Somogyi Néplap, 1980. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

•v 4 / A VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK I 'b SOMOGYI '"ÖS Y A'"-'Are: 1,20 Ft NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam, 152. sióm 1980. július 1.. kedd Schmidt és Genscher Moszkvában Megkezdődtek a szovjet-nyugatnémet tárgyalások A szovjet kormány meghívására hétfőn délben Moszk­vába érkezett Helmut Schmidt, a Német Szövetségi Köztár­saság kancellárja, valamint Hans-Dietrich Genscher alkan- cellár, külügyminiszter. A vnukovói repülőtéren a vendé­geket Leonyid Brezsnycv, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin miniszterelnök, Andrej Gromiko külügyminiszter és más hivatalos személyiségek fogadták. Moszkvában hétfőn meg­kezdődtek a szovjet—nyu­gatnémet tárgyalásuk. A megbeszéléseken szovjet részről Leonyid Brezsnyev, az. SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke es Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának' tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vesz részt. A nyugatnémet felet Helmut Schmidt, a Német Szövetségi Köztársa­ság kancellárja és Hans- Dietrich Genscher alkancel- lár, külügyminiszter képvi­seli. A tárgyalásokon nyílt és elmélyült eszmecserét foly­tattak a jelenlegi nemzetkö­zi helyzet kulcsfontosságú • kérdéseiről, valamint a Szovjetunió és az NSZK két­oldalú kapcsolatairól. Szovjet vezetők üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke távira­tot intézett Losonczi Pálhoz abból az alkalomból, hogy újraválasztották az Elnöki Tanács elnökévé. Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke szintén táviratban fejezte ki jókívánságait Lázár György­nek, a Minisztertanács el­nökévé történt újbóli meg­választása alkalmából. Leonyid Brezsnyev a tár­gyalások során felhívta a fi­gyelmet a nemzetközi béke és biztonság szavatolására, az enyhülésnek, mint a nyolcvanas évtized nemzet­közi élete fő tendenciájának megőrzésére irányuló szovjet külpolitika következetessé­gére. Síkraszállt az európai biztonsági és együttműködé­si értekezlettel megkezdő­dött folyamat töretlen foly­tatásáért, valamint a kon­ferencia záródokumentumát aláíró államok közötti biza­lom és kölcsönös megértés erősítését szolgáló toVábbi lépésekéH. Szólt a katonai enyhüléssel és leszereléssel kapcsolatos konferencia ősz-. szehivásának kérdéseiről, megállapítva, hogy egy ilyen tanácskozás fontos sza­kasz kezdetét jelenthetné az (Folytatás a 2. oldalon) Korszerűbb szakszervezeti munka Megválasztották a kongresszusi küldötteket Befejeződött a szakmai szakszervezetek újjáválasz- tása. A nyolc szakma június 14-e és 28-a között tartotta megyei küldöttértekezletét. A korábbinál sokkal na­gyobb érdeklődés kísérte e fórumok munkáját. A me­gyei bizottságok öt évről ad­tak számot, jelentést terjesz­tettek a számvizsgáló bizott­ságok is a küldöttértekezle­tek elé. A hozzászólásokban sok javaslat, észrevétel, tanács hangzott el, s ezeket hasz­nosították a mostani ötéves időszak tennivalóinak meg­határozásában. Általános ta­pasztalat a nyolc küldöttér­tekezlet alapján, hogy kor­szerűsíteni kívánják a szak~ szervezet munkáját. Kiiktat­va az üres járatokat elsősor­ban arra ösztönzik a szak- szervezeti szerveket, hogy határozottan éljenek tógáik­kal, teljesítsék kötelességei­ket, s erre neveljék a szak- szervezeti tagságot is. A megyei küldöttértekez­letek megválasztották az új megyei bizottságokat, szám- vizsgáló bizottságokat, a tisztségviselőket, valamint a szakmai kongresszusok, a megyei szakszervezeti kül­döttértekezlet 126 küldöttét A KPVDSZ, a HVDSZ, a Medosz, az Édosz, az Orvos­egészségügyi, az Építők, a Pedagógus Szakszervezet megyei bizottságának titká­ra ismét Temesi József né, Márkus Mihály, Galabár Emil, Tóth Zoltán, dr. Bor­bély Éva, dr. Fonai János, Paré Irén lett. A Közalkal­mazottak Szakszervezetének új megyei titkára dr. Vidik Györgyi, a Nagyatádi Járási Hivatal volt elnökhelyette­se. Katusev Budapesten Hétfőn szovjet küldöttség érkezett hazánkban a ma­gyar-szovjet gazdasági és műszaki tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Ka­tusev. a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, a kormányközi bizottság szovjet tagozatának elnöke vezeti. A vendégeket a Fe­rihegyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök-he­lyettes, a bizottság társel­nöke és Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy- I követe fogadta. Targoncaverseny. Öt megye: Borsod, Hajdú, He­ves, Szabolcs cs Nógrád legjobb targoncavezetői mérkőztek meg Miskolcon az országos verseny területi elődöntőjén. A nyolcvannyolc résztvevő között nők is indultak a férfiakéval azonos feltételekkel. Értékesebb nyersanyagok Eredményes félévet zártak a . bányászok és a kohászok-.1 * t Az első. "félév termelő­munkájának .eredményeit jú­lius első napjaiban összege­zik a vállalatok, a fő folya­matok azonban mái- ismer­tek, mivel az irányító- és felügyeleti szervek rendsze­resen nyomon követik a vállalatok eredményeit, a munkájukat nehezítő ténye­zőket, tájékozódva arról, ho­gyan tarthatnak lépést a magasabb követelmények­kel, hogyan állják meg he­lyüket a szigorúbb feltéte­lek mellett. Néhány kulcs­fontosságú iparág már első félévi gyorsjelentését is el­készítette, s ezekből kitűnik, hogy érezhetően hasznosít­ják az irányító munkában, a szervezésben rejlő tartaléko­kat. Bár továbbra is tapasz­talhatók kiesések, a koope­ráló vállalatok között szállí­tási zavarok, a termelés az első félévben a tervnek megfelelően alakult, nőtt a termelékenység, s jónéhány helyen gazdaságosabbá vált a munka. A szénbányászat első fél­évi felemelt, 12,6 millió ton­nás tervét előre nem látható geológiai nehézségek ellené­re is teljesítette, sőt némi­leg — mintegy 10 ezer ton­nával túl is teljesítette, még­pedig a tavalyinál kevesebb szabadnap feláldozásával. A műit év első felében 440 ezer, most 270 ezer tonna, szenet termeltek a szabad­napokon, vagyis a hivatalos munkaidőt jobban kihasznál­ták. Az egy tőre jutó terme­lés körülbelül 2,5 százalék­kal emelkedett. A mecseki, az oroszlányi és a borsodi bányák 15—20 ezer tonnával teljesítették, túl tervüket. ? . A legértékesebb • energia- hordozóból, a kőolajból az előzetes számvetés szerint az előirányzottnál jó 10 ezer tonnával hoztak felszínre többet az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vállalatainak szénhidrogén-bányászai. Fő­ként az algyői olajkutak gaz­dái jeleskedtek a túlteljesí­tésben : a nemzetközileg is elismert új módszerrel a víz- besajtolásos eljárással a szo­kásosnál is nagyobb haté­konysággal terelik a termé- lőkutakhoz a föld mélyéiről az olajat. A földgáz-bányá­szok törekvéseinek eredmé- nvessçget mintegy 20 millió köbméter tervenfelüli föld­gáz tanúsítja. A vaskohászat az év első felében kielégítette a hazai igényeket,, . tartós hiájiyt egyetlen termék epedében sym tapasztaltak, A kohór üzemek tervszerűen dolgoz­tak. Kokszból a tervezettnél többet gyártottak, s ezzel javítottak az ellátást. Acél­ból a tervezettnél 36 ezer tonnával gyártottak többet, énnek döntő részét az ózdi kohászati- üzemekben. BALATONí HÉTVÉGE Lovasok Szcmtódpusztán Régi tapasztalat: ha nincs strand idő, a Balaton-part vendégei különös előszere­tettel »közlekednek«, követ­kezésképpen ilyenkor adó­dik a legtöbb gond az út­testeken. Mert a kedvezőtlen időjárás ellenére az üdülők jelen vannak, még ha jóval kevesebben is, mint tavaly vagy tavalyelőtt voltak. A mentők sajnos elég gyakran száguldanak szirénázva, akárcsak a baleseti hely­színre siető rendőrségi gép­kocsik. Változatlanul gondot, zűrzavart okoznak az úttes­ten sétáló gyalogosok, akik meglepetesszerűen bukkan­nak elő egy-egv várakozó autóbusz, személygépkocsi mögül. A szokásosnál kevesebb a vendég a szállodákban, a kempingekben, s a fizető- vendeg-szolgálatért sem áll­nak sorba a nyaralok. A Sio- tour táborhelyein három­ezerré kevesebben sáloroz- . fák a hét végén, mint ta­valy ilyenkor. Szombaton a kempingekben 5389-en tar­tózkodik, vasárnap pedig 6476-an. A legtöbb vendég a fonyód—bélatelepi Napsu­gárba (mintegy 900) kért be­bocsátást. A balatonszemesi Hullámban középiskolások táboroznak: 1400 fiatal A Mahart utasforgalma sem volt nagyobb az átlagnál. Szombaton és vasárnap ösz- szesen 30 495 utast szállítot­tak a személyhajók, a kom- pok pedig 31 386 személyt és 7625 gépkocsit. Az ellátásra változatlanul nincs panasz a deli parton. Kenyér, te.j, hentesáru vala­mennyi üzletben kapható, a zöldség-gyümölcs ellátás (bár az árait még mindig elég magasak) kielégítő. A siófo­ki vásárcsarnok ABC-üzle- tében szombaton és vasarnap mintegy 560 000 focin,t for­galmat bonyolítottak le. A Sió Áruház kihelyezett ABÇ­jében is bőséges választék állt rendelkezésre élelmi­szerből, sörből, üdítő italból. Az olcsó magyar sörfajták mellett importból származó söröket és 25 féle üdítőt (többek között a Békés me­gyei Üdítőipari Vállalat új termékét, az almaitalt) tar­tanak. Több mint félmilliót forgalmaztak a hét végén. Számos színvonalas tárlat tárt nyitva a déli parton. Halágy János sajátos baLato- ni festészetét Siófokon, Va­liez József festőművész ke­peit Balatonberényben néz­hetik meg az érdeklődők. Szemesen Somogy népmű­vészetében gyönyörködhet­nek. Bogláron a Kápplna- domb várja” a képzőművészet kedvelőit. A Siotour és a Siotour Sportklub közös rendezésé­ben a hét végén tartották ;i második szántódpus/ztai lo­vas bajnokságot* A budapes­ti, a szombathelyi, az enyin­gi, a keszthelyi, a lajosko- máromi, valamint a szedresi lovasklubok versenyzői mel­lett felvonultak a holland Meppeli klub lovasai is. Az ország legeredményesebb egyesületei képviseltették magukat , Szántódpusztán, ahol a törtóielmi környezet­ben szakszerű pályát építet­tek a siófoki lovasok. A szombati díjugrató versenyen főként a hazaiak szerepeltek sikeresen, a magasabb aka­dályok legyőzésében viszont a hollandok értek el szép eredményeket vasárnap. A magasugróversenyt ugyan­csak a Meppeli klub egyik tagja nyerte. A verseny szünetében az Országos Állattenyésztési es Takarmányozási Felügyelő­ség Szántódon tartott ma­gyar szürke marháit mutat­ták be a közönségnek, vala­mint egy ősi, hazai lófajták­ból válogatott négyesfogatot. Az Enyingi Állami Gazda­ság lovastornász gyermek- csapata színvonalas produk­cióval mutatkozott be­Sí, A. Első a minőség Csökkentik a selejtet Az Egyesült Izzó Kapos­vári Elek troncsőgy arában 104 brigád csaknem 1300 dolgozója vesz részt a szo­cialista munkaversenyben. A mozgalom az idén újabb lendületet kapott. A gyár következetesen ragaszkodik a SZOT állásfoglalásához, miszerint a brigádok mel­lőzzék vállalásaikban a for­malitást, s a tartalmi ele­mekre helyezzék a súlyt. — A versenyt az egyik legfontosabb húzóerőnek tartom — mondta Gáti Imre tődiszpécser —, mivel előse­gíti a közösségi szellem ki­alakulását. Amikor kézhez kaptuk a nagyvállalat irány­elveit, és ennek alapján el­készítettük a gyári felhívást, a tennivalók közül azokat helyeztük előtérbe, amelyek leginkább elősegíthetik, hogy az elmúlt évi eredmé­nyeinket túlszárnyaljuk. Fő­ként a minőségi mutatók javítására kívánunk nagy gondot fordítani. Minden üzemrész megkapta tőlünk a feladatát, A brigádtagok ezt megbeszélték a közvetlen munkahelyi vezetőikkel, és ennek alapján fogalmaztak meg felajánlásaikat. A termékek jellegéből adó­dik. hogy sok apró. könnyen törő, szakadó alkatrésszel van dolguk az ottani mun­kásoknak. Nagyobb odafi­gyeléssel, több törődéssel, a gépek, pontosabb beállításá­val, gondosabb szállítással, tárolással azonban csökken­teni lehet a felhasználhatat- lan alkatrészek mennyiségét. Ezért szinte minden brigád vállalásai között első helyen szerepel a selejt csökkenté­se. Vállalati szinten ez úgy fogalmazódott meg, hogy az összes törést 13,1 százalékról 12 százalékra kívánják csök­kenteni. Noha csekélynek tetszik az 1,1 százalék, ez egymaga hárommillió forint megtakarítást jelent a ka­posvári gyárnak. Ugyancsak fontos szerepet játszik a vállalásokban az anyaggal való takarékosabb gazdálkodás, amely a Dol­gozz hibátlanul! mozgalom­mal együtt eredményezhet jelentős javulást a termelé­kenységben. A munkahelyi’ vezetők minden üzemrészben pontosan meghatározott energiatakarékossági intéz­kedéseket hoztak. Nagy sze­repet kapott az idén az úgy­nevezett hasznos időalap nö­velése, vagvis az egész na­pos hiányzások és a műsza­kon belül .a kiesett munka­idő csökkentése. A munka- versenyben reszt vevő bri­gádok vállalták, hogy leg­alább kétszázalékos javulást ezen a téren is felmutatnak. A gyár pártszervezete nemrégiben napirendjére tűzte a munkaverseny-moz- galoni helyzetét, s úgy fog­lalt állást, hogy a folyama­tosan jó eredményeknek kell eloterbe kerül amit, I

Next

/
Oldalképek
Tartalom