Somogyi Néplap, 1981. november (37. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

A hét három kérdése Mit lehet várni a mad- • • ridi találkozótól, ahol 33 ország küldöttei ismét munkához láttak? A madridi kongresszusi palotában haromhőnapos a/.unet után ültek össze újra 33 európai és 2 amerikai or­szág képviselői, hogy meg- prónáljáK tető alá hozná — lehetőleg még karácsony előtt! — az értekezlet záró- dokumentumát. Az tulaj­donképp 80 százalékban el is készült, amint erre llji- csor, a szovjet delegáció ve­zetője rámutatott. De az is igaz, hogy épp a légionto- .-labb kérdésekben hiányzik még a sokat emlegetett , consensus”, azaz minden zsztvevő egyetértése. Ezek a íő problémák: az'európai leszerelés és katonai enyhü­lés kérdéseinek megvitatá­sára hivatott koníerencia ugye, továbbá az úgyneve­zett bizalomépítő intézkedé­se« kérdése. A rendkívül lassú előre­haladás ellenére, az ismétlő­dő éies viták ellenére is szükség van a madridi talál­kozóra, hiszen ez olyan ló­rum, amely, lehetőséget ad az enyhülési folyamat meg­őrzésére, illetve továbbvite­lére. A résztvevők többsége igényli' az enyhülést Euró­pában, ezért is lehetett el­érni egyes területeken leg­alább is előzetes konkrét megállapodásokat. (Köte­lezettséget vállalni a terro­rizmus elleni közös fellépés­re, megegyezés a gazdasági együttműködés terén hozan­dó intézkedésekről, az infor­máció és az emberi kapcso­latok előmozdítását célzó döntésekről stb.) A múlt év novemberében elkezdődött madridi tanács­kozás máris sokkal hosszabb időt vett igénybe, mint a ko­rábbi hasonló összejövetel annak idején Belgrádban. A nemzetközi helyzet feszültté válása is tükröződik a mad­IZ ESEMÉNYEK CÍMSZAVAKBAN Hétfő: Dél-afrikai támadás An­gola déli része ellen. — A francia parlament megszavazta az államo- sitáöi törvényt. KEDD: Madridban folytatódik az európai biztonsági és együttműködési találko­zó. — Ali Abdullah Sza- leh észak-jemeni állam­fővel tárgyalt Moszkvá­ban Leonyid Brezsnyev. SZERDA: A LEMP Központi Bi­zottságának ötödik plé­numa megerősítette funk­cióiban Jaruzelski had- seregtá homokot. — Len­gyelországban a szolida­ritás egyórás figyelmez­tető sztrájkot szervezett. — A was Ilin gtoni szená­tus 52:48 arányban en­gedélyezte az amerikai— szaud-arábiai A wacs-üz­letet. CSCTÖRTÖK: Lázár György miniszter- elnök befejezte NbZK- beli hivatalos látogatá­sát. — Az Opec genfi értekezletén 1982-ig be­fagyasztották az olaj árát. — Hosszéin Musz- szavi lett Irán új minisz­terelnöke. PÉNTEK: Varsóban összeült a ßzejm, hogy megtár­gyalja a sztrájkellenes törvényt. — Arafat ked­vezően nyilatkozott a szaud-arábiai közel-keleti rendezési tervről. SZOMBAT: A Szolidaritás felszólí­totta helyi szervezeteit, fejezzék be a vadsztráj­kokat. — A csácli elnök líbiai csapatok távozását követeli. a szejm ülése, viszont to­vábbra is csak mélyítették, a válságot az. úgynevezett vad­sztrájkok éppúgy, mint a szerda délben a Szolidaritás szakszervezet által meghir­detett egyórás figyelmeztető sztrájk. Teljesen jogos a lengyel pártnak és kormánynak az a megállapítása, hogy a „sztrájkterror” lehetetlenné teszi az ország súlyos vál­ságából a kibontakozást. Ezért nyúlt hozzá a szejm, á parlament a sztrájkjog kér­déséhez. A szerdai úgyneve­zett figyelmeztető sztrájk Nyugat-Európában egyre erősödő hatása van a fegyverke- /.ésellenes, háborúellenes mozgalmaknak. Számos országban rendeztek nagyszabású tüntetéseket, felvonulásokat. Képün­kön: egy stockholmi megmozdulás résztvevői. ridi vitákban. Eddig az elő- ■ehaladást főleg az ameri- ai küldöttség magatartása kadályozta. Sokáig elzár- óztak attól is, hogy a ko- ábban gyakran hasznosnak bizonyult közvetlen szovjet —amerikai egyeztetéssel pró­bálják áthidalni az ellenté­teket. Mindenesetre most sor került egy megbeszélés­re Iljicsov és Max Kampel- man nagykövet, az Egyesült Ab am ok küldöttségének ve­vője között. 2 Hogyan alakult a len­• gyelországi helyzet a héten a pártplénum, a sztráj­kok és a szejm ülése után? A lengyelországi erőpró­bában a szocializmus és a nép igazi érdekeit szolgálták az olyan események, mint a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának V. plénuma és a parlament, SOMOGYI NÉPLAP ugyan nem volt teljes, a var­sói jelentések jelezték, hogy mind több lengyel dolgozó döbben rá: a sztrájkokkal csak a népgazdaságnak, vég­ső soron saját magának okoz jóvátehetetlen kárt. Viszont a Szolidaritás központi ve­zetőségének egyes, mérsékel­tebb elemeivel szemben a szélsőségesek újabb térhódí­tása éppúgy megfigyelhető, mint az is, hogy vidéken itt és ott szocialistaellenes ele­mek a Szolidaritás központ­jának utasításait sem veszik figyelembe és vadsztrájko­kat szerveznek. A LEMP és a kormány vezetése Jaruzelski hadse- regtábomok kezében össz­pontosul. A párt első titká­ra, miniszterelnök és nem­zetvédelmi miniszter az V. plenum által funkcióiban megerősítve folytatja a küz­delem irányítását azért, hogy — idézzük — „Lengyel- ország végre normális, sta­bil ország legyen”. A párt- plémrmon nagy hangsúlyt kapott a megállapítás, hogy a lakosság ellátása politikai kérdés, megoldására minde­nekelőtt társadalmi—poöti­kai térén kell erőfeszítéseket tenni. Jaruzelski rámutatott arra, hogy a lengyel nép is­mét nagy segítséget kap a Szovjetuniótól, amely pél­dául ebben a negyedévben további 30 ezer tonna húst szállít Lengyelországba. ^ Mit jelent az Opec döntése az olajárak egységesítéséről és befagyasz­tásáról? Az olajexportáló országok szervezete, az Opec az idén már nem egyszer próbálko­zott az olajárak egységesíté­sével, többször vitáztak tag­államai arról is, hogy to­vább emeljék-e az árakat vagy meg lehet egyezni bi­zonyos időre való befagyasz­tásukban? Eddig ugyanis 32 dollárt kért egy hordó ola­jért Szaúd-Arábia, a legna­gyobb olajszállító, és halla­ni seni akart az olajár eme­léséről, egyik-másik afrikai ország viszont 41 dollárért szerette volna értékesíteni olaját, s még további ár­emelést is kívánatosnak tar­tott. A világpiacon a kereslet az utóbbi hónapokban egy­re csökkent, hiszen minde­nütt takarékoskodnak a drá­ga „fekete arannyal”. A tényleges árat még a drága olajukkal a piacon jelentke­ző országok is mind alacso­nyabban kellett, hogy meg­állapítsák. S most Genfben az Opec 13 tagállama meg­egyezett: Szaúd-Arábia 32- ről 34-re emeli a maga ola­jának az árát, a minőségi felárral számított olaj maxi­mális ára pedig a többiek­nél hordónként legfeljebb 38 dollár lehet. Ezek az árak 1982 végéig maradnak meg. A világsajtó úgy értékeli, hogy „Az Opec kapitulált a világpiac előtt”. Nagy visszc hangot keltett a venezuelai olajminisztemek az a kije­lentése1 is, hogy ,.a múltté már az olajár örökös eme­lésének lehetősége”. A hír- magyarázók nagy része ösz- szefüggést keres Szaúd-Ará­bia olajár-emelése és az amerikai dollár értékének csökkenése között, illetve még arra is figyelmeztet, hogy az Awacs-üzlettel egy- időben jött létre az Opec- döntés, amelyben Szaúd- Arábiának meghatározó szerepe volt... Pálfy József Egyiptom Szökőárrá duzzadt a tisztogatási hullám Egyiptomban a hét végére szökőáráé duzzadt a tisztoga­tási hullám. Az Al-Akhpar című félhivatalos lap szerint Szadat elnök október 6-i meggyilkolása óta 875 fanati­kus muzulmánt tartóztatott le az egyiptomi rendőrség, a muzulmán szervezetek veze­tőit azonban nem sikerült el­fogni. A jelek szerint nem kétséges, hogy az egyházi muzulmán államot akaró csoportok valós veszélyt je­lentenek a jelenlegi egyipto­mi rendszerre. Az Al-Akhbar pénteken egy terrorista szervezet öt tagjának nevét és fényképét közölte; a szervezet a lap ér­tesülése szerint először Egyiptomban akarta megra­gadni a hatalmat, majd „khomeinista forradalmat” kívánt volna „exportálni” a többi arab országba. Ma; választások Tunéziában Vasárnap idő előtti parla­menti választásokra kerül sor Tunéziában. A hazánknál majdnem kétszer nagyobb észak-afrikai országban 2 millió 232 ezer választójogo­sult járul az urnák elé, hogy döntsön a parlament 136 he­lyének sorsáról. A Tunéziai Kommunista Part 37 jelölttel vesz részt a választási harcban. Ali Kasszer Mohamed Ali Nasszer Mohamed, a Je­meni Szocialista Párt főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Tanácsa Elnökségének elnöke, miniszterelnök 1939. december 31-én született, szegényparaszti családban, Dél-Jemenben, a 3. kormányzóság keleti járásában. Általános iskolai tanulmányait szülőföldjén végezte, majd 1959-ben magasabb képesítést szerzett. Általános iskolai taní­tóként, majd iskolaigazgatóként dolgozott. 1960-ban csatlakozott az arab nacionalisták mozgalmához. Te­vékenységéért az angol megszál­lók többször letartóztatták. 1963-tól az angolok elleni fegy­veres harc irányítására létreho­zott nemzeti front tagja, 1964 végén a kiképző front parancs­noka. 1965-ben katonai iskolán tanult Kairóban. Ezt követően a nemzeti front katonai irodá­jának tagjává választották. A függetlenség kivívása után fon­tos tisztségeket töltött bé. 1971-ben a legfelsőbb népi ta­nács az elnöki tanács tagjává és miniszterelnökké választotta, s megerősítette Honvédelmi mi­niszteri tisztségében. 1974-ben oktatásügyi miniszterré is ki­nevezték. Az 1977-ben végrehaj­tott kormányátalakítás után csak miniszterelnöki tisztségét tartotta meg. Az 1978. június 26-i puccskí­sérlet leverese után az elnöki tanács elnökévé nevezték ki. Ezt a funkciót t978 novemberéig töltötte be. Akkor megválasz­tották a Legfelsőbb népi tanács elnöksége elnökének, Abdul Fatah Iszmailnak a helyettesé­vé. 1980. januárjáig ö volt az állambiztonsági bizottság elnöke is. 1978, a Jemeni Szocialista Párt megalakulása óta a párt politi­kai bizottságának tagja. A JSZP központi bizottsága 1980. április 20-i ülése a párt főtitká­rává választotta. 1980. április 28-an a legfelsőbb népi tanács elnökség ének elnö­kévé választották., Véget ért a szejm ülése Sztrájkellenes felhívást fogadtak el Szombaton délelőtt a len­gyel parlament folytatta a vitát Wojciech Jaruzelski hadseregiábornok, a LEMP KB első ti tliára, miniszter­elnök beszédéről, valamint arról, a beszámolóról, ame­lyet — ugyancsak az ülés első, pénteki napján —. Zbigniew Madej miniszter- einoK-helyettes terjesztett eió az idei népgazdasági- és költségvetési terv végrehaj­tásáról, valamint a jövő évi tervről. A szombati ülés napirend­jét módosították: sor került a szejm bel- és igazságügyi bizottságának beszámolójára, s a többi között külön na­pirendi pontként vizsgálta a szejm a minisztertanács .sze­mélyi összetételében végre­hajtandó változásokat. A lengyel törvényhozás szombaton sztrájkellenes fel­hívást fogadott el. Egyben jóváhagyta azokat a szemé­lyi változásokat, amelyeket Wojciech Jaruzelski hádse- regiábomok, a LEMP KB első titkára, miniszterelnök , javasolt a kormány összeté­telében a parlament pénte­ken kezdődött ülésén. A felhívásban — amely­ben figyelembe vettek a Szolidaritás országos bizott­ságának csütörtöki, a helyi sztrájkok megszüntetésére szólító nyilatkozatát is —, a lengyel parlament támogatá­sáról biztosítja a Jaruzelski- vezette kormány eddigi te­vékenységét. Ugyancsak tá­mogatja azokat a lépéseket, amelyeket a kormány a gaz­dasági stabilizáció érdekében tett es tesz. Rámutatva, hogy a minisztertanács nem minden, ilyen irányú lépése volt sikeres, a szejm az egész lengyel társadalomhoz fordul azzal a felhívással, hogy segítse a kormány to­vábbi erőfeszítéseit a vál­ság leküzdése erdekeben. ' A határozatban a’ -'szejm Fontos állomásnak tartja Brezsnyev látogatását CDU-CSU politikus nyilatkozata A Leony'td Brezsnyev. bonni látogatását- megelőző nyilat­kozz fok sorában először közöl a szovjet sajtó beszélgetést nyugatnémet ellenzéki poli­tikussal, Walter Leissler Kiev, a CDU—CSU parla­menti frakciójának alelnöke a Szovjetunió kereskedelmi és iparkamarájának meghí­vására tett látogatást Moszk­vában és Leningrádban. A Szocialisztyicseszkaja Indusztrija tudósítójának nyi­latkozva Kiep (egyébként pártjának egyik külpolitikai szóvivője) kifejtette, hogy a szovjet—nyugatnémet kap­csolatok sikeres fejlődése el­lenére úgy véli,, még koránt­sem használtak- ki valameny- nyi, a két ország gazdasági potenciálja nyújtotta lehető­séget. — Ezen a téren még sok a tennivalónk, s a. kér­dést Leonyid Brezsnyev láto­gatása alkalmával is beha­tóan tanulmányozzuk majd— mondotta. . A .nyugatnémet küldöttség 'elégedetten tapasztalta, hogy szovjet részről örömmel fo- . gadják a kérést: vonják be a gazdasági együttműködésbe a közepes és a kis vállalatokat is. Megegyezés született ar­ról, hogy a két fél gyakorlati lépéseket is tesz ennek érde­kében — mondotta Kiep. A politikus hangsúlyozta, hogy Leonyid Brezsnyev bonni látogatását — amely a genfi szovjet—amerikai tár­gyalások előtt alig egy héttel kerül sorra — fontos állo­másnak tartja. Az enyhülés politikája mindenképpen fel­tételezi, hogy egyik fél se akarjon a másik rovására előnyökhöz jutni — mondot­ta- A vezető CDU—CSU poli­tikus leszögezte: az NSZK la­kossága a Szovjetunióhoz fű­ződő kapcsolatok javítására törekszik. aggodalmának aó han#oi amiatt, hogy a Szolidaritás szélsőségesei a szocialista rend alapjait sértő tevékeny­séget folytatnak. A törvény­hozás mindenek fölött álló kérdésnek nevezte a felhí­vásban az állam szocialista alapjainak védelmét, és a társadalmi élet megújhodá­sának folytatását. Külön hangsúlyozta a szejm határozata, hogy sért­hetetlenek az ország szövet- ségesi kapcsolatai, különösen a Szovjetunióval való bará­ti és jószomszédi viszony. Tekintettel a nemzet letét fenyegető veszélyre, a szejm felhívja áz ország lakossá­gát, hogy azonnal fejeződjek be mindenfajta sztrájk-ak­ció. Amennyiben » felhívás nem talál kedvező fogadta­tásra. illetve nem hoz ered­ményt, akkor — a nemzeti lét közvetlen veszély eztetese miatt — a szejm olyan ja­vaslatokat vitat majd meg, amelyek felhatalmazzák a kormányt, hogy a minden­kori helyzetnek megfelelő eszközöket alkalmazza. A felhívás végén a pari*-; ment ismételten az ország lakosságához fordul a nor­mális állapotok helyreállítá­sát célzó erőfeszítések szé­les körű társadalmi támoga­tása végett. A szombatim kora délután végétért ülésén a szejm jó­váhagyta azokat a személyi változásokat, amelyeket pénteken Wojciech Jaruzels­ki miniszterelnök terjesztett elő a kormány összetételé­nek módosítására. Ennek értelmében miniszterelnök- helyettesi rangot kapott Edward. Kowalczyk, a de­mokrata párt KB elnöke, 8 személyi változás történt öt minisztérium élén. Haig kontra Schmidt Egymásra hárítják a felelősséget Haig amerikai külügymi­niszter csütörtökön hangoz­tatta: az európai hadszíntér! nukleáris fegyverek nyugat­európai állomásoztatására vonatkozó döntés elsősorban Helmut Schmidt bonni kancellár kezdeményezésere született, Schmidt ezt egy 1977-ben, Londonban elhang­zott beszédében vetette fel első ízben. Schmidt kancellár viszont a Baltimore Sun című amerikai lap pénteki számá­ban megjelent interjújában azt mondotta, hogy az euro- rakéták telepítését első ízben Carter, akkori amerikai elnök hozta szóba a fejlett tőkés országo guadeioupei csúcsta­lálkozóján, 1979 januárjában. A rakétákra vonatkozó döntés felelősségét a nyugat­európai és az amerikai veze­tők feltehetően azért is igye­keznek egymásra hárítani, mert az utóbbi hetekben Nyugat-Európa-szerte, a töb­bi között Bonnban, Párizs­ban, Londonban, Brüsszelben és Rómában összesen mint­egy 750 ezer ember tüntetett az eurorakéták ellen. A siófoki Sió Áruházban KEDVEZtóNT november 3-tól 10-ig — férfi és gyermek frottírköntösök, — egyes férfikalapok, — női garbók, — hímzőfonalak 30—50 %-os engedménnyel kaphatók! (85100)

Next

/
Oldalképek
Tartalom