Somogyi Néplap, 1981. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-09 / 7. szám

Tisztelt Szerkesztőség! 1980 májusában adták át OTP-lakásainkat, a SÁÉV Völt a kivitelező. Csak néhány súlyos hibát sorolok jel. Lakásom az atadás utáni napon szennyvízzel telt meg, mert mint kiderült, az épitök a szennyvizlefolyöba cemen­tet. téglát dobáltak. Kiért mi egy hónappal később köl­tözhettünk be azzal a tudattal, hogy alattunk. szenny volt es ezt a falak is beitták. A függönykarnis leszakadt, mert csal: úgy »lehelték■< fel a mennyezetre. Azután egyre több lakó fölt azzal a panasszal, hogy minden ok nélkül hullik a vakolat oldalról is, felülről is. Kiderült, hogy mészhiány okozza a bajt. Van olyan lakás, ahol a WC-ben nincs szellőző. A negyedik emeleti lakások beáznak, ezért a fal és a bútor pené.szedik. Az ajtók mozognak, az egyik lakásban egy nyárt vihar után az ablak félig kidőlt tokostul. Az első lépcsöházban a negyedik emeleten lezuhant a vako­lat (kb. 40 kg), szerencse, hogy akkor senki sem tartózko­dott ott. A lakások huzatosak, a kukatárolóban zöld mo­ha található, mert minden nedves. A parketták a szobák­ban felpúposodtak.a falak sa'.étromosak. Fölöttünk a har­madik emelet fürdőszobája ázik, mert a szennyvÍ2levezetö cső régig megrepedt; ezt decemberben jelentettük a SAÉV-nak, megnézték, de nem intézkedtek. Azóta a für­dőszoba szellőzője telítődött szennyel. Ha feleltünk meg­húzzák a WC-1, a szenny a nyakunkba folyik. A Ko:al megállapította, hogy jogos a panaszunk, de nem az ő hatáskörükbe tartozik. Az Állami Biztositó is tehetetlen, mivel az épület még garanciái.is. Bár a SÁÉV azt írta levélében, hogy elvégezték a munkát, azonban a tények bizonyítják, hogy még el sem kezdték. Kérem segítségüket e tarthatatlan állapot megszünte­téséhez. Tisztelettel: Barcsánics Antal közös képviselő, Marcali. Hő Si Minh sétány K. III. fszt. 1. s 0 M D G i NÉPLAP i A * XXXV». évfolyom, 7. sióm 1981. január 9., péntek TV-JEGYZET Anti karrierek Mintegy fél eve alakítot­tuk — háromszáz lány és asszony részvételével — a nöklubot a Siófoki Kőolaj­vezeték-épitö Vállalatnál. A szervezők nem dolgoztak hiaba, a klub példásan mű­ködik, az egyre gyakrabban tartott rendezvényekre a ta­gok szívesen járnak. A klub­ban kézimunkaszakkört ala­kítottak — kéthetenként együtt hímeznek az asszo­Az olaszországi földrengés után hajléktalanul maradt családok ma még sátrakban élnek. Ideiglenes lakast kell biztosítani nekik. E szükség- lakások egy részét konténe­rekből készítik majd el O laszország ban. Háromezer ilyen lakókon- toner-egység szállítására négy magyar cég tesz aján­latot, köztük van a barcsi Unitech Ipari Szövetkezet is. A kétszobás, fürdőszobás, és Amilyen rosszul kezdődött a somogyi tűzoltók tűzkar- slaliszíikajn, olyan rosszul is folytatódott. Az elmúlt három napban — elsősorban felelőtlenség miatt — több tűz keletkezett megyénkben. Kedden délután Kéthe- lyen, a Kossuth Lajos utca '59-ben, Tóth Attila házában ego cigarettától kapott láng­ra a bárszekrény, a függöny es több ruha. A tulajdonos azonnal a tűz oltásához fo­gott, így a kár mindössze 1501) forint. Szerdán este Bárdudvarnok e.s Kadarkút között keletke­zett tűz. Eddig ismeretlen okból kigyulladt a kaposföi Dubla Ferenc 1G rend­számú Wartburg személyi gépkocsija. Bar a tűzoltók a jelzést követően azonnal a helyszínre indultak, sokat már nem tehettek. A kár negyvenezer forint. Ugyancsak szerdán Bar­cson is tűz ütött ki. A Gyár utca 5-ben. egy kétszer két­méteres deszkából lakot 1 hűsfustolo gyulladt meg es éget le. azonkívül a lángok martalékává vált húsz kiló szalonna. A kár .'i4()0 forint. A vizsgálat megállapította, hogy a tüzért a károsult. Szabó Janos a felelős. Tud­nia kellett volna, hogy l'a- epületben nem szabad húst füstölni. Tegnap délelőtt Kaposvá­ron. az (szák utcában tá­madt ••riadalom. A kornveken lakok arra lettek figyelme­sek, hogy • 31. számú házr toiyumol 1« szert eztek. Rendszeresen rendeznek kulturális programokat, esetenként a GOV nóbizott- ságaval közösen. Legköze­lebb például a pécsi Spiritua­le együttes ad műsort a KW éttermében: — erre a rendezvényre — akárcsak a többire — a Kőolajvezeték­építő, illetve a Gáz- és Olaj- szállító Vállalat dolgozóin kívül a város más munka­helyeiről is várnak közönsé­get. főzőlehetciséget is adó. négy­szobásra bővíthető lakások ■mintadarabjait a közeljövő­ben mutatják be a megren­delőknek. Sikeres üzletkö­tés esetén februártól decem­berig Barcson 500—600 la- kőegységet gyártanak. Ezúttal a gyorsaság a leg­fontosabb. mert a konténe­rek szállítása nemcsak üz­let. Nyilvánvaló, hogy a leggyorsabb szállítótól ren­delik meg a. konténereket. bői füst szivárog ki. Érte­sítették a tűzoltókat. akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Szerencsére csak a konyhában levő tűzhely alatti fásláda égett. A tu­lajdonosok nem tartózkodtak otthon. A tűz okának, vala­mint a felelősség megállapí­tására vizsgálat kezdődött. Végre a néző is megismer­kedhet a Magyar Televízió keretében működő fiatal művészek »stúdiójának« al­kotásaival. Csak néhány napja láttuk Kern András rendezésében Marguerite Duras Oroszlanszáj című dók utnen tűm regényének te­levíziós változatát, melynek egyebek mellett talán a leg­fontosabb erénye az volt, hogy egy — mostanában csak ismert manírjaiból. modo­rosságai bő! építkező színész­nő — valósággal megújult ebben a produkcióban, nagy alakítást nyújtva. ‘ Kadó Gyula munkásságát két do- kumentumfilm is reprezen­tálja, noha az az érzésünk: az egyik szülte a másikat, vagy egyetlen hosszabb ri­portfilmből operáltak önálló­vá egy másikat A Szirtes Ada m portré­filmről es a szeidan este sugárzott »Akik kimaradtak a szereposztásból« című munkáról van szó. Mindkét alkalommal olyan színművé­szek vallottak sorsuk alaku­lásáról, akiket a fényes sze­lek röpítettek szédítő ma­gasságba. Mi lett belőlük, ezt kutatta Radó Szirtes és mások esetében. Jelenséget sikerült képer­nyőié vinnie. Fogalmazha­tunk így is: társadalmi igaz- sagtalansagot. Munkás—pa­raszt származású színészek Az elmúlt napokban sűrű hóeséssel elárasztotta az európai tel a Balkan-felszi- get nagy részét is. Romá­niában 10—50 centiméteres hótakaró borítja Moldovát, Erdélyt, Máramarost, a Du- na-síkságot, a Bánat es a Körös-vidék legnagyobb ré­szét. A hegyvidéken a hóta­karó vastagsága sok helyen meghaladja az egy métert, a viharos erejű szél torla­szokat emelt. Akadozik a vasúti es a közúti közleke­dés. Csütörtökre virradóan a Csíki-medencében mínusz húsz fok alá süllyedt a hő­mérő higanyszála. Az elmúlt 40 év legna­gyobb hóesése következté­ben csaknem mindenütt 20 centiméteres hótakaró borít­ja Törökország déli részét. háttérbe szorulásul, paiyarol távoztál, kényszerű művé­szi vegetálását. Meg akkor is izgalmas probléma ez, ha időközben — a szerdai fel­vétel időpontja 1977 — pél­dául Ambrus András film­gyári statusba került. Fekete András pécsi ügyelőt ugyan­csak a film (Goal István té­véfilmjei. Vitéz y László Bé­keidő című alkotása stb.) országosan ismertté, sőt népszerűvé tette. Szinte előzmények nélkül kerüllek a pályára. ahol nemcsak önmaguk gátlásai­val kellett megküzdeniük, hanem az enielektüel közeg­ből érkezett, korábban be­futott pályatársak fölényé­vel es fölényességevei is. (Lásd a »dunos« szirtesi val­lomást!) j Igaz, hogy néni volt min­denki egyformán tehetsége» közöttük, olyan is akadt, aki a palettáján csak egy színt kevert ki, mint az itt nem szereplő Horvath Teri. öt szinte csak »siratóasszomy- ként« láttuk a színpadom filmen. Elkallódéban vannak azonban olyanok — ezt bizo­nyította Radó Gyula —, akiknek helyük volna a szín­padon, képernyőn stb. S no­ha igaz, hogy színpadjaink­ról eltűnt a mai magyar va­lóság — legalábbis szabályt erősítő kivétel —, de ők meggyőződésem szerint ki­Görögors-zágban a hótorla- szok es az utakat boritő jég­páncél falvak tucatjait vág­ták el a külvilágtól. A szo­katlanul hideg idő már ed­dig több halálos áldozatot követelt; egy négyéves gyer­mek és egy 62 éves nő szenvedett fagyhalóit, töb­bekkel pedig szívroham vég­zett a nyílt utcán. Macedó­niában és több más tarto­mányban kihirdették a rend­kívüli állapotot. A tényállás tulajdonkép­pen rövid és egyszerű, az eset azonban mégis szót ér­demel, hiszen olyasmi tör­váloan eljátszanák Shakes­peare, Muliére, de Tcenessee Williams, Ödön von Hor­váth. vagy Kroetz. Poliakoff mai figuráit is. Meg bökken­ve hallgattam az egykori kaposvári Csillái: (Csernai) László vallomását, hogy te­metési énekes, Lélay Klári, Szilagyi Eta. Korompay Va­li meg a többiek szavait. Ennyire lélektelen viszonyok uralkodnak abban a közeg­ben. mely az emberi léiéi­ből el? Kíváncsi lettem vol­na. kik és hogyan tanácsol­tak el őket ... L. L. Bezártunk... Bezártunk, hat végre be­zártunk — sóhajthattak föl a minap a (kaposvári Corso eszpresszó dolgozói, mert­hogy nem ment olyan egy­szerűen a dolog. Hónapok óta folyt a találgatás, mikor is kerül lakat az ajtóra. Be­széltek holnapról, no meg holnaputánról is. Most végre beadták a kulcsot. Az épí­tőkhöz. Ami azt illeti, ráfér a renoválás a megyeszékhely nem Is olyan régen híres- hírhedt. ma inkább közked­velt presszójára. Illesse dicsé­ret a Somogy megyei Ven­déglátó Vállalatot a körülte­kintő kulcsforditáscrt. Hirde­tést adtak föl, ne érjen sen­kit meglepetés a zárt ajtók láttán. Mi több! A szomjazó vendégnek ajánlották a kö­zelben levő Rákóczi presz- szót... És ami még ennél is dicséretre méltóbb! A bejá­rati ajtóra táblát helyeztek: »Tatarozás miatt 1981. ja­nuár 4-tól zárva. Legköze­lebbi üzletünk a Rákóczi presszó, Irányi Dániel u. sarkon.«1 linnyi és más sem­mi. A vendéget nem az érdek­li, hogy mikortól van zár­va, hanem az, hogy med­dig... tént, ami az utóbbi időben egyre gyakoribb: az ok nél­kül való kötözködés, vere­kedés. mások biztonságának veszélyeztetése. Az ügyben, amelyben a bíróság döntést hozott, az alig 18 eves Bodrogi Gyula marcali rakodom un kus a vádlott. A fiatalember a he­lyi termelőszövetkezetben dolgozik. Szeptember 14-én Kéthelyre ment búcsúba, majd ott szórakozott a mű­velődési házban. Egy fiatal­embertől cigarettát kért. Nem kapott, erre nagy erő­vel a másik arcába fejelt. A megtámadott férfi olyan súlyosan megsérült — agy- buroksériilést szenvedett —, hogy a kórházba szállítás után azonnali műtétre volt szükség, es életét csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti. Bodrogi ügyeden a Kapos­vári Megyei Bíróság dr. Ma- teevies Laszlo'lé tanucsa hozott ítéletet. Életveszélyt Okozó testi sértés bűntette miatt Bodrogit 1 évi és négyhónapi szabadságvesz­tésre ítelte, és 2 évre eltil­totta a koítügyek gyakorlá­sától. Az ttelet ellen a vád­lott védője fellebbezett. m*n soroki Jogos bosszúság A szemcszprufesszorhoz beállít egy beteg: — Tessék megnézni a szememet — panaszolja. — Napok óla mintha fé­nyes bogarak, parányi le­gyek. milliói repkednének előliem. — Akkor mii akar tő­lem — mondja bosszúsan a szemész. — Menjen el egy íérggirtóhoz! A hét vicce A könyvelő bekopog az igazgatóhoz: — Volna egy személyes kérésem. — Halljam — mondja az igazgató. — Szeletnek fizetéseme­lést kérni. — És meg tudná indo­kolni? — Igen — mondja a könyvelő. — Szeretnék annyit keresni, hogy ne kelljen mindig benyúlnom a kasszába. Családi vita — Mondd., Pista! Ho­gyan végződött a tegnapi vitád a feleségeddel? — Az asszony térden állva könyörgött nekem. — És mit mondott? — Azt. hogy gyere ki az ágy alól, Pista! Újítás — Kérem, ez a legújabb találmány. Óra, mutáló es számok nélkül. — És akkor hogyan tud­juk meg. hány óra van? — Tessék bármikor te­lefonálni hozzánk. szíve­sen megmondjuk! Talponállóban — Kerek egy üveg bort! — Milyen márkájút? — Mindegy ... Vereke­déshez kell. Jó barátnő — Hol jártál, szivem? — Most jövök a koz­metikustól. — És nem volt nyitva? Bárban — A bárba belép egy hanyagul öltözőit hölgy, odamegy a bárpulthoz es megkérdezi: — Mondja: ez jó hely? — Igen. hölgyem . .., de azért magal is kiszol­gáljuk — hangzik a vá­lasz. Szemlélet A tehén nézi az aréná­ban a bikát: — Látjátok, milyen in­telligens? Cs°k a fejével dolgozik 1 SOMQGtTEPLM> Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: JAVOKI BÉLA Főszerkesztő-li.: Paál László Szerkesztőség: Kaposvár, Latinra .bándor u. 2. Posiacim: Kaposvár, Pf. 31. 7401. Telefon: 11-510, 11-511 11-512 Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat Kaposvár, Latinra Sándor w. 2. Postacím: Kaposvár. Pf. 31. 740,1 Felelős kiadó: Balajeza János Ir.i jrs/.ti a Mayyar Pos1:t Llofizelheio a hirlapUr/.bcfiitó posta híva (a lóknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra •>! ivgyedevre 102 Ft, fél évre :ü4 Ft, egy évre 400 Ft Index: 25 967 ISSN 0133—060* KészÁilt a Somogy megyei Nyom­daipari Vállalat kaposvári űző­mében, Kaposvár, Május 1. u. 101. Felelős vezető: Farkas Béla' igazgató Kezii'Mokat nem őrzunk m#* «38 aeno adunk vissz* ELEFÁNTVONAT J<> szolgálatot (esznek az elefántok a teherszállításnál Laosz nehezen járható vidékéin. (foto. Mii—Kb) nyok —. ezenkívül varrótan­Magyar cégek ajánlata Konténerlakások Olaszországba Kigyulladt egy Wartburg Hóviharok, fagyhalál a Balkánon N. J.- ----------- ------------- - ... ­V erekedés a búcsúban Nők klubja a KVV-nél

Next

/
Oldalképek
Tartalom