Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-05 / 3. szám

Gyászjelentés Mély fájdalom mar leíJiBöJfttlt hoípr «éretett édesanyám, nagy­anyám és dédnagyan.yam BOGNÁR ISTVANNE w>9t Kaposvár, Laborfalvi R. n. * ; 74. fz. alatti (volt viszi) lakos elhunyt. Temetése január 7-én, csütörtökön, fél 2 órákor a ka­posvári Nyugati temetőben lesz. Gyászolja: leánya és unokája. • « • j Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk nzv. DR. RÉVY GYÖRGYNÉ Pintér Erzsébet 1081- december 30-án. türelem­mel viselt betegség után el­hunyt. Temetése ü9«2. január fi­án du. fél 2 órakor lesz Ka­posváron a Keleti temetőben. A v gyászoló család. ' (821) ' * * * Fájó szívvel értesítjük roko­nainkat. barátainkat, hogy fér­iem!, apám. nagyapám ORBÁN JÓZSEF balatcnw.ép lak-felsői lakos 1081. december 31-én rövid szenve- ! dés után elhunyt. Temetése 1882. január 7-én. csütörtökön, du. 1 órakor a siófoki nagy te­metőben lesz. A gyászoló csa-1 Iád. (223312) • * * | Fájó szívvel értesíti ük mind­I azokat akik ismerték, szeret­ték és tisztelték, hogy DR. MAGOS LÁSZLÓ lengyeltóti körállatorvos rövid szenvedés után, december 28-án este elhunyt. Földi ma­radvány ait dec e m bér 31-1 n, .j v nagy részvét mellett helyeztük ]' örök nyugalomra a lengyeltóti íj temetőben. Köszönetét mondunk mindazon kollegáknak. bará­toknak. ismerősöknek rokonok- jj nak. akik megjelenésükkel, vi­| rágaikkal. együttérzésükkel, fájdalmunkat enyhíteni igye- • kéz bek. A gyászoló családi * * • « Tudatjuk mind az okkal, akik ismerték és szerették. hogy egyetlen leányom, szeretett fe­leségem. édesanyánk nagy­mamánk ID. TAPOLCAI JÓZSEFNE Garas Lujza l*Pdrt. december 29-én 58 éves ko­rában váratlanul elhunyt. Te­metése január 5-én 14 órakor lesz a boglárt temetőben. A gyá­szoló csalód. (830) Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak barátoknak, isme­rősöknek ,és az ingatlankezelő vállalat dog ózdinak, akik édes­anyám. SZ AMPEL FETtENCNft temetésén részt vettek. Széki Tibor • • • Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, szom- i szédoknaJk, jó barátoknak, isme­rősöknek, akik szérétett halot­tunk ÓZV. GEDERT MARTONNE temetésén részt vettek és gyá­szunkban osztoztak. A .gyászoló család. • * • Hálás szívvel mondunk köszö­netét mdndazolcnak a rokonok­nak, bairóto-knaík, m imkatársak- nak, szorruszéd oknak, akik fe­lei thebetlem emlékű férjem, édesapám, apósom nagyapánk, MARMAROSI JANOS temetésén részt vettek, fájdal­munkat koszorúkkal. virágok­kal, táviratokkal és , őszinte együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. INGATLAN Szigetvár«« két­szobás, kertes, ga- rázsos OTP-lakás eladó. Érdeklődni: Munkácsy M. u. 23. ____________(782) Kapás szerdahelyen, a Rákóczi u- 37. számú szobA-kony- hás ház * «soó. 500 n-öl telekkel. cm) Eladnám három­szobás, összkom­fortos lakásomat kp. 4- OTP átválla- 1 ás saJ. Érdeklődni : Bo.s nyákék Kapos­vár. Beloiannisz ut- i ca 5 c. (223654) • Szövetkezetek, vál­lalatok részére más­fél szobás, össz­komfortos k»kást határozott időre bérbe adnánk Ka­posváron. Érdek­lődni a 15-415-ös te­lefonon Farkas. (85755) Siófokon két és fél szobás családi ház 250 n-öl telken beköltözhetően el­adó. Siófok. Ma­dách u.' 5. (9380) Balatonlellén 270 n-öl közművesített lak ótelek ela dó. ..Háromszázezer fo­rintért, 2ßl824.M ié- ligére, 1053 1 Buda­pest V., Felszaba­dulás tér L (0395) tészkjed-ésre alkal­mai? kerteket kere­sek tartós vagy rövid távú haszná­latira, Értesítést Sió­fok, Bimbó- u. 32. Frank Endre címre kéTek. (59582) 100fl-es MR Skoda első új sár védővel, alkatrészenként el­adó. Kadarkút. Ár­pád utca 52. (223601) • ÁLLÁS Érettségizett, füg­getlen. középkorú nő. gondnoki - állást vállalna Ka posvá - ron vagy a Balaton dél i p artj ón. Alán- Irtokat 223661. számra a hirdetőbe kémek. (223661) Nyolchónapos bi­kaborjú eladó. Ka­póst ő, Ady Endre u. 7. Dudla Ferenc. (R43) Kerti traktor pót­kocsival eladó. Ka- posmérő Dózsa u. 7. (223723) Menny ezetb urkoló­lanok. angol import alapanyagból meg­rendelhetők Szőke József műanyag- fe Idolgozó me ster- néu Pécs. Károlyi Mihály u. 21. Tele­fon: 11-lRfl. (166202) antikvár könyvvásár Kaposváron, 1 A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 1982. január 11. (hétfőtől) január 14. (csütörtökig). CSAK NÉGY NAPIG, PEXTEKEN MÁR NEM! VESZÜNK — ELADUNK! Modem és régi bűnügyi köny­vekért. metsze- tes nyomtatvá­nyokért. kerete­zett metszetekért, lifiőo előtt, kiadott térképekért a leg­magasabb napi , árat adjuk, Qmm Beszédhiba-javí­tást vállal — óvo­dásokat is — szak­tanár. Ajánlatokat: 223656. számra a hirdetőbe kérek. _______(223656) E lsöborjas tehén*, 6 hetes bikaborjával eladó. Kaposfő, Pe­tőfi U. 44. (323651) Hároméves szamár eladó. Somogy­fájsz, Petőfi u, 9. (745) Kisiparosok. vál­lalkozóik. figyelem! Telefon ügy eletet vállalok lakás omon, egész nap. Kapos­vár. Nádor u. 33. Telefon: 12-745. (223665) Kétszobás, fél­komfortos, bútoro­zott lakás Kapos­váron kiadó. Aján­latokat 223653. szám­ra a hirdetőbe ké­rek. (.233653) A kaposvári postagarázs felvé­telre kqres főiskolai, vagy kö­zépiskolai végzettséggel és leg­alább 5 évi szakmai gyakor­lat lal rendelkező ggrázsvezetőt valamint autószerelő szakmá­val, középfokú végzettséggel és 5 évi szakmai gyakorlattal rendel kező mühely-osoportve ­vielöt. • Jelentkezés, a garázsve- zetönél: Ka pás váj-, Mező Inv e u. ____________________________ A szentlásziói Búzailcalasz Mg. Term el őszövet kezet felvesz te­henészeti telepére dolgozókat. Legalább két. munkaképes ko­rú férfi dolgozó, jelentkezését, várjuk családonként. Felvétel . setén lakást bizto itunk. Szentlászló, Rákóczi u- 8. (R.5766) Az Öreglaki Állami Gazdaság felvételre keres két gépírni tu­dó dolgozót. Jelentkezni lehet a gazdaság munkaügyi osztály­vezetőjénél. (85758) A Dél-dunántúli Vízügyi Épí­tő Vállalat siófoki építésvezető­ségére keresünk legalább .há­roméves szakmai gyakorlattal és technikusi oklevéllel rendel­kező dolgozót ‘ építésvezetőségi technjjkus munkakör betöltésére, valamint érettségizett teljesít,- ményelszám olót. J el entkezná: Radák József .építésvezetőnél le­het az ' ipartelepen levő építés- v cze tőségen. (85778) A KAPOSVÁRI Ü.I TEJÜZEM azonnali bsSépsssel fölvesz egy középiskolai végzettséggel rendelkező férfi munkaerőt anyagraktár-vezetői munkakörbe, valamint két villanyszerelőt és egy esztergályost. Jelentkezés: az ü?em igazgatójánál, Mező Imre u. (204127) ___________________________________________I------------------­FIGY ELEM! A ME3ZTEGNYÖI LÁM JÁNOS MG, TSZ. megalakított* kertépítő részlegét Vállalnak parkok, burkolatok, járdák, felszíni vízelvezetők építését a Balaton környékén, Keszthely és balalonmária-fürdői részen. Kapacitásunkat a T. megrendelőknek felajánljuk, levélcím: Ladi János Mg. Tsz., Mesztegnyő, (8716) kertépítő részleg. (204126) Tisztelt megrendelek! Felhívjuk figyelmüket, hogy vállalatunk cég- és rímfestő munkák készítését (dekorációk, ház- és utcatáblák stb.) rövid határidővel vállalja. Érdeklődni lehet: Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat, Cseri út 16. sz. alatt, Stier István csoportvezetőnél. Telefon: 11-270 (204166) A DRW SOMOGY MEGYEI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA felvételre keres egyetemi vagy vízügy! főiskolai végzettséggel rendelkező személyt. víz- és szennyviztechnológust munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: az üzemigazgatóság (Kaposvár, Béke u, 41.) műszaki vezetőjénél. (204123) A CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ felvételre kére* hangtechnikust, világosítót (villanyszerelőt), és munkaügyi előadót. Jelentkezni a színház gazdasági igazgatójánál lehet (204193) VÍZKUTATÓ ÉS rÜBÖ VÁLLALAT ÜZEMVEZETŐSÉGE FÜRÁSI szakmunkásokat, gépkezelőket, és segédmunkásokat vesz fel. , Jelentkezés: Kaposvár, Vörös Hadsereg a. 2. Munkaügy. (2*4143) A VBKM KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁRA felvételre keres szerszámüzemébe szerszámkészítőket esztergályos és marós szakmunkásokat Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán, Kaposvár, Mező Imre u. (204164) DÉL-DUNÁNTÜLI ÁLLAMI GAZDASÁG sertéságazat vezetőt és műszakvezetőt keres felvételre KÖVETELMÉNY: , ágazatvezetőnél egyetemi végzettség és 5 év szakmai gyakorlat, műszakvezetőnél középiskolai végzettség és 5 év szakmai gyakorlat. Felvétel esetén lakást biztosítunk. Jelentkezéseket. „Dél-dunántúli Állami Gazdaság" jeligére. 204171 számra írásban kérjük a Magyar Hirdető Somogy megyei központjába (Kaposvár, Kossuth L. u. 15.). (204171) A PEST-BUDAI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT versenypályázat títján öt évre átalánydíjas szerződéses vállalkozásba adja a kővetkező üzleteit: 896. sz. Expressz bisztró. ITT. osztályú és hozzákapcsolva a Juventus Szállóban kialakított presszó (II. osztályú.) Express üdülőtelep, Balatonföldvár. A pályázati feltételek és az üzletekre vonatkozó tájékoztató adatok átvehetők a vállalat központjában, a szerződéses üzletek osztályán, dr. Zsigó Ferenc osztályvezetőnél. A pályázatokat 1982. január 11-ig kérjük benyújtani a vállalat központjában: Budapest I., Fortuna u. 4. A versenytárgyalás január 19-én 15 órakor lesz a Fortuna üzletházban: Budapest I., Hess András tér 4, (1410) Külföldi foglalkoztatásra II. szerkezeti osztályba sorolt csővezetékek hegesztéséhez hegesztők jelentkezzenek Jelentkezésüket 1982. január 30-ig várjuk, hogy az első negyedév végén kiutazhassanak. JELENTKEZÉS: a kertészeti egyetemi tangazdaságban Nagy Imre gépészmérnöknél. Budapest XX., Soroksár, Péteri major. 1734. Pf. 5. (85761) MŰSOR Kaposvár, Vörös Csillái; du. 3 és 5 órakor: VÜK. Este 7 órakor: HURRIKAN (14). Sza­bad If júság de. 10, diu 4 óra­kor: A SZULTÁN FOGSÁGÁ­BAN .du. 6 és este 8 órakor: PIROS PULÓVER. Dali os Ida mozi du- 6 órakor: A NAGY ZSÁKMÁNY. Mozixöúzeum du. fél 6 óraikor: AZ AMATŐR (14). Siófok este 7 "6raM*r: A SZŐ­KE INDIAN. Marcali este 7 óraikor: FUTARSZOLGALAT. Nagyatád du. 5 és este fél 8 órakor: NÉHÁNY LNTERJÜ MA­GÁNÜGYBEN. Barcs este 7 órakor: ... ÉS MEGINT DÜH­BE JÖVÜNK. TELEVÍZIÓ Budapest U §.«•: Idősebbek to eQ&eadhe­ttk . . . 8.05—10.00: Iskoiatevé. 10.00—U0.20: Csalt gyerekeknek! L0.40—LL.00: Ifik óla tévé. 14.10— 16.10: Iskolatévé. 16.17: Műsor­ismertetés. 16.20: Hírek. 16.25: Itália múzeumaiban. 16.46: Gó­lyavári esték. 1.7.20: Hipp­hopp . . . 17.50: SLáfcerbazar. 18.20: Reklám. 18.30: Dél-Alföl­di krónika. ÍS.OO: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír- adó. 20. WL Nem kell mindig kaviár. 20.5o: Stúdió ’82. 21.55: Felkínálom. 22.35: Tv-híradó 3. Budapest 2. 30.01: Fllrrvpyártáa vagy fLLmímű vészét? 20.40: A halá­szok Abidjan ban találkoznak. 20.56: Dixie tanár úr. 21.20: Tv- h íradó 2. 21.4A—22.30; Rendező: Lakatos Vince­Jugoszláv tv Ifi. 10: Magyar itrefrvfl tv-**ap­id, 17.40: Hírek. 17.46: A ka­land. Gyermekműsor. 18.15: Tv- na ptáir. 18.45: Zenebarátok. 19.15: Rajzfilm. 19.21; Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: A felsőoktatás. 20.45: Reklám. 21.06: Címoldal. Ame­rikai film. 22.30: Tv-napló. Osztrák tv 9..-»: Angol wyehdecfce. 10.30: Kidd kapitány. Ka Landfilm. 12.16: Idősek klubja. 15.30: Do- kuimentumfiLm Peruról. 17.25: Kicsinyek műsora. 17.56: .Tó éjszakát, gyerekek! ífi.30: Mi. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv- hrnadó. 30.15: Johann Wolfgang Goethe': Faust. 23.20: Film a Filmakadémiáról. 0.00: Híreik. KOSSUTH RADIO 4.25—7.58: Jó reggelt! 8.96: Hí­rek. 8.20: Mai kulturális prog­ramok. 8.27: 1916. Osztrák—ma­*var tüzérek Palesztinában. R.57: Nótacsokor. 9.44: Játsszunk * billentyűkkel! 10.00: Hírek. 10.06: MR 10—14. 10.35: Lukács Pál felvételeiből. 11.10: Anton Dermota operaáriákat énekel. 11.42: Glemba. 12.00: Déli kró­nika. 12,20: Ki nyer ma? 12.30: R eklá.m. 12.36 : Törv ényk’inyv. 12.58: Kapcsoljuk a Nemzeti Galétriát 13.56: Népdalok, nép­táncok. 14.40: Elő világiroda­lom. 16.00: Hírek. 15.06: Holnap közvetítjük . . . 15.28: Nyitni­kék. 15.58: HaHgatóimk figyel­mébe! 16.00: Ütközben. 16.06: Várkonyi krónika. 16.56: Mú­sofrajánliat. 17;ö0: Hírek, 17.07: Hátrányos helyzetből indulva. 17.32: Gerster: Vidám zene öt- fúvóshangszerre. 17.42: Reklám. 17.46: A Szabó család. 16J6: Hol volt hol nem volt . . . 18.26: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hal teatóink fi gyeimébe! 18.30: Esti magazin. 19.15: ..Szép vagy. Alföld’'. 20.26: Népzenei. Hangos Újság. 21.06:' Puerto Rico a borbély évébe». 23.36: Üj dzsesszt elvétkekből. 22.00: Hí-reki 22.20: Tíz perc ürül poli­tika- 22.30: Kapcsoljuk a 6-r*» stúdiót. 23.30: Cherubini operái­ból. 24.00: Hírek. O.UO: XX. szá­zadi kórusművék. 0.25: Him­nusz. 0.30: Vízjelzőezolgálát. • PFTOFI RATOrt 4.25—7.59: A Petőfi rárf|ó reg­geli zenés műsora. 8.00: Hírek.- fi. 06: Udvardy Tibor operettda­lokat énekel. 8.20: A Vörös fo­lyótól- az Angyalok Városáig, fi.38: Hírek. 8,33: Társalgó. 10.no: Zen ed éléi őt*. 12.25: Ifjúsági könyvespolc. 12.38; Hírek, 12.33: Melódiákoktól. 13.30: Éneklő ifjúság. 13.45: Időjárás-j' és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtől ha­tig . . . 13.08: Tip-top parádé. 18.38: Hírek. 18.33: A féri ko­pogtat,. 19.03: 1 Táncház! ’ muzsi­ka. 19.23: Hitler. Mítosz és való­ság. 19.33: Csak fiataloknak! 20.30: Hírek. 28.33: Magányos utazás. 28.52: A rádió dalszín­házba/ 2?.04: /A tegnap slágerei­ből. 23.00: Hírek. 23.28: A mai dzsessz. 24.08; Hírek. 0.18; Ide­gen nyelvű vízjelzőszoteál at. s. mttsor 8.57. A WáUftótermék prog­ramjából. 9.00: Martha Argemeh zongorázik. 9.48: Marija Biesu és Leonard Mróz operaáiriákat énekel. 10.20: A Fermata eg^rtit- tes hangversenye. 11,08: Hírek. 11.05: Külpolitikai könyvespolc. 11.20: Bruckner: VIII. szimfó­nia. 12.38: Morley-madrigálok. 13.00: Hírek. 13.07: Magvair mű­vészek opera felvételei hői. 14 0o: Megfigyelések és _ szabad leírá­sok. 14.07: Nagy m.esteirek. ka- nfarazenéj éb ől. i.6.42: Beminian i: Hat concerto grosso Op. 7. 16.46: Labirintus. 17.00: Eurv­anthe. 17.43: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.13: íTj lemeze­inkből. 19.08: Hírek. 18.05: Lisz.t- kóirusművek. 19.36: Kapcsoljuk a Zeneakadémiát. Kb. . 21.30: Kézírások üzenete. Kb. 22.08: Openaáriák. 22.30—22.33: Hírek. Időjárás. A MEGYEI KÓRHÁZ felvételre keres fűtésszerelőt és géplakatost PÉCSI radtO 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kí­vánságok. 17.25: A híd mellett Duna földvár. 17.35: Magyar nó­ták. 17.45: Kulturális helyzet a somogyi tsz-ekben. 17.50: A Swingle, együttes énekel, 'Jfl.oo: Dél-dunántúli híradó. 38.15: Könnyű, zene. 1 fi..'K): Szerb-hor- vát nyelvű műsor. 19.08: Német, nyelvű műsor. Jelentkezni a kórház műszaki osztályán lehet. (304199) \ SOMOGYI NÉPLAP m \

Next

/
Oldalképek
Tartalom