként 50 ezer forint. Különleges búvárruha Gazdag tartalommal je­lent meg a Somogyi könyv­tárak című kiadványsorozat új füzete, a közművelődési könyvtárak tájékoztatója. Tartalmazza a Somogy me­gyei tanácsi könyvtárháló­zat VI. ötéves tervét. Ebből idézzük a legfontosabb cél­kitűzést: „A könyvtári ol­vasók, a könyvtárhasználók számának bővítése; a taná­csi könyvtárhálózat szerve­zeti erősítése és fejlesztése.” A tervidőszakban új fiók- könyvtárak létesülnek Bö- hönye, Kapos fő és Kapós- mérő klubkönyvtárt, illetve új könyvtárt kap. Iskolával együtt épített, kettős funk­ciójú könyvtár létesül Babó- csán. Zákánytelepen, a zse-( lici falvak ellátására moz­gókönyvtárt terveznek a Vo­lánnal együtt. Kellner Ber~ nát öt év krónikáját adja cikkében. Semmit sem lehet a véletlenre bízni címmel publikál figyelemre méltó beszámolót a somogyi szak- szervezeti könyvtárak tevé­kenységéről Gelencsér Ist­ván. Orosz Bertalanná a múlt év augusztusában megren­dezett országos eseményről, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének XIII. ván­dorgyűléséről tudósítja az olvasót. A gyermek, és if­júsági szekció munkájáról Pálné Leinberger Ágota, a társadalomtudományi tago­zatéról Horváth Katalin, a műszakiéról Csapó Tamás, a zeneséről Egyed Anna számol be. Dr. Sípos Csaba a levéltári szekció üléséről tudósít. A rendezvény szer­vezési feladatairól Varga Róbert írt. Ugyancsak ő számol be a könyvtárosok második — ásotthalmi — olvasótáboráról. Többen is köszönetüket fejezik ki levélben a moz­gássérültek érdekében szer­vezett szolgálatért. Dr. Sí­Súlyos árvizek pusztíta­nak Anglia és Skócia több körzetében. Dél-AngLiaban a folyók szintje 13 év óta a legmagasabb szintet érte el; a hóolvadástől megáradt Se­vern számos falut elöntött Gloucester város közelében, s maga a város is csak cso­dával határos módon mene­kült meg az árvíztől. Má­sutt így is igen jelentős anyagi kár keletkezett. Kü­lönösen súlyosak a dél-ang­liai gabonatermesztők és ál­lattenyésztők veszteségei. (Egyedül egy gloucesteri kocsmabérlő járt jól, mert vendégei az ítéletidő miatt szilveszter óta nála taaiyáz- nakj pos Csaba Szeretetet adni című írá.sában a könyvtáros szemszögéből elemzi ezt a nemes vállalást: könyvet juttatni a rokkantaknak. Több, érdeklődésre mél­tán jogot formáló publiká­ció látott még napvilágot a kiadványban, így Bolevácz József „kitekintése” is: a bulgáriai könyvtárakban tapasztaltakat adja át a me­gye könyvtárosainak. Yorkban rendőri készült­séget rendeltek el, mivel a várost átszelő Ouse folyó szintje , szüntelenül emelke­dik. Közép-Anglia ban több családot csónakon telepítet­tek ki elárasztott házából. Yorkshire-ban nyolc barlan­gászt 24 órás küzdelem után mentettek ki szorult helyze­téből. Skóciában is le kellett zárni országutak tucatjait a fenyegető árvízhelyzet és a cudar idő miatt. Négy út már víz alá keriiflt. Az észa­ki Inverness. illetve az északkeleti Aberdeen kör­nyékén a forgalmat nagy havazás akadályozza, árvíz miatt zárták le viszont Edin­burgh repülőterének egy ré­szét. Mind több olyan beren­dezést alkalmaz a tudo­mány, amellyel közvetlen megfigyelést végezhetnek a tenger mélységeiben. Sok­szor egyetlen ember jelenlé­te is elég bizonyos víz alatti megfigyelések és munkák elvégzéséhez. Mint tudjuk, a sűrített levegős légzőké­szülékkel ellátott könnyű­búvároknak kb. 60 méter az átlagos merülési mélységük, s a hagyományos búvársi- salkkal a fejükön alászálló búvárok sem igen merész­kedhetnek ennél mélyebbre (annak ellenére. hogy a merülési rekordok 18Ó—190 méter körüliek). Márpedig napjainkban a legtöbb be­avatkozásra 200 méter körü­li vízmélységben, a tengeri olajkutatás és -kitermelés kapcsán van szükség. E célra tehát ki kellett fejlesz­teni egy olyan speciális, egyszemélyes védőruhát, amelyben néhány száz mé­teres vízmélységben is biz­tonságban érezheti magát a búvár. A „darázs”-naik keresztelt, a nagy nyomásnak ellenálló búvárruhában maximálisan 600 méter mélyre lehet le­merülni, s ott az 1,05 bar nyomású atmoszférában nyolc órán át tartózkodhat a dolgozó. A minden irány­ban csuklósán mozgatható karokra különböző manipu­látorok és szerszámok sze­relhetők az előirt feladatok elvégzéséhez. Hófúvások, árvizek ■pnto SOROK Aforizmák A nagy embereknek az a sajátosságuk, hogy hit­vány ellenségeik vannak, (Voltaire) * * * A nő a világ legerősebb férfijával is azt csinálhat­ja, amit akar, ha nagyon okos, ha elég szép és nem szerelmes. (Fontenelle) • * * Ami mélységben hiány­zik “a szónokoknak, azt hosszúsággal pótolják. (Montesquieu) • * • Az udvariasság szerve­zett közömbösség. (Paul Valéry) Jó játék Ä — Bácsi, énekeljen ne­künk valamit! — Mit énekeljek? — Az teljesen mindegy, csak jó hangosan! — Miért? — Mert rendőrösefit ját­szunk, és szükségünk van egy részegre .. s Tengernél A kis Csaba a tenger mel­lett tölti a vakációt, és éle­tében először lát apályt. — Micsoda disznóság! Alighogy itt vagyok, a ten­ger mindjárt elpucol! Gyerekszáj Amikor Jenny egy pil­lanatra kiment a szobá­ból, -a kis Bob így szólt a lovaghoz: — Miért mésdcálsz folytan a nővéremhez? Neked talán nincs nővé­red?! Előny és hátrány — Ennek a háznak van­nak bizonyos előnyei és hátrányai — magyarázza az ingatlaraffigynök. — Elő­ször , fél mérföldre nyugat­ra vágóhíd waü, észsiem a gumigyár, keletre két ház­tömb távolságra trágyázott földek kezdődnek, déli irányban pedig saéeáöae- lésű hőkőzpqnt van. — Cs irá az eMnye? — tudakolja » meghökkent vevőjelölt. — Hogy Twmcfip meg j tudja állapítani, hermán ! fúj a szél Az MSZMP Somosry mezye< Bizottságának lapja. Főszerkesztő i JÁVORI BÉLA Főszerkesztő-b.: Paál László Szerkesztőség: Kaposvár, Latiné* Sándor u 2. Postacím: Kaposvár Pf.: 31. 7401. • Telefon: 11-510. 11-511. 11-512 Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár. Latinea Sándor ttu 2. Postacím: Kaposvár, PL: 31. <401 Felelős kiadó: Balajeza János Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitft postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 Ft. negyedévre 102 Ft, fél évre 204 Ft# egy évre 400 Ft Index: 25 967 ISSN 0133—0608 Készült a Somogy megyei Nyom- iaipari Vállalat kaposvári üze­mében. Kaposvár, Má.ius L u. 101 Felelős vezető: Parkas Bela igazgat* Kéziratokat nem őrzőrufc meg. ée nem ackmác ríomm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom