Somogyi Néplap, 1980. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

V t VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1,20 Ft SOMOGYINÉPUP XXXVI. évfolyam, 230. szám * 1980. október 1., szerda Szovjet—indiai tárgyalások Leonyid Brezsnyev beszéde gye a feszültség enyhülését es új lendületet adjon az enyhülésnek, valódi fordula­tot érjen el a fegyverkezés­től a leszerelés irányába, és azért, hogy igazságosan, po­litikai eszközökkel rendezzék a konfliktusokat. A tárgyaláson részletesen áttekintették az ázsiai hely­zetet. Ázsiában az agres­szív erők mind nyíltabb fel­lépése következtében növe­kedett a feszültség. Leonyid Brezsnyev aláhúzta, az im­perialista beavatkozás az ázsiai nopek belügyeibe az­zal jár. hogy a térség orszá­gai közötti konfliktusok mind súlyosabbakká egyre rombolóbb hatásúakká vál­nak. Ez az imperializmus és (Folytatás a 2. oldalon.) Nagy teljesítményű almaválogaté gépsort ikeréi­nek Kiskorpádon az állami gazdaság hű tőházában. A Me­zőgép által kifejlesztett gépsor súly szerint hatféle minősé­get osztályoz, s teljesítménye óránként 20 tonna. E gépsor 70—80 dolgozót foglalkoztat. Magas szintű szovjet—indiai tárgyalások kezdődtek Moszkvában. A képen (középen): Leonyid Brezsnyev és N. S. Keddy. Háromnapos vízügyi értekezlet KGST-tanácskozás Somogybán Nilam Szandzsiva Reddi, a-z Indiai Köztársaság elnö­ke. aki hétfőn a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­geinek meghívására érkezet t Moszkvába, tegnap délelőtt megkoszorúzta a Lenin-mau- zóleumot és az ismeretlen katona sírját. Jelen volt Inamzson Uszmanhodzsajev, a legfelsőbb tanács elnök­ségének elnökhelyettese és több más hivatalos személyi­ség. Kedden délelőtt a Kreml­ben megkezdődtek a szovjet —indiai tárgyalások. A szov­jet küldöttséget Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Leg­|Ä KÖZÉLET ~H hírei Budapestre érkezett az Amerikai Kommunista Párt küldöttsége Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására kedden Budapestre érkezett az Amerikai Egyesült Álla­mok Kommunista Partjának küldöttsége: dr. James Jack­son és Helen Winter, a po­litikai bizottság tagja, a kb titkára. A delegációt a Fe­rihegyi repülőtéren Horn Gyula, az ' MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes vezetője fogadta. Üdvözlő távirat Losonezi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Alhaji She hu Shagari-1, a Nigériai Szö­vetségi Köztársaság elnökét, az ország függetlensége ki­kiáltásának 20. évfordulója alkalmából. A Kínai Népköztársaság megalakulásának 31. évfor­dulója alkalmából Lazár György, a Minisztertanács elnöke táviratban üdvözölte Csao Ce-Jang-o t, a Kínai Népköztarsasag Államtaná­csának elnökét. MTESZ küldöttség utazott Moszkvába MTESZ-küldöttség utazott Ajtói (rliklós társelnök és Tóth János főtitkár vezeté­sével Moszkvába, a szocia­lista országok mérnökszer­vezeteinek elnöki-főtitkári tanácskozására. A megbe­szélésen felmérik majd az eddigi együttműködés ered­ményeit, es egyeztetik a kö­vetkező időszak terveit. felsőbb Tanácsa elnökségé­nek elnöke, az indiait Nilam Szandzsiva Reddi, a% Indiái Köztársaság elnöke vezeti. Leonyid Brezsnyev mellett a szovjet küldöttség tagja­ként jelen volt a megbeszé­lésen NyikoLaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának póttagja, a minisz­tertanács első elnökhelyet­tese, lvan Arhipov minisz­terelnök-helyettes. Viktor Malcev, a külügyminiszter első helyettese. Indiai rész­ről a Reddi vezette küldött­ség tagja Virendra Patti kő­olajipari miniszter és Kris­nán külügyminiszter-helyet­tes. Kedden a második szak­mai nappal egyben félidejé­hez érkezett az őszi BNV, amely eddig csaknem 200 ezer vendéget fogadott. Ezen a napon a bútoripar, valamint a bel- és külkeres­kedelmi partnerek gyárt­mányfejlesztést szolgáló ta­nácskozásán, a szövetkezeti gépipar csomagolástechnikai tapasztalatcseréjén kívül több sajtótájékoztatót tartot­tak. A VBKM vezetői csupa jó hírről számoltak be. El­mondták egyebek között, hogy a vásári nagydíjas „cso­daedényből”, a formaterve­zési pályázaton is elismerést A kölcsönös megértés és barátság légkörében folyt megbeszélésen áttekintettek az 1971-ben a békéről, ba­rátságról és együttműködés­ről aláirt szerződésen alapu­ló szovjet—indiai kapcsola­tok néhány, kérdését. Az idő­szerű nemzetközi témák kö­zül kiemelt figyelmet szen­teltek a tartós békéért, a nemzetközi biztonságért, az imperializmus, a koloritaliz- mus és a fajüldözés ellen fo­lyó harc kérdésednek. A Szovjetunió — mondot­ta Leonyid Brezsnyev — következetes és állhatatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy tartóssá te­nyert légkeveréses főzó-sütö készülékből. 3 ezer darabos francia és NSZK-beli expor­ton kívül az év végéig 2 ezer jut a hazai üzletekbe is. Valódi szarvasbőrből ké­szült felöltők és női ruhák, valamint szövetek, bársony- kelmék exportjáról tárgyal­nak a magyar partnerekkel — közölték a szovjet Razno- export sajtótájékoztatóján, míg az ugyancsak szovjet külkereskedelmi egyesülés a Novoexport képviselői ar­ról számoltak be, hogy a Konsumex-szel jelenleg 3.5 millió rubeles forgalmat bo­nyolítanak le, s ezt tovább szeretnék bővíteni. rV A KGST-ts©oi*száigok víz­ügyi .vezetőinek háromnapos értekezlete tegnap délután kezdődött Balaton ászodon. Célja a tagországok vízügyi es ’ vízgazdálkodási tevé­kenységében a gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működés továbbfejlesztése, erősítése. A KGST vízügyi fóruma 27. ülésének megnyi­tóján megjelent Borbándi János miniszterelnök-helyet­tes. Kádár Béláné, a KGST titkárának helyettese, Boni- fert Ádám, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese ' és Varga Péter, a Somogy me­gyei pártbizottság első tit­kára. A tanácskozáson az európai KGST-tagországokon kívül részt vesz Jugoszlávia, Kuba. Mongólia és Vietnam képviselője is. E tanácskozásokat a hat­vanas évek eleje óta tart­ják, s tíz éven át a vízfo­lyások szennyezés elleni vé­delmének lehetőségei és a szennyvíztisztítás problémái képezték a közős munka súlypontját. Az összehangolt kutatások eredménye, hogy ma már valamennyi KGST- országban egységes módsze­rek szerint elemzik a víz- és szennyvízmintákat. A het­venes években a vizsgálato­kat kiterjesztették a vízügyi beruházások gazdasági haté­konyságának elemzésére, a vízdíjak és a szennyvízbírsá­gok tanulmányozására, az egyes országok e területen szerzett tapasztalatainak összegezésére és átadására. A KGST-országok 1971-ben fo­gadták el a komplex prog­ramot. amely a népgazdasá­gi tervezés tizenöt—húsz éves távlatára határozta meg a vízgazdálkodás szak­ági területeinek feladatait is. A program körvonalazta az együttműködés fő irányait a vízszükségletek kielégíté­sében. a vizek szennyeződé­se elleni védelemben, a víz- gazdálkodásban, a vízkészle­tek nyilvántartásában, a víz­építési kérdések megoldásá­ban és a távlati előrejelzé­sek készítésében. A program a víaütgyi együttműködés ki­emelt területeként kezeli a Tisza vízgyűjtő-körzetében érdekelt országok közös te­vékenységére és a vízgazdál­kodás közös fejlesztésére irányuló javaslatok kidolgo­zását. valamint a Duna-vül- gvi vízgyűjtő rendszer gond­jainak megoldásul, ebben á KGST-országok on ' kívül Ju­goszlávia, Ausztria es az NSZK is érdekelve van. A/, utóbbi tíz ev során a sokoldalú műszaki—tudomá­nyos együttműködésben is figyelemre méltó eredmé­nyek születtek. A KGST víz­ügyi fóruma összehangoló munkájának eredmenye, hogy .ki.dotgőzták a .vízkész­letek ésszerű hasznosításának és védelmének alapelveit, a felszíni Vizek tisztaságának normáit. Meghatározták egyes iparágak sftámára a megfelelő szennyvíztisztítási módszereket is és rendsze­ressé vált a műszaki—tudo­mányos tapasztalatok cseré­je. A vízügyi vezetők értekez­letének plenáris ülésén dr. Breinich Miklós, az Or­szágos Vízügyi Hivatal el­nökhelyettese köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, va­lamint az Európai Garzdasági Bizottság, a Meteorológiai Világszervezet és a Duna- bizottság képviselőit. A kor­mány nevében Borbándi Já­nos miniszterelnök-helyet­tes. megyénk nevében Varga Péter, a megyei pártbizott­Somogvban a szőlőterüle­tek a múlt év végén meg­haladták a hatezer hektárt. A Balatonboglári Állami Gazdaságban az 1261 hektár, bői 938, a termelőszövetke­zet 666 hektár közös szőlő­jéből pedig 485 hektár volt a termő ültetvény — a töb­bi néhány ezer hektárnyi szőlő a somogyi háztáji és kisegítő gazdaságokban ta­lálható. Erre az évre a bogiáriak 51 hektár új telepítést ter­veztek. a közös gazdasagok több mint 250 hektárrá ül­tetnek vesszőt. Az állatni gazdasag elérte célját, s meg­oldja feladatát a boglárlellei tsz is 40, a böhönyei 27, a pusztakovácsi 34 hektáron; a balatonszabadí tsz az idő­arányosán tervezett 95 'hek­tárból 90 hektárt ültet be az idén. A kethelviek Ili. .a sző- lüsgyörökiek pedig 10 hek­sag első titkára üdvözölte a delegációkat. A plenáris ülésen a tag­országok képviselői áttekin­tették a múlt év vízgazdál­kodási együttműködésének eredményeit, megvizsgálták a komplex program intézke­déseinek végrehajtását, es megvitattak, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a közös 'munkát. A napirend során összeállították a követ­kező év munka leivét. az 1981—85. közötti időszak műszaki—tudományos fel­adatait. Szó volt a Kubai Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság víz- gazdálkodásának gyorsított ütemű fejlesztéséről is. Ma a delegációk és a meg­hívottak előadást hallanak hazánk vízgazdálkodásáról, és megtekintik az ezt szem­léltető filmet. Utána a KGST-tagországok ás a meg­hívott nemzetközi szerveze­tek képviselői megismerked­nek a Balaton mentén ki­épített regionális vízműd rendszerrel, a bakonyi bá­nyászati víztelenítéssel és a víz hasznosításával. / Of. Iá táros telepítésükét „Átvi­szik” a jövő évre. Az új telepítések főként borszőlőfajták, s köztük a vörösborszőlőtől a vertelini- ig több jó minőségű fajta megtalálható. Hogy végül is mennyivel növekszik az idén Somogybán a szőlőterület, azt csak az év végén lehet pontosan megmondani. Az új telepítés egy része ugyanis a régi helyére kerül. A szüret tapasztalatai sze­rint a hozamok a tavalyi körül vannak. Ám a cseme­geszőlők elégge megsínylet­ték az időjárást: az érés el­húzódott, és meglehetősen kicsi a cukortartalom is. A telepítésnél, a szüretnél és a feldolgozásban a VWd- coop társulás segíti .— mun­kaeszközökké!, tanáccsal — a taggazdaságokat. E társu­lás építteti a csaknem 58 ezer hektoliteres új tárolóte­rei. A S/ókrsfpTiírvári Bútoripari Vállalat nagydijas Icnnrkc, a i Timi elemes butorcsalád az őszi BNY-n. Félidő az őszi BNV-n Szőlőtelepítés több mint 300 hektáron A vörösborszölőtöl a verteliniig

Next

/
Oldalképek
Tartalom