Somogyi Néplap, 1981. november (37. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

ftlAG I»*ÖLETA*M*„ EGYESÜLJETEK! l ARA« 1.80 Ft O SOMOG/I NÉPLAP XXXVII. évfolyam, 257. szám 1981. november 1., vasárnap Hazánkba érkezik AlíNasszerMohamed Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására november 2-án, héttőn párt- és állami kül­döttség elén hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed, a Je­meni Szocialista Párt főtitká­ra. a Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Tanácsa Elnökségének elnöke, miniszterelnök. Hazaértet Párizsba! az MSZMP küldöttsége A Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására — Kornídesz Mihállyal, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága tagjával, a KB tu­dományos, közoktatási és kulturális osztályának veze­tőjével az élén — október 26—30. között pártküldöttség látogatott Franciaországba. A magyar pártküldötiség hazaérkezett Budapestre. (MTI) Nemet mondunk a fegyverkezésre! Leszerelési hót hazánkban Közvéleményünk élénk fi­gyelemmel kíséri a nemzet­közi helyzet fejleményeit, vi­lágosan látja, hogy az új im­perialista stratégia a globális biztonság veszélyeztetésével elsősorban Europa népeit, így hazánk békés épitómunkájat fenyegeti, s a fegyverkezes fokozására irányuló amerikai törekvésekkel itthon, s kül­földön milliók tiltakozó sza­vát, állásfoglalását kell szem­beszegezni. így összegezhetők azoknak a megmozdulások­nak, külpolitikai fórumok­nak, békegyűléseknek a ta­pasztalatai, amelyek az októ­ber 24—31. közötti leszerelési héten rendeztek az ország városaiban, falvaiban, üze­meiben. A fővárosban például az országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregész­ségügyi Kutató Intézet dol­gozóinak ismeretében példát­lan cinizmusnak, s a tudomá­nyos tények meghamisításá­nak kell minősíteni azt az amerikai állítást, miszerint a neutronbomba „humánus fegyver”. A tudomány mun­kásai követelik gyártásának azonnali beszüntetését, azt, hogy — a Szovjetunió javas­latainak megfelelően — kezd­jenek tárgyalásokat minden­fajta atomfegyver alkalma­zásának betiltásáról. Az Áp­rilis 4. Gépgyárban leszerelé­si és bekeíórumot tartottak, ahol Pataki István, a Magyar Külügyi Intézet főmunkatár­sa szólt az erőviszonyok megbontására irányuló wa­shingtoni politikáról, majd a jelenlévő szakértőkkel együtt a résztvevők számos kérdésé­re válaszolt. így a fórumon tájékozódhattak egyebek kö­zött arról, hogy egy esetleges nukleáris összecsapás milyen pusztítást okozna kontinen­sünkön, s érdeklődtek az atommentes övezetek kialakí­tásának lehetőségeiről. Az Országos Béketanács, illetve a kerületi népfrontbizottsá- gok szervezésében e héten Budapest több kerületében is hasonló rendezvényekre ke­rült sor. Mintegy tízezer fiatal vett részt a soproni Május 1. té­ren rendezett ifjúsági béke- demonstráción, s a felszólalók indítványára táviratot intéz­tek az ENSZ leszerelési ak­ciónapjának drezdai szerve­zőbizottságához, az OBT el­Szocialista brigádok vetélkedője A 75 éves földmunkásmozgalomról Kilenc szocialista brigád 3-3 tagú csapata mutatko­zott be tegnap délelőtt Ka­posváron az SZMT székha­zában, ahol Galabár Emil­nek, a MLDOSZ Megyebi­zottság titkárának köszöntő szavai s Gyóni Géza Fogoly honvéd testamentuma cimú versének — melyet Kapinya Ildikó, a tanítóképző főisko­la másodéves hallgatója adott eló — elhangzása után megkezdődött a verseny. Ez. a tegnapi a megyei döntő volt, a területi versenyek után jutottak ide a csapatok. Az idén 75 éves a föld­munkásmozgalom. Me­gyénkben is egymást követik az ezzel kapcsolatos rendez­vények. A tegnapi megyei verseny is e rendezvényso­rozat része volt. A versenyzőknek bizony nem volt könnyű dolguk. Ezt már az élső forduló előtt hangsúlyozta Máj Péter, a megyei tsz-szö vétség főműn- katarsa is, aki a tegnapi já­tékot vezette. Bemelegítés­képpen egy 13 kérdést tar­talmazó szellemi totót kel­lett kitölteniük a csapatok­nak ; évszámokra, esemé­nyekre kellett tippelniük, a földmunkásmozgalom törté­netével kapcsolatos kérdé­sekre keresve a helyes vá­laszokat. Aztán még nehezebb per­cek következtek. Most is ha­sonló kérdéseket kaptak a zömmel fiatalokból álló csa­patok, csakhogy itt kicsit részletesebb válaszokat vart a Z6üri. Milyen alkalomri. kívánták felépíteni az or­szágos földmunkás otthont, mikor milyen; indokkal til­totta be a >fcjrthy-rendsztr a földmunkások lápját, cukor jelent meg a földművelők szaklapja, s természetesen néhány, a földmunkásmoz­galommal kapcsolatos somo­gyi esemény, név is szerepelt a kérdések között. Talán ez volt az egyik legnehezebb forduló, amit az is jelzett, hogy legtöbbször Andrássy Antal zsürielnöké, a megyei levéltár igazgatóhelyetteséé volt a szó. Aztán fokozatosan belelen­dültek a versenyzők is, el­múlt a kezdeti idegesség, s a szellemi öttusánál, ahol irodalmi alkotások szerzői­nek nevét kellett eltalálni, s neveik kezdőbetűiből egy szót alkotni, már valamennyi csapat remekelt. A nyolcfordulós verseny tétje nem volt éppen kicíji, hiszen az első helyezett az országos döntőben képviseli megyénket. Ezenkívül pénz­jutalmat kaptak a legjobbak, valamint a Seiag, a tsz-szö- vetség és a boglárleliei Ál­lami Gazdaság különdíját. A versenyt végül a Dél- viép kaposvári csapata nyer­te. A második, harmadik he­lyet a Sefag barcsi, illetve csurgói gyáregysége szerezte meg. A Teszöv különdíját a Barcsi Vörös Csillag Tsz csapata kapta. nökségéhez, valamint az Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez: a neut­ronbomba gyártása, s a világ békéjét fenyegető más reak­ciós törekvések ellen tilta­koztak. A Vas megyei Nép­frontbizottság legutóbbi ülé­sén Sebestyén Nándorné, az OBT elnöke beszélt a béke­mozgalom időszerű kérdései­ről, kiemelve, hogy a Nyugat- Európában kibontakozott új harci formák, százezreket megmozgató békemenetek is jelzik a mindinkább erősödő felismerést: az emberek bele­szólhatnak a politika alakí­tásába, jövőjük formálásába. A szombathelyi tanácskozás állásfoglalása éppúgy tükrözi ezt, mint a szilasmenti ter­melőszövetkezet békegyűlé­sén, s a debreceni ipari szö­vetkezetek fiataljainak meg­mozdulásán megfogalmazott tiltakozó távirat Az ezekben a hetekben or­szágszerte sorra kerülő mun­kahelyi ifjúsági parlamentek nyilvánosságát is felhasznál­ják a fiatalok véleményük kifejtésére. Az új fegyver- rendszerek tervezett európai telepítése miatti felháboro­dást, az ifjúság békevágyát kifejező állásfoglalás szüle­tett például a Tatabányai Szénbányák Vállalat, a Haj­dúhadházi Áfész és a Gyomai Sütőipari Üzem parlament­jén. Ugyancsak ebben az idő­szakban tartják a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek megyei szövetségeinek kül­döttgyűléseit. A közös gazda­ságok képviselőinek Heves megyei tanácskozásán a „korlátozott atomháború” el­méletének rendkívüli veszé­lyességét, tarthatatlanságát emelték ki, a Györ-Sopron megyei közgyűlésen pedig ar­ra hívták fel a figyelmet, hogy az SZKP XXVI. kong­resszusán megerősített béke­kezdeményezések járható utat jelentenek a világ népeinek az enyhülési folyamat és a fegyverzetkorlátozás, a lesze­relés ügyét előmozdító tár­gyalások folytatására. Ha­sonló tartalmú táviratot kül­dött az Országos Béketanács­nak a Kiskereskedők Orszá­gos Szervezetének elnöksége Belvízrendezésre a Bodrog-kö/.ben a VI. ötéves tervben több mint cgyniilliár d fo­rintot fordítanak. A szivattyúkapacitást negyven köbméterre növelik másodpercenként, á meglévő csatornahálózatot bővítik. Ha a tervezett munkákat elvégzik, a becslések szerint évente százhúsz millió forintos belvízkár hárítható el. Grúzia terméke 3 löbb mint ”0 országba jutnak H. A köztársaság vízi- és hőerőművei évente közel 13 milliárd kilowattóra villamosenergiát adnak. Képünkön: a Kaukázu­son túli területen épült Inguri vízierőmű elérte a 2 milliárd 855 millió kilowattórás teljesítményt. November 7-eünneplésére készül az ország Szerte az országban meg­történtek az előkészületek a nagy október 64. évforduló­jának megünneplésére. Az idén sern lesz az országnak olyan községe, városa, isko­lája, munkahelye, ahol ne méltatnák a történelmi év­forduló jelentőségét, ne em­lékeznének akkori hőseire, s azokra, akik a nyomdokaikon haladva hazánk földjére is elhozták a szabadságot. Az ünneplők elhelyezik a kegye­let és a hála virágait a fel- szabadulási emlékművek ta­lapzatán, a hazánk felszaba­dításáért vívott harcokban elesett szovjet katonák sír­jain. Az MSZBT tagcsopor­tok ünnepi ülést tartanak, számos helyen pedig ma­gyar—szovjet baráti találko­zót rendeznek. Sok helyre várnak az ün­nep alkalmából szovjet test­vérterületi delegációt. Nógrádban és Szabolcs- Szatmár megyében a szovjet könyv ünnepét, Fejér megyé­ben pedig a politikai könyv­napokat kapcsolták össze a november 7-i ünnepségekkel. Gyöngyösön ez alkalommal adják át a kiváló címet és a KISZ Központi Bizottságának zászlaját a 214-es számú Ipa­ri Szakmunkásképző Intézet kollégiumának. A pásztói Lovász József Művelődési Központban a nagy október leghatásosabb plakátjaiból rendeznek kiállítást. Rétságon pedig Így élt Lenin címmel összeállított dokumentumki­állítást látogathatnak az ün­nep alkalmából. A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 64. évforduló­jának ünnepé^ sok kisebb, nagyobb közösség számára új létesítmények birtokbavétele teszi emlékezetesebbé,' s eze­ket — ugyancsak az ünnep tiszteletére — jelentős rész­ben a határidőt megelőzve készítették el. adták át az építők, szerelők. A Bács-Kis- kun megyei Vaskúton a tár­sadalmi összefogással létre­hozott általános iskolai torna­termet és tanmedencét, Jász- szentlászlón pedig a felújított művelődési házat adják át rendeltetésének. A megye­székhelyen — Kecskeméten — 60 személyes bölcsödét, Kalocsán ABC-áruházat; bar- kácsboltot és barkácsműhelyt avatnak. A Borsod megyei KazincJ barcikán megkezdi működé-1 sét az Afit 16-os Autójavító Vállalatának új üzeme, a le- ninvárosi Tiszai Vegyikombi-' nátban üzembe helyezik a vállalat új számítóközpontját,' Tapolca fedettuszodával, Ru- dabánya pedig tanuszodával gazdagodik. Győrött teher- gépkocsi-felújitó üzem, a Soproni Postaigazgatóságon pedig számítóközpont készül el az ünnepre. Debrecenben egy ój gyár­tócsarnok üzembe helyezésé­vel befejeződik a baromfifel­dolgozó vállalat együttesen csaknem 400 millió forint be­ruházást igénylő rekonstruk­ciója. Egerben bölcsödét, óvo­dát, a belvárosban pedig élel­miszer nagyáruházát nyitnak az idei november 7-i ünnep­ségek keretében. A Komárom megyei Al­másfüzitő 50 millió forintos költséggel kialakított korsze­rű mosodával gazdagodik, Nógrád megyében, a Mátra­aljai Állami Gazdaságban pe­dig gépüzemet avatnak fel. Szentendrén 85 lakás készült el az ünnepre, Dunavarsány- ban a művelődési ház felújí­tását fejezték be november 7-ig. A Vas megyei Ráhagyar- mat vízművel, óvodával, nap­közi otthonnal gazdagodik, s ugyancsak ez alkalommal jut egészséges ivóvízhez Hegy­hátsál község lakossága, Veszprém megye székhelyén építőinek november 7-i ün­nepségével felavatják az új Séd filmszínházat, a megye egyik ipari központjában — Ajkán — csaknem 15 millió forintos költséggel létrehozott általános iskolai tornacsar­nokot, Csöglén pedig 50 sze­mélyes óvodát adnak át. Za­laegerszegen ugyancsak egy­ben avató is lesz az idei no­vember 7-i ünnepség: a vá­ros lakói ez alkalommal ve­szik birtokukba az impozáns új művelődési központot. Hiúsági béketanácskozás Drezdában Ifjúsági béketanácskozás kezdődött szombaton Drez­dában, a II. Európai Ifjúsá­gi Leszerelési Ákciónapok zárórendezvényeként. A De­mokratikus Ifjúsági Világ­szövetség és a Szabad Né­met Ifjúság (FDJ) által szervezett eszmecserén ta­lálkozott a Budapestről, s a Koppenhágából útnak in­dult — s több országon át­haladó — békebuszok uta­sai. Az eszmecserén jelen voltak a DIVSZ-nek és szá­mos európai tagszervezeté­nek, a Nemzetközi Diákszö­vetségnek, valamint jóné- hány nyugat-európai szoci­áldemokrata, szocialista és más, nem politikai ifjúsági szervezetnek a képviselői. A tanácskozáson Barabás Miklós, a DÍVSZ főtitkára adott tájékoztatót a világ- szervezet által kezdeménye­zett központi rendezvények­ről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom