Somogyi Néplap, 1981. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

Erezsnyev­távirat Castrónak Leonyid, Brezsnyev az el nem kötelezettek mozgalmá­nak napja alkalmából táv­iratot intézett Fidel Castró- hoz, a mozgalom soros elnö­kéhez, és ebben a szovjet nép és a maga nevében szí­vélyes jókívánságait fejezi ki neki, valamint az el nem kötelezett országok összes vezetőinek és népeinek. A távirat a többi között megállapítja: a Szovjetunió az el nem kötelezettek moz­galma fennállásának 20 éve során, hűen a nemzeti fel- szabadulásukért küzdő erők­kel való szolidaritás erősíté- • sének lenini elvéhez, olyan erőnek tekintette és tekinti a mozgalmat, amely a fel­szabadult országoknak azt a természetes törekvését fe­jezi ki, hogy együttesen szálljanak szembe az impe­rialista, a gyarmatosító, a fajüldöző és a hegemonista erőkkel. Az el nem kötelezettek mozgalma — hangsúlyozza a távirat — különösen fon­tos szerepet tölt be most, amikor az imperializmus agresszív körei szembesze­gülnek a történelmi fejlődés objektív menetével és az erő pozíciójából igyekeznek megoldani a világ problé­máit, .saját érdekszférájuk­nak” kiáltják ki a világ kü­lönböző térségeit és „nem­zetközi terrorizmusnak” mi-» nősítik a nemzeti felszaba­dulásukért küzdő népek har­cát. Ezért szükség van a vi­lág összes békeszerető erői­nek. együttes harcára a bé­ke megvédése érdekében. Csúcstalálkozót terveznek a két német állam vezetői A megoldatlan kérdésekről A forradalom 12 éve Hivatalosan megerősítet­ték az NDK fővárosában Erich Honecker államfő és Helmut Schmidt nyugatné­met kancellár kapcsolatfel­vételének hírét. A legfelső szintű kapcsolat azt valószí­nűsíti, hogy belátható időn belül az NDK államtanácsá­nak elnöke találkozik a bonni kormányfővel a két német állam viszonyában még rendezetlen kérdések megvitatására. Honecker — aki szeptem­ber 9. és 13. között hivatalos látogatást tesz Mexikóban Jósé Lopez Portillo elnök meghívására — mexikói új­ságírókat fogadott a napok­ban, és időszerű nemzetközi kérdésekről adott nekik in­terjút, amelynek részletei hétfőn egyidejűleg láttak napvilágot az NDK és Me­xikó sajtójában. Az NDK államfője közöl­te, hogy a közelmúltban le­velet kapott Helmut Schmidt szövetségi kancellártól és hamarosan válaszol rá. „Vé­leményem szerint ez a levél­váltás hozzájárul a két ál­lam párbeszédének erősö­déséhez, és ezzel a béke megszilárdítását és együtt­működésüket szolgálja.” — mondotta. — Azon kell munkálkod­ni, hogy soha többé ne in­duljon ki német földről európai háború. Honecker értékelése sze­rint egészében véve jól ala­kulnak a két német állam kapcsolatai a békés egymás mellett élés szellemében és a kétoldalú szerződések | alapján. „De van még szá­A teheráni robbanás Radzsal Iráni államfő (balról) és Bahonar miniszterelnök A legújabb hírek — és a vasárnapi detonáció — ri­asztó fényében jogosnak tű­nik az a megállapítás, amely szerint Iránban állandósul a kivégzések és a merényletek iszonyú körforgása. Amikor 1981. június 28-án egy het­vennégy áldozatot köve­telt teheráni robbanás szin­te lefejezte az iszlám fun­damentalisták csaknem tel­jes vezérkarát, kevesen hit­ték volna, hogy egy ilyen akció kísértetiesen hasonló körülmények között megis­métlődhet. Márpedig vasárnap délben mégis ez történt az iráni fővárosban. Az események­ből kézenfekvő tanulságok következnek. E tanulságok egyike az, hogy vagy vala­mi alapvető baj lehet a biztonsági szolgálat haté­konyságával, vagy (és ez legalább ilyen valószínűnek látszik) a rezsim ellenfelei magas posztokon beépültek — a többi között — az el­hárítás vezérkarába is. Erre utal mind a bomba elhelye­zése a kormányfői hivatal épületében, mind az időzí­tés „szakmailag” tökéletes hatékonysága. Azok, akik a szerkezetet — a jelek szerint minden gond nélkül — elhelyezték a ha­talmi gépezet egyik felleg­várában, pontosan tudták, SOMOGYI NÉPLAP hogy az épületben egyidöben két olyan fontos tanácsko­zás .iS folyik, amelyeken részt vész a rezsim több irá­nyító személyisége, köztük az államfő, a miniszterelnök, a parlament elnöke, a had­ügyminiszter, a vezérkari főnök, a forradalmi gárdis­ták parancsnoka és Kho­meini ajatollah két szemé­lyes képviselője is. Ha egy ilyen színhelyen olyan detonációra kerülhet sor — a június végi tapasz­talat ellenére! —. amelynek nyomán, a köztársasági el­nök és a miniszterelnök el­szenesedett holttestét csak fogsoruk segítségével lehet azonosítani, akkor ez a rob­banás túlmutat önmagán és fénye sok mindent megvilá­gít. Ebben a halálosan vakító fényben viszonylag részlet- kérdéssé válik még az is, hogy valóban a Mudzsahe- din Khalk (vezetője Bani- szadr ex-elnökkel szökött Párizsba) nevű szervezet, az ahhoz csak lazán kapcsoló­dó „muzulmán diákok szö­vetsége". vagy éppen más csoport követte el a merény­letet. A lényeg sajnos az, bogy e fényben újra világo­san látszik: az olajeladási gondokkal, az lrak ellen ví­vott háború terhével küsz­ködő, az igazi vagy vélt bal­oldalra kivégzések százaival lesújtó jelenlegi vezetés pil­lanatnyilag nem talál kiutat egy forrongó társadalom ezernyi dilemmájából. B. É. mos megoldatlan kérdés, és erőfeszítéseket teszünk, hogy megbirkózzunk velük” — mondotta. Az interjúval összefüggés­ben a berlini lapok részlete­sen idézik az AP amerikai hírügynökség egyik jelenté­sét, amely szerint a nyugat­német kormány júliusban javasolt tárgyalásokat az NDK-nak. Bonnban arra számítanak — tűnik ki a jelentésből —, hogy Hone­cker és Schmidt találkozójá­ra Leor.yid Brezsnyev bonni látogatása után kerülhetne sor. Brezsnyev látogatása november végén vagy de­cember elején volna esedé­kes, bár annak időpontját véglegesen még nem rögzí­tették — idézik az AP je­lentését az NDK lapjai. rw Őszi szolidaritási akciósorozat Hétfőn a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának székházában ülést tartott a Magyar Szolidaritási Bizott­ság. A tanácskozáson a magyar közvéleményhez szó­ló felhívást fogadtak el. A dokumentum bevezetőben jelzi: A Magyar Szolidaritási Bizottság szeptember 1-től — a nemzetközi antifasiszta vi­lágnappal kezdődően — meghirdeti hagyományos őszi szolidaritási akciósoro­zatát. Ez újabb alkalmat ad árra, hogy az állampolgárok állást foglaljanak, s ezzel részt vállaljanak mindazok­nak a támogatásában, akik a világ különböző részein ál­dozatokat vállalva küzdenek nemzeti függetlenségükért, a társadalmi haladásért és a békéért. Az enyhülési folyamat megtorpanásával- érezhetően romlottak a haladásért, a demokráciáért, a békéért, az emberhez méltó életért har­coló erők világméretű küz­delmének feltételei — szö­gezi le a továbbiakban a felhívás. A Reagan-kormány felelőtlen és különösen ve­szélyes fegyverkezési progra­mot próbál a világra kény­szeríteni, katonai erőfölé­nyen alapuló diktátumra tö­rekszik, utasítást adott a kü­lönösen embertelen új fegy­ver, a neutronbomba gyár­tására, s ezzel egy újább vi­lágégéssel fenyegető helyze­tet hoz létre a nemzetközi politikában. Az imperializmus agresz- szív erői ezzel egyidöben egyre nyíltabban léonek fel a gyarmati elnyomás, a neo- kolonialista törekvések, a faiüldözés és a fasizmus fel­számolásáért küzdő, haladó erőkkel szemben. Ebben a helyzetben java­soljuk, — folytatódik a fel­hívás — hogy szeptember 1 -én országszerte emlékez­zünk meg a II. világháború 42 évvel ezelőtti kirobban­tásáról, kifejezve meggyőző­désünket: megismétlődését soha többé nem engedhet­jük! Fejezzük ki szolidaritá­sunkat a vietnami, a kam­bodzsai és a laoszi néppel; támogassuk a közel-keleti válság átfogó, igazságos, va­lamennyi érdekelt fél rész­vételével történő rendezését, a palesztin nép törvényes jogainak biztosítását. Fejezzük ki szolidaritásun­kat Latin-Amerika népeinek sok áldozatot követelő, az imperialista beavatkozás visszaveréséért, a fasiszta diktatúrák felszámolásáért vívott harcával. Követeljük a dél-afrikai csapatok azon­nali kivonását az angolai te­rületekről. A Magyar Szolidaritási Bizottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez, a társadalmi és tömegszerveze tekhez, az egyházakhoz: ál­lásfoglalásaikkal, sajátos eszközeikkel segítsék elő e nemes célok megvalósítását — fejeződik be a felhívás. Ez a kép majd 12 eszten­deje érkezett a líbiai fővá­rosból, Tripolit>ól. Azon az októberi nagygyűlésen ez­rek és ezrek tettek hitet a forradalom mellett. Líbiá­ban 1969. szeptember 1-én Kadhafi vezetésével katona- tiszti csoport megdöntötte I. Idrisz király kormányát. A fiatal tisztek a nép föleme­lését, a közélet tisztaságát, a külföldi befolyás visszaszorí­tását tűzték ki célul. A ké­pen Moammer Kadhafi ez­redes, a líbiai forradalmi kormány vezetője, alig más­fél hónappal a király elűzé­se után elszánt harcra buz­dítja honfitársait katonai támaszpontok felszámolásá­ért. De készülhetett volna ez a felvétel akár 1981 augusz­tusában is, hiszen ma ha­sonló fotók érkeznek Tripo- liból. Napjainkban ismét tö­megdemonstrációk színhe­lye a líbiai főváros: a Sidra- öbölben végrehajtott ame­rikai provokáció 12 év múl­tán arra figyelmezteti e tá­voli ország lakóit, hogy az Egyesült Államok nem adta fel, sőt fokozta erőfeszítéseit a líbiai haladó rendszer fel­számolására. A forradalom védelme ma tehát épp olyan fontos feladat Líbiában, mint 12 esztendeje volt. Losoncéi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Líbia nemze­ti ünnepe alkalmából táv­iratban üdvözölte Moamer el-Kadhafi ezredest, a líbiai arab dzsamahirija vezetőjét. Gazdasági intézkedések Lengyelországban Szombaton kezdődik a Szolidaritás kongresszusa Wojciech Jaruzelski had­seregtábornok, lengyel mi­niszterelnök kijelentette: az ország kritikus ponton van, közeledik a Szolidaritás kongresszusa, és a társada­lom választ vár arra a kér­désre: vajon építő együtt­működés következik-e vagy konfrontáció? Ennek meg­válaszolása komoly hatással lesz az ország jövőjére. Koszaimban, egy tisztava­tó ünnepségen Jaruzelski hangsúlyozta: a Lengyel Egyesült Munkáspárt IX. kongresszusa megerősítette és elmélyítette a szocialista megújulás folyamatát, amelytől nem lehet eltérni. A lengyel kormányfő ki­emelte, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi tagállamának hadseregeivel kialakult fegyverbarátság a lengyel néphadsereg, a len­gyel nép történelmi vívmá­nya, és egyben a szocialista Vizsgálat a bécsi merénylet ügyében A PFSZ ártatlan A rendőrség nagy erővel folytatja a nyomozást a bé­csi zsinagóga ellen szomba­ton végrehajtott támadás ügyében. A közlemények szerint az egyik tettes, a helyszín közelében elfogott arab férfi, hosszabb ideje Bécsben tanult, míg sebesült társa Svájcból utazott be az akcióra Ausztriába, és ko­rábban nem álltak kapcso­latban. A rendőrség vasár­nap őrizetbe vett hat palesz­tin diákokat is, akik ugyan­csak az osztrák fővárosban tanultak, majd újra szaba­don engedte őket. miután bebizonyosodott, hogy nem állnak kapcsolatban a tá­madás elkövetőivel. Kreisky . kancellár meg­győződése szerint a PFSZ ártatlan az ügyben. Ugyan­akkor elmarasztalta az izra­eli kormányt, amely — mint mondotta — merev, a békü- lékenységet elvető politiká­jával közvetve bátorítja az arab mozgalom szélsőséges elemeinek tevékenységét. Lengyelország biztonságos, békés fejlődésének alapja. Olsztyn városában foly­tatódik a nyomdászok 13 napja megkezdett sztrájkja. Az eddigiekben amialt nem sikerült megkezdeni a mun­ka felvételéről a tárgyalá­sokat, mert a vajda és a sztrájkbizottság nem tudott megállapodni a találkozó színhelyét illetően. A két fel által javasolt terem egyéb­ként — a PAP lengyel hír- ügynökség jelentése szerint — ugyanazon épületben van. Lengyelországban hétfőn — a korábbi bejelentést, majd a széles korú társa­dalmi konzultációi kővetően — életbe léptek az új ke­nyérárak, amelyek nyomán számos pékáru száz—kétszáz százalékos, egyes fajiak ese­tében ennél is nagyobb mér­tékű a drágulás. Az intézke­dés célja az önköltség való­ságos tükrözése, a pazarlás megszüntetése, s az, hogy a kenyeret kizárólag fogyasz­tásra alkalmazzák. Az ár­emelést a kormány általá­nos, havi 160 zlotys bérki­egészítéssel ' ellensúlyozza. Azok a nyugdíjasok, akik­nek jövedelme 3500 zloty alatt van, havi kétszáz zloty kiegészítést kapnalf. Az in­tézkedést elvben a Szolidari­tás szakszervezet is elfogad­ta, de az utóbbi időben egy­re gyakrabban hangoztatja, hogy kevésnek találja a kor­mány által biztosított bér- kiegészítést. A varsói városi tanács döntése alapjáji szeptember elsejétől csak azok vásárol­hatnak jegyükért húst es húskeszitménveket Varsó­ban, akik a fővárosban lak­nak, vagy állandó jelleggel ott dolgoznak. A számukra kiadott jegyeket külön jel­zéssel látják el. Ugyancsak szeptembertől Varsóban és a varsói vaj­daságban külön alkohol-, il­letve cigarettajegyek lep­nek érvénybe a vajdaság lakosai számára. Megkezdő­dik a mosópor arlagolasa is. Folytatódik a BT-vita Angola ügyében Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa folytatta a vitát az Angola elleni dél-afrikai ka­tonai támadás ügyében. Az ülésre másfél órás késéssel került sor, miután a diplo­maták nem hivatalos kon­zultációkat tartottak arról a határozattervezetről, ame­lyet a tanács hat el nem kötelezett tagja terjesztett elő. Megfigvelők szerint biz­tosra vehető, hogy az Egye­sült Államok, Nagy-Britan­nia és Franciaország vétó­jával megakadályozná a Dél- Afrikát határozott hangon elmarasztaló tervezet elfo­gadását, ha azt szavazásra bocsa tanák. A Biztonsági Tanács érde­mi határozatot csak az öt állandó tag (Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy- Britannia, Franciaország és Kína) egyöntetű szavazatá­val hozhat. A KAPOSVÁRI ingatlankezelő ÉS KÖZVETÍTŐ VÄLLALAT felvételre keres 5 fűtőt 2 segédfütőt Jelentkezni lehet a vállalat központjában. (85327) Kaposvári munkahelyre felveszünk 5 gépkocsivezetőt, 5 rakodót, 12 betanított munkást, 10 sütőipari szakmunkást, 1 géplakatost. Vezérlésben jártas villanyszerelőt — kaposvári, siófoki, csurgói munkahelyre. Jelentkezni a Somogy m. Sütőipari Vállalat, Kaposvár. Mező Imre u. 22 .sz. alatt lehet. (83359)

Next

/
Oldalképek
Tartalom