Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-05 / 3. szám

Megkezdték eis Kaposvártól Siófokig alapozást Tegnap' már több csapa­tunk megkezdte az alapo­zást. A Somogyot képvise­lők közül mindegyik osz­tályból megkerestünk egyet­emet, és érdeklődtünk, hogy milyen tervekkel vágtak ne­ki a munkának. Új játékosok a Rákóczinál A Kaposvári .Rákóczinál az első edzés előtt mutat­ták be a játékosoknak az új edzőt, Csaba Gábort, aki egykor az egyesület játéko­sa volt, utána Komlón, majd a PMSC-nél tevékeny­kedett pályaedzőként. A régi labdarúgók közül az alábbiak jelentek meg egészségesen: Békéi, Hor­váth, Kozma, Zentai, Csór" ba, Varga, Szlovák, Bódis, Prancz, Kanyar, Kakas, Bí­ró, Czabula, Fábián. Ott volt Petrák is, akinek ma még egy kontrollvizsgálaton kell a fővárosban átesnie és Házi, ő viszont csak a hó­nap közepén sorra kerülő orvosi konzílium eredmé­nyétől függően folytathat­ja labdarúgó-pályafutását. Egyelőre könnyített munkát végez. JVekony jelenleg be­teg, így csak később kap­csolódhat be a felkészülés ­pe. Hiányzott a régiek közül Gulyás és Havasi — ve­lük közös megegyezéssel szerződést bontott az egye­sület. Gulyás az eddig ugyancsak szerződött Ba­lázzsal együtt — a hírék szerint — a Kaposgép VL- hez tart, Havasi viszont nem nevezett meg egyesü­letet. Két új labdarúgó kapcso­lódott be a fölkészülésbe: Szalai Lászlp mint közép­pályás a ZTE-től került a Rákóczihoz. Igazolása azon­ban még nem rendeződött. A csatár Nékházi Gábort leszerelése után most adta ki a Volán a Rákóczihoz. Ezekhez a játékosokhoz csatlakozik két saját neve­lésű fiatal, Dombóvári és Kiss. Ök folytatják a felké­szülést. Máyer György ügy- vézető elnök elmondta, hogy a héten alapos orvosi vizs­gálat előzi meg a munka dandárját, majd 11-től 23-ig Fonyódra teszik át székhe­lyüket. Utána itthon nap­közis. rendszerben folytató­dik a fölkészülés. A csapat, a HDN-kupában indul, de terveznek más edzőmérkő­zéseket is. Az ellenfeleket egyelőre nem ismerik. Újság Az idei első edzés a Rákóczinál még, hogy, a lemondott szakosztályelnök, dr, Stadler József helyett július végéig Tóth Dezső kapott megbíza­tást. Ö eddig is tagja volt a szakosztálynak. Siófokon 11 edzömérkőzés Orvosi vizsgálaton vettek részt tegnap a siófoki Olaj­bányász labdarúgói, s ma kezdődik a munka. A cél közismert: megszilárdíta­ni a vezető helyet, sikerrel megvívni az NB II-es osz- tályozót. — Mindent ennék rendelünk alá — mondotta Szigeti János, az egyesület elnökhelyettese. Huszonkét korábbi kerettag két if júsá- , gival kiegészülve végzi a munkát Ezen a héten na­ponta egyszer, majd két hétig bentlakásos formában délelőtt és délután is gya­korolnak. Január közepén Fonyódon részt vesznek egy teremtornán; ez amo­lyan ráhangolás lesz a gaz­dag edzőmérkőzés-sorozatra. Tizenegy előkészületi ta­lálkozó szerepel a műsoruk­ban. köztük az NB I-es Vi­deoton, Haladás és ZTE el­len. Az NB II-esek közül pedig a Bakony Vegyész, a Várpalota, az Ajka, az Olaj­bányász, a Pét és a Keszt­hely. Bizony, egy hónap alatt ennyi mérkőzés ko­moly erőpróba, hiszen há­romnaponként kerül sor egy-egy összecsapásra. Sió­fokon azonban úgy ítélik meg, hogy az erők fölmé­réséhez, a csapatjáték még jobb összerázásához erre szükség van. Tab dobogóra vágyik de bejutnak majd a torna­terembe is. A játékosállo­mányban nincs változás. A Tabi MSC dobogós he­lyen óhajtja befejezni a bajnokságot — mondta Far­kas István elnök. Bizony, még az idősebb tabi labda­rúgó hívők közül is csak kevesen emlékeznek ' arra, hogy mikor vághatott neki ilyen céllal a második idénynek a helyi csapat. Utoljára 1961-ben. Igaz, mindössze két pont előnye van az üldözőkkel szemben, de azért ők váltig bizakod­nak. S mint megtudtuk, tesznek is valamit, hogy vá­gyuk beteljesüljön: a szo­kottnál korábban, már ma megkezdik a fölkészülést, és hetente négy edzést tart Puha József edző. A tizen- nyolcas keretnek tagja lett három saját nevelésű fiatal. Főleg a szabadban edzenek, mindenki rendelkezésre áll. Á jövőt most kell megalapozni lortSPORl , ^RT.SPOKY? port«spc sportSPORTí :§PORTSPl A héten ismét benépesül­nek a labdarúgópályák. Igaz, még nem a bajnoki pontvadászat kezdődik, csu­pán annak előjátéka a föl­készülés. Valamennyi somo­gyi csapat elkezdi a mun­kát, hogy a bajnokság rajV jára gyűjtsön annyi erőt, amennyit az idei feladatok igényelnek. Mint ahogyan egy ház alapozásánál is dön­tő a körültekintően és kellő szakértelemmel végzett te­vékenység, ugyanúgy az a sportolók fölkészítésében is. Az „alapozás” szónál aligha találni rá jobb kifejezést, hiszen a bajnoki küzdelem- sorozat, a falépítmény csak erre kerülhet rá. Az NB li­es Rákóczitól kezdve az öt területi csapaton keresztül Kupák a felkészülésért A somogyi tabda rúgok jobb fölkészülését több ku­pak üzdeiem segíti. Hagyo­mánysa vannak pécsi laptár­sunk, illetve a SLASZ ka­pájának. Hogyan alakul az idei program ? — erre kér­tünk választ az illetékesek­től. Tanácskupa. Szőlősi Györgyné, a SLASZ titkára elmondta, hogy az idén is huszonnégy csapat küldte nevezetet a kupaküzdelem- re. Nem tették kötelezővé az indulást, ennek ellenére csak kevesen maradtak távol. Te­rületi csapataink közül egyedül a Sioíok nem je­lentkezett, s a megyeiek kö­zül a Szőnyi SE és a Mar­cali VSE maradt távol. Ezek a csapatok bizonyára más megoldást találtak. Helyet­tük viszont elfogadták olya­noknak a jelentkezését, akik a járási bajnokságban küz­denek: Babócsa, Somogysárd és Lengyeltóti. Január 3il-én hat négyes csoportban indul a kupa, körmérkőzéses for­mában. Utána a hat győztes játszik tovább a tanácskupá­ért.'A sorozat a bajnoki raj­tig tart. Hétfői Dunántúli Napló­kupa. A HDN-kupát már nyolcadik alkalommal ren­dezik meg. Ebben a Rákóczi érdekelt. Nyolc együttes két négyes csoportban játszik január 31-től február 21-ig. A Rákóczi társai: a Komló, a Dombóvár és a Sellye. A másik csoportban a Szek- szárd, a Mohács-Vésmésnd, a PVSK es a Siklós szerepel. A csoportmérkőzések után kerül sor az azonos ' helyen végzők mérkőzéseire, a vég­ső helyezések kialakítására. Miután a Szekszárd és a Mohács érdekelt az MNK- ban is (ennek a következő fordulója február 21-én lesz), ha netán közülük len­ne valamelyik a Rákóczi helyosztós ellenfele, akikor más időpontot keresnek a lejátszásra. Sor kér® a DanántoHi Napló-kupára is; ez nem­zetközi lesz. Miután a Rá­kóczi nem NB I-es, így oda 'em sorolták be — ezt a .elvilágosítást kaptuk Lázár Lajostól, a Dunántúli Nap­ló spoítoovatvezetójétöi. a megyei és járási bajnok­ságban küzdőknek egyaránt fontos két hónapjuk követ­kezik. Ha sikerül ezt az idő­szakot tartalmas, a korábbi­nál jobb munkával kitölte­ni, bizakodással tekinthet­nek a folytatás elé. Nehéz év vár labdarúgó­inkra. A bajnoki rendszer újabb átszervezése követ­keztében ezen a tavaszon kell biztosítani olyan pozí­ciót, amelyet a sportvezetés és természetesen a közóhaj az együttesnek megszalpott. Kaposváron a Rákóczi bent- maradásáért éppúgy szorí­tanak, mint Siófokon vagy Nagyatádon csapatuk első­ségéért és sikeres 'osztályo- zójáért. Másutt kisebb célt kell elérni, ami esetleg csak értékben kisebb, de az adott helyen nagyságrendben nem. Most, amikor a játékosok nekivágnak az első kilomé­tereknek, amikor először gyöngyözik izzadtságcsepp a homlokukon, gondoljanak arra, hogy mindenütt vall­ják: csak a fáradságos, vé­ré jtékes munka hozhat si­kert. És tudniuk kell, hogy az ellenfelek sem pihennek, ők is keményen dolgoznak. Végsősoron tehát csak az tud a másik fölé kerekedni, aki ebben az időszakban többet vállal, és többet tel­jesít. Jól tudjuk, hogy ez az időszak nem tartozik a spor­tolók vágyálmai közé. A mostoha időjárás, a csont­keményre fagyott talaj to­vább nehezíti az amúgy sem könnyű munkát. De hát ne feledjük, önkéntes tevé­kenységről van szó, s alig­ha akad olyan a kilométe­reket rovok között, aki úgy csöppent bele a sportba, hogy nem tudta, mit vállal. Nézhetjük az élet bárme­lyik területét, a sikerekért mindenütt ugyanilyen ke­ményen meg kell dolgozni. És a sportolót, így a labda­rúgót is, ennek vállalása emeli a népszerűségi rang­listán az őt megillető hely­re. % Jó, ha ezzel tisztában vannak a szurkolók is. Leg­főképpen azok, akik csupán kellemes időben ülnek a le­látóra és legföljebb annyit látnak a labdarúgásból, amennyi éppen azon a dél­utánon szemük előtt folyik. Kétségtelen, hogy ettől nem függetleníthetik magukat, de az ítéletalkotásban szerepet kell játszania annak a tu­datnak, hogy a kemény munka sem hoz mindig eredményt. Becsületes és tisztességes fölkészülés után is lehet veszíteni, mert a sport nagy „igazságtalan­sága”, hogy nemcsak győz­tesek vannak. De hát épp ezért sport, s a legyőzőitek­ben is kiműveli azokat az akarati és erkölcsi tulajdon­ságokat, amelyeknek fénye évezredek óta semmit sem halványult. Labdarúgóink, akik ezek­ben a napokban a kilomé­tereket róják, gondoljanak erre is! És ne feledjék: csak azok fölé lehet kerekedni, akiknél minőségileg és mennyiségileg többet vállal­nak a munkából. A szurko­lók pedig, akik bekukkan­tanak a sporttelepekre, higgyék el és győződjenek meg róla: sportolóink több­sége becsülettel és öníelál- dozóan készül nap nap után. Mindenkori ítéletalkotásuk­ban ez a tudat vezérelje őket! — J. R. T otótá jékozfató A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása szerint az 1. fogadási héten 13 találai.05 szelvény 208 da­rab volt, nyereményük 23 346 forint. Ebből 13 plusz 1 ta- látatos 148 darab — értéke jutalommal együtt 34 283 forint. A 12 találatos szel­vényre egyenként 763 forin­tot, a 11 találatosra 96, a 10 találatos szelvényre 30 fo­rintot fizetnek. JANUÁR A raw MC órakor kór, _» ttJn órakor nyugszik) a hold 12.SC órakor kél, és 1.5« órakor nyugszik. L5 KEDD Simon A várható időjárás: Nyuprat felől több ízben Is erősen mefi* növekszik a felhőzet. Többfelé számíthatunk esőre, záporé sőre. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma. kedden 5 és 1® fok között alakul. — Eltemették Krlezát, korunk legjelentősebb hor- vát íróját, akadémikust, a jugoszláv lexikográfiai in­tézet igazgatóját, a jugoszláv föderáció tanácsának tag­ját. Temetésén — tegnap Zágrábban — Jakov Blaze- vic. a horvát köztársaság elnökségének elnöke mon­dott gyászbeszédet. — Nívódíjat kapott Po­gány Judit, a Csiky Gér- gely Színház művésze a ked­ves rókafigura, Vük szink­ronhangjáért. Ugyancsak díjat érdemelt ki a Szívzűr című új filmben nyújtott alakításáért. Ez utóbbi fil­mért ebben az elismerésben részesült Básti Juli és Máté Gábor is. Új szakmunkásiskola A szegedi 624-es ipari szakmunkásképző tanulói tegnap» új iskolaépületben kezdték meg a tanulást: a Tolbuchin sugárúti kéteme­letes iskola 14 tanteremmel, egy villamos mérőberende­zésekkel fölszerelt szaktan - teremmel és tornateremmel fogadta a fiatalokat. Negy­venegy szakma csaknem ezer tanulójának teremtettek itt megfelelő oktatási feltétele­ket. — Kulcsos gyerekek cím­mel forgat dokumentumfíl- met Pánics György szerkesz­tő-riporter és Erdőss Pál rendező, a pécsi körzeti stú­dió két munkatársa a nagy­városi lakótelepeken fel­ügyelet nélkül lézengő gye­rekekről, a megoldást ku­tatva. — Eredményesen dolgozik a Tanép Vöröskereszt-szer­vezete. A múlt évben több mint kétszáz dolgozójuk vett részt önkéntes véradá­son, s 80 liter vérrel segí­tette a betegek gyógyulását. — Amatőrfilmesklub ala­kult a Siotournál. A szüksé­ges fölszerelést az Idegen- forgalmi Hivatal bocsátja a 20 tagú klub rendelkezésére. — Elhunyt Berczeli A. Károly író. 78 éves volt. — Biztonságosabb, „betö­résmentes” mágnes-zárak készítését kezdték meg az Elzett Művek sátoraljaújhe­lyi gyárában. A hazai fej­lesztés alapján készülő zá­rat kódszám alapján állítják elő, s az egyszerű szerkezet csakis a saját kódszámú kulcsával nyitható. — 844 millió forintot köl­töttek beruházásra a múlt évben a megye termelőszö­vetkezetei. Legtöbbet, 363 millió forintot gépek vásár­lására fordítottak. — A társadalmi munka értéke Vízváron és a hozzá tartozó Heresznyén, illetve Béla váron tavaly megha­ladta az 1,5 millió forintot. A legtöbbet ebből — csak­nem egymillió forint érték­ben — a vízváriak végez­ték. — Exportra hatmillió fo­rint értékű terméket szállí­tott a múlt évben a barcsi Dráva Ipari Szövetkezet. Bérmunkában nyugatra' 60 ezer nadrágot készítettek. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: „ 11-510 119 évvel ezelőtt, 1872. január 5-én született, és 70 éve» korában, 1942-ben halt meg Szarvasy Imre ve­gyészmérnök. műegyetemi professzor, akadémikus. Ta­nulmányait a budapesti Mű­egyetemen végezte 1894-ben, majd két esztendővel ké­sőbb a Tudományegyetemen bölcsészdoktorrá avatták. 1897-töl külföldi tanulmány­utat tett. Hazatérve előbb adjunktus, majd magántanár volt az egyetemen, 1905-től pedig az elektrokémiai tan­szék vezetője, egyetemi pro­fesszor. Értekezései a ké­miai technológia számos te­rületét f elöleiik; különösen jelentősek az elektrokémiai vonatkozású tanulmányai, valamint a földgáz értékesí­tésére vonatkozó vizsgálatai. Behatóan tanulmányozta az elektromosságnak a nö­vények fejlődésére gyakorolt hatását. 1909-től két évtize­dig a Természettudományi Társulat vezetőségében is aktívan tevékenykedett és szerkesztőségi tagja volt a Chemiai Folyóiratnak. Néhány fontosabb munká­ja : Elektrotermikuá eljárá­sok Gázreakció elektromos lángokban, Met.ylalkohol elő­állítása metánból. Eljárás szénelektródák grafitozá­sára. Az Akadémiának 1910- től volt tagja. — Gombócüzemet rende­zett be két idényszállodája, a balatonfüredi Annabella és az almádi Auróra' kony­hájában a Hungarhotels — a dolgozók téli íogUdkoz.ta- tására. — Autóápolási cikket hét tötíőállomásán értékesít a megyében az Áfor dél-du­nántúli központja. Tavkly a járműtulajdonosok több mint kétmillió forint érték­ben vásárolták. — Színes, mintás dísz­csomagolópapírok gyártásá­ra is berendezkedtek a la- batlani vékonypapírgyár­ban. Eddig kétféle papírból 2200 kilót küldtek a Piért- nek. — Nem adta meg az el­sőbbséget személygépkocsi­jával Kaposváron a Vörös Hadsereg útján a Cukorgyá­ri köznél egy motorkerék­párosnak a 30 éves, kapos­vári Kuzma Ferenc lakatos. A motoros könnyebben meg­sérült, Kuzma ellen sza­bálysértési eljárást indítot­tak. — Engedély nélkül vezette segéd-motorkerékpárját Nagyatádon Vovronics Csa­ba ipari tanuló, s elütötte a helybeli Tomisa Józsefet. Tomisa súlyos serüléseket szenvedett — Kigyulladt a födém Kaposváron Sontlai József Kapós-hegy 14. szám alatti házában, s. elégett a lakás berendezése, A tüzet az ál­lami tűzoltók fékezték meg. A kár 80 ezer forint — Január 12-ig érvényben maradnak a kaposvári Vo­lán vonatpótló autóbuszaira váltott, MÁV-díjszabású ha­vi és félhavi bérletjegyek. Az új bérleteket addig hoz­zák forgalomba a Volán elő­vételi pénztáraiban. — Budaprint-napok kez­dődtek a Flórián üzletköz­pontban. Á vásárlók január 15-ig egy helyen megtalál­hatják a vállalat ágynemű­választékának teljes skálá­ját. — Dr. Szöllősi Hona ideg- és elmegyógyász magánrendelőjét megnyitotta, Kaposvár, Petőfi utca 62. szám alatt. Rendelési idő: hétfő, csütörtök 15.30—17.80 óráig. (223707) — Az ÉDOSZ Művelődési Ház 1082 januárjában kezdő és ha­ladó fokú szabó-varró tanfolya­mot szervez. Érdeklődni lehet a 11-158-as telei onszamon. U04204Í

Next

/
Oldalképek
Tartalom