Somogyi Néplap, 1981. december (37. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-04 / 284. szám

Tisztelt Szerkesztőség! 1981. február 6-án vásároltam a Tabi Afész áruhá­zában egy Super—II. porszívót. Csak egy hónap múlva használtam; sajnos, a porszívó az első alkalommal el­romlott. Elvittem a siófoki Gelkához, itt azonnal meg is javították, bár a jótállási jegyet nem használták föl. A gép az első porszívózáskor újra elromlott. A jótállási je­gyen most motorcserét tüntettek föl. Havi egyszeri hasz­nálat után a porszívó ismét a siófoki Gelkánál van, mert rossz. Ha nem sikerül a porszívót üzemképessé tenni, ké­rem. adjanak csereutalványt, mert hamarosan lejár a jótállási idő és a sok javítás miatt még alig használtam a porszívót. Kérem a segítségükéit Tisztelettel: Ofrra Sándor Kereki. Petőfi u. 128. Tisztelt Szerkesztőség! Kocsis József halászmester följelentett tiltott hor­gászásért a Göllei Községi Tanácsnál. A szabálysértésért két alkalommal 3000—3000 forint pénzbírságra ítéltek. Ezt a bírságot jogtalannak tartom, mert az igazolvá­nyomban leírt jogszabály szerint jogom van a tórendszer­től számított száz méteren túl horgászni. Ezt a szabályt betartottam. Ennek ellenére azt mondta a szabálysértési előadó, hogy a Bikali Állami Gazdaság területén történt a tiltott horgászás; én viszont úgy tudom, hogy ha ter­melőszövetkezet vagy állami gazdaság területén van fo­lyó, árok, a meghatározott távolság betartásával a vad­vizén és árkon szabad horgászni. Kérem az illetékesek válaszát! Tisztelettel: Szigeti József GöIIe. Domb u. 1*8. Hét ország előadói vettek részt a dzsessznapok tizedik ren­dezvényén. Szegeden az ifjúsági házban tartották. Képün­kön: Hódi Magdi a színpadon Kötet Bartók gyűjtéseiről A népdalkutató Bartók Bé­la Békés, Arad és Bihar megyében — ezen a címen jelent meg tanulmánykötet Békéscsabán. A magyar és román szakemberek dolgoza­tait közreadó könyv a Bvb- lioteca Bekesiensis bibliofil sorozat 21. köteteként látott napvilágot. Kétezer példány­ban adták ki (ötszázat szá­mozva) a Bartók-évforduló Párbeszéd — Cupp — mondja a gyengén vízálló, kimondot­tan téli viseletre szánt csiz­mában a víz. — Loccs — mondja a tó­csa, amikor beleiép az em­ber. Aztán még ki sem húz­ta a lábát, s máris jön az úton a teherautó. — Paces — fröccsen a sár a ruhára. — Hogy az a ... — mond­ja a férfi, lábát emelgetve, s összevont szemöldökkel mered a sáros göncre, a kí- vül-bclül vizes csizmára és a fröcskölve tovaszáguldó autóra. Hiába, mindenütt sár. Több is mint, kéne. Mert ahová netán nem „oszt” a természet, oda tesz­nek az emberek — akiknek természetesen télen kell utat törni, gödröt ásni, gázt, vi­zet, villanyt szerelni. Mert ilyenkor a legjobb: ilyen időben meg kell mozgatni az izmokat és a járókelőket. Cupp, léces, paces — és balk káromkodások. így van ez rendjén december elején. Uyenkor a legjobb bosszan­tani a másikat. Ha mással nem lehet, legalább vízát­eresztő csizmával, fröcskölő kocsikkal, pár tonna sárral. Olyan jót lehet kacagni, amikor valaki megcsúszik rajta, és hanyatt vágódik. Igazi téli öröm! U. I. alkalmából, a Művelődési Minisztérium támogatásával. Bartók 1906—1932 között nyolcszáz magyar népdalt gyűjtött Békésben; Arad me­gyében 167, Biharban pedig 670 román népzenei művet még az első világháború előtt. A zeneszerző helyi kapcso­latait s az innen származó dallamoknak műveire tett hatását elemző írások mel­lett e könyv szól Bartók haj­dani nótafáiról is — közülük többen visszaemlékezéseik­kel szerepelnek benne. A ta­nulmányok egy része erede­tileg román nyelven jelent meg, magyar nyelvű közlé­sükkel a kutatóknak is se­gítséget ad a Békéscsabán megjelent munka. XXXVII. évfolyam, 284. szám 1981. december.4., péntek Ösztönzik a szakma megszerzését Nagy feladat hárul az úttörőszervezetekre Megyénk lakosságának csaknem hat százaléka ci­gányszármazású. Társadalmi beilleszkedésük segítését az ifjúsági szövetség is felada­tának tekinti. A somogyi ci- gányfiatalok körében vég­zendő feladatokról tárgyalt a mújt héten a megyei KISZ-bizottság. A fölméré­sek szerint a cigánylakosság aránya elsősorban a kapos­vári és a nagyatádi járásban jelentős, ' többségük falun, kis településeken él. Mivel a népességen belül a 14 év alatti fiatalok száma 43 szá­zalék, így, nagy feladatok hárulnak áz úttörőszerveze­tekre: fokozni kell tevé­kenységüket a gyermekek körében, növelni létszámu­kat az úttörőszövetségben. A pedagógus KlSZ-szerve- zetek sokat segíthetnek az­zal, ha figyelemmel kísérik és segítik a gyerekek tanul­mányi munkáját, életútját, illetve a veszélyeztetett kör­nyezetben élőkről jelzést ad­nak az illetékes szerveknek. A középiskolák és szakmun­kásképző intézetek KISZ- eseinek nagyobb gondot kell fordítaniuk hátrányos hely­zetben levő társaik pártio- golására — hozzájárulva ez­zel a lemorzsolódás csökken­téséhez. Szorgalmazni sze­retnék a továbbtanulást is. Jó lenne, ha közülük minél több tehetséges fiatal jelent­kezne a pedagógiai felsőok­tatási intézményekbe. A kö­zösségi életbe való bevoná­sukat sport- és kulturális tevékenységgel kívánják elősegíteni a megye KISZ­esei. Jó lehetőségeik van­nak az amatőr művészeti mozgalomban is. Az üzemi alapszervezetek az először munkába állók fölkarolását vállalják, ösz­tönözve az általános iskola befejezését és a szakma megszerzését. Programjaik­ban helyet kap az egészsé­ges életmódra való nevelés. Felhívják a közösségek fi­gyelmét, hogy bátorítsák a fiatalokat az ifjúsági szövet­ségbe való belépésre, ismer­tessék meg velük a mozga­lom tevékenységét, életét. „Film-álomgyár kulisszatitkokkal A Kék bálvány még kasz- szarengető bukás volt. de a második magyar hangosfilm, az 1931-ben forgatott Hyppo- lit. a lakáj hamar megtalál­ta az utat a nézőkhöz. Mivel mondanivalója máig sem ko­pott meg. ezért most is gyak­Hét premier A /ötrő hét színházi bemutatói Hét színházi bemutatót tartanak a jövő héten: há­rom premierre a fővárosban, négyre vidéken kerül sor. A Nemzeti december' 11-én mutatja be Bródy Sándornak A medikus című háromfel- vonásos életképét. Hat és fél esztendei kényszerszünet után Jókai Mór Thália sze­kerén című kétfelvonásos színművével várja a közön­séget az újjáalakított Kato­na színház. Az állami báb­színház ugyanakkor mutat/ ja be Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drá­mai költeményének kétré­szes bábjáték-változatát. A veszprémi Petőfi ismét helyi bemutatót tart: Bertolt Brecht Svejk a második vi­lágháborúban című komédia" jának megzenésített válto­zatát viszi színre, a szolnoki Szigligeti színház társulata Shakespeare Hamletját. A harmadik vidéki péntek esti bemutató színhelye a győri Kisfaludy színház kamara- színháza: Arisztofanész Plu- tosz című vígjátékát tűzi műsorára. E vérbő komédia több szerepeit Áts Gyula, Csombor Teri, Forgács Kál­mán, Kováts Kriszta, Szol­noki Tibor és Úri István alakítja. Az előadás rende­zője Katona Imre. December 12-én szomba­ton este a pécsi Nemzeti Színház tart premiert: Fey- deaunak A balek című ko­médiáját viszik színre Nóg~ rádi Róbert rendezésében. A francia bohózatnak ez lesz a magyarországi bemutatója. ran feltűnik a mozik műso­rán. a tv képernyőjén a fe­lejthetetlen Csortos—Kabos páros. Azt viszont kevesen tudják, hogy Csortos Gyulá­nak komoly vetélytársa akadt Heinz Rühmann sze­mélyében: a filmet ugyanis két verzióban vették szalag­ra, s a másodikban épp a nagy német művész alakí­totta a lakájt... Ilyen és sok más hasonló kulisszati­tok birtokába juthat, aki de­cember 6-tól ellátogat a Hungexpo B-épületébe. A Mafilm. a KISZ Központi Bizottsága, a Filmtudományi Intézet, valamint a moziüze­mi vállalat ugyanis itt, eb­ben a csaknem másfélezer négyzetméter alapterületű pavilonban rendezi meg a Magyar hangosfilm, 1931— 1981 című kiállítást. „Erdők világa”— ezzel a címmel nyílt a Magyar Vadaszsport Szövetség megalakulásának 100. évford-Hja al­kalmából kiállítás ,a budapesti Csontváry-teremben. A tár­laton harminchét alkotó, hatvanhét olajfestménye látható (december 10-ig). Képünkön Gyémánt László képe: Ripor­teri konvenció (MTI-fotó — Weber Lajos felv. — KS) Fáznak a lakók... a Búzavirág utcában. Az 5— 6. számú ház közös képvise­lője telefonált — ő panasz­kodott erről. Beszélt a ka­zánházzal is, de ott csak ígéretet kapott, meleget nem. Pedig a lakásokban két hete alig éri el a 17 főket a hőmérséklet... Most már a legtöbben gondoskodtak me­leg holmiról — igaz, nem az IKV számlájára. Meg a gye­rekeket esténként nem is lehet meleg holmiban für­detni ; le kell vetkőztetni őket, s az apróságok még könnyebben megfáznak, mint a felnőttek. Felhívtuk mi is a kazán­házat. Ott csodálkoztak a dolgon. Most éppen gázszü­net van, mondták, de külön­ben fűtenek. ahogy csak bírnak. — Tehát a kazánok­kal nincs baj? — Azt vála­szolták, nincs. A kazánok jók, csak időnként vízszü­net van. Aztán gázszünet. És ilyenkor természetesen fűtésszünet is. Valamint mo­solyszünet — azoknál, akik fogvacogva ülnek a hideg lakásokban. Jó lenne már egyszer végre mindenütt megtanulni, hogy így december táján hideg van, fűteni kell — ezért fi­zetnek a lakók, s ha már fizetnek, hibátlan szolgálta­tást várnak. Ebben az eset­ben nem csodálkozást, men­tegetőzést, ígéreteket, hanem meleget. Halló, titkárság?! Körkérdést sze­rettem volna in­tézni néhány ka­nosvári vállalat igazgatójához, fő­mérnökéhez vaau felelős vezetőjé­hez. Ki jegyeztem a számokat a tele- fonkönyvből, az­tán elkezdtem tár­csázni. Kilencig semmi. Nem is adott vo­nalat a készülék. Kilenc után vi­szont a legválto­zatosabb felelete­ket kaptam a tit­kárságokról feltéve, ha egyál­talán kicsöngött a telefon. — Halló, titkár­ság? Az igazaptó elvtársat keresem! — Nincs a he­lyén . .. — És a főmér­nök? — Öt meg nem találni. Tessék ta­lán később ... — Megmonda­nám inkább a szá­momat. — Jó. majd elő­jegyzésbe vesszük. A jövő héten meg­felel? ... Másik vállalat. — Titkárság? Legyen szíves megmondani, bent találom az igaz­gatót ! — Ki keresi? Az újságtól be­szélek. — Budapesten van. .— Ki helyette­— siti? — A főmérnök De ő éppen egy küldöttséget kísér. — Rangban ki a harmadik? — A főkönyve­lő; neki* viszont dolga van. Tessék talán holnap hív­ni! I Harmadik, ötö­dik. tizedik válla­lat .. . Délután négykor: — Halló, titkár­ság?! Van felelős vezető a vállalat­nál? — Milyen ügy­ben? — Nyilatkozat a újságnak’. — Tessék talán felhívni a minisz­tériumot Az igaz­gató elvtárs be­tegszabadságon van, és rajta kl­ipül más nem nyi­latkozhat a sajtó­nak. — Mikor lesz bent? — Talán jövőre. — Maga az, Ma­rika? — Maga az, Jós­ka?! Mi érdekli? — Most már nem is tudom. Mi­ről tudna valaki nyilatkozni?! U i. Tárfipi­SOROK Kívánságok Cseng a telefon • cuk­rászdában : — Halló! Itt Kovécsné beszél, születésnapi tortát szeretnék rendelni. — Hány gyertyával? — Huszonhattal, mint mindig. Bejön egy vevő: — Tessék mondani, tar­tanak olyan füzetet, ami­ben körök vannak? — Nem, csak vonalas és kockás füzetünk van — válaszolja az eladónő. — Kár — rrlondja a vevő és elmegy. Egy másik vevő, aki az üzletben tartózkodik, cso­dálkozva csóválja a fejét: — Gyakran jönnek ma­gukhoz ilyen őrültek? — Előfordul — vála­sztója az eladónő, és meg­kérdezi: — És önnek mit adhatok? — Két Európa-földgőm- böt kérek... Definíció — Mondd meg. kisfiam, mi az a lakás? — A lakás az a hely. tanár úr kérem, ahová a fiatalok akkor mennek, amikor minden zárva van. Borbélynál — Kedves vendég, ne tessék aludni. Ha lehajtja a fejét, akkor nem tudom borotválni. — Hát akkor nyírjon meg ... A hét vicce A kisfiú kalandregényt olvas. Amikor befejezi, megkérdezi a mamájától: — Mamácska, ha nagy leszek, lehetek rabló? — Lehetsz, kisfiam ... De akkor jónak kell len­ned! Félelem Az ismert utaz» épp ar­ról mesél: öt évet. az em­berevők között töltött. — Istenem — kiáltott föl a háziasszony — félek, csalódni fog: ma csak disznóhús lesz! Gyufa Az apa szigorúan rászól a kisfiára: — Hánysaor mondtam, hogy ne játssz a gyufá­val!?! — Nem játszottam, csak meg kellett gyújtanom a cigarettát! Az MSZMP Somogy megye» Bizottságának lapja. Főszerkesztő: , JÁVORI BÉLA Főszerkesztő-b.: Fail Lászlő Szerkesztőség: Kaposvár, Latinét Sándor o. 2. Postacím: Kaposvár pt.: 31. 1101. Telefon: U-510. 11-511. 11-S1I Kiadja • Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár, Latinra Sándor a, 2. Postacím: Kaposvár, PL: ál. 7«» Felelős kiadó: Balajcza Janos. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a btrlapkézbesü* postahivataloknál és Kézbesítőknél. Előfizetési dij egy hónapra 34 Ft, negyedévre Ui2 Ft, fél évre 204 Ft, egy évre 400 Ft Index: 25 961 ISSN 0133—060* Készült a Somogy megye! Nyom­daipar! Vállalat kaposvári tize­mében, Kaposvár. Május 1- a 10: Felelős vezetőt Farkas Béla igazgató Kéziratokat nem érzünk noe*. ás am aaunfc meewu

Next

/
Oldalképek
Tartalom