Somogyi Néplap, 1981. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I ARA: 1,40 Ft , u/v v cA' ÍU Is> «■o SOMOGYI NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LA PJA XXXVII. évfolyam, 204. szám 1981. szeptember 1., kedd Emlékezés — tanulságokkal Igazi tragédia kezdődött 1939. szeptember elsején, különösen az európai népek számára: a hitlerista hadi­hajók nehéz ágyúi tüzet nyi­tottak a Gdansk északi sze­gélyén húzódó keskeny fél­sziget, a Westerplatte len­gyel helyőrségére. Ez az ágyútűz jelezte a második világháború kezdetét. Mire a háború végig perzselte Európát, s tüze az atombom­bák robbanásával kirobbant Japánban, több mint 50 mil­lió halottat számláltak össze a ha re mezők ön, a hátorszá­gokban. Ez volt az emberi­ség legpusztítóbb, legna­gyobb áldozatot követelő há­borúja. De vajon ez volt-e az utol­só? — tették fel a kérdést már a háború után közvet­lenül. s teszik fel — sajnos, nagyon jogosan — ma is. Jóformán még eltemetni sem érkeztek a második vi­lágháború halottjait, mikor az Egyesült Államok milita­rista körei már nem az óriá­si áldozatok árán kivívott békére, hanem világhatalmi terveik megvalósítására gon­doltak. Ennek következté­ben az emberi haladást, az országok és a népek békés kapcsolatait zavaró hideg háborús évek következtek. A békeszer-.tő emberiségnek és kormányoknak óriási erő­feszítések árán sikerült csak a 60-as és a 10-es évek for­dulóján palackba zárni a hidegháború szellemét. Ez a küzdelem történelmi jelen­tőségű áttörést eredménye­zett az enyhülési politika fe­lé. A jelenre is érvényes ta­nulság. hogy a nagy fordulat az enyhülés. irányában a népek összefogásával sürget- tett két- és többoldalú tár­gyalások. eredményeként jött létre. A Szovjetunió és a többi szocialista ország kez­deményezése nyomán első­sorban Nyugat-Európával kialakult az államközi kap­csolatok új elve. E politika térnyerésének hatására az Egyesült Államok is változ­tatott kapcsolatain a Szov­jetunióval és az európai szo­cialista országokkal. Ez az út vezetett a helsinki kon­ferencia záróokmányához, amelyben az aláíró országok — köztük az Egyesült Álla­mok is — ünnepélyesen megfogadták: erőfeszítése­ket fognak tenni, hogy az enyhülés állandó, átfogó és egyetemes méretű folyamat­tá váljon. A záróokmány re­ményt és lehetőséget adott arra, hogy katonai enyhülés­sel támasszák alá a politi­kai enyhülést, s hogy meg­szilárduljon a bizalom lég­köre Európában. A helsinki záróokmány aláírása után azonban rö­videsen nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos amerikai po­litikai körök, s a mögöttük álló, a fegyverkezésben ér­dekelt monopóliumok nem nyugszanak bele a béke megszilárdítására tett erő­feszítések sikereibe. A het­venes évek második felére már éles harc alakult ki az új és a régi politika hívei között. Egy ideig az enyhü­lés még együtt erősödött a fegyverkezési hajszával, de 1918-ban a NATO már a század végéig tartó, nagysza­bású fegyverkezési progra­mot hirdetett meg. Ekkor Európa népeinek tiltakozása még vereséget mért Carter elnök tervére, amely a neut- roufegyvej gyártását célozta, de 1919-ben Washington újabb lendületet adott a fegyverkezésnek: nyomásá­ra a NATO úgy döntött, hogy amerikai közepes-ha- tólávolságú rakétákat és szárnyas rakétákat telepít Nyugat-Európába. Ennek már szinte logikus követ­kezménye, hogy Carter 1980- ban elhalasztotta a SALT— II. szerződés ratifikálását, s oiyan doktrínával állt elő, amely meghirdette az Egye­sült Államok katonai jelen­létét a világ minden térsé­gében, és aláírt egy utasí­tást, amely megszabja az atomháború folytatásának „rendjét" a Szovjetunió el­len. A Reagan-kormányzat még drasztikusabb lépéseket tett a hidegháború és a fegyver­kezés felé. Ennek legfrissebb jele az amerikai elnök dön­tésé a neutronfegyverek tö­meges gyártásának elkezdé­séről. Érthető, hogy Európa né­pei tiltakozó mozgalmat kez­deményeztek az amerikai rakét a tel ep i tés 1 program és a neutronfegyver-gyártás ellen. A szocialista országok ismé­telt kezdeményezései nyo­mán napjainkban megeleve­nednek a N ATO-országok vezetői által feledésre kár­hoztatott javaslatok az észak- és dél-európai atom- mentes övezet létesítéséről, a neu troníegy verek gyártásá­nak, felhalmozásának és fel­használásának betiltásáról. Az erősödő tiltakozó moz­galom hatására az amerikai vezetők is elkezdték hangoz­tatni, hogy az Egyesült Ál­lamok is érdekelt a tárgya­lásokban. De, hogy milyen megbeszélésekre készülnek, azt világosan jelzi: a jö­vendő tárgyalások amerikai résztvevőit a legszélsősége­sebb fegyverkezéspárti sze­mélyekből válogatják össze. Nem titkolják azt sem, hogy olyan fegyverkorlátozási in­tézkedéseket akarnak a Szovjetunióra kényszeríteni, amelyek biztosítanák az amerikaiak katonai fölényét. Ez azonban hibás számí­tás. A szovjet vezetők szám­talanszor leszögezték: semmi­féle diktátumot nem fogad­nak el, s csakis az egyenlő­ség, az egyenlő biztonság alapján hajlandók tárgyalni. Ahhoz, hogy a világ, és kü­lönösen Európa ne félelem­mel, hanem nyugodtan, bi­zalommal nézhessen a jövő­be, a jelenlegi szinten kell befagyasztani a fegyverke­zést. És azután tárgyalások sorozatán át el lehetne jut­ni olyan helyzethez, amely­ben nem kell rettegni egy új minden eddiginél pusztí- tőbb háborútól. Európa népei a második világháború után: „Soha többé háborút!” jelszóval megfogadták hogy megaka­dályozzák az újabb világ­égést. Lényegében éz az ér­telme a helsinki ígéretnek is. A háborús emlékekből, a hidegháborúból és az ame­rikai kormányzat jelenlegi politikájából leszűrt tanul­ságok egyaránt arra intenek, hogy sürgősen tárgyalásokat kell kezdeni, elsősorban a Szovjetunió és az Egyesült Államok között — mint Ka- levi Sorsa, finn politikai ve­zető mondta — a „megsem­misülés veszélyének enyhü­léséről”, a megromlott nem­zetközi politikai légkör javí­tásáról, Európa és a világ békéjének tartós megőrzésé­ről. Országos tanévnyitó Sárospatakon Messze tekintő tervek kidolgozása a feladatunk A hirtelen jött zápor sem zavarta meg vasárnap a Sá­rospatakon tartott országos tanévnyitó ünnepséget, ame­lyet a televízió is közvetí­tett. A fennállásának 450. év­fordulóját ünneplő Rákóczi gimnáziumban az iskola mintegy 700 diákja, s ugyan­ennyi meghívott vendég je­lenlétében Pozsgay Imre művelődési miniszter kö­szöntötte az ország tanuló- ifjúságát az 1981—82-es tan­év kezdete alkalmából. Beszéde bevezető részében az ország valamennyi peda­gógusát, gyermek- és ifjú­ságvédelemmel foglalkozó szakemberét, az óvodásokat, az általános- és középiskolá­sokat, a szakmunkásképzők és szakiskolák tanulóit, az egyetemi és főiskolai hall­gatókat köszöntötte. Az oktatás fejlesztéséről szólva a miniszter hangsú­lyozta: az iskolát nem időn­kénti lökésekkel, megráz­kódtatást okozó változtatá­sokkal, hanem folyamatos, szakadatlan fejlesztéssel kell beilleszteni a társadalmi ha­ladás menetébe. Fejlesztésre természetesen ezen a terü­leten is szükség van, mert hiszen a gyorsan szaporodó ismeretek elsajátításának módszereit újra és újra lét­re kell hozni és alkalmazni kell. Olyan megoldást kell találnunk az iskolarendszer és oktatás-nevelés fejleszté­sében, amely épít a magyar nemzeti oktatásügy évszá­zados jő hagyományaira, a nemzetközi jó tapasztalatok­ra, a szocialista iskolarend­szer, vívmányaira, a mai is­kola sok-sok értékére. Mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban hosszú távra szóló, messze tekintő fej­lesztési tervek kidolgozása a feladatunk. A továbbiakban a minisz­ter leszögezte: hogy az ál­talános iskola keretében kell biztosítani a kötelező alap- iskolázás egységének megőr­zését, a tankötelezettségi törvény következetesebb ér­vényesítését; önálló iskolá­zási formaként kell meg­őrizni a középfokú oktatást. — Továbbra is nagy szük­ség lesz a felnőttoktatásra. A munka melletti képzés­ben, a felnőttoktatás fej­lesztésében mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy az általános és szak­mai műveltség szintentartá- sa, gyarapítása, a munka és tanulás egybefonódása egy­re több ember egész életét átfogó folyamattá válik. A közeljövőben megoldan­dó gondok között említette a miniszter az ötnapos ta­nítási hétre való áttérést is. Az idei tanévben minden intézménytípusban, de csak szűk körben próbálják ki az ötnapos tanítási hetet és csak a vita, valamint a ta­pasztalatok hasznosításával teszik általánossá a jövő tanévben. — Jó iskolát teremteni a hazának, a szocialista Ma­gyarországnak, ez közös ér­dekünk és közös felelőssé­günk. Társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá lenni, né­pünk további felemelkedé­sét előmozdítani csak jó is­kola segítségével lehet — hangsúlyozta befejezésül Pozsgay Imre. Légzáró—vízzáró ablak, a Fémmunkáavái­lalat székesfehérvári gyárának megbízásából kezdték meg a Sopron „H” típusú höhídmentes. háromrétegű üvegezés­sel készült alumíniumablak vizsgálatát az Építésügyi és Minőségellenőrző Intézet szerkezeti laboratóriumában. A légzárást, a vízzárást, valamint a szélterheléseknek való el­lenállást vizsgálják az új ablaknál Vietnami küldöttség érkezett hazánkba A Hazafias Népfront munkáját tanulmányozzák A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­séra vietnami delegáció ér­kezett Budapestre Hoang Quoc Vietnek,, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága tagjának, a Viet­nami Hazafias Front elnöké­nek vezetésével. A küldött­séget — amely a Hazafias Népfront propaganda-, mű­velődési és gazdaságpolitikai tevékenységét tanulmányoz­za, valamint részt vesz az őszi szolidaritási akció ren­dezvényein — Kováét Béla, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára fo­gadta a Ferihegyi repülőté­ren. A delegáció a nap folya­mán a Hazafias Népfront székházéban megbeszélést folytatott Sarlós Istvánnal, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjával, a Hazafi­as Népfront főtitkárával. Az eseményeken jelen volt Dui Tan Link, a VSZK budapesti nagykövete Is. Másodszor kormányoz Iránban ideiglenes elnöki tanács Mohammad Ali R adzsai iráni elnök és Mohammad Dzsavad Bahonar miniszter­elnök életét vesztette. A két magas rangú tisztségviselő annak a merényletnek esett áldozatul, amely vasárnap történt a teheráni miniszter- elnöki hivatalban. A me­rényletet a kormányzat el­lenségei nagy erejű pokol­géppel hajtották végre. A hírt tegnap hajnalban hoz­ták nyilvánosságra teheráni hivatalos források, köztük a Pars hírügynökség szóvivője és az iszlám köztársasági párt hivatalos lapja. Az AFP hírügynökség jelentette, hogy a merényletet a Mod- zsahedin Khalk nevű szer­vezet vállalta magára. A vasárnapi jelentések be­számoltak ugyan a merény­letről. ám közvetlenül a rob­bantás után még nem kö­zöltek értesüléseket a halot­tak és sebesültek számáról, azok kilétéről. A Pars hír- ügynökség vasárnapi első je- ■ A miniszterelnöki hivat«}''épülete a merénylet után lentése öt halottról és 15 se­besültről adott hírt, de az államfő és a miniszterelnök sorsáról még nem tett em­lítést. Behzad Nabavi kor­mányszóvivő akkor arról tá­jékoztatott, hogy Radzsai és Bahonar a sebesültek között volt, s hogy mindkettőt kór­házban ápolták. A legújabb jelentésekből kitűnik, hogy a robbanás pillanatában — vasárnap, magyar idő szerint 13.30 óra­kor — tíz személy tartózko­dott a miniszterelnöki iro­dában. A merényletnek vé­gül — a Pars hírügynökség szerint — hét halálos áldo­zata és tizenhárom sebesült­je volt azokkal együtt, akik más, közeli helyiségekben voltak. A robbanás áldoza­tainak holtteste elszenese­dett, s így nehéz volt ponto­san felismerni őket. Az el­nök és a miniszterelnök holttestét fogsoruk alapján sikerült végül azonosítani. A teheráni rádió bejelen­tette, hogy Bahonar és Rad­zsai temetését hétfőn reggel rendezik meg a fővárosban. A szertartást követően ötna­pos nemzeti gyász kezdődik Iránban. Alig három hónap lefor­gása alatt az ideiglenes el­nöki tanács másodszor veszi át az elnöki teendőket — je­lentették Teheránból. Mint ismeretes, az alkotmány ér­telmében ez a testület hi­vatott gya&uraJju a kormány. feletti ellenőrzést abban ai esetben, ha az államfőt le­váltják vagy valamilyen ok akadályozza tisztségének el­látásában. Ez a tanács vette át az elnöki hatalmat akkor is, amikor Baniszadr volt államfőnek távoznia kellett posztjáról. Az alkotmány szerint az ideiglenes elnöki tanács a miniszterelnökből, a parlament elnökéből és a legfelsőbb bíróság elnökéből áll. Bahonar miniszterelnök halálával a testület két főre csökkent. A vasárnapi teheráni bom­bamerénylet további két,ha­lálos áldozatát sikerült azo­nosítani hétfőn az iráni fő­városban — jelentette a te­heráni rádió: az egyik ha­lott a miniszterelnöki hivatal egyik munkatársa, a másik pedig egy idős asszony volt, aki a robbanás pillanatában haladt el az épület előtt. Az Iszlám Köztársasági Párt hivatalos lapja hétfőn reggel közölte a halott Rad­zsai és Bahonar fényképeit, s közvetve az Egyesült Ál­lamokat tette felelőssé a merényletért. A megelőző legnagyobb iráni politikai merényletek rövid krónikája: június 28- án 74 személy lelte halálát, amikor pokolgép robbant az Iszlám Köztársasági Párt székházában. Akkor vesztet­te életét Mohammed Behesti ajatollah, a párt és a leg­felső bíróság elnöke is. Jú­nius végén Qum szent vá­ros pályaudvarán robbant bomba, s hatan meghaltak. (A teheráni robbanás cím- mel kommentárunk a 2. oU dalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom