Somogyi Néplap, 1981. december (37. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

Géniben megkezdődtek a tárgyalások (Folytatás az 1. oldatról) A Szovjetunió álláspontját összegezi a közepes-hatótá­volságú fegyverek kérdésé­ről a genfi szovjet—ameri­kai tárgyalások megnyitásá­nak küszöbén az ismert szovjet politikai kommentá­tor, Jurij Zsukov a Pravda vasárnapi számában. Meg­állapítja: a Szovjetunió azt kívánja, hogy Europa tel­jes mértékben megszabadul­jon a nukleáris fegyver minden fajtájától, s ezt te­kinti a valódi „nulla-megol­dásnak'. A Reagan elnök a Hal előterjesztett terv ha­mis „megoldás’’ es célja az, hogy minden csökkentés nélkül megtartsa az Egye­sült .Államok előretolt tá­maszpontjain elhelyezett, valamint szövetségesei birto­kában lévő, a Szovjetunióra és annak szövetségeseire irá­nyított nukleáris fegyvere­ket, miközben egyoldalú le­szerelést követel a Szovjet­uniótól. Zsukov rámutat: az ame- - rikai elnök javaslatának r megvalósulása azt jelentené, hogy miközben a Szovjet­unió egyoldalú leszerelést < hajt végre, az Egyesült Ál- 1 lamok és szövetségeseinek 986 hordozó eszközből álló nukleáris ereje változatlan marad, a jelenlegi viszony­lagos egyenlőség helyett a NATO 2:1 arányú nukleáris fölénye jönne ezzel létre. Az amerikai tömegtájékoztató eszközök ugyan erőteljesen reklámozzák ezt a reagani tervet, a nukleáris veszély ellen küzdő európai erők le­leplezték azt, s magában az Egyesült Államokban is nö­vekszik a bírálat vele szem­ben. A Bonnban előterjesz- ; tett új szovjet javaslat vi­szont. nagy érdeklődést kel­tett Európában. A hétfőn Genf ben az, euró­pai telepítésű közepes-ható­távolságú nukleáris rakéták csökkentéséről kezdődő szovjet—amerikai tárgya­lások előestéjén íí. János Pál pápa üzenetet intézett Eév­nyid Brezsnyevhez, a, Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökéhez es ) Szór jet—amerikai tárgyalások kezdődtek hétfőn Genfben az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról. Képünkön: a két küldöttségvezető, Paul Nitze (balra) és Julij Kvi- cinszkij ’ -(Telefotó — AP—MTI—KS) Ronald Reaganhez, az Egye­sült Államok elnökéhez, Az üzenet, amelyet a ka­tolikus egyházfő vasárnap délben jelentett be a Szent Péter Bazilika előtt össze­gyűlt mintegy 30 ezer em­ber jelenlétében, hangsú­lyozza. hogy a szándék, ame­lyet ki akar fejezni, korunk igen sok emberének vágyá­val megegyezik, II. János Pál sok sikert kívánt a hét­főn kezdődő tárgyalásokhoz, hogy azok hozzájáruljanak a közös remény megerősítésé­hez: a jövőt ne fenyegesse egy esetleges nukleáris konfliktus. » * • „A Genfben megnyíló tár­gyalások lebecsülését jelen­tené, ha azt mondanánk, hogy azok csupán az euró­pai fegyverek egy kategóriá­jának csökkentését és az egyensúly megőrzését céloz­zák. Fontosabbról van szó: a nukleáris háború kockáza­tának csökkentésétől” — állapítja meg hétfői vezér­cikkében a The Washington Post. Allen és az omijage Kétségtelen, hogy az aján­déknálo örül az ember. Álta­lában. I Vannak persze kivé­telek is. Richard Allen. Rea­gan amerikai elnök nemzet­biztonsági főtanácsadója pél­dául ma már alighanem sze­retné örökre feledni azt a pillanatot, amikor januárban ezer dollárt átvett a japán ..Háziasszonyok barátja” cí­mű női lap képviselőjétől. Tokióban olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint a borítékban nem is ezer. ha­nem .tízezer dolláros csekk lapult, vannak fejében, hogy Allen kieszközölte a ripor­tot Nancy Reagannel, az elnök feleségével. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor sok egyébre is fény derül. Arra; például, hogjt a főtanácsadóikét karóra elfo­gadására sem tud elfogadha­tó magyarázatot adni. Any- nyi bizonyos, hogy egy ara­nyozott és e>gy ezüst tónusú Seiko is valamiképpen a bir­tokába került. Ezt a gáláns ajándékot — japánul omi- jágét — Takasze. a Richard Allen állal irányított Nem­zetközi Konzultációs Vállalat egykori ügyfele a iánlolia fel, ugyancsak a különleges in­terjú létrejöttének honorálá­sára. Állítólag mindkét óra megnyerte a tetszését, s mi­után nem tudott választani közülük, a biztonság kedvé­ért — megtartotta mindket­tőt. Nos, Allen számára a fi­noman szólva is megveszte­getésnek számító omijaaék balul ütöttek ki. Annál is inkább, mert az amerikai igazságiigyminisztérium szer­teágazó vizsgálata — a ko­mbin jelentésekkel elleniéi­ben — kiterjedl a legfrissebb SOMOGYI NÉPLAP ügyeken kívül a főtanácsadó korábbi üzleti tevékenységére is. Kiderült, hogy cége an­nak ideién csillagászati ösz- 'szegeket kapott külföldi part­nereitől bizalmas kormány­zati információkért. Bar formálisan megvált et­től a cégtől, de máig is hó­napról hónapra magas tisz­teletdíjat folyósítanak neki — rejtélyes okokból, ki tudja, milyen szolgálatai fejében. Mint egyes amerikai lapok tudni vélik, mind Reagan felesége — akit ugyancsak kellemetlenül érintett a ki­pattant ügy —. mind James Baker, a Fehér Ház sze­mélyzeti főnöke jobbnak lát­ná. ha a nemzetbiztonsági főtanácsadó végleg megválna tisztségétől. Hasonló vélemé­nyen van a törvényhozás több tagja. Richard Allen kezdetben javíthatatlan derűlátással ítélte meg a vizsgálat kime­netelét. Most azonban —úgy tűnik. bizonyos nyomásra, netán Reagan biztatására — mégis jobbnak látta, hogy az elnöktől ideiglenes fel­mentését kérje. Igaz, hivata­losan csak arra kért enge­délyt, hogy távolmaradhas­son irodájából, amíg a vizs­gálat véget nem ér. de ál­talában nem sok jót jósolnak neki. Egyelőre James Nance nyugalmazott tengernagy, ed­digi helyettese tölti be a fő­tanácsadó funkcióját, de kér­déses, hogy a szélsőséges kommunistaellenes nézetei­ről és sötét üzleteiről ismert Richard Allen visszakerül-e magas tisztségébe? Reagan feltűnő gyorsasággal bele­nyugodott ideiglenes távol­maradásába. Meglehet, vég­leges távozását sem venné rossztleven, különös tekintet­tel a korrupció és a magas állású kormánytisztviselők megvesztegethetősége iránt rendkívül érzékeny amerikai közvéleményre. Gj. U. „Amerikában nem érzik annyian a háborús veszély növekedését, mint Európá­ban” — ítja a lap és em­lékeztet: Ronald Reagan a Fehér Házba érkeztekor „nem mutatott érzékenysé­get a nukleáris háború ve­szélye iránt”. „Reagan és munkatársai nem hirdettek ugyan háborút, de olyan kockázatvállalás filozófiá­ját hirdették, amelyről ők azt hitték, hogy csökkenti a háború valószínűségét — de amelyet sokan egészen mis­képpen értékeltek”. Mind­azonáltal — a washingtoni lap szerint — a Reagan-féle elmélet túlhaladásanak csak egy módja van: a szov­jet SS—20-as rakéták lesze­relése. A napirenden szereplő kérdések, a fegyverrendsze­rek körének megjelölése az amerikai sajtó szerint a legnagyobb nehézségek for­rása lesz a genfi tárgyalások kezdeti szakaszában. Jaruzelski: Nem várható javulás Konfliktusok, sztrájkok, tiltakozó akciók közepette még az élet olyan területein sem javítható a helyzet, ahol erre egyébként meg.eri- nének a feltételek — ezt hangsúlyozta a többi között a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának ülésén elhangzott zárszavá­ban Wojciecn Jaruzelski hadseregtábornok, a kb első titkára. Gazdasági kérdé­sekről szólva a belső piac rendezését nevezte elsődle­ges feladatnak, ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenle­gi körülmények között nem várható radikális javulás. Az ország politikai hely­zetéről szólva kijelentette: nemcsak az alkotmány, ha­nem a történelmi és erköl­csi érdemek is biztosítják a helyet a párt számára az üzemekben, s kudarcra van ítélve minden olyan próbál­kozás, amely a pártnak a munkahelyekről való kire­kesztésére irányul. A Nemzeti Egyetértési Frontban mindenkinek he­lye van, aki tiszteletben tartja a szocialista állam al­kotmányos rendjét. A front megalakításának tervét ugyanakkor nehéz próbaté­telnek teszik ki különféle szélsőséges erők. Jaruzelski végezetül emlé­keztetett arra, hogy a len­gyelországi válság elhúzódá­sa nagy veszélyt jelent az országnak- Európában és a világban elfoglalt helyzete­re nézve. Amikor a szocia­lista államot, szövelségesi kapcsolatainkat védelmez­zük. alapvető nemzeti érde­keinket védjük, s ezt a párt helyett soha senki nem tud­ja megbízhatóbban és biz­tosabban megtenni — hang­súlyozta a LEMP KB első titkára. V >" Közös közlemény Szpirosz Kiprianu magyarországi látogatásáról Losonczi Falnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívá­sára Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársaság elnöke 1981. november 27—30. kö­zött hivatalos látogatást tett a Magyar Népköztársaság­ban. Kádár János, a Magyar Szociálisa Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára találkozott és baráti , légkörű eszmecserét folyta­tott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnöké­vel. Losonczi Pál, az Elnöki tanács elnöke es Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök az igen szívélyes légkörben és a kölcsönös megértés szel­lemében lefolytatott tárgya­lásokon áttekintette a ma­gyar—ciprusi kapcsolatok helyzetét, megvizsgálta a két ország baráti együttmű­ködése bővítésének további lehetőségeit és véleményt cserélt néhány fontos nem­zetközi kérdésről. A felek megelégedéssel ál­lapították meg. hogy a Ma­gyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság' kapcso­latai örvendetesen fejlődnek. Megerősítették azon elhatá­rozásukat, hogy a jövőben is a kétoldalú kapcsolatok el­mélyítésén, a kölcsönösen előnyös együttműködés to­vábbi bővítésén munkálkod­nak. Egyetértettek abban, hogy a magas szintű találko­zók eredményesen járulnak hozzá a béke, az enyhülés ügyéhez. Egyetértőleg hangsúlyoz­tak. hogy még jelentős le­hetőségek vannak gazdasá­gi kapcsolataik fejlesztésére, beleértve az ipari és mű­szaki kooperációkat, és hogy kölcsönösen munkálkodni kell e lehetőségek mindkét fél számára előnyös haszno­sítása érdekében. Pozitívan értékelték a két ország kul­turális és tudományos együttműködésében eddig ei­ert eredményeket, < valamint M turizmus terén mutatkozó fejlődést. Kifejezték készsé­güket az e területeken tör­ténő további együttműködés bővítésére. A látogatás alkalmával aláírták a magyar—ciprusi polgári és bűnügyi jogse­gély-egyezményt, valamint a kettős ’ adóztatás elkerülésé­ről szóló egyezményt. Jegy­zékváltás útján megállapod­tak a diplomata és szolgá­lati útlevelek vízumkénysze­rének megszüntetéséről. A két elnök nemzetközi kérdésekről folytatott véle­ménycsere során megállapí­totta, hogy nézeteik számos alapvető kérdésben, azono­sak, vagy egymáshoz közel- állóak. Aggodalmukat fejez­ték ki a nemzetközt helyzet romlása miatt. A felek hangsúlyozták or­száguk eltökéltségét, hogy támogatnak minden olyan erőfeszítést, amely az eny­hülés megőrzésére irányul és ellenzik a fegyverkezesi versenyt: Elítélték a nem­zetközi feszültség növekedé­sét és a hidegháború újjá­élesztését. A felek egyetértettek ab­ban, hogy a jelenlegi, konf­liktusoktól terhes nemzetkö­zi helyzetben elengedhetet­lenül szükséges valamennyi békeszerető erő cselekvő fellépése a háborús veszély elhárítására, a fegyverkezé­si hajsza megfékezésére, az enyhülés vívmányainak meg­őrzésére és elmélyítésére. Határozottan állást foglaltak a különböző feszültséggó­cok tárgyalások útján törté­nő felszámolása mellett. Kinyilvánították, hogy to­vábbra is szilárdan támo­gatnak minden olyan kezde­ményezést és törekvést, amely a béke fenntartására, a népek közötti barátság erősítésére, a különböző tár­sadalmi . rendszerű államok kölcsönösen előnyös együtt­működésének fejlesztésére és az egyenlő biztonságon' alapuló leszerelésre irányul. Megerősítették, hogy hatá­rozottan fellépnek az eny­hülésnek katonai térre tör­ténő kiterjesztéséért. Kifejezték reményüket, hogy a madridi találkozó eredményesen zárul; érdemi határozatokat hoznak, ame­lyek a helsinki záróokmány szellemében erősítik az európai biztonságot és fej­lesztik a részt vevő államok közötti együttműködést. Ez­zel összhangban támogatják az európai biztonsági és együttműködési értekezlet folyamatának megőrzését, beleértve az európai katonai enyhüléssel es leszereléssel foglalkozó konferencia össze­hívását.. A felek üdvözölték a Szovjetunió és az Egyesült Államok külügyminiszte­reinek New York-i találko­zóját és azt a megállapo­dást, hogy a kél nagyhata­lom külügyminiszterei 1982 elején újabb találkozót tartanak. Kifejezték remé­nyüket, hogy a nukleáris fegyverekről november 30- án, Genfben tartandó szov­jet—amerikai tárgyalások mielőbb konkrét eredményre vezetnek. Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök tájékoztatta Losonczi Pált a ciprusi kérdés leg­utóbbi fejlményeiről. A két vezető aggodalmát fejezte ki, hogy nincs előrehaladás azon erőfeszítésekben, ame­lyek célja a probléma igaz­ságos és tartós megoldása. A félék sajnálkozásukat 'fe­jezték ki, hogy az ENSZ ha­tározatait és az el nem kö­telezett országok Ciprusra vonatkozó nyilatkozataiban foglaltakat még nem hajtot­ták végre. A felek síkra szálltak a fenti határoza­tok mielőbbi végrehajtá­sáért, továbbá minden kato­nai beavatkozás megszünte­téséért Cipruson. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Szpirosz Kiprianu elnök úgy véli, hogy a Ciprus egész népé­nek javára szolgáló igazsá- . gos és tartós megoldás csak a ciprusi kérdésre vonatkozó ENSZ-határozatokkal és a helsinki záróokmánnyal összhangban, a Ciprusi Köz­társaság függetlensége, szu­verenitása, területi integri­tása, egysége és el nem kö­telezettsége, valamint min­den ciprusi emberi és alapvető szabadságjogai­nak tiszteletben tartása alapján kereshető. Meggyőződésüket fejez­tek ki, hogy elérkezett —az idő egy nemzetközi konfe­rencia összehívására az ENSZ .keretén belül, amely megnyitná az utat a ciprusi probléma békés megoldásá­ra. A két vezető hangsúlyoz­ta, hogy Ciprus teljes demi- litarizálása és lefegyverzése nemcsak a szigetország né­pének, hanem a Földközi­tenger keleti térsége stabili­tása, biztonsága és békéje ügyének is érdekében áll. Losonczi Pál megerősítet­te, hogy a Magyar Népköz- társaság ’ továbbra is támo­gatja Ciprus kormányának és népének azon erőfeszíté­seit, továbbá minden olyan más erőfeszítést amely a probléma igazságos, békés e.s tarlós megoldására irá­nyul. A lelek méltattak az el nem kötelezett országok mozgalmának a' nemzetközi életben betöltött szerepet. Ennek során a magyar fel elismerését fejezte ki azért a tevékenységen, amelyet a Ciprusi Köztársaság lejt ki az el nem kötelezeliseg po­litikáját folytató országok sorában a nemzetközi beke es biztonság erősítése érde­keben. Mindkét fél fontosnak íté­li es határozottan támogat­ja azoaat a kezdemenyeze- seket, amelyen atommentes óvezetek és oeaedvezelek ki­alakítására irányulnak a vi­lág különböző térségeiben. A helsinki záróokmány szel­lemével összhangban, a kon­tinensünk beKejehez es biz- tonságánoz való jelentős hoz­zájárulásnak tartanák, ha megvalósulnának a Balkan és a Földközi-tenger térsé­gének fegyverektől mentes bekeövezetlé tételére irá­nyuló kezdeményezesek. A felek aggodalmukat fe­jezték ki a közel-keleti fej­lemények miatt. Elítélték az arab ailamok belügyeibe tör- ■ lénő beavatkozásra irányuló törekvéseket es kiserieteket, az egyes államokkal szem­beni legyveres fenyegetést e térségben. Leszögezték, hogy az arab —izraeli konfliktus átfogó és igazságos rendezéséhez el­engedhetetlen az izraeli csa­patok kivonása minden 1967- ben megszállt arab terület­ről. Az a véleményük, hogy valamennyi érdekelt fél — kó'ztük a palesztinai arab nép egyedüli képviselője, a Palesztinái Feiszabadítási Szervezet — közvetlen rész­vételével folytatott tárgya­lások eredményeként érvé­nyesíteni keli a palesztin nép törvényes jogait, bele­értve az önálló palesztin ál­lam létesítésének jogát is, továbbá szavatolni kell a térség valamennyi országá­nak biztonságát és szuvere­nitását. Mipdkét fél kifejezte meg­győződését, hogy minden népnek elidegeníthetetlen joga van arra, hogy külső beavatkozástól mentesen dönthessen sorsáról és ma­ga határozza meg társadal­mi, gazdasági fejlődésének útját. Ennek megfelelően s/.i lárdan támogatják azokat az eröfeszíteseaet, amelyek, az egyenlőség és kölcsönös elő­nyök jegyében, a nemzetkö­zi gazdasági kapcsolatok igazságos, " demokratikus alapokon történő átalakítá­sára. egy új nemzetközi gazdasági rend létrehozására irányulnak. A tárgyaló partnerek köl­csönösen kifejeztek elego- dettsegüket a Ciprusi Köz­társaság elnökének látoga­tása alkalmával folytatott tárgyalások eredménye fe­lett, Szpirosz Kiprianu el­nök magyarországi látogala- sá és megbeszélései hatéko­nyan járultak hozzá a kél ország kapcsolatainak elmé­lyítéséhez és jól szolgálták a béke és biztonság meg­szilárdítására irányuló tö­rekvéseket. Szpirosz Kiprianu, a Cip­rusi Köztársaság elnose meghívta Losonczi Pált, az Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnökét, hogy tegyen látogatást Cip­ruson. Losonczi Pál a meg­hívást köszönettel elfogadta. A látogatás időpontját dip­lomáciai úton később rögzí­tik. (MTI) Gázsziinet Értesítjük Siófok város gázfogyasztóit, hogy 1981. december 2-án, szerdán, 12—1 ti óráig a város egész területen gázszünetet tartunk. Kér jük gázkészülékeiket elzárni szíveskedjenek. KÖGÄZ Siófoki Kirendeltsége A CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ felvételre keres hangtechnikust es •iltöztetónöt. Jelentkezni lehet a színház műszaki vezetőjénél. (204140)

Next

/
Oldalképek
Tartalom