Somogyi Néplap, 1981. december (37. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-04 / 284. szám

Grászfelentés Fájdalomtól megtört ffzfwd HidatlUik mindazon rokonnal, akik ismertók és szerették, hogy drága jó édesanyánk, nagv ma­mánk. gadántt jánosn« Karbuczky Anna ^ Marcali, Kossuth L. u. ML **• alatti lakos. életének 7<5. óvében rövid szenvedés után el. hunyt. Temetése december 7-órŰ hétfőn 34.30 órakor lesz Kapos­váron. a Keleti temetőben. A gyászoló család. * * * Minden külön értesítés helyett: PINTÉR JÓZSEF MAV-nyugdíjas Kaposvár, Berzsenyi. u. TU. ts%. Alatti lakos életének 35. évében elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása 1981. december - 7-én 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Fia és családja. « * * Fájdalomtól megtört (szívvel fűd a tjük, hogy szeretett édes­anyánk. OZY. FFTT FALNI»! életének 70. évében elhunyt. Te­metése 1981. december 5-én de. féi ii órakor lesz a kapóstól temetőben. A gyászoló gyerme­kei és unokái. * * * Fájdalommal tudatjuk mind­azokkal. akik ismerték és sze­rették. hogy drágá jó feleségem, édesanyánk, anyósunk. nagy­anyánk. IÍIÖROCZ I.A.TOSNf? Bence Margit életének 71. évében, türelemmel viselt hosszan tartó súlyos be­tegségében elhunyt. Temetése december 9-én. szerdán.^ délután 13.30 órakor lesz a Kelőin, teme­tő ravatalozójából. Gyászolják:. Mórocz. Tóth, Klein családok. Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszö­netét a kedves rokonoknak, jó- barátoknak és ismerősöknek, akik felei th etet len halottunk. ROSTÁS JANOS temetésén részt vettek, koszo­rúikkal. virágaikkal, együttérzé­sükkel mély gyászunkban osz­toztak. A gyászoló Németh csa­lád. - (580) • * * Hálás szívvel mondunk kö- sz'inetH mindazoknak a bará­toknak, ismerősölenek, akik sze­retett feleségem. édesanyám, nagymamám. KOSA KAROLYNR temetésén részt vettek, virágaik­kal. koszorúikkal, részvétükkel fáidalmunkát enyhíteni igyekez­tek, A gyászoló család. \ (131328) * • * Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik felejthetetlen fér­jem. édesapám. MIKE IMRE temetésén részt vettek ós virá­gaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. <13132«) INGATLAN Eladó három szo­bás. szuterénos, ker­tes családi ház, g azdál k odásra a 1 - kálmas melléképü­letekkel. Kaposvár, G: \ r donyi G éza u. 34. k <621) Eladó Kaposváron háromszobás, szü­le rénos, központifü- iéses. garázs os csa­ládi ház 4- beépít­hető telekkel. Más- félszobás tehermen­tes társas- vagy szö­vetkezeti Lakást Ka­posváron. beszámí­tok. • Érdeklődni: szombat délután- vasárnap délelőtt. Hegvi utca 46. <131371) Kiskorpádon. a Hősök tere 1. számú családi ház eladó azonnal beköltözhe­tően. Érdeklődni: Petőfi Sándor u. 43. (593) R alatonszépl a k-fel­sőn családi ház épí­tésére telket. ven­nék, Ármegjelölés­sel. Cím a siófoki szerkeszi őségben „Sürgős” jeligére. <59404) Siófokon, a Ta­nácsház u. 24. n. em. 29. sz. alatti 60 n é g yzetméteres dTP-s Lakás, ugyanott Zamárdi- Kőhegyi panorámás zártkert sürgősen eladó vagy elcserél­hető. Minden lehe­tőség érdekel. <59442) Szólád kültelken 3669 négyzetméteres földterülettel két szoba konyhás. elő- szobás + melléképü­letekkel ház eladó. Érdeklődni: Bognár GyuLáné. Balaton­szárszó. Zrínyi u. 27. <59445) Kétszobás családi ház 400 n-öl telek­kel eladó. Kánya. Dózsa György u. 224. Érdeklődni: Táncsics u. 6. <«5«10) Gazdálkodásra is alkalmas 1200 n-öl területen kis csalá­di ház eladó. Ér­deklődni: Tooonár. Móra F. u. 25. <131322) Vonyarcvashegyen beépíthető 259 n-öl telek eladó. Üi tele­pítésű szőlő. víz. vil­lany. müút van. Ér­deklődni: Nemesdéd, FŐ U. 99. <59410) Hapesfö. Pető* iH: 53, alatti kettő- szobás. összkomfor­tos. központifűtéses családi ház, szabad­kézből eladó. Irány­ár: 200 000 Ft. 140 OOO Ft kp. 4- 60 000 Ft OTP. Megtekinthető szombat—vasárnap. egyéb napokon 18 óra után.______<131363) Életjáradékkal és nagyobb összegű kész pénzfiz etéss el Siófokon házat vá­sárolnék- Idősebb személy eltartá­sának Lehetősé­ge sem kizárt. Be­költözés nem szük­séges. Levélcím: 7570 Barcs, Lenin u. I. II. em. 4. Matics Miklós. _______' <59449) P anorámás ház­hely. gyümölcsössel eladó. Kaposvár. Pa- csirta U, 5. <131392) Azonnal beköl­tözhető kaposvári két szoba, összkom­fortos. gázos, nagy méretű házrész el­adó. vagy balatoni üdülőre cserélhető. Levélcím: Sikiné, Székesfehérvár. Pin­tér lakótelep 25. ____________________<296) K aposújlakon la­kóház eladó, irány­ár: 200 000 Ft. Ér­deklődni : Matucza, Kaposvár, Marx köz II. II j 3. <131255) Eladó Hetes. Pá­hegyen 360 négyszö­göl szántó, szőlőtele- p ítésre ki vá lóa n al - kalrnas. Érdeklődni: Hetes: Vikár Béla U. 8.___________<131346) K aposváron tár­sasházban két szoba összkomfortos lakás eladó. kevés OTP- vel. Garázs van. Lo­sonc köz 6. ép. I. em. 8,____________<5B2) K ét szoba, kony­hás, kertes családi ház eLa dó. Irán yá r: R0 OOO forint. Érdek­lődni: Somogyszil, Martinovics u. 395. __________________<59451) É pítési telket, vagy kis házat vennék közművesített terü_ létén Kaposváron. Ajánlatokat: 131335. számra a hirdetőbe kérek. (131335) JÁRMŰ UX-es Zsiguli el­adó. 1983-ig érvé­nyes műszaki vizs­gával. Érdeklődni 17 óra után Szabó Bé­la. Kaposvár. Lévá* köz 6. IV. em. (634) Felújított Trabant motor váltóval együtt eladó. So- mogyszob, Luther u. 26.___________(59450) 8 50-es Fiat friss műszakival eladó. 8648 BaLa tónk eresz­túr. Petőfi u. 9. .______________(59420) 1 300-as Lada. első műszakizott eladó. Siófok, Mátyás ki- rály u. 14. (59441) Trabant 601-es el­adó. Bódis László, Kaposvár. Kodály Z. u. 29,__________(131367) U V-s Zsiguli friss műszaki vizsgával eladó. Kaposvár, Kodály Z. u. 29. _____(131366) 8 50-es Mini Morris 1983-ig műszaki vizsgázott eladó. Berzence. Árpád tér 6._______________<13130«) Z K-s 126-os Pols lei Fiat eladó, Zamárdi, Szőlőhegy u. 3,3. '514««) ZJ-s Trabant Spé­ciéi 1933-ig érvényes műszaki vizsgával. 3« OOO km-rel. új ko­csi vétele miatt el­adó. esetleg eladásra kínált, háztartási kis- .gépet. műszaki cik­ket a gépkocsi árá­ba beszámítok. Ér­deklődni 17 óra után. Toponár. Mikes Ke­lemen u. 6. (636) ÜNNEPI AJÁNLATUNK: nőknek, férfiaknak ízléses ILLATSZER-, KOZMETIKAI AJÁNDÉKCSOMAGOK kívánságra" is összeállítva a Somogy megyei Iparcikk - kiskereskedelmi Vállalat szaküzletelben és áruházaiban. (856741 Ajándékozzon azEzormost #r#HI Vásárlással egybekötött árubemutató 1981. december 2-től 10-ig, 3» Darottyaszállő nagytermében Ifjúsági, egyenruházati, sportfelszerelések és játékok, ,,csináld magad” mozgalom barkácsgépei és kéziszerszámai, híradástechnikai áruk és alkatrészek. NYITVA: naponta 10-től 18 óráig. (85643) TRABANT henge­reket szombaton 8- tól 18 óráig betéti díj ellenében, vagy cserével azonnal ki­adok. Reklámár: 750 Ft. kompletten. Sí­pos Dénes. Kapos­vár, Toponári út 77. < Ka posvár—szántódi úton. a 4-es km-kő- nél.) _______________(350) U P-s Skoda S 100 L megkímélt álla­potban eladó. Ka­posvár. Szt. László u. 49. Érdeklődni: .17 óra után. (131347) LAKÁS -4 Elcserélném két,- sz obás. kom for tos, gázfűtéses tanácsi lakásomat. (Kapos­vár. Dimitrov u. 19.) nagyobb tanácsira, megegyezéssel. Min­den megoldás érde­kel. Ajánlatokat: 131490. számra a hir­detőbe kérek. (131400) EGYÉB f db választási ma. lac eladó. Kaposfü- red, Kaposfüredi u. 207. Nyolchónapos vem­hes üsző sürgősen, eladó. Mosdós. ■ Rá,- kóczi u. 3. (13Í368) Bark ács vaseszter­gapad. új. eladó. Iharos. Rákóczi u. 25._______________<5944 T) K ettő db 2 éves és 1 db hathónapos ne­héz csikó eladó. Ka­posvár, Lonka-hegy 9. Horváth. (131362) Előhasi tehén el­adó. 8692 Szőlösgyö- rök, Táncsics M. u. 18.______________(131359) H éthónapos vem­hes üsző eladó. Nagybajom. Mező u. 75. (59460) Somogysárd, Vörös Hadsereg utca 97. sz. alatt K 25-ös Zetor felújított állapotban, tartozékokkal. két­kerekűd vagy négy­kerekű utánfutóval, fűkasza ekével, el­adóké_________(1313336) H áromhónapos bi­kabori ú eladó. Vár- da. Fő út 86. ________________(1313330) V emhes üsző eladó (7 hónapos). Érdek­lődni : öreglak. Fő U, 54.___________(59411) E sküvői ruhaköl­csönző nyílt a Déli­nél nívós árukész­lettel, alakra igazí­tással, vidékre is. Budapest XTI.. Gre­guiss u. 6. ______(9011) E ladók: világvevő rádiók. 50 W attos ,,AUDIO” hangerő­sítő, csillárok, vas­lépcső. számológép, női ós férfi télika­bátok. redőnytokos íróasztal. Kaposvár, Marx Károly u. 9. Lukács. ,_______(599) K aposvár város- központban 16 m2-es korszerűen beren­dezett műhelyem üzemeltetésére szak­képzett társat kere­sek. Iparigazolvány szükséges. Ajánla­tokat „Univerzális” jeligére, a kiadóba. ____________________(600) K itűnő szülőktől bernáthegyi köly­kök eladók. Kónya István, BaLaton­fenyves, Petőfi liget L (288068) 10/100-as motoros kötőgép eladó. Kaposvár. Szalma I. köz 5, Elek. (131373) Kétéves szelíd- g esz tény eíák eladók. Érdeklődni csak szombaton. Kiss Je­nő. Rinyaújnép. Gá­bor Andor u. 4. _________________(59431) P eronoszpóramentes Za lágyöngye gyöke_ rés szőlővesszö azonnali szállítással, 15 Ft/db. kapható. Szőlővessző lerakat, J^songrád. Felsza- 'badulás u. 42. _________________(134540) K ettő db toLLpap- Lan eladó. Kapos­vár. Losonc köz 8. I. em. 8. _________(131344) K —25-ös traktor pótkocsival és eké­vel. többféle, alkat­résszel eladó. Né­meth József. 8726 Iharos. Kiss u. 47. (59459) Bevonulásom miatt sürgősen eladó gyö­nyörű egy éves új­fundlandi kutyám. Érdeklődni: Kapos­vár. Táncsics u. 41/a. Ifi. Csikvár István. HÁZASSÁG SS éves 176 cm ma­gas, elvált, gyerme­két egyedül nevelő férfi társaság hiá­nyában keresi há­zasság céljából 20— 28 éves korig leány vagy elvált asszony ismeretségét. Lakás megoldott, nem do­hányzó és jogosít­vánnyal rendelkező előnyben. Leve! e- ket „Kaposvár” jel­igére a kiadóba. (654) AZ IGÁI.—GÖLL.E ES VIDÉKÉ A FESZ szerződéses üzemeltetésre meghirdeti *7. Isral-íiirdőn lévő 23. sz. Kanizsa wipletrknnyhás bisztrót. A pályázatot 1981. december 15-ig kell Írásban benyújtani az áfész központi irodájába: 7275 Igái, Vörös Hadsereg útja 32. A versenytárgyalást 1981. december 30. napján de. 10 órakor tartjuk az áfész központi irodájában — Igái, Vörös Hadsereg útja 32. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a fenti cín.en Babócsai Károlyné főkönyvelő ad. Telefon: Igái 24. (85604) HOLNAP NYÍLIK! mm Ont is várjuk! nagy áruválasztékkal az új barcsi, Darányi úti Tüzép telepünkön "*Nr0 A Szeszipari Vállalat felvesz egy férfit, raktári anyagmozgató és eg.v nőt üvegválogató mun­kakörökbe. Felvételi követel­mény: erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi könyv. Jelentkezés személyesen a kirendeltségveze­tőnél. Cím: Kaposvár, Berzsenyi u. 44. (204146) A Kaposvári Helyőrségi Mű­velődési Otthon felvételt hirdet 4 órás portási munkakörbe (nyugáRományúak jelentkezését várjuk). Jelentkezés az igazga­tónál. (856«) A Somogy—Zala megyei Tég­laipari Vállalat Balatonszent­györgy n. sz. téglagyára villa­mosságban lártas művezetőt fel­vesz. Szükség esetén lakást biz­tosítunk. Jelentkezni a helyszí­nen az üzemvezetőnél lehet. (86634) Siófoki építésvezetőségünkre keresünk vízépítő-mélyépítő üzemmérnököt. vagy vízügyi szakközépiskolát végzett és gya­korlattal rendelkező Kernéi yt technikus munkakörbe. Jelent­kezni: Radák József építésveze­tőnél lehet a siófoki ipartelepen lévő építésvezetőségen. DÉLVlÉF Vállalat. (86613) A Kaposvárt Mezőgazdasági Főiskolai Tangazdaság felvételre keres: egy varrodai üzemveze­tőt, egy varrógépműszerészt, a cserepes! egységűnkbe. Bérezés megegyezés szerint. Felvételre Jelentkezni a tangazdaság köz­pontjában, Kaposvár. Vak Boty- tyán u. L a munkaügyi osztá­lyon lehet. (204144) MAI 1 MŰSOR 1 Cslky Gergely Színház: tf órakor: MARAT HALALA. Csi- ky bej-Let. — Bemutató-. Kaposvár, Vörös Csillag: du. 5 és este 7 órakor: VÉRVONAL (16). Szabad Ifjúság: de. 10. du. 4 órakor: IRÁNY BELGRAD, du. 6 és este 8 órakor: S.O.S. CON­CORDE. Mozi-múzeum: FILM. KLUB. Este 7 órakor: A ZSAR­NOK SZÍVE (16). Marcali: első előadáson: SIVATAGI SHOW. este 7 órakor: EMBEREK ÉS FARKASOK (14). Nagyatád: du. 5 és este fél 8 órakor: KOPASZ­KUTYA (14). TELEVÍZIÓ Budapest 1. 7.58: Műsorismertetés. 8.«: Idősebbek is elkezdhetik . . . 8.05—11,00: Iskolatévé. 13.10— 16.00: Iskolatévé. 16.02: Műsoris­mertetés. 16.05: Hírek. 16.10: Ma­gellan. 17.10: öt perc meteoroló_ gia. 17.16: Reklám. 17.25: Egyet­értés született... 18.20: Reklám. 18.25: Szülők iskolája. 18.55: Ol­vassatok mindennap! 19.00: Rek­lám. 19.10: Idősebbek is elkezd­hetik. . . 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25: A névtelen vár. 21.30: Szép magyar tánc. 21.35: Szülőföldem: Vértes­alja. 22.40: Tv-híradó. 3. 22.50— 23.00: Reklám. Budapest 2. 20.00: Műsorismertetés. 26M: A fekete terror visszatérése. 20.30: öt perc meteorológia. 20.36: Rockpalota. 21.05: Tv-híradó, 2. 21.25: Reklám. 21.30—22.50: Az öregember és a gyerek. Jugoszláv tv 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.40: Hírek. 17.45: Kicsiny vi­lág. 18.15: Tv-nap tár. 18.46: Lé­pések. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szó­rakoztató zene. 21.00: Quyane. 22.40: Tv-rvapló. 22.55: Csillagok* amelyek nem hunynak ki. Osztrák tv 9.30: Orosz nyelvlecke kezdők­nek. 10.00: Iskola televízió. 10.30: A mezők liliomai. 12.00: Kurá­zsi mama. 17.00: Gyermekműsor. 17.30: Tom Sawyer és Huckle­berry Finn kalandjai. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18.00: Pa­noptikum. 18.30: MI. 19.00: Oszt­rák képek. 19.30 : Tv-híradó. 20.15 : Derrick. 21.20: A humor nem is­mer határokat. 22.10: Sporthí­rek. 22.20: Éjszakai stúdió. 23.20: Hírek. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! 8.00: Hí­rek. Időjárás. 8.05: Műsorismer­tetés. Kb. 8.20: Mai kulturális programok. 8.27: A szovjet űr­program — amerikai szemmel. R..T7: Andres Segovia saiat fel­dolgozásaiból gitározik. 8.46: A felvilágosodás kora: a XVITT. század. 9.33: Gyermekkönyvhét. 9.53: Lottósorsolás, 10.«0: Hírek. Időjárás. 10.05: Hétszinvirag. 10.35: Erkölcsös ember. 10.40: Zbigniew Seifert felvételeiből. 10.59: Lottóeredmények, 11.00: Tapsolj csak nékem . . . A2.00: Deli krónika. 12.20: Ki m-er ma? —Balassa 2 yarmaton. 12.30: Rek­lám. 12 35: Hétvégi panorama. 13.54 : Goldmark-operafelvételek. a század eleiéről. 14.19' Fiatalok a seregben. 1=4.44: Magyaran saólva.:: is.«: HMc. Időlá­rás. 15.10: Francia madrigálok, 13.26: Dominó. 16.58: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Útközben. 16.05: Emlékműsor. W.50: Mi­hály András: Nyitány egy nem létező operetthez. 17.00: Hírek. Útközben — itthon és külföl­dön. 17.10: Reklámkalauz. 17.13: Népdalgyűjtőüton Bartók Béla nyomában. 17.36: Tamás hatva kunvbójá. 17.50: A magunk ér­dekében. a magunk védelmében. 18.15: Hol volt. hol nem volt... 38.25: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Esti magazin. 39.15: Nép­zene. 19.56: Mozart: Figaro há­zassága. 22.00: Hírek. Időjárás. Sport. 22.20: Tíz perc külpoiiti- 3<a. 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 23.30: Heinz HoLüeer két barokk oboaversenyt látszik. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.16: Me­lódiákoktól. 1.26—1.27: Himnusz. PETŐFI RADIO 4.26—7.69: A Petőfi reg­geli zené« műsora. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Juhász Frigyes dalaiból. 8.20: Kanada 1981 vé­gén. 8.30: Hírek. 8.33: Nótacso­kor. 9.21: Harminc nerc alatt a Föld körül. 9.51: Reklám. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedélelőtt.. 31.45: Tánczenei koktél. 12.30: Hí­rek. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.15: Ope­raénekes ek — operettszerepek­ben. 13.45: Időjárás- és vízállás­jelentés. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Disputa. 17.30: ötödik se­besség. 18.30: Hírek. 18.33: Fran­cia operettekből. 19.25: Nvolc rádió nvolc dala. 19.56: Reklám. 20.00: Régi '-nóta, híres nóta. 20.30: Hírek. 20.33: ., Ar an y ka 1 ás •/ - szál ékes rónaság...” 21.32: Slá­ger múzeum. 22.17: Kellemes pi­henést! 24.00: Hírek. Időjárás, 0.10: Magyar és idegen nyelvű v íz ielz őszol gálát. 3. MŰSOR R.56: Műsorismet1tétén. 8.57: A kiállítótermek programjából. 9.00: Iskolarádió. 9.30: A St. Mar, tin-Ln-the-Fields Kamarazene^ kar lemezeiből. 11.00: Hírek. Időjárás. 11.06: Romantikus mes. terek kamarazenéjéből. 12.17: Magyar művészek operafelvéte­leiből. 13.00: Hírek. Időjárás. 33.05: Műsorismertetés. 13.07: Felhívjuk figyelmüket! 13.12: A Finn Rádió kamarakexrusa éne­kel. 13.38: Független emberek. 14.0*9: Zenekari muzsika. 16.23: ViLágűjság. 16.43: Tio-top pará­dé. 17.13: Követési távolság. 37.38: A kamarazene kedvelői­nek. 19.00: Hírek. Időjárás. 19.05: Nemzetközi kapcsolatok a XX. században. 19.35: Forr a mező­kön. 19.41: Kodály: Két ének. Oo. 5. 1.9.59: Zsebrádiósz inház. 20.24: Rolling Stones-naeyleme­zek. 21.24: Üj lemezeinkből. 22.29: Az elbeszélés klasszikusai. 22.59: Magyar zeneszerzők. 23.30 —23.33: Hírek. Időjárás. PÉCSI RADIŐ 17.oo: Hírek. 17.«: Fenés kí­vánságok. 17.20: Tallózás Mo­hács zenei múltjában. 17.30: Iparcikk-kölcsönzés. 17.,'i5: Da'o. ló Dé]-Dunántúl. egvKori Patria- lem ezekről. 17.40: A bírói gya­korlatból. 17.50: Ritmikus per- cck. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Tánczene. 18.30: Szerb— horvát műsor. 1900—19.30: Né­met, műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom