Somogyi Néplap, 1981. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

Gho pUf. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 1,80 R Vita a gazdaság fejlesztéséről A szovjet növényvédelem munkájában komoly részt vállal­nak a repülőgépek is A Szovjetunió társadalmi és gazdasági fejlő­dése fő irányainak megvitatásával folytotta munkáját tegnap délelőtt az SZKP XXVI. kong­resszusa. Az idén elkezdődött XI. ötéves terv­időszak, s a nyolcvanas évtized perspektíváit felvázoló beszámolót Nyikolaj Tyihonov, a Szov­jetunió Minisztertonácsanak elnöke terjesztette pénteken délelőtt a küldöttek elé. Végéhez közeledik a több mint egy hetes ta­nácskozás, amely a következő öt évvé - ami pedig a gazdasági építőmunkát illeti,, még hosszabb időszakra — megszabja az SZKP a szovjet aflam nemzetközi es belpolitikai tevé­kenységének irányait, s amely éppen ezért a nemzetközi érdeklődés középpontjában is áll. A kongresszus ezen túlmenően a külföldi ven­dégek felszólalásai, a nemzetközi sajtóközpont­ban tartót sajtóértekezletek révén átfogó képet ad a világ forradalmi- és munkásmozgalmának helyzetéről is. Az SZKP XXVT. kangresz- szusának szombat délelőtti ülésén Grigorij Romanov az SZKP KB Foiitiikai Bizottsá­gának tagja, a leningrádi te­rületi pártbizottság első tit­kaira elnökölt. Az első felszólaló a szara- tovi területi pártbizottság el­ső titkára, Vlagyimir Guszev volt. Úgy gondolom, valamennyi küldött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvözlöm külföldi vendégeinket, fegy- vertáreainkat a közös harc­ban, baj-társainkat a munka hadseregében — mondotta. A' felszólalások, amelyek itt a Kremlben, valamint a mun- kasgyüléseken, hangzottak el, nagyra értékelték az SZKP tevékenységét, következetes internacionalista politikáját. Ez a szolidaritás felmérhetet­len értékű ösztönzés a szov­jet emberek számára, segít abban, hogy átórezzük min­dennapos munkánk nemzet­közi jelentőséget — mondotta beszéde elején a jelenlévők nagy tapsa közepette, majd részletesen szólt a terület gazdasági fejlődéséről, s el­sősorban azt sürgette, hogy gyorsítsák meg az öntöző- rendszerek építését: mint mondotta, ezáltal biztosíthat­nák a mezőgazdasági terme­lés jelentős bővítését. A Szovjetunió egyik leg­eredményesebben működő energiatermelő ágazata, a gázipar üdvözletét tolmácsol­ta a kongresszusnak az ága­zat minisztere, Szabit Orud- zsev. A gázipar, amelynek te­rületén ma 400 ezren dolgoz­nak, a tizedik ötéves tervben meghaladta az előirányzatot és 1980-ra már 435 milliárd köbméter földgázt termelt. Az iparágban a munka ter­melékenységét öt év alatt egyedülálló mértékben, 43 százalékkal növeltek. Ma a Szovjetunióban a vasol'asz­tok több mu»l 90 százalékát földgáz működteti. A világon á legolcsóbb tarifa mellett csaknem 200 millió szovjet ember lakásában földgázzal fűtenek, főznek. A Szovjet­unióban van a világ legna­gyobb, mintegy 130 ezer kilo­méter hosszúságú egységes földgázvezeték-rendszere. A miniszter örömmel szá­molt be a kongresszusnak ar­ról, hogy a szocialista orszá­gok összefogásával létrejött Európa legnagyobb gázveze­téke, a Szövetség-gázvezeték, amely a KGST-tagállamaiba juttatja el a szovjet földgázt. Orudzsev sürgette, hogy használják ki jobban a létre­hozott óriási gáztermelő- és továbbító kapacitást. Az emberiség haladásának élén A délelőtti ülésen több külföldi vendég is felszólalt. Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Felszabadí- tási Front Pártja Politikai Bizottságának tagja tomácsol- ta Bendzsedid Sadli elnök és a front egész vezetésének üd­vözletét. Hangsúlyozta: az algériai nép figyelemmel kí­séri a Szovjetunió népeinek sikereit. A Szovjetunió az emberiség haladásának élén jár, az októberi forradalom a nemzeti önrendelkezésért küzdő népek stratégiai szö­vetségese lett — mondotta a a többi között. A sok ezer börtönben senyvedő, illegális munkára kényszierítetit vagy száműze­tésben élő uruguayi kommu­nista, az uruguayi nép üd­vözletét Rodney Arismendi, a kommunista párt központi bizottságának első titkára tolmácsolta. Hangsúlyozta: Latam-Amerikában az Egye­sült Államok ma korlátlan uralmat akar megvalósítani. Fenyegeti Kubát, akciókat indít Nicaragua ellen, nyo­mást gyakorol Panamára, összeesküvést szít Grenada ellen. Támogatja a véres diktatúrákat Uruguayban, Chilében, Guatemalában, sa­ját terrorizmusát igyekszik leplezni, amikor igazolni pró­bálja a Salvadort junta nép­irtását. Arismendi széles körű egy­séget sürgetett Latm-Ameri- kában és az egész világon az amerikai imperializmus pró­bálkozásai ellen. Washington­nak meg kell ■ értenie azt, hogy a világ ma már nem az ami volt. Latin-Amerika a felszabadulás új korszaká­ba lépett — mondotta, utal­va Kuba győzelmére, a Ni­caraguában bekövetkezett demokratikus változásokra, Salvador népének hősi küz­delmére. Nagy-Britannia Kommu­nista Pártjának főtitkára, Gordon McLennan élesen bírálta a Thatcher-koímány politikáját. Margaret That­cher konzervatív kormánya az amerikai vezetés hű ki­szolgálójaként hozzájárult az új amerikai nukleáris ra­kéták angliai telepítéséhez, támogatja az embertelen fegyver, a neutronbomba te­lepítését Európáiban. Az an­gol kommunisták, haladó erők szembeszállnak ezzel a törekvéssel, követelik, hogy Na«v-Britannia lépjen ki a NATO-boi. Ez fontos lépés lenne .az európai enyhülés, az általános és teljes lesze­relés megvalósításában. Gordon McLennan szóit a nemzetközi munkásmozga­lom, a nemzetközi kommu­nista mozgalom helyzetéről is, hangsúlyozva: ez a leg­fontosabb tényező minden antiimperialista erő között, Támogatás a fejlődő országoknak A kambodzsai nép üdvöz­letét Pen Servan, a Kambod­zsai Népi Forradalmi Tanács alelnöke tolmácsolta a kong­resszusnak. A többi között emlékeztetett arra, hogy a kambodzsai forradalom nem­rég ünnepelte győzelmének második évfordulóját. A füg­getlen. szabad Kambodzsa az igazi marxizmus-leninizmus alapján álló ország. A népi hatalom szétzúzta a Pol Pot- féle banditákat, a népi hata­lom eredményei bebizonyí­tották. hogy a változások visszafordíthatatlanok — mondotta a többi között a küldöttek nagy tapsa köze- pete. Peking és a délkelet-ázsiai reakciós erők most új pró­bálkozásokkal igyekeznek aláásni a kambodzsai demok­ratikus rendszert. * Pen Sovarn szólt arról a békés kezdeményezésről, amelyet Kambodzsa, Viet­nam és Laosz terjesztett a délkelet-ázsiai országok elé, hangsúlyozva: hálásak azért a támogatásért, amelyet a Szovjetunió, a többi szocia­lista ország nyújt ezeknek a javaslatoknak. Khaléd Bagdas. a Száriái Kommnuista Párt Központi Bizottságának főtitkára be­szédében a többi között a közel-keleti helyzettel fog­lalkozott. Megállapította: az amerikai imperializmus és szövetségesei a nemzetközi cionizmus. a Szadat-rezsim és más arab reakciós erők segítségével akarja megvaló­sítani teljes uralmát a Kö­zel-Keleten. A Camp David-1 megállapodásról ma már egyértelműen kiderült, hogy olyan expanzionista katonai paktum Washington, Tel Aviv és Kairó között, amely ezt a célt szolgálja. A Szíriái Kommunista Párt főtitkára méltatta Leonyid Brezsnyev javaslatait, ame­lyeket a közel-, illetve a kö­zép-keleti, a perzsa-öböl tér­sége problémáinak remdezé- zésére tett. Mint mondotta, az Egyesült Államok kudar­cot vallott, amikor az isz­lám védelmezőjeként lépett fel Afganisztán ürügyén — teljes mértékben leleplező­dött politikája a Közel-Kele­ten. KhaJed Bagdas felszólalása után a kongresszus ülésén szünet következett. Ezután három további hoz­zászólás hangzott el a szom­bati ülésen. Lilija Gyacskova gyermekorvosnő, a beigorodi terület egyik járási kórházá­nak orvosa, a Szocialista Munka Hőse, a szovjet egészségügyi dolgozók teljes támogatásáról biztosította az SZKP Központi Bizottságát, a párt által kidplgozabt új gazdasági terveket. Az ismert gyermekorvosnő mélységes felháborodással szólt arról, hogy miközben a Föld egy részén a szocialis­ta országokban hatalmas erőfeszítéseket tesznek az emberek egészségének vé­delmére, a világ másik ré­szén új tömegpusztító fegy­vereket készítenek az embe­rek elpusztítására. »Azok akarnak bennünket jómodor­ra, viselkedésre tanítani, akik az atombombával fe­(Főlytatás a 2. oldalon) Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szombaton Moszkvá­ban találkozott L. I. Brezs- nyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa elnökségének elnökével. Eszmecserét folytattak a ma­gyar—szovjet kapcsolatok.né­hány vonatkozásáról és fon­tos nemzetközi kérdésekről. Kádár János melegein üd­vözölte Leonyid Brezsnyevet, abból az alkalomból, hogy az SZKP XXVI. kongresszusán nagy jelentőségű beszámolót mondott; teljes egyetértésé­ről és támogatásáról biztosí­totta a beszámolónak az eny­hülés folytatására, a nemzet­közi együttműködés fejlesz­tésére és a béke megszilárdí­tására vonatkozó javaslatait. — A Magyar Szocialista Munkáspártnak eltökélt szán ­Kar':!r János, az MSZMP KB első titkára pénteken a Ba­rátság Házában a Szovjet—Magyar Baráti Társaság vezetői és aktivistái előtt beszélt. Mellette jobbról Zinaida Kruglo- va, a Baráti -Társasagok Szövetsége Elnökségének elnöke deka — mondotta Kádár Já­nos —, hogy hozzájáruljon a szocialista közösség, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom egységének megszilárdításához, minden imperialistaellenes erő össze­fogásához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev megállapította, hogy a következő évek rend­kívül nagy jelentőségűek lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverkezési verseny fokozása ellen vívott küzdelemben. Aláhúzták, hogy a világ békéjének leg­főbb biztosítékát a testvéri szocialista országok jelentet­ték, s jelentik továbbra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szívé-, lyes, elvtársi légkörben ment végbe. * • * Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szombaton Moszkvában megbeszélést folytatott Carlos Nunez Tellez-szel, a Sandi­nista Nemzeti Felszabadítási Front Egyesített Vezetősége Végrehajtó Bizottságának tagjával, a Nicaragua! Köz­társaság Aliamtanácsának el­nökevei. A baráti légkörű találkozón áttekintették a két ország fejlődő kapcsolatait, a nem­zetközi helyzet néhány idő­szerű kérdését, különös te­kintettel Közép-Amerika és a Karib-tengeri térség problé­máira. Carlos Nunez tájékoz­tatást adott a nicaraguai nép országépítő munkájáról és az ország függetlenségét, a san­dinista forradalmat fenyege­tő agresszív imperialista tö­rekvésekről. Kádár János kifejezte a magyar kommunisták, a ma­gyar nép szolidaritását Nica­ragua népének forradalmi vívmányai és hazája függet­lensége védelmében folytatott harcával. Elítélték azokat az agresz- szív lépeseket, amelyekkel a nemzetközi imperializmus fenyegeti a térség szabadsá­gáért és a társadalmi hala­dásért vívott harcát. Kifejez­ték azt a meggyőződésüket, hogy a Szovjetunió Kommu­nista Pártja XXVI. kongresz- szusám meghirdetett békekez­deményezések hozzájárulnak a nemzetközi enyhülés foly­tatásához, a fegyverkezési verseny megfékezéséhez, n népek biztonságának megerö­1 AZ MSZMP SOMOGY MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK f.AP«IA XXXVIt. évfolyam, 51. szóm 1981. március 1., vasárnap Hétfőn folytatja tanácskozását az SZKP XXVI. kongresszusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom