Somogyi Néplap, 1980. november (36. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Xi í'jy# Are; 1,20 Ft SOMOGYINEPUP AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyom, 257. sióm 1980. november 1., szombat Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára pénteken a KB szék- házában fogadta Pjotr Gye­micsevet, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának póttag­ját, a Szovjetunió kulturális miniszterét, aki a szovjet kultúra napjai magyarorszá­gi rend ez. vényein vesz részt. Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aczél György miniszterelnök-he­lyettes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak pénteken fogadták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezetőjét. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélés seken véleménycserére ke­rült sor a magyar—szovjet barátság, a tudományos és kulturális együttműködés fejlődésének tapasztalatairól, és időszerű feladatairól. Meg­állapodtak a kulturális kap­csolatok elmélyítésében és sokoldalú továbbfejlesztésé­ben. Társadalmi vita a VI. ötéves tervről Somogy megye VI. ötéves tervi területi es tanácsi fej­lesztési koncepciójáról ren­dezett vitát tegnap a Ma­gyar Közgazdasági Társaság megyei szervezete. Sarudi Csaba, a megyei tanács ál­talános elnökhelyettese el­mondta, hogy a két éve fo­lyó tervezés alappillérei a XII. pártkongresszus es a megyei pártértekezlet hatá­rozatai, az új gazdaságpoli­tikai irányvonal és a terve­ző munka eddigi tapasztala­tai. A tervkoncepció súly­ponti kérdései a progresszív ipari ágazatok, a mezőgaz­daság és ay. élelmiszeripar fejlesztése, a lakás- és a fekvőbeteg-ellátás, az iskolai helyek bővítése, az ivóvíz­és a szennyvíztisztítás meg­felelő színvonalú biztosítása köré csoportosulnak a taná­csi tervezésben. A vita so­rán a megye gazdasági szak; emberei az emberi tényező szerepére és fontosságára hívták fői a figyelmet. Szó esett a kis- és közép­üzemek, a termelőszövetke­zetek Somogy gazdasági éle­teben betöltött szerepéről is. Több hozzászóló foglalkozott az ésszerű lakásgazdálkodás szükségességével. A tanácsi tervkoncepció új elemeként jelenik meg a többlet export- árualapok iránti igény, az arányosabb területfejlesztés, valamint az életkörülmények javítását szolgáló elképzelé­sek sora. Az Elnöki Tanács ülése Törvényerejű rendelet a földértékelésről Magyar-román tárgyalások Kormányközi egyezményt írtak alá Bukarestben pénteken be­fejeződött a magyar—román gazdasági együttműködési vegyes kormánybizottság 1 XV. ülésszaka. A magyar küldöttséget Marjai József miniszterelnök-helyettes, a vegyes kormánybizottság magyar tagozatának elnöke, a román delegációt pedig Nicolae Constantin minisz­terelnök-helyettes. a .román tagozat elnöke vezette. Az ülésszakon megvizsgál­ták a két ország párt- és illami vezetőinek találkozó­in kitűzött feladatok teljesí- .ésénelc helyzetét, elemezték a legutóbbi ülésszak óta végzett munkát. Megállapí­tottak, hogy az 1981—85. évi népgazdasági tervek koordi­nációja jó lóinduló alapot .oreml a gazdasági kapcso­ltok továbbfejlesztéséhez. Áttekintették a külkereske­delmi árucsereforgalom hely­zetet és hangoztatták : a for­galom növekedését jól szol­gálja a már érvényben levő j yá rtáss zakosí íás i és terme­lési kooperációs egyezmé­nyeknek a következő terv­időszakra való meghosszab­bítása, az' új egyezmények előkészítése a gépipar .és a vegyipar területén. Az ülésszak alkalruabol Marjai József és Nicolae Constantin kormányközi egyezményt irt alá a két, or­szág hosszútávú gazdasági és műszaki—tudományos egy úttmüködéséről. Marjai Józsefet péntek délután fogadta Nicolae Ceauscscu, a Rómán Szocia­lista Köztársaság elnöke, az RKP főtitkára, A találkozón a két ország egyúttmüköde- seről, a kapcsoiaiak topzab b* fejlesztésének lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos fel­adatokról folytattak véle­ménycserét A találkozón és tárgyalá­sokon részt vett Rajnai Sán­dor. , Magyarország bukaresti és Victor Boloja7i. a Román Szocialista Köztársaság bu­dapesti nagykövete is. A megbeszélések meleg, baráti légkörben folytak le. A magyar küldöttség Mar­jai József vezetésével az es­ti órákban hazaérkezett Bu­dapestre. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Losonczi Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a szo­cialista Etiópiában, a Tanzá­niai Egyesült Köztársaság­ban, a Mozambiki Népi Köz­társaságban és a Zambiai Köztársaságban ez év szep­temberében tett hivatalos látogatásáról és ezen álla­mok vezetőivel folytatott tárgyalásairól. Az Elnöki Ta­nács a tájékoztató jelentést jóváhagyóiig, tudomásul vet­te es megállapította, hogy a látogatások es tárgyalások eredményesek voltak: jelen­tősen hozzájárultak a ma- gvaj- Népköztársaság és a meglátogatott államok poli­tikai, gazdasági és kulturá­lis kapcsolatainak tovább­fejlődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a földértékelésről. A rende­let értelmében a jelenleginél korszerűbb, a hatékony jö­vedelemszabályozást jobban szolgaló, a termelésit legin­kább befolyásoló természeti tényezőkön alapuló földérté­kelés kerül bevezetésre. Az új földértékelést — amely a mező- és erdőgazdasági mű­velést szolgáló külterületi és zártkerti, továbbá a nagy­Országos leszerelési konferencia Győrött Országos leszerelési kon- fei-enciát tartottak pénteken Győrött. Részt vett a ta­nácskozáson Kovács Béla, az Országos Béketanács főtitká­ra is. A konferenciát Fördös Andrásné, a Hazafias Nép­front Győr-Sopron megyei Bizottságának titkára nyitot­ta meg, majd előadások hangzottak el az Egyesült Államok új hadászati kon­cepciójáról. a leszerelésért főlylatott nemzetközi erőfe­szítésekről, a szocialista or­szágok bekekezdeményezései- röl. üzemi műveléssel hasznosí­tott belterületi földekre vo­natkozik — 1981-től folya­matosan hajtják végre. A polgári törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos­én ergiarol szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártatanítási szabályokat tartalmaz azokra az esetekre, amikor a bányá­szati tevékenység vagy az energia továbbítását szolgáló berendezések elhelyezése a használati jogok korlátozá­sává! jár. A törvén.y erejű rendelet a kihirdetesse! lep hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel. továbbá egyéb folya­matban levő ügyeket tár­gyalt. Fedél alá kerülnek a drága gépek. A KPM Közúti Igazgatóságának kaposvári üzemmérnökségén S#0 négyzetméteres gépszínt építenek. Itt fogják tárolni az alap­gépeket, valamint a hozzájuk tartozó téli és nyári adapte­reket. A munkát a SÂËV végzi. Jelenleg az oldalpaneleket szerelik Ünnepi nagygyűlés lesz Siófokon Megemlékezések az októberi forradalomról Gazdag programmal ké­szülnék a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 63. évfordulójának megünnep­lésére megyénkben. A ha­gyományoknak megfelelően megemlékezéseket tartanak a járási székhelyeken, a nagyközségekben, a falvak­ban. az üzemekben, gazda­ságokban, hivatalokban. A jó munka elismeréseként több közösség, kiemelkedő munkát végző személy kap jutalmat, kitüntetést. Az októberi forradalom évfordulója tiszteletére ün­nepi nagygyűlést rendez a városi pártbizottság novem­ber 6-án este fél hatkor Siófokon a Dél-balatoni mű­velődési Központ színház- termében. Tóth János, a vá­rosi pártbizottság első titká­ra méltatja a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom vi­lágtörténelmi szerepét. Az ünnepi beszéd után műsor következik. Az ünnepség alkalmából koszorút helyeznek él a szovjet hősí emlékművek talapzatán, a sírokon szerte a megyében. A kaposvári Szabadság parkban, a szov­jet hősök emlékművénél no­vember 7-én délelőtt tíz óra­kor lesz a koszorúzási ün­nepség. Ugyancsak tíz óra­kor kezdődik a koszorúzás Kaposváron a Keleti teme­tőben levő szovjet hősi em­lékműnél. LEN INVÁROS BAN Átadták a Tiszai Kőolajfinomítót Lenin varos ban pénteken felavattak a mintegy 7, ,3 milliárd forintos költséggel épült és évente 3 millió ton­na kőolaj feldolgozására al­kalmas Tiszai Kőolajfino­mítót. Az új nagyüzemet Si­mon Pál, nehézipari minisz­ter adta át rendeltetésének. Az ünnepségen mondott be­szédeben a miniszter egye­bek között hangsúlyozta, hogy a most atadoti üzem a nemzetközi egyút tan üködé* sen, a magyar—szovjet, ole­finegyezményen alapuló szocialista iparfejlesztés eredménye. A Tiszai Köolaj- finomitó üzembelépésevel Leninváros térségében új iparag jött létre. Ez az üzem fokozza a népgazdaság energiád látásának bizton­ságát es a gazdálkodás ru­galmasságát, a borsodi ipar­vidék es Kelet-Magyarorszag szénhidrogén ellátásának meghatározó jelentőségű té­nyezője. Az avatási ünnepségen részt vettek a kőolajfinomí­tó, valamint a beruházásban érdekelt építő és szerelő vál­lalatok dolgozóinak képvi­selői. Borsod megye és Le­ninváros part- és tanácsi szerveinek vezetői. Jelen volt Dimitrij Novikov, » Szovjetunió budapesti nagy­követségének tanácsosa is. A kóotajfinoiTuto építése 1972-ben kezdődött, és az üzem szakaszosan készült el. 19.74-ben átadták a vas­útüzemet, amely lehetővé teszi a Tiszai Vegyikombi- nat olefip gyárában előállí­tón pirolizis benzin elszállí­tását. 1977-ben befejeződött a fűtőolaj fogadásához és Uxccasaho® szuzoeges léte­sítmények kivitelezése. Ettől kezdve' az üzem alkalmassá vált a Tiszai Hőerőmű fű­tőolajjal való ellátására. 1979. III. negyedévében a kőolajfinomító kombinált üzemében megkezdődött a kőolaj feldolgozása. 1979- ben 574 000 ezer tonna kő­olajat dolgozlak fel,, s ez a mennyiség ebben az evben mai- mintegy 2 millió ton­nára növekszik. Az új üzem megvalosita- saban 78 hazai vállalaton es tervező intézeten kívül szov­jet, csehszlovák es angol tervező intézetek is reszt vettek. Technológiai beren- dezesenek többségét a Szov­jetunió szállította. Az avatasi ünnepségen számos kitüntetést, adtak at az építésben eredményes munkát ' egzett dolgozók­nak. Újabb szakasz készült cl Budapesttől Hatvanig — autópályán Elkészült Gödöllő, és Hat­van között is az M—3-as au­tópálya — jelentette az épí­tők nevében Hoos László, a Betonútépítő Vallalat igaz­gatója Pullai Árpád közle­kedés- és postaügyi minisz­ternek pénteken, a bagi völgyhíd előtt rendezett ün­nepségen, amelyen Borbándi János, -a "Minisztertanács el­nökhelyettese a ki-feszített szalag átvágásával átadta a forgalomnak- az M—3-as újabb. 21.4 kilométeres sza­kaszat. Á kétszer kétsávos, a le­álló es a • válaszlósávokkjil együtt 26 meter szeles ér­desített homokaszfalt felü­letű pályán biztonságosabb, gyorsabb az utazás a fővá­ros és Hatvan között. A mű­szaki átvétel tanúsága sze­rint kiváló munkát végeztek az építők, akik az újabb sza­kaszon egyebek között 3,2 millió köbméter földét moz­gatlak meg. 390 ezer tonna aszfaltburkolatot- e.s védő­réteget - terítettek el az elő­irt minőségben Az autópálya melletti települések es a hozzájuk vezető utak, két vasúti kereszteződés es szá­mos vízfolyás miatt 20 hi­dat, felül- és aluljárót épí­tettek közülük hasznosságán túlmenően látványnak sem megvetendő a 256 meter hosszú bagi völgyhíd, amely a 3-as főút. es egy földút, va­lamint a besnyói patak és a budapest—miskolci vasútvo­nal fölött ível at. Az M—3-ason Budapest— Hatvan között a 12. kilomé­ternél épül a Shell-töltőállo- más és a bisztró, ezeket' ké­sőbb étteremmel és motellel egészítik ki, és ott lesz az autóklub javítóállomása is. A 36. kilométernél újabb étte­rem. az 51. kilométernél ÁFOR-üzemanyagtöltő állo­más lesz. Magát az autópá­lyát is tovább építik, vár­hatóan 1983-ra eljutnak Gyöngyösig'. Az M—3-as autópálya épí­tésé 1973-ban kezdődött. A Budapest—Gödöllő közötti 23.5 kilométeres első sza­kaszt 1978-ban adták át a forgalomnak. Hazánkban ez az első, amely egyszerre na­gyobb szakaszokon, kétszer két sávval, teljes értékű au­tópályaként épül. Gyöngyös után Mezőkövesd érintésével Eger, Lenin varos. Miskolc, Kazincbarcika. Ózd és Nyir- cgvhaza irányában is javítja majd a közlekedést, meg­könnyíti a Matra es a Bükk üdülőhelyeinek megközelíté­sét. Az európai úthálózatnak is fontos vonala, része lesz a Zágrábot Kassával össze­kötő E—71-es Európa-útnak, a KGST közlekedési együtt- múkixlesben pedig Csehszlo­vákia es a Szovjetunió kö­zött nemzetközi tranzitfor­galmat bonyolít le.

Next

/
Oldalképek
Tartalom