Somogyi Néplap, 1981. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-27 / 227. szám

\ Ma délután: Rákóczi— Várpalota A hét vége eseményei ús sportprogramjai mintegy „le­zárja” a ma délután sorra kerülő NB Il-es labdarúgó­mérkőzés. A Rákóczi ellen­tele, a Várpalotai Bányász, jelenleg a 13. helyen tanyá­zik, s egy győzelem és két döntetlen jelzi eddigi „siker­listáját”. Érdemes viszont megjegyezni, hogy a leg­utóbbi fordulóban döntetle­nül végzett a PVSK együtte­sével... A Kaposvári Rákóczi a találkozó papírforma sze­rinti esélyese, de a csapat továbbra is gondokkal küsz­ködik. Havasi, Csorba és Petrák még mindig sérült, Békéi pedig műtétre vár, de azért a kispadon minden bi­zonnyal helyet foglal. Házi állapota a héten javult, de csak a találkozó előtt dől el, hogy tudja-e vállalni a játé­kot. Így Magasházi József edző csak az. utolsó pillanat­ban tydja kijelölni a pályá­ra lépő kezdő együttest. Az MLSZ kérésének ele­get téve a szakvezetés úgy döntött: az utánpótlás­együttesek mérkőzéseit is a Rákóczi-pályán rendezi meg, hogy a közönség a fiatalokat is „szemügyre vehesse '. Így három összecsapásra kerül sor ma a zöld—fehér-sta­dionban. 11 órakor a serdü­lök. 13 órakor az ifjúságiak mérik össze erejüket az NB-s bajnokság keretében a PMSC hasonló korú csapa­taival. A Rákóczi—Várpalota felnóltmérköz.ésre 15 órakor, Varga E. játékvezető közre­működésével kerül sor. Kosárlabda NB I Bátortalan játék Soproni SE—K. Táncsics SE 86:59 (34 ;18) Kaposvár, 500 néző. V,: dr. Garamvölgyi, dr. Páli. • Sopron: FARKAS (14), HONTl (20). Komondi (11), BALOGH (19), Palotai (4). Csere: Sterbencz (2), Gyu- raskó (10), Major, Bocskai, Durkó (6). Edző: Sárossy Elemér. Táncsics SE: STICKEL (S), SZALA1 (21), SZABOLCS (14), Szabó P. (4), Tálján. Cse­re: Szabó L., Szamo'si, Dara (6), Sterbó (4), Ács (2). Edző: Klenovics Endre. • Tíz éve már annak, hogy I. osztályú kosárlabda mér­kőzést láthatott a kaposvári szurkolósereg. Talán ennek is köszönhető, hogy az ér­deklődés igen nagy volt. A feldobást Szabolcs sze­rezte meg, de az első kosa­rat mégis a vendég együt­tes érte el. A hazaiak közül Szálai kezdte a pontszerzést. Az első vastaps is Szálainak szólt: szép egyéni teljesít­Labdarúgó NB I Haladás—-Diósgyőr 3-2 (3-1) Honvéd—PMSC 2-0 (1-lt) Volán—Videoton 1-1 (1-0) Ózd—FTC 4-4 (4-2) Tatabánya—Debrecen 3-1 (1-#) SZEOL—Békéscsaba 1-3 ZTE—Csepel 0-0 Vasas—Nyíregyháza 2-# Testnevelési osztály Megfelelő alap nélkül nincs jo. időt álló fölépítmény. Ez az igazság a sportra is ér­vényes : a felnőtt minőségi sport csak megfelelő után­pótlásneveléssel tehető fo­lyamatossá, csak így emel­hető a mérce (és a színvo­nal) a kor egyre magasabb követelményeihez igazítva. Az utánpótlásnevelés fon­tosságát különösen az utób­bi években hangoztatják elő­szeretettel a sportvezetők, szak- és nem szakemberek. S az elveket általában tettek is követik, így megyénkben is, bár ezen a téren ugyan­csak van mit javítani. Szeptember elsejétől újabb testnevelési osztály kezdte meg a munkát Somogybán. Marcali sport és társadalmi vezetése fölismerte, hogy a városi ranghoz megfelelő szintű sportmunkára is szük­ség van, s a felismerés és tenniakarás szerencsésen ta­lálkozott a Mikszáth úti ál­talános iskola vezetőinek el­képzeléseivel. Így történhe­tett meg, hogy a járás terü­letén elsőként náluk szervez­tek testnevelési osztályt. Dr. Grübl Lászlóné igazgató és Hegedűs lmréné testnevelő tanár elmondta, hogy már korábban próbálkoztak gyér-, mektorna szervezésével, de az nem váltotta be a hozzá tűzött reményeket. — Az idén tavasszal a be­iratkozás során már igyekez­tünk válogatni a gyerekeket a testnevelési osztályba. Nem ragaszkodtunk mereven a körzethatárokhoz, csak két dolgot tartottunk szem előtt: a gyerekek mozgását, ráter­mettségét és az egészségi ál­lapotot. Így végül is 34 tanu­ló került ebbe az osztályba. Két évig fenntartjuk a vál­toztatás jogát, tehát ha idő­közben kiderül, hogy valaki nem eléggé ügyes vagy a ta­nulmányi eredménye nem éri el a megfelelő szintet, kikerülhet az osztályból. Ez­zel párhuzamosan, természe­tesen, mások bekerülhetnek. Az idén induló négy első osztályból az egyik tehát ciklusonként (azaz kétheten­ként) öt órával többet fog­lalkozik a testneveléssel, mint a többi. Délelőtt az órarend nem tér el a másik osztályokétól, de az egészna­pos nevelési tervet figyelem­be véve a délutáni napközi­ben — mivel az osztály egy csoportban van — többet mozognak. — Negyedik osztályig ter­veztük így az oktatást, utá­na azonban már újabb gon­dok vannak, hiszen a felső­ben már sportiskolái oktatás bevezetése válik szükséges­sé. Azt viszont csak saját erőből mi már nem tud­juk megoldani. A tárgyi feltételek meg­felelnek az igényeknek. Ha­marosan újabb nyolc tante­remmel bővül az iskola, s létrehoznak egy kondicioná­ló-termet is — ez segíteni fogja a testnevelés oktatá­sát, s mentesíti a tornater­met a zsúfoltságtól. Az igaz­gatónő azt mondta, a test- nevelési osztály létrehozása, körülményeinek további ja­vítása nem mehet a többiek rovására. A 4. osztályig a gyerekek alapképzését végzik; az at­létika, a torna, az úszás és labdajátékok során a leg­fontosabbnak a képességfej­lesztést tartják. Figyelembe véve a város felnöttsportját és az összehangolt megyei elképzeléseket, főként az at­létika és a birkózás fogja hasznát látni a testnevelési tály.iak. Valószínűleg azonban más sportágaknak is jut majd az oda járó gye­rekek bőL Gy. L. » mény után talált a soproniak kosarába. Ezután fokozato­san felülkerekedtek a ven­dégek; a Táncsics nem ügyelt eléggé a védekezésre, több­ször is üresen hagyta az el­lenfél támadóit, s ők zavar­talanul értékesíthették a kí­nálkozó helyzeteket. A ha­zai támadásokban sem volt meg az az átütő erő, amit korábban megszoktunk a pi­ros-fehérektől. Aa egész első játékrészben érződött, hogy a kaposváriak idegesek, s emiatt rendre elemi hibákat követtek el. Különösen a félidő második felében volt nyomasztó a Sopron fölénye, s abban az időszakban a ha­zaiak közül egyedül Szalai teljesítménye emelkedett ki. A fordulás után néhány percre „megtáltosodott” a Táncsics. A föllángolás nem sokáig tartott. 16 pontnál - jobban soha nem sikerült megközelíteni a vendégeket — sőt: az idő múlásával a vendégek növelték egyre jobban az előnyüket. A találkozó színvonalára rányomta bélyegét, hogy a Sopron jó pár rutinos, élvo­nalhoz szokott játékossal ér­kezett, míg a Táncsics újonc­ként kezdte a mérkőzést. Az izgalom, az idegesség követ­keztében a hazaiak nem nyújtották tudásuk legjavát. Klenovics Endre: —- Bá­tortalanul játszó csapatun­kat megérdemelten győzte le a rutinosabb, tapasztaltabb vendég együttes. Soproni SE ifi—Táncsics SE ifi 83:52 (34:20). Gyarmati László Nagy, Mohácsi és Varga II. az élen Elkészült a területi és a megyei labdarúgó-bajnok­ság góllövő listája. Területi: 6 gólos: Nagy (Barcs), 5: Horváth L. (Sió­fok), 4: Csépán, Olajos (Sió­fok), Kovács I. (Barcs), Pa- zaurek (Siklós), Rab (Tamá­si). 3: Ferenczi (LatincaSE), Szabó (Sipfok), Ágocs (Má- zaszászvár), Hámori (PBTC), Ponga (Paks), Vaszari (Ta­mási). Megyei: 7: Mohácsi (Nagy­atád), Varga II. (Balatonke­resztúr). 5: Kalász (Boglár- lelle). 4: Szigeti Cs. (Kadar­kút), Tanai (Kéthcly), Ba­sics, Riba (Boglárlelle), Ba­lázs, Hoppár (Tab), Bre- zovszki (Nagyatád), Takács (Csurgó). 3: Ágoston, Wé- ber (Kaposgép VL), Károlyi (Karád), Pusztai (Boglárlel­le), Kovács J. (Nagyatád), Ható (Fonyód), Luka, Tom- bor (Marcali), Borbély (VBKM Vasas), Greguricz (K. Gazdász). A forma is számit! Tetszetős kivitelben, sokrétűen felhasz­nálható kondicionálócszközökkcl mutatkozott be a BNV-n a gödi Duna menti Mg. Tsz. A MARCALI ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ pályázatot hirdet * Marcaliban üzemelő 52. sz. mezőgazdasági szaküzlet £be BOLTVEZETŐ HELYETTESI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. / Fölvesz továbbá azonnali belépéssel egy pénztárgép- javításban jártas irodagép-műszerészt Jelentkezés személyesen vagy írásban a szövetkezet személyügyi osztályán, Marcali Rákóczi u. 19. (85499) 7 MAI MŰSOR Kaposvár, Vörös Csillag:, de. fél li onakor: A GEJZIRVÖLGY TITKA, du. 3 és 5 órakor: 25 MILLIÓ FONTOS VÁLTSÁG­DÍJ. este 7 árakor: RENDŐRÖK HÁBORÚJA (Ui). Szabad Ifjú­ság:, du. 4 es fi órakor: A VAS- * ÁLARCOS FÉRFI, este 8 ónaka- kor: TÖRBDÉK AZ ECETRŐL (14). Lautfrca filmszínház, du. íél 6 órakor: HOTEL A KÁ­LÓIT ALPINISTÁHOZ (14). Siótok. de 10 arakor: MACKÓ MISI A VILÁGŰRBEN, du. 5 és este 7 órakor: GOODBYE ÉS ÁMEN (14). Nagyatád, du. 5 és es*te íél 8 órakor: SZEREL­MEIM (14). Marcali, du. 6 óra­kor: A KIRÁLYI BIZTOS SZE­RETŐJE (16). Barcs, de. fél M óraikor: A VIHAR FIA. du. fi és este 8 órakor: MINDHA­LÁLIG ZENE (16). TELEVÍZIÓ Budapest 1. 9.00 Idősebbek is elkezdhetik. 9.05 : Óvodások film műsora. 9.‘26: TeLefénykép. 9.45: A banda el­len. Angol Idsfilansorozat. 10.10: TeniS2-.su] i. 10.26: Hírek. 10.30: Az arany haj. Csehszlovák mese- film. 11.46: Reklám. 11.50—12.30: Csalóka Péter. Meseopera. 14.40: Aranysarkantyús táncosok. 15.00: Reklám. 15.10: Kalendárium. Ili. 10: Müsoraáinfcat ajánljuk. 16.36: Reklám. 16.45: A tavasz 17 pillanata. 17.55:, Lehet egy kérdéssel több? 38.25: Reklám. 18.35: A közönségszolgálat tá.ié- koata-tója. 18.40: Idősebbek is el­kezdhetik. 18.45: Esti niese. 19.00: A hét. 20.00: Hírek. 20.05: Szellem vasút. Amerikai film. 21.40: Szép magyar tánc. 21.45: Telesport. 23.05: Hírek. Jugoszláv tv. 9.00: Barázdák. 10.00: Tenet csúszda. 11.30: Népi muzsika. 12.00: Földművelőknek. 34.00: Kritikus pont. 14.30: Kínai cir­kusz. Játék* Lm gyerekeknek. 16.00: Vasárnap délután. 17.30: A sárga kesztyű. Drámasorozat. 21.00: Doíku-men twmlport, 21.50: Sportüzemi e. Osztrák tv. 15.35: Bórinarienya. 36.66: Ké­peskönyvben lapozgatva. 37.45: Idősek klubja. 18.30: Osztrák né­pi muzsika. 19.00: Vasámaoi osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Sporthírek. 20.15: Skup: A ra#uzai fösvény. 32.20: Sport­hírek. 22.35: Francio« Villon köl­tészete. 22.»: Hírek, KOSSUTH RÁDtO 5.00—7.23: Előttünk a vasárnap. 7.23: „Vadat és halat s mi jó falait ...” 7.54: A Közönség­szolgálat táj átkozta tója. 8.00: Hí­rek. 8.06: Útközben. BJjOj öt kontinens hét napja. 8.25: Hall- gatÓTjnik figyelmébe! 8.26: Nép­dalok. 8.50: Zenés reklámturmax. 8.55: Kulturális magazin. 9.55: Műsorajánlat. 10.00: Hírek. 10.03: Útközben. 10.08: ..Dunántúli Athén”. 11.23: Reklám. 14.26: A kaanarazene kedvelőinek. 12.4«: Egy korty tenger. 12.58: Életem muzsikája. 13.39: És ha azt hall­ja .. . iskola? 33.59: Eisernem Mihály filmzenéjéből. 14.10: Bar­tók: Ady-dalok. 34.30: Portré Jánoséról. 16.00: Hírek. 15.06: Ü tköz ben. IS. 10: Reklámka 1 a uz. 15.14: Daloló, muzsikáló tájak. 15.54: A Golden Gate együttes spirituálékat énekel. I*k04: Kaszkolnyiikov. 17.00: Hírek. 17.06: Útközben. 17.10: Pillantás a nagyvilágba. 17.30: Mi a tit­ka? 13.15: Hol volt. hol nem volt ... 18.25: Műsora ián lat. 18.30: Hírek. 18.40: Ütköz-ben. 18.45: Budapesti Művészeti He­tek. 19.56: Sárdy János nótafel­vételeiből. 20.08: Donizetti: Sze­relmi bájital. 22.00: Hírek. 22.10: Sporthírek. 22.20: Esti hangverseny. 23.20: A debrece-* ni dzsessznapok felvételeiből. 24.00: Hírek. 0.10: Németialföldi madrigálok. 0.26: Himnusz. 0.30: V ízjeLzőazolgálat. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika ko­ránké löknek. 6.55: A Petőfi rá­dió mai műsora. 7.00: A görög katolikus egyház félórája. 7.30: Bach és Händel orgona-fugái­ból. 7.54: Toma. 8.00: Hírek. 8.06: Miit hallunk? 8.30: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Szíve­sen hallgattuk. 10.30: Hírek. 10.33: Rise Stevens és Jan Peer- ce könnyűzenei felvételeiből. 10.52: örökzöld dallamok. 11.50: A refklámparádé Szabói cs-Szat- m-ár megyei különkiadása. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.57: Az MRT gyermekkórusa énekel. 13.07: A púpos lovacska. 33.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Reklám parádé. 14.05: Hí­res előadók albuma. 14.30: Hí­rek. 14.33: Táskarádió. 15.30: Je­lenidőben. 3-6.00: Kacsoh Pong­rác daljatékaitoól. 16.55: Reklám. 37.00: Slágerek rrümdiemkimek. 18.00: Az utolsó lakodalom. 18.30: Hírek. 13.33: Színészek énekel­nek. 19.00: A vasárnap sportia. 19.30: Mi történik az NSZK is­koláiban? 19.40: Ismert énekesek és együttesek ritkán játszott felvételei. 20.22: Radnóti Miklós két verse. 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.43: örömök kert­jében. 21.43: Popnnűhely. 22.28: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zene­kara játszik. 23.00: Hírek. 23.10: JoLarttha. 24.00: Hírek. 0.10: Ide- den nyelvű vizjelzoszolgaLal. 3. MŰSOR t 7.00: A pécsi körzeti stúdió nzerb-horvát nyelvű nemzetisé­gi műsora. 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyelvű műsora. 8.00: Hírek. 8.05: A 3. műsor miai programja.. 8.08: A kiállító­termek programjából. 8.11: Ze­nekari muzsika. 9.55: Új zenei újság. 10.45: öt kontinens hét na.pja. 11.00: Hírek. 11.03: Szte­reó beálütóhan*. 11.06: Magyar 12.00: Hi-fi varieté, 13.G0: Hírek. 13.05: Kis magyar néprajz. 13.10: Haydn: A teremtés oratórium. 14.58: OIRT hangiátókfesztivál. 16.06: A Berlini Filharmonikus Z en ©kar hangversenye, 17. .'10: Régi magyar muzsika. 17.59: Bach fiainak kamarazenéjéből. 38.45: A magyar széppróza szá­zadai. 19.00: Hírek. 19.03: Slá­gerlista. 19.38: A nemzetközi Liszt—Bartók zorngo raveysen y zenekari döntője. Kb. 22.00: Paul Anma. Párizsban élő magyar ze­neszerző estje. Kb. 22.37: Szim- íóniikus táncok. Kb. 23.30; Hí­rek. Időjárás. PÉCSI RADIO 8.30—9.30: - Hírek. Lapsz«wlr, Vasárnapi magazin. T8.00; Szerb- horvát nyelvű műsor. 18'45: Né­met nyelvű műsor. 19.30: Fele sport, fele muzsika. 20.00: üze­net éti kívánság műsor 1 Kaposvár, Vörös Csillag, du. 5 órakor: 25 MILLIÓ FONTOS VÁLTSÁGDÍJ este • 7 órakor: RENDÖRÖK HÁBORÚJA (16). Szabad Ifjúság, du. 4 és este 7 órakor.' HARMADIK TÍPUSU találkozások i—n. cm). Dallos Ida mozi, du. fi órakor: ERŐD AZ ŐSERDŐBEN. Mozi­múzeum, du. 5 órakor: FILM­BARÁTOK KÖRE: GALILEO GALILEI (14). Siófok. es1e 7 órakor: HOTEL A RALOTr ALPINISTÁHOZ (14). Marcali, este 7 órakor: ÜVEGTÖRŐK (16). Barcs, du. 5 és este 7 óra­kor: MAJMOK BOLYGÓJA (14). TELEVÍZIÓ Jugoszláv tv. 17..10: Magyar nyelvű tv-nap­ló. 17.45: GveprneikTnÜÄor. i«.no: Mítoszok és legendák. 18,16: Tv-neptár. 18.45: Katapult. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. ?0.C*': Slavko Milano vic: Nonszensz. Tv-dráma. 21.30: Kiválasztott, pillanat. ÍL25: Ifsmerjük-e egy­mást. eléggé? 22.40; Jugoszláv dokumentum film. Osztrák tv. 9.30: Tv,-fcon<yh«.‘ "W.06: la­tévé. W.31): A piTIangók «zaba- dók. Amerikád film. 32.15: A Szahara. 17.00: Kicsinyek mű­sora. 17.36: Lassie. 17.56: Jó éj­szakát. gyerekek! 38.38: Mi. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv- híradó. »>.16: Telesport. 81.66: A főnyeremény. Film. 21.56: Esti sportműsor. 22.26: Hírek. KOSSUTH RÁDIÓ 4.25— 7.59: Jó reggelt ! 8.00; Hí­rek. 8.20: Mai kulturális progra­mok. 8.26: Román művészek, operwif elvételeiből. 9.00: A hét zeneműve. 9..30: Amikor vier a szói valamerre. 9.43: Ki kopog? 10.00: Hírek. 10.06: Nyitnikék. 10.35: A Collegium Aemm Ka­marazenekar felvételeiből. 11.40: Tom Jones. Ifi.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 16.30: Rek­lám. 12.36: Válaszolunk hallga- tóinilcnak. 12.50: Zenei érdek es­ségek az elmúlt hét műsorából. 14.46: Isten áldja a. tisztes ipart. 14.54: Édes anyanyelvi ink. 15.00: Hírek. 15.10: Kórus pódium. 15.27: Budapesti művészctT hetek. 15.58: Műsorajánlat. 16.00: Út­közben. 16.05: Daloló, muzsiká­ló tájak. 16.30: Látogatóban. 17.00: Hírek. 17.07: Reklámka­lauz. 37.10: Tardos Béla hege- dűversenv. 37.43: Van úi a Nap alatt! 17.58: Győri Szabó József nótákat énekel. 18.15: Hol volt. hol nem volt... 18.26: Mai. könyvajánlatunk. 18.28: Hanga- tó Ink figyelmébe! 18.36: Esti magazin. 19.15: Sajtókonferen­cia. 20.15: Hétfő este Pesten és Budán. 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc kül­politika. 22.30: ..Pásztorok erdei­ben nem halkul a dalijaim’*. 23.29: Csárdás csokor, verb umkos muizsriika. 24.00: Hírek, n.io: Ba­kos Géza táncdalaiból. 0.25: Himnusz. 0.30: Vizjeizószolgálat. PETŐFI RÁDIÓ 4.25— 7.59: A Petőfi rádió reg­geli zenés műsora. 8.00: Hírek. 8.06: Operettkettősök. 8.20: Fi­gyelmébe ajánlom. 8.30: Hírek. 8.33: Nóták. 9.00: Slágermúzeum^ 9.30: Apró ügyek. 10.00: Zenc- délelött. 12.00: Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 12.30: Hí­rek. 12.35: Kis magyar néprajz. 12.36: Tánczenei koktél. 13.25: A Pénizügyőrzenekair mai ma­gyart* szerzők fuvósimü veiből játszik. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtől öt­ig. 17.00: Túlt.áplált-e a Bala­ton? 17.30: Ötödik sebesség. 18.36: Hírek. 18.33: Nosztalgia- hullám. 19.33: Reklám. 19.33: Joan. Sutherland operettfelvéte­leiből. 20.00: Józan-e a józan ész? 20.30: Hírek. 20.33: Senki többet? Harmadszor! 21.50: Szí­nes népi muzsika. 22.30: Eise­rn amn Mihály és Lajtai Laioa operettjeiből. 23.06: Hírek. 23.15: A dzsessz a 70-es években. 24.00: Hírek. 0.10: idegen nyelvű vizjelzöszolgálat. 3. MŰSOR 8.37: A kiállítótermek prog­ramjából. 9.00: A LaSalle vonós­négyes játszik. 10.35: Dixieland Svédországból. 11.06: Hírek. 31.05: Az ezred lánya. 11.50: A Bor ütni Filharmonikus Zenekar játszik. 12.50: Nincs diszmenet. 13.Ó0: Hírek. 13.07: Kórusok, hangszerszólóle. 14.02: Gounod operáiból. 14.36* Zenekari mu­zsika. 16.00: Iskolarádló. 16.30: Hamuinc perc beat. 17.00: Hang­verseny Beethoven müvekből. 18.06: Reklám. 18.02: A hét ze­nemüve. 18.32: Anneliese Rot­henberger operaáriákat ene- kel. 19.00: Hírek. 19.05: Fiata­loknak — koirtárs zenéről. 19..‘55: A nemzetközi Liszt—Bartók zongoraverseny zenekari döntő­je, Kb. 22.00: Operaáriák. 22.-JO— 22.33: Hírek. 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom