Somogyi Néplap, 1980. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-26 / 252. szám

Ügyes kezek munkái Kézimunka-kiállítást rendezett Kaposváron az OTP Dow» György utcai fiókjában — a KPYDSZ kulturális napok kér rétében — az Ady Endre brigád. A tetszetős hímzéseket részbén a brigád tagjai készítették, részben a .járási fiókok közösségéi küldték be XXXVI. éetolyorrt, 252, sfóm 1980, október 25,, vasórnetp Gyorsabb a nyugdíjügyek intézése A munkahelyen készítik ele Évről évié több a nyug­díjasok. járadékosak szám« Somogybám. Elég, ha két adatot összehasonlítunk ; öt évvel ezelőtt mintegy 69 ezer volt a számuk, tavaly viszont már több mint 74 ezret tett foi a megyében. . A tapasztalatok szerint ál­landóan növekszik a nyug­díjigények száma. A Megyei Társadáikioibiat'osítási Igaz­gatóság nyugellátási osztá­lyán tavaly 12 százalékkal több nyugdíjigénnyel foglal­koztak, mint 1978-ben. Az idén tovább emelkedett, a bejelentések száma: az év TV-JEGYZET Áz Aigiszthosz-kultusz végérái G gurító László Szerelmem, Elektra című drámáját 1968- ban. Both Béla rendezésében mutatta be a Nemzeti Szín­ház. Hogy mennyire jelentős mű, mi sem bizonyítja job­ban: azóta több vidéki tár­sulat az egykori Déryné Színház, majd a Huszonötö­dik Színház is eljátszotta. A Nemzeti Színház előadását felvételről láthattuk a tele­vízióban. dome só Miklós pe­dig alapanyagul használta a G.vurko-múvet filmjéhez, Mi av. új a Szerelmem, Elektrában a klasszikus gö­ÉLETRAJZ NAGY KÉSÉSSEL ígéret szép sím», ha meg­tartják úgy jú — mondo­gatják luo^tanáta u zene­barátok. \ítgyon ritkán lor­dul elő olyan, hogy a rá­dió, a Hanglemezgyártó és a Zeneműkiadó V.Utalat kö­zös akcióval kivan nép.vze- rusíteni egy’ kieiweikedö mű­vészt. Jó alkalmat kínait most ehhez a nagy olasz baritonista. Tito Gobbi Ide­iem története című életraj­zának készülő magyar nyel­vű kiadása. A rádió heteken át sugározta azokat az ope­rákat. amelyekben a nálunk Hímjei loi y tán is népszerű énekes a legnagyobbat ala­kította. A boltokban már kapható az EMI cég és a H u ngaroton közös lemeze, Puccini Toscája. A három főszereplő Maria CaUas, Ili Stefa«H» és Tito Ciobbi, a iwi- lánói Scaki ze*»ekarát pe­dig de Sarbata vezényli. Minden együtt volna te­hát az örömhöz — ha a könyv is megjelent volna időben. Sajnos, talán ha kel hét múlva kerül a pultokra a fővárosban, s ki tudja, mikor érkezik meg a szállít­mány a vidéki városokba. A rádió, a televízió szo­katlanul sokat reklámozta ezt a könyvet, már olyan hír is megjelent — sajnos, tévesen —, hogy Tito Gob­bi életrajza kapható. Az őszi zenei hetek könyvei kö­zül nem ez az egyetlen, amely a nagy beharangozás ellenére sem jelent meg még. A rádió, a Hungaro­ton. a könyvkiadás együtt­működésére ezután is szük­ség van. Jó lenne azonban a nyomdát is megnyerni az akcióhoz — akkor talán nem kellene keseregni a : sko miatt. L. G. rög elődökhöz viszonyítva? Szophoklész Élek lírájában a heoriku.s bosszú dominál, a ' testvérek .szin-te megdicsőül- rvek. mint az igaz ügy harco­sai . A isz k h ü losznál Elek ira csap epizódszereplő, míg Eu­ripidész -‘hősiétlenftí«. Gyür­ke — noha cselekmény veze­tésben követi az elődök munkáit — jellegzetesen mai I és magyar drámát alkotott. Parabolának szoktuk nevezni a hatvanas években divatos­sá vált dráma irányzatot, melynek legjobb darabjai érvényes, időszerű társadal­mi. történelmi gondokra ke­resnek választ más, koráb­bi korokba helyezett történe­teik ben. Gyurkó Elektrájá­val a személyi diktatúra -teimészetra jzá mu tartják be. Az Aigiszthosz-kuHusz emlék ez tét ben n ü n két egy tői• t énei m i szak aszra, ugy a n - akkor — s ebben. ya<n a Gyurkó-dráma egyetemes ér­vénye — az épp mosta*nában bukott diktatúrákra i« asz- szoc i á 1 ón k : ezek ben a meg - félem ti teltek ugyanúgy di­cséret - jelisza vakot szajkóz­lak, mint i4<t az elnyomottak. Mi Tegyen a fórra da^kan gy őzei n>e u t á n ? B ütk etni kell a »'Szol g a nemzetet^ vogv az újjáépítésihez fogni ve­lük. x közben «-a1!nevetni« őket? Halálos konfliktus ez a majdnem incesztustilalmat szegő testvérek között. Bosz- szú angyal - Elek Iránok, ha In i a kell __. Á tüt a Gyu>rkó-mű nagy- szerűsége Esztergályos Ká­roly jancsósítotl tévéfeldol­gozásán. A kezdeti ambiva­lens érzelmeket — szabad ég alatt néhány oda nem illő díszletelem felhasználá­sával játsszák a történetet — lassan fölváltja a nézőben az odaadás. (Már azon sem bossizank od wn-k, ha arról be­szélnek, hogy palotában vám­nak. női meg a szabad ég alatt látjuk őket.) Elektra vád-monológja szinte szent- joha»nnaá zenéjű . .. Nem hiá­nyoltuk a kiiktatott Klüla- hrmesztrát sem. T Katonu Ágnes az az Elektra, akinek Gyurkó László megálmod­hat ia. Ran .JatH>s pattanásos kamasz Ores«itesze — sokat vétett hibás szövegmondásá­val a ami ellem-! — cs«ak a dráma utolsó részében nyert határozott íw'rélt. Nagy me­részség voh A i g isztb <xszt Bodrogi Gyulára osztani; a szín és« a zon ban he l y tá 111. Ï*. JL. Csokonai a Somogybán Tanulmány Bernâth Aurél művészetéről Elsősorban a/, irodaiomUM- téneti ínyencségre éhező ól- vau óknak kitűnő olvasmány a Somogy legfrissebb szánva. A megyei tanács k ifltuiá I i.s ló) yóyii Iában hét írás fog­lalkozik Csokonai életművé­nek egy-egy .sajátosságával, pályájának eddig nem elég­gé ’Miiért mozzanata va 1 — a költő halálának 175. év­fordulóján. Mindenekelőtt Borús Dezső tanulmányát kell megemlíte­nünk: ő Csokonai somogyi éveinek löbb ellentmondásá­ra és rejtelmére is tényt de­rített. Írásaiból kiderül, hogy a poéta — a közt uda t ba n élő hiedelemmel . ellentétben — nem találkozhatott Festetics Györggyel a/. 1987 98. év for­dulóján Keszthelyen. meg­tudjuk, ly>gy a Csökölyben keletkezett — utóbb neveze­tessé. sőt hírhedetté vált — versnek, a Kifakadá.snak egy szemernyi köze sincs a csur­gói professzorság megszerzé­sivel kapcsolatos huzavoná­hoz. é.s a költő nem a föl­desül' kegyéből kerüli az "el­ső oskolába-. A szerző a ku­tatásoknak egy súlyos hiá­nyosságára is fölhívja figyel­münket: Csokonainak és a felvilágosodás egy másik ki­válóságának. Nagyvábhy Já-, nosnafo a kapcsolatáról jó­szerivel semmit senru.tudunk. Laezkó András a költőt Nagybajomban érő hatásokat elemzi Csokonai néhány Ver­se alapján, ugyanakkor Sáré közy Istvánnal! kötőt i barát­ságáról is közöl új dolgokat. Tiszteleg még a költő emlé­ke előtt Pét er ff y Ida. Iby András. Kiss Tamás. Gál Ist­ván es Várkonyi Imre. A szépirodalmi művek kö­zül Lajta Kálmán szűksza­vúságával, nemes nyersesé­gével megdöbbentő elbeszé­lése. a Beszélgetés gyertya­világnál emelkedik ki; es Keresztár y Dezső két szép ma gán y érzet- v ers e. A Szemle rovat savát, bor­sát Végvari Lajosnak Ber- náth Aurél festészetéről ké­szített tanulmánya és Kanyar József indiai úti jegyzetei adják. A Figyelőben képző­művészei! es színházi kritiká­kat. könyv-recenziókat olvas­hatunk. első felében ötszázzal volt több, mint 1979 első felében. Ez tízszázalékos növekedést jelent. Az ügyteleket természete­sen elsősorban az érdekli, milyen gyorsan intézik el az ügyüket, örvendetes, hogy 1.975 óta csökken az ügyin­tézés ideje. Akkor még 40—- 44 nap alatt intéztek eL át­lag egy ügyet, az idén pedig 27 nap alatt megállapítják, mennyi nyugdíj ' jár a kérel­mezőnek. Az SZMT támogatásával sikerült kiterjeszteni a mun­kahelyi nyugdíj előkészítést. Azokon a munkahelyeken, ahol ónálló társadalombizto­sítási kifizetőihely van, ott foglalkoznak nyugdíjelöké- szítéssel. A Teszövvel közö­sen kidolgozták a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek nyugdíjelőkészítésének rend- szerét is. Az év elejétől — három tsz kivételével — minden termelőszövetkezet­ben szervezett lesz a nvug- díjelőkészítés. Ennek hatá­sára megkétszereződött a munkahelyen előkészített nyugdíjigények száma. s mőst már hatvan százalékot lesz. ki. Önkéntes ápolónők tanácskozása Önkéntes ápolónők talál­koztak tegnap Kaposváron a FEK-ben. A megyeszekhe- l.yen hatvanhét négy hóna­pos 'ápolónői tanfolyamot végzett üzemi dolgozó van: őket hívta össze, a Vöröske­reszt városi vezetősége. Utol­jára 1977-ben képezlek ki társadalmi aktivistákat erre a munkára : feladatuk az üze­mi elsősegélynyújtás, egész­ségügyi felvilágosítás és a szociális gondozás segítése. Erről a témakörről hallgat­tak meg két előadást is a tegnapi találkozón. Hogy szervezettebbé, haté­konyabbá tegye az önkéntes ápolónők munkáját, ez volt az összejövetel célja. A ta­nácskozás résztvevőivel meg­ismertették a Vöröskereszt előtt ál'lo legfontosabb fel­adatokat és a szociális gon­dozás helyzetét, kiemelve, hogy nagy szükség . volna a társadalmi aktivisták haté­konyabb tevékenységére. ügyeletes®* "* RIPORTERÜNK JELENTI1 4«. Hétvégi bosszúság Dideregnek a lakók Nem múlik el hét anél­kül, hogy ne érkezne tucat­nyi paná.sz Kaposvár vala­melyik új városrészéből. így volt ez tegnap délután is. Somogyi Árpád, a Kanizsai utca 16. sz. ház lakóbi zott- sági elnöke megkereste a szerkesztőséget, s három nap bosszúságát mondta el, mi­után .már járt a Béke—Fü­redi tiömbfűtőkazánházba.n. — Harmadik napja nincs meleg vizünk; amit a kádba engedünk .mindössze 31 fo­kos; két napja a radiátorok is hidegek, így megfáznak a jól fűtött óvodából, • bölcső­déből hazahozott gyerekek. A fűtési díjat már a hónap elején befizettük, de szolgál­tatást nem kapunk. Mikor a kazánházban érdeklődtem, ott azt, mondták, hogy taka­rózzunk be. .. A Béke—Füredi tömbfűtó- kazán házba n Varga Gyula művezető vette föl a tele­font. — A fűtést automata ve­zérlés szabályozza — mond­ta — ; ha a kinti hőmérséklet elér egy bizonyos szintet, mi nem tudjuk jobban fűteni a lakásokat. Napközben kint is meleg volt:, így csökkent a szobák hőmérséklete. — Reggel hidegek voltak a radiátorok . .. — Az lehetetlen: egész éj­jel meleget adtunk. — És a víz? — Igaz, hogy a megszokott. 50 fokot, nem érte el. de nem volt hideg. Az egyik beren­dezésünket tisztítottuk, víz- kőtlenítettük. ezért volt ala­csonyabb a vízhőmérséklet. Az októberi enyhe időnek valamennyien örültünk, ám a lakásokba ilyenkor is kell a meleg. S bár á kazánház­ban azt. mondták, hogv éjjel fűtöttek, aligha hihető, hogy a hideg yadiátor csupán ér­zéki csalódás.. Az ott lakók ugyanis fáznak, I. F. Ellopták az utat Kína Csiangszu tartomá­nyában alig három hónapos használat után a közlekedés­re alkalmatlanná vált egy újonnan épített, huszonnégy kilométer hosszú országút. Miint kiderült, az. építők.sza­bályosan ellopták az y tat, azaz. saját céljaikra hasz­nálták fel az útépítéshez rendelkezésre bocsátott nyersanyagok jórészét. Ivar volna nttadra. s/c (Kiss Ernő rsjtsa) Fontos ok A leemelőszövetkezet. el­nöke megkérdezte az as- ronómustól : — Miért nem főtt ki á feleséged a földekre, ami­kor annyi a munka é.s olyan kevés az ember? — Azért maradt otthon, mert különben, a te fele­séged unatkozna egyedül — válaszolt az agronómus. Vidéki turnén Egy ismert, énekes vidé­ki turnéja során az egyik művelődési házban kipró­bálta a zongorát, majd azt mondta a rendezőnek: — Kipróbáltam a zon­gorájukat, de nem vagyok vele megelégedve ... — Van még egy zongo­ránk — készség és kedett a rendező. — Nagyszerű — mondta az énekes. — És. mi a kü­lönbség a kettő között? — A másik, fehér Párbeszéd — Kolléga, i'rrí Szeretnék magával bizalmasan be­szélni ... — Fölösleges. Nincs na lám egy fillér se. Figyelmes nebuló — Tettél friss vizet a halacskáknak az akvá­riumba? — kérdezte az apa tízéves kisfiától. — Nem kellett, .mert. még nem itták ki, ami benne van „y— hangzott a. ya la sz. Jó ember — F,z a Mrkricka na­gyon jó ember; soha sen­kiről - nem mond egyetlen rossz szót sem ... — Nem is mondhat, hi­szen mindig csak magaró! beszel ! Megfenyegette A nagymama, beült a taxiba. Néhány pillanat múlva azt. mondja a taxis­nak : — Ha nem megy lassab­ban, rögtön kiszállok! Lakásviszonyok — A lakásviszonyokra jellemző beszélgetés: — Mi az, felbontottad az eljegyzésedet 1 — Igen. mert nem kerí­tünk lakást. . . — Miért nem mentetek az apóshoz lakni ? — Mert az após is az apósnál lakik... SOMOGYINm<p A® HTStzwfP Somogy Bizottságának lapja. FöszerkesstÄs JAVOKI 8 Eb A Főszerkesztő h.: Paáí tás-zlő Szerkesztőség • Kaposvár. Latinra Sándor ú. 2. Postacím : Kanosra?'- PC. 31. 7401 Telefon; U-Ö10, 11-frJ I 11-512 Kiadja a Somogy «viecryel LapkhH** Vállalat. Kaposvár, I.atinea Sándor w. % Postacím: Kaposvár. PC. 31, Felelős kiadó: Balajcza János Terjeszti a Magvar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési iuíj egy hónapra 30 Ft, negyedévre 90 Ft, Ciíy évre 380 Ft. Index; 85 967 ISSN 0137—0808 Készült a Somogy megyei Nyom- iaipari Vállalat kaposvári (ige­nében. Kaposvár, Május 1. u. 10L Felelős vezető: Fnrkas Béla igazsvtő Kéziratokat nérn őrzőnk w^sj es nem adunk vissz*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom