Somogyi Néplap, 1980. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

Leonyid Brezsnyev beszéde ffolptetfm az 1. oldalról) csatlósai malmára hajtja a vizet, azoknak használ, akik aláássák Ázsia és az egész világ békéjét. Reddi indiai' elnök India és a Szovjetunió hagyomá­nyos barátságáról szólva megállapította, hogy ez a barátság gyümölcsöző, köl­csönösen előnyös, egymást kölcsönösen gazdagító együtt- működés példája, megfelel mind a szovjet és az indiai nép létérdekednek, mind pe­dig a világ békéje érdekei­nek. A két küldöttség megelé­gedéssel állapította meg, hogy a szovjet és az indiai vezetők kölcsönös látogatá­sai. a közöttük fennálló sze­mélyes kapcsolatok a hagyo­mányos indiai—szovjet kap­csolattok szerves részei let­tek és jelentősen hozzájárul­nak a szovjet—indiai együtt­működés elmélyüléséhez és kiszélesedéséhez. Az ázsiai helyzetről, a nemzetközi kérdésekről. a szovjet—indiai kapcsolatok­ról mondott beszédet Leo- nvdd Brezsnyev, azon a va­csorán, amelyet a legfelsőbb tanács elnöksége adott Red­di indiai köztársasági elnök tiszteletére. A nemzetközi helyzet, így az ázsiai földrész helyzete napjainkban korántsem egy­szerű — jelentette ki Brezs­nyev. — Nem nehéz megér­teni, mi váltotta ki ezt, ele­gendő csupán néhány kér­dést feltenni. — Ki támadott Vietnam­ra, ki semmisítette meg bé­kés városait és falvait? Ki nyújtott ösztönzést ehhez az agresszióhoz? Ki az, aki mindmáig nem hagyja béké­ben Kambodzsát, amelynek népe csupán egyet akar, bé­keben építeni új életét? Ki szervezi és irányítja az af­gán ellenforradalmat, ki búj- togiatja Pakisztánt szomszé­dai ellen? Kinek a repülő- gép.-anyahajói és különleges egységei fenyegetik Damoik- lész-kardjaként a Perzsa­öböl és a Vörös-tenger tér­ségének független államait? Ki hoz létre új katonai tá­maszpontokat az Indiai-óce­án térségében, a Közel- és Közep-Keleten, Afrikában? — Az említett kérdésekre adott válasz világosan meg­mutatja, honnan származik világunkban ma a veszélyes feszültség. — A világ ezekben a na­pokban lett tanúja Irán és Irak, két szomszédos, a Szovjetunióval baráti vi­szonyban lévő ország fegy­veres konfliktusának. Aligha vélhetjük, hogy csupán a tragikus meg nem értés szí­totta szembe egymással a két népet, ezekben a szá­múikra nehéz időkben. Nyil­vánvaló, hogy a konfliktus tüzében valaki saját pecse­nyéjét akarja sütögetni. — Ha azt kétdezik, hogy kicsoda, a válasz az, hogy azok, akiknek nem tetszik az imperialista-ellenes erők öszefogása. a Közel- és Kö­zép-Keleten. Azok, akik sa­ját ellenőrzésük alá akar­ják helyezni a közel- és kö­zép-keleti olajat, akik arról álmodoznak, hogy Iránt is­mét katonai támaszponttá, az imperializmus csendőr- posztjává változtatják. Sem Irán, sem pedig Irak nem nyer a kölcsönös pusztításból, a vérontástól, egymás gazdaságának szét- íombolásától. Csak az a harmadik fél nyer ezáltal, amelyiktől távol állnak a térség népeinek érdekei. A Szovjetunió azt kívánja, hogy Irán és Irak a tárgya­lóasztal melett rendezze vi­tás kérdéseit. — Általánosságban az a véleményünk, hogy a hábo­rú napjainkban nem válhat a/, államok közötti vitás kérdések rendezése eszközé­vé, és nem is kell, hogy ez így történjék. S még inkább érvényes ez az olyan feszült­séggel terhes térségre vo­natkozóan, mint amilyen a Közel- és a Közép-Kelet. A békeszerető szovjet külpoli­tika arra irányul, hogy az emberiséget megszabadítsa a háborús fenyegetésektől. — Alig néhány napja a Szovjetunió az ENSZ szószé­kéről ismét egész átfogó in­tézkedési programot terjesz­tett elő a béke megszilárdí­tására, a nemzetközi légkör javítására. Ez az irányvo­nal számításba veszi a vi­lág mai realitásait, érthető a népek számára, megfelel óhajuknak. / Leonyid Brezsnyev beszé­dében méltatta a szovjet— indiai kapcsolatokat és rá­mutatott: Reddi elnök láto­gatása isméit tanúbizonysá­got ad arról, hogy a két or­szág a baráti szovjet—indiai kapcsolatok továbbfejlesz­tésére és megszilárdítására törekszik. Hangsúlyozta: a két ország kapcsolata évről évre bővül, mind sokolda­lúbbá válik és egyre jelen­tősebb tényező a háborús fenyegetés elleni küzdelem­ben. Ázsia és az egész világ békéje megszilárdításában. A szovjet államfő méltatta Indiai külpolitikáját, amely a békés egymás mellett élés és az el nem kötelezettség elvein alapul és megérde­melt tekintélyt vívott ki magának. Indira Gandhi, e kiemelkedő ázsiai politikai személyiség kormányának politikáját a békeszerető tö­rekvések, a józan ész és a realizmus jellemzi. — Napjainkban nem lehet a szó szoros értelmében er­kölcsösebb, tisztességesebb Igaz-e, hogy a nyugat­német választásokon biztos a szociáldemokrata-szabad­demokrata koalíció győzel­me október 5-én? A múlt hónapok fejleményeit, a -köz­vélemény-kutatások ered­ményeit tekintve igennel kell válaszolni a kérdésre. Persze, azért nem lehet ki­zárni egy váratlan fordulat lehetőségét a bel- vagy a külpolitikában, vagy akár a nyugatnémet választók han­gulatában. A jobboldali ellenzék két csoportja, a Keresztényde­mokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) együtt gyakorlatilag az ország legerősebb pártja. Velük szemben a szociálde­mokraták (SPD) és a sza­baddemokraták (FDP) csak összefogva tudtak többséget teremteni a partementben. Ennek az aránynak a fenn­maradása a kormánykoalíció újabb győzelmét jelentené — ám sok az ingadozó sza­vazó, áki jószerivel csak az urna mellett dönt. Bekövet­kezhetnek például olyan ott­honi vagy nemzetközi fejle­mények, amelyek ezt a né­hány szazaLétenyi tétovázó réteget a szociáldemokraták ellen ingerük. A lengyelor­szági eseménysorozat vagy a két német állam csúcstalál­kozójának elmaradása érin­tette az NSZK belpoli tikai hangulatát és nem a kor­mány malmára hajtotta a /izet. Mégis több előjel jósolja a mostani kormánykoalíció politika, a népek szívéhez és józan eszéhez köaelebb- álló politika, mint a béke, az enyhülés, a fegyverkezési verseny megszüntetésének politikája. Örömünkre szol­gál, hogy e célok felé töre­kedve együtt haladunk In­diával — mondotta beszé­dében Leonyid Brezsnyev. Valaszbeszédében Szánd- zsiva Reddi indiai elnök rá­mutatott, hogy a nagy októ­beri forradalom lelkesítőén hatott az India függetlensé­géért Mahatma Gandhi ve­zetésével harcoló fiatadoki-a. Lenin eszméit megismerték az India szabadságáért har­coló erők, s ezek az eszmék mély nyomokat hagytak ben­nük. Redcü méltatta Leonyid Brezsnyev személyes hozzá­járulását az európai enyhü­lés folyamatához, s hangoz­tatta: az indiai közvélemény tudja, hogy a szovjet állam­fő meg akarja őrizni az eny­hülés szellemét és folyama­tát. Természetes, hogy a Szov­jetunió, az az ország, amely alig néhány évtizeddel ez­előtt oly sőkat szenvedett a csaknem totális háború pusztításaitól, s amely erő­feszítéseit a gazdaság és a társadalmi élet helyreállítá­sának szentelte,, ennyire ra­gaszkodik a világ békéjé­hez. Mi megértjük ezt a tö­rekvést és sikereket kívá­nunk a Szovjetuniónak az ál­talános békéért tett erőfeszí­téseihez — mondotta a töb­bi között Reddi, az indiai köztársasági elnök. győzelmét. Elsősorban a két csúcsjelölt személye, a Írét versengő csoport zászlajára írt név dönti majd el a csa­tát. Különös helyzet: növeli az SPD—FDP koalíció győ­zelmi esélyeit, hogy az el­lenzék vezére és kancellár- jelöltje Franz Josef Strauss. No-ha a bajor politikusnak sziláid, szervezett, hű tábo­ra van — ezek, a keresztény- párton belüli jobb&zárny emberei, semmiképpen nem hagyják el vezérüket — az ellenzéki táborban is szép­számmal akadnak, akik nem szeretik Strausst, félnek ki­számíthatatlanságától, erő­szakosságától, s tartattak a mal kényes nemzetközi helyzetben merev külpoliti­kai nézeteitől. Könnyen le­het, hogy Franz Josef Strauss, a jobboldal kancel­lár jelölt je — seevazatcsök- kentő tényező lesz saját tá­borában. Nagy jelentőségű ugyan­akkor Helmut Schmidt nép­szerűsége is. A kancellár el­sősorban külpolitikájának köszönheti az általános tisz­teletet Ő ma — beleértve az amerikai kormánytérfi- akat — a nyugati világ egyik legszámottevőbb poli­tikusa. Érzi az NSZK köz­véleménye, hogy romlott a nemzetközt helyzet gazdasá­gi és politikai viszonylatban egyaránt, bonyolultabbak a feladatok, nőnek a veszé­lyek, nagy súlya van a ke­let—nyugati kapcsolatok alakulásának A szociálde­mokrata kancellár pedig ENSZ-hölgy ülés Napirenden a szovjet javaslat Szíria kedden követelte, hogy a világszervezet köz­gyűlése függessze fel Izrael tagságát és rendeljen el szankciósat ellene, amiért semmibe veszi az ENSZ ha­tározatait. A közgyűlés általános ügy­rendi bizottsága kedden úgy határozott, hogy Gromiko szovjet külügyminiszter ké­résének eleget, téve sürgős napirendi pontként a köz­gyűlés napirendjére tűzi : ■ A háborús veszély csökken~ lésének néhány halaszthatat­lan feladatáról’’ című szov­jet javaslatot. VÁLASZTÁSOK ELŐTT Schmidt és Strauss párviadala Zűrzavaros jelenetek az iráni parlamentben Változatlan hevességű harcok azokat a letevéseket. me­lyek szerint az Egyesült Ál­lamok fölhagy az iráni— iraki konfliktussal kapcsolat­ban eddig hangoztatott sem­legességével és Irak mellé áll. Mint ismeretes, Wa­shington Izraelt támogató politikája miatt Irak nem tart fönn diplomáciai kap­csolatot az Egyesült Álla­mokkal. Hírügynökségi jelentések szerint Washington fontol­gatja, hogy a korszerű elekt­ronikus fedélzeti előrejelző és ellenőrző rendszerrel fel­szerelt (Awacs) repülőgépe­ket küld Szaúd-Arábiába. Az awacs-repülőgépek szaúdi telepítése lehetőséget te­remthet vadászgépek beve­tésére a Perzsa-öböl bejára­tánál. Egy másik értesülés szerint a. Carter-kormányzat kérte a kongresszust, hogy az öbolimenti konfliktus mi­att erősítsék meg Szaúd- Arábia védelmi képességét. Frank Church, a szenátus külügyi bizottságának az el­nöke kijelentette, hogy vé­leménye steerint Washington­nak fel kell készülnie flot­tájának bevetésére a Hor- muzi-szoros szabad forgal­mának biztosítására. A mű­veletben a szenátor elvárja Nagy-Britannia, Franciaor­szág és Ausztrália együtt-, m űködését. mw Urhdjésrekord A szovjet-kubai páros Csiilagvárosban Kedden a különböző béke. közvetítési kísérletek ellenére változatlan hevességgel foly­tatódtak a harci cselekmé­nyek az iráni és az iraki fegyveres erők között. A harcok kimeneteléről to­vábbra is ellentétes jelenté­sek érkeznek a két főváros­ból. A bagdadi francia nagy- követségről származó érte­sülés szerint az iráni légi­erő vadászbombázói kedden támadást intéztek a francia —iraki együttműködéssel épült bagdadi atomkutató­központ ellen. Részletek nem ismeretesek. Bagdadi értesülések sze­rint 11 halálos és több tu­cat sebesült, áldozata volt annak a bombatámadásnak, amelyet az iráni légierő ked­den délelőtt intézett az ira­ki főváros ellen. Az áldoza­tok többsége egy olajfino­mító munkása volt. Szaddam Husszein iraki el­nök kedden fogadta Zárni Hak pakisztáni államfőt, aki közvetítőként tartózkodik Bagdadban. Megbeszélésükön arról volt szó, miként le­hetne tűzszünetet elérni az iráni—Iraki háborúban — közölte az INA iraki hírügy­nökség. Mint a teheráná rádió je­lentette, az iráni parlament kedden folytatta vitáját az amerikai túszok sorsáról. A képviselők héttagú bizottsá­got jelöltek ki az ügy ki­vizsgálására. Zűrzavaros jelenetek szín­helyévé vált a parlament, amikor Jadollah Sahabi, a legidősebb képviselők egyike fölvetette: kezdjenek közvet­len tárgyalásokat, ha nem is az amerikai kormánnyal — de legalább az ..amerikai néppel”. A parlament radi­kális tagjai haragos kiáltá­sokkal fogadták a javaslatot és kis híján íetlegességig tajult a vita. Edmund Muskie amerikai külügyminiszter kedden az ENSZ székhelyén találko­zott iraki kollégájával, Sza- dun Hammadivai. aki előző este érkezett New Yorkba. A találkozó után adott nyilat­kozatában Muskie cáfolta rendkívül tevékeny: az utób­bi hónapokban bebizonyítot­ta, hogy nem enged a hideg­háborús amerikai nyomás­nak — s ha érhették is jo­gos bírálatok a mi oldalunk­ról —, sokmá n den t tett és tesz az európai enyhülés megóvásáért. Kevesen kétlik az NSZK-ban, hogy számuk­ra Helmut Schmidt a leg­megfelelőbb kormányfő. A választók tudják, hogy nyugati részről Helmut Schmidt nevéhez fűződik a talán fordulatot jelentő fej­lemény. Amikor Moszkvában tanácskozott Leonyid Brezs- nyevvel, ő hozta magával az új szovjet javaslatot a kö­zéphatótávolságú rakéták ügyében, amellyel talán si­kerül kimozdítani a fegyver­korlátozása tárgyalást a holt­pontról. Ne szűkítsük azonban • kört és a meghatározó té nyezőket a kancellár szemé­lyébe: mögötte áll az NSZK legrégibb politikai ereje, a Kedden délután beállította saját „világcsúcsát” Valerij Rjumin, .a Szaljut—6. űrál­lomás veterán mérnöke: ek­kor érte el másodízben a 175. napot a világűrben. El­ső expedícióján Vlagyimir Ljahov, másodikon Leonyid Popov volt társa az űruta­záson. Popov és Rjumin egyelőre még folytatja szol­gálatának teljesítését az űr­állomáson s minden bi­zonnyal újabb rekord-időtar­tamú űrutazás részese lesz. Rjumin kis megszakítással lassan már egy teljes évet dolgozott a világűrben, eh­hez alig két hete hiányzik mindössze, s így tapasztala­ta példa nélkül álló. A Szaljut fedélzeti mérnö­ke ezen a napon sem pi­hent. Parancsnokával együtt folytatta, a kísérleti-megfi­gyelési program végrehajtá­sát, amely keddre a többi között biológiai kísérleteket irányzott elő. A délután prog­ramjában már az újabb te­herszállító űrhajó fogadására , történő felkészülés szerepelt: I a Progressz—11 az előirány- j zott tervnek megfelelően ha- \ lad rakományával az űrál- 1 lomás felé. nagy mozgalmi múltra te­kintő Szociáldemokrata Párt, amelynek — a polgári- . kispolgári szavazók mellett j — nagy munkástábora van. j A kolíció másik tagja, a li- : berális Szabaddemokrata Párt, amely az értelmiség | és a középvállalkozók egy részét vallhatja hívének, s a közvélemény-kutatások szerint 5—10 százalékos eredményt várhat. Természetesen belső prob lémák * is szóba kerültek a nyugatnémet választási kampány utolsó szakaszá­ban, így a nyugdíjkérdés, az államadósság mértéktelen fel­duzzadása. A mérleget azon - ban várhatóan a nemzétkö- zi kérdések billentük az egyik, vagy a másik oldal­ra. Az emberek aszerint fog­lalnak állást, hogy kit tát­inak alkalmasabbnak a kel­etkező esztendők nehézsé­geivel való megbirkózásra. T. I. Ünnepélyesen fogadták ked­den Csillagvárosban a szov­jet—kubai űrkísérlet részt­vevőit, Jurij Romanyenko parancsnokot és Arnaldo Tamayo Mendez kubai űr­hajóst. A két kozmonautát, és a velük együtt Bajkonurból visszatért szakértőket a re­pülőtéren családtagjaik, munkatársaik, barátaik és a kiképzési program vezetői üdvözölték. A két űrhajós az állami bizottság elnökének jelentette, hogy a rájuk bí­zott feladatot teljes egészé­ben végrehajtották. A hagyományoknak meg­felelően az űrhajósok ez­után koszorút helyeztek el az első űrhajós, Jurij Gaga­rin emlékművénél, majd a város művelődési házában rendezett ünnepségen szá­moltak be élményeikről, ta­pasztalataikról. A hallgató­ság soraiban több kozmoszt megjárt és jelenleg kiképzé­sen Csillagvárosban tartóz­kodó űrhajós foglalt helyet. Az Interkozmosz-program keretében legutóbb a Szaljut —G űrállomáson járt két űr­hajós beszámolt a közös kí­sérletekről. Köszönetét mondtak mindazoknak, akik űrutazásuk sikeréhez hozzá­járultak, és küiön kiemellek azt a segítségei, amelyet a Szaljut—6 jelenlegi állandó személyzete, a ma éppen 175. napját a kozmoszban töltő Rjumin. valamint Popov nyújtott. * * * Az előre megadott időben, kapcsolódott össze kedden este a Progressz 11. teherűr­hajó a Szaljut—6 űrállomás­sal. Az űrállomás állandó sze­mélyzetének tagjai mái' messziről észlelték a köze­ledő teherűrhajót, a földre pedig a Progresszre szerelt televíziós kamera közvetítet­te az eseményt. Bár a meg­közelítés és az összekapcso­lás folyamata ezúttal is au­tomatikusan ment végbe, a I két űrhajós ellenőrizte a manővert, hogy szükség ese­tén segítse azt. 1980. október 1-től az értékesítési újból megkezdjük KANIZSA, DOMUS ARUHÁZ, Nagykanizsa, Magyar utca 189. (51608)

Next

/
Oldalképek
Tartalom