Somogyi Néplap, 1981. május (37. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

yiLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I ARA: 1,80 Ft SOMOGYI NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII, évfolyam, 101. sióm 1981, május 1„ péntek ÜNNEPI SZÁMVETÉS Gyermekrajzkiállítást lát­tam nemrég egy »általános is­kolában. Május 1. — írták az iskolások a rajzlapokra, ame­lyeken süt a nap, pirosak a zászlók és a felvonulók egy­más kezét fogják. Lesz-e kö­zülük festőművész, ez ma még nem mondható meg a rajzok alapján, de valami más igen. Ezek a gyermekek olyan rendbe, olyan világba születtek, amelyben május elseje hivatalos ünnep. Az az osztály, amely az el­nyomás elleni küzdelmet, az emberhez méltó igazságos társadalom megteremtését ír­ta zászlajára, szimbólumnak is beillő ünnepet választott, kifejezésre juttatva: a ter­mészet májusi újjászületésé­hez hasonlatosan a társada­lom is megújítható. A II. In- temacioslálé kongresszusa 1889-ben úgy határozott, hogy a munkások minden ország­ban egyidejűleg követeljék a nyolcórás munkanap beveze­téséi. A következő esztendők májusának első napján már százezrek vonultak az uteára, osztály harcos jelszavakban fogalmazva meg a társadalmi igazságosság követelését. Kö­zös volt a zászlók színe es sokszor nem csak az volt vö­rös: vér festette a járdákat, gumibottal, kardlappal ver­ték szét a munkást ün tetőse­ket. ... A magaslatról vissza le­het tekinteni a megtett nehéz útra: május elseje nálunk pi­henőnap, amelyet ma béké­ben és szabadon ünnepelhe­tünk. De 'a világon sok he­lyen szólnak a fegyverek, az emberiség feje fölül nem há­rult el a nukleáris háború veszélye sem. Sőt, az imperia­lizmus hatalmi központjaiban — mindenekelőtt az Egyesült Államokban — az utóbbi időben olyan erők kerültek előtérbe, amelyek költséges és veszélyes katonai progra­mok elfogadtatásával a fegy­verkezési bajsza új menetét indítják el. A profitérdekek összefonódnak azzal a szán­dékkal, amely változatlanul jelen van a NATO vezető kö­reiben: megbontani a nem­zetközi erőegyensúlyt, fölény­be kerülni a Szovjetunióval s a Varsói Szerződés országai­val szemben. Ugyanazok a tényezők, amelyek készek a pusztítás szellemeit kiengedni a pa­lackból, s magatartásukkal nap-nap után megkérdőjele­zik az enyhülés szellemét, az ötvenes évek hidegháborús logikája szerint cselekszenek. Olyan feltételeket állítanak tárgyalási hajlandóságuk fe­jében a szocialista országok­kal szemben, hogy azok mondjanak le a saját elemi biztonsági érdekeikről, a köl­csönös szolidaritásról. Két­szeresen is hibás számítás ez: először is a szocialista or­szágok biztonsági szempont­jai. szolidaritásuk a haladás és béke erőivel sosem volt al­ku tárgya és nem az ma sem. Másodszor, a mai világban, amikor az emberiség már ké­pes saját maga megsemmisí­tésére is, a tárgyalás az alap- velő kérdésekről nem enged­mény az egyik fél részéről, hanem alapvető közös érdek. Ilyen helyzetben különös jelentősége van a szocialista politika válaszadásának. A Szovjetunió Kommunista Pártja nemrég megtartott kongresszusán az imperializ­mus törekvéseire a szilárdság s egyszersmind a mérséklet hangján reagált- Moszkva a fegyverkezési verseny helyett a fegyverkezés kor&tozására, a helyzet kiélezése helyett higgadtságra, a kontaktusok felszámolása helyett normális kapcsolatokra, párbeszédre hívta fel Washingtont, s ha­sonlóan konstruktív szellem­ben közelítette meg a többi tőkés országhoz fűződő vi­szony kérdéseit is. Nincs olyan kérdés — hangzott el a kongresszuson —, legyen szó akár a hadászati támadó­fegyverekről, akár a közép- hatóliivolságú rakétákról, Európáról, a Perzsa-öbölről, vagy a Távol-Keletről, ameiy- lyel kapcsolatban a Szovjet­unió ne lenne kész a viták békés, tárgyalások útján tör­ténő megoldására. Egész köz­véleményünk érzéseit, gondo­latait fejezte ki Kádár .Kanos elvtárs, amikor a Hazafias Népfront kongresszusán ezt mondotta: „Mi szívből üdvö­zöljük, támogatjuk ezeket a javaslatokat, amelyek telje­sen egybeesnek a Magyar Népköztársaság törekvései­vel. a magyar nép érdekeivel. A javaslatok további sorsát illetően most a Nyugaton a sor. Az ottani közvélemény és a világ népei joggal várják, hogy érdemi válaszok szüles­senek.” A nemzetközi célok meg­valósításához is nélkülözhe­tetlen népünk egyetértése és cselekvő hozzájárulása. Ezért is lényeges megállapítása a májusi számvetésnek: belpo­litikai helyzetünk rzilárd, társadalmi rendünk szocialis­ta intézményei jól működnek, a párt és a tömegek viszo­nyát a kölcsönös bizalom jel­lemzi. Mindig is alapvető ez, de különösen fontossá válik egy olyan időszakban, amikor az építőmunkában nagyobb és sok szempontból új köve­telményeket kell támaszta­nunk, lehetőségeink pedig a korábbinál szerényebbek. A hétköznapi tettek mutatják a legszemléletesebben, hogy mind többen megértik: ha életszínvonalunkat meg akar­juk őrizni, akkor azért töb­bet is, de még inkább jobban, okosabban kell dolgozni. Hazánkban a munkásosz­tály, a dolgozó nép hatalma szilárd. Ennek tudomásulvé­tele sem feledtetheti el, hogy ellenségeink nem mondanak le a szocializmusellenes akna­munkáról, sőt, az üyen pró­bálkozások a jelenlegi nem­zetközi helyzetben gyakorib­bakká váltak. Azonban ellen­feleinknek is tudni kell: hiú remény az, hogy megrendít­hetik a magyar nép bizalmát a szocializmusban. A magyar nép, egész közvéleményünk jói tudja, hogy az ország helyzetének elemzését, érté­kelését pártunk állandóan napirenden tartja, a fejlődés .adott szakaszában felmerülő kérdésekkel szembenéz, azo­kat nem söpri a „szőnyeg alá”, hanem megoldásukon munkálkodik. Ezt teszi, ami­kor még jobban figyel ideo­lógiai és politikai kérdésekre, a nevelésre, a szocialista de­mokrácia intézményeinek tartalmas működésére. Május elseje a teremlő munka, az alkotó ember ün­nepe, s a határokon átívelő internacionalista összefogásé. Azok, akik ezen a napon a zászlódíszt öltött magyar fal­vak és városok utcáin vonul­nak — egyszersmind a nem­zetközi szolidaritás forradal­mi ereje mellett is hitet tesz­nek. Á béke seregszemléje Sólyom Ferenc rádió- és televízióbeszéde Sólyom Ferenc, a SZOT titkára tegnap rádió- és te- levízióbeszedében köszöntöt­te a munka ünnepét. Ebben — egyebek között — utalt arra, hogy a világ különböző részein más és más formá­ban ünnepük meg a májusi el­sejét, de a nemzetközi mun­kásosztály legtöbb tagja fo­kozottabban érzi összetarto­zását, és igyekszik kifejezni szolidaritását. — Ezen a napon a mun­kát ünnepeljük, mely az élet fórrása — mondotta. A dol­gozók az alkotó embereket köszöntik, akik anyagi .és szellemi javainkat előterem­tik és gyarapítják. A SZOT titkára ezután ar­ról beszélt, hogy milyen fel­adataink vannak az ünnepek után, miként kell erősíte­nünk gazdaságunk alapját, valóra váltani a kongresszu­si határozatban megfogal­mazott feladatokat. Majd utalt arra: ahhoz, hogy itt­hon nyugodtan dolgozhas­sunk, megvalósíthassuk nemzett programiunkat, a szocializmus építését, »rá­molnunk kell az életünket befolyásoló külső fettételek­kel is. — Van mit féltenünk, van mit megőriznünk. Ezért/ kí­sérjük figyelemmel és ag­godalommal, hogy az impe­rialisták ma újból feszültté akarják tenni a légkört, há­borús uszításokkal fenyege­tőznek — mondotta Sólyom Ferenc, majd így folytatta: — A világ népei békés életet akarnak. A haladó gondolkodású, békét akaró emberek ezért értékelik és kísérik figyelemmel sőt fél­tő aggodalommal a szocialis­ta országok békejavaslatait, erőfeszítéseit az egész világ békéjéért. A Szovjetunió Kommunista , Pártjának XXVI. kongresszusán meg­hirdetett, az enyhülést szol­gáló konkrét» ja,vasiatok is­mét tanújelét adták a Szov­jetunió békeakaratának. E javaslatok alapot adnak a társadalmi haladásért, a nemzeti függetlenségért az imperializmus ellen küzdő minden erőnek. A SZOT titkára e szavak­kal fejezte be ünnepi , kö­szöntőjét: — Közös céljaink elérésé­hez kívánok hazánk minden dolgozójának és állampolgá­rának jó erőt, egészséget, a közösség javát és az ember gyarapodását szolgáló mun­kasikert és személyes bol­dogulást. illést tartott a Minisztertanács A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. Meghall­gatta és jóváhagyólag tu­domásul vette Marjai József miniszterelnök-helyettes be­számolóját a magyar—kubai gazdasági és müszaűd-tudo­mányos együttműködési bi­zottság ülésszakáról. Ugyan­csak tudomásul vette Falu­végi Lajos miniszterelnök- helyettesnek, -az Országos Tervhivatal elnökiének Zvone Drágámnál, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnökhelyettesével folytatott megbeszéléseiről szóló beszámolóját. A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános is­kolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társa­dalmi-gazdasági program­ját, és a hozzá kapcsolódó akciótervet Megtárgyaita és elfogadta a Minisztertanács az egész­ségügyi ellátás VI. ötéves tervidőszakra szóló társadal­mi-gazdasági programját. Kiemelt feladatként jelölte meg a járóbeteg-ellátás szín­vonalának emelését, a kór­házak, a klinikák működési feltételeinek, felszereltségé­nek - javítását,, a meglévők jobb kihasználását. A Minisztertanács minő­ikét programmal kapcsolat­ban felkérte a társadalmi és érdekképviseleti szerveket, a tudományos szervezeteket, hogy fórumaikon, vitassák meg a programokat, s tevé­kenyen működjenek kötzre megvalósításukban. Felhív­ta az érdékelt minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a tanácsokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, dolgozzák ki a legfontosabb helyi teendőket. A kormány akciótervet fo­gadott el a lakásépítési, la­kásfenntartási és lakásgaz­dálkodási föladatokra. , A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a polgá­ri repülésről szóló törvény- erejű rendeletre vonatkozó előterjesztést, és úgy hatá­rozott, hogy azt az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány az ágazati Irá­nyítás és az állami ellenőr­zési rendszer továbbfejlesz­tése érdekében felülvizsgál­ta a Minisztertanács és a kormánybizottságok által lé­tesített bizottságok működé­sét, döntött több bizottság megszüntetéséről. A Minisztertanács megerő­sítette az Állami Tervbizott­ság határozatait a villamos- hálózati létesítmények, a víz­kárelhárítás, a víz-közmű- főrendszerek, a mezőgaz­dasági vízszolgáltatás, » mezőgazdasági békötőút-épí- tés, valamint az erdőszerke- zet átalakítása, az erdőtelepí­tés és fásítás megnevezésű célcsoportos beruházások VI. ötéves tervi előirányzatainak jóváhagyásáról. Felszólította az érintett állami és társa­dalmi szervezeteket, hogy a fejlesztési célok legcélsze­rűbb és gazdaságos magva« lősíitásáhaz a szükséges in­tézkedéseket tegyék meg. A kormány jóváhagyójáig fudomásiúl vette a Gazdasá­gi Bizottság tájékoztatóját • mezőgazdasági kisgépgyáí* “tás és -ellátás helyzetéről, tennivalóiróL A Minisztertanács jóvá­hagyta a Gazdasági Bizott­ság állásfoglalását a fával való takarékosságról és a fa helyettesítéséről, valamint a fa melléktermékek hasz­nosításáról. A kormány felhívta aa érintett minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy vizsgálják meg az országgyűlés áprilisi ülés­szakán elhangzott képviselői javaslatok megvalósításának lehetőségeit, s tájékoztassák arról ez országgyűlés elnö­két, valamint az érdekelt képviselőket. Többmilliós megtakarífás újítással. Az Egye­sült Izzóban a wolframszál gyártásakor sok hidrogéngázt használnak fel. Termán Béla és Molnár János villamosmér­nökök a vizet elektromos úton hidrogénra és oxigénra bontó készüléket terveztek. Az új berendezéshez hasonlót csak tőkés exportból tudtak volna beszerezni és előállítási árá­ban is mintegy kétmillió forintos megtakarítást jelent Kitüntetési ünnepség a Parlamentijén A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocialista mun­kaversenyben az V. ötéves terv időszakában elért ered­ményeik elismeréséül nyolc személynek a Szocialista Munka hőse kitüntetést és kitüntető címet, tíz szocia­lista brigádnak pedig a Munka vörös zászló érdem­rendje kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetéseket csütörtökön az Országház kupolacsarnokában Loson­cai Pál, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke nyújtotta át. Részt vett az ünnepségen Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, Marjai Jó­zsef, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Katona lm" re, az Elnöki Tanács titká­ra. Zászlófelvonás Május elseje, a nemzet­közi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére csütörtö­kök délután a Parlament előtti Kossuth téren, katonai tiszteletadás közepette fel­vonták az állami zászlót Ugyancsak katonai tiszta-' letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a mu nkásmozgaJom vöröa zászlaját a gellérthegyi fel- szabadulási emlékműnél. (MTI) ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom