Somogyi Néplap, 1980. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

A dé!-koreai hadsereg — miután véres harcokban megszállta. Kvangzsu városát —, hozzálátott a lakosság mcgrendszabá afgán javaslat lényegében há­A. hét három kérdése ESEMtNYER CÍMSZRVRKBRR HétfOí Felbocsájtják a Szojuz—3« űrhajót, szovjet—magyar személyzettel, Valerij Ku- bászowal és Farkas Ber­talannal fedélzetén. — Fe­szültség Dél-Koreában, harcok Knangzsu körük — Bejár a palesztin autonó­mia-tárgyalások célhatár­ideje, a hármas megbeszé­lések nem vezettek sikerre. Kedd: Az űrhajó ósszekapcsoló­dasa a Szaijut—«-tál, át­szállás és közös kísérletek az űrállomáson. — A dél­jemeni államfő Moszkvá­ban, Brezsnyev beszéde a közép-keleti problémákról. — Honecker Havannában. Szerda : Iránban megkeadődik •* új parlament első* üléssza­ka. — Szovjet—svéd kül­ügyminiszteri találkozó. — Kló választ ások négy ame- • rikai államban, Reagan megszerzi a köztársasági párt elnökjelöltségét. Csütörtök : Haderőcsőkkesntést érte­kezlet Becsben. — Hua Kuo-íeng tokiói látogatá­sa. — A francia külügymi­niszter Washingtonba uta­zik. — Vernon Jordan amerikai polgárjogi veze- 1 ót súlyosan megsebesítik egy india/nai merénylet so­rán. — Obote volt ugandai elnök hazatérése. — Zsiv- kov Inakban. Utmenetl komprornlssEum­mal rendeződik a Közös Piac mezőgazdasági vitája. — H. János Pál pápa Fran­ciaországba érkezik. — Tyihonov szovjet minine- terelriök-heiyettea bonni tárgyalásai. Szombat: Waldheim jelentése « *tz­tonsági Tanácsnak a cipru­si helyzetről, — Harcok és tűzszünet Libanonban, I Ml I nemzetközi rinm * • hangja a szovjet—ma­gyar ürkisérl étnek? Valóságos tű-szakemberek lettünk a heten, annyi min­dent láttunk, hallottunk, ol­vastunk a kozmikus techni­káról, a tudományos kísér­letekről, s nem utolsó sor­ban az emberi helytállásról. Ez így természetes, hiszen ha az úrkorszakban minden fontos mozzanat közérdek­lődésre tarthat számot, hoz­zánk most különösképpen közel áll az első magyar ku­tató űrhajós tevékenysége. A tudós kollektíváknak alighanem még jó időre lesz szükségük a kozmoszban végzett munka részletes ér­tékelésére, de a nemzetközi visszhangot is figyelembe véve, néhány »földi« követ­keztetést máris levonhatunk. Az első ezek közül az Inter- kozmosz-programban meg­testesülő együttműködés, amely lehetővé tette, hogy a szovjet kozmonauták oldalán immár az ötödik szocialista ország küldhessen fel űr- utast. Az űrben, amelynek atom­fegyvermentesitéséről _ egy fontos ENSZ-hafározat dön­tött, messzemenő lehetőségek adódnak a békés egymás mellett élés megvalósítására is, (Természetesen békés egymás mellett repülésről, sőt a súlytalanság állapotá­ban békés egymás mellett lebegésről van szó ..,) Alig­ha véletlen, hogy az enyhü­lés felszálló ágában közös, szovjet—amerikai űrkisériet zajlott, s később felvetődött annak gondolata, hogy vala­melyik jövőbeni Szojuzon indiai, netán francia űrha­jós is helyet foglaljon. Az is elsősorban földi viszonyla­tokkal magyarázható, miért II lyezásahoz. e két ország polgárái jönnek számításba, éppen ebben az időszakban. S az űrhajózásnak mindig van egy vissza-vissza térő, jelképes eleme. Fényképe­zik a földet, fentről a ma­gasból, s nyilván a legszí­vesebben azt mondanák, amit a mindenkori fotográ­fus: barátságos arcot kérek! Az űrből letekintök különö­sen szépnek látják földün­ket, a színárnyalatok miatt kék bolygónak is nevezték, s joggál állapították meg: kozmikus madártávlatból bizony kicsinek tűnik. Óha­tatlanul arra kell gondol­nunk, milyen jó is lenne, ha ez a csodaszép, nagy és kis bolygónk barátságos arcát mutatná. Mi * jelentősége a megr- élénkült kelet—nyugati párbeszédnek? A washingtoni feszültség­szitással együtt járó, való­ságos »diplomáciái tetszha­lál« után, május második fele ismét élénkülést hozott a kelet—nyugati kapcsola­tokban. A most záródó hé­ten szovjet—svéd külügymi­niszteri találkozó zajlott Moszkvában, Tyihonov, a szovjet kormány elnökhe­lyettese Bonnban járt, mi­niszteri szintű párbeszédre került sor Berlinben a két német állam képviselői kö­zött. Tárgyaltak, megbeszé­léseket folytattak másutt is: a BNV alkalmából Budapes­ten járt például az NSZK gazdaságügyi és az Egyesült Államok kereskedelemügyi minisztere. A szocialista országok, amint azt varsói csúcsérte­kezletükön is kinyilvánítot­ták, változatlanul a békés egymás mellett élést tartják a nemzetközi kapcsolatok egyetlen ésszerű útjának. Nem rajtuk múlott a fe­szültség kiéleződése, * to­vábbra is mindent megtesz­nek az enyhülés vívmányai­nak .védelmére. Ezt fogal­mazta meg a szovjet—svéd dokumentum, s felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a nehe­zebb körülmények között is közös erőfeszítéseket kell tenni a madridi Európa-ta- laikozó eredményességéért. Bonnban hosszú távú téma, a huszonöt éves szovjet— nyugatnémet gazdasági együttműködés került terí­tékre, önmagában is bizo­nyítva; a békés kapcsolato­kat nem átmeneti, konjunk­turális tényezőnek tekintik. Folynak az előkészületek a következő programokra is: Schmidt kancellár június végén utazik Moszkvába (a kilencek, majd a hét vezető fejlett tőkés ország velencei találkozóit követően), s tervbe vettek egy Schmidt—Ho­necker találkozót is. Washington fő érve az af­gán problémára való hivatko­zás. Több-kevesebb sikerrel, hasonló fellépést javasolt szö­vetségeseinek is. Ebből a szempontból jogos érdeklődést keltett a legújabb afgán kor­mány-nyilatkozat, amelyet Leooyld Brezsnyev is támoga­tott, a Moszkvában időző dei- jemeni államfővel folytatott tárgyalásain, az elhangzott fontos pohárkcsaöntoben. Az rom pontban összegezi a ren­dezés útját és pontos menet­rendet szab. Ezek szerint in­duljanak széles körű tárgya­lások az összes érdekeltek be­vonásával és zárják ki a be­avatkozást Afganisztán ügyei­be; egy ilyen megegyezést nemzetközileg is szavatolja­nak, beleértve a Szovjetunió és az Egyesült Államok ga­ranciáját; s a politikai rende­zés nyomán napirendre kerül­het az országban tartózkodó szovjet csapatkontingens ki­vonása, amely éppen az is­mert körülmények kényszere miatt állomásozik ott. 3 Mi történt a Távol-Kele- • ten? Dél-Koreaból szabályos ha­di jelentések érkeznek: a had­sereg elfoglalta a körülzárt Kvangzsut, a telefotókon a megtorlás szörnyű képei ér­keznek, ám közben Makpho kikötővárosban lángolt fel újabb zendülés. Érthető, ha ezek a fejlemények helyet kértek maguknak a tokiói ja­pán—kínai tárgyalásokon is: Hua Kuo-feng személyében különben első ízben látogatott kínai kormányfő a japán fő­városba. (Közben az első szá­mú'kínai katonai szakértő, Keng Piao, amerikai látoga­tást tesz ... ). Peking nem könnyű dilem­mával küzd. Nehéz lenne a dél-koreai katonai diktatúrát támogatnia, hiszen figyelem­be kell vennie, hogy a világ­közvélemény, s mindenekelőtt a koreai nép, a KNDK az or­szág békés egyesítését kíván­ja, amit akadályoz a jelenlegi dél-koreai kormányzás, vala­mint az amerikai csapatok ot­tani tartózkodása. Csakhogy Kína síkra száll a távol-keleti amerikai katonai jelenlét mellett is: így vetődött fel lapjelentések szerint egy eset­leges közös japán—kínai lé­pői terve a dél-koreai helyzet „csilla pí tására”. Ami a kétoldalú kapcsola­tokat illeti, az eddigi vágá­nyokon haladnak tovább. Kí­na nagyobb gazdasági közre­működést kér Japántól a négy modernizálásara, Tokió vi­szont megbízhatóbb olajszállí­tásokat. Peking ismét fokozot­tabb fegyverkezésre biztatta Japánt, de finomabb és álta­lánosabb módon : a legutóbbi kínai tanácsok túlságosan nagy megrökönyödést keltet­tek és a japán lapok bel- ügyekbe való beavatkozást emlegettek • •-# V‘K R. E: A Kaposvári Városi Tanács X. B. termelés-ellátásfelügyeíet! osztálya értesíti az érdekelteket, hogy a SOMOGY MEGYEI TEMETKEZÉSI VAEEALAT 1980. június 2-íő! június 24-ig a Keleti temető egész területe« az utakon es üres területeken AKTOKON FK, HUNGAZIN FK erős hatású mérgekkel gyomirtást végez A permetezett bokrok es a növényzet 21 napig; mérgező hatasú, e*ért érintése emberre, állatre. méhekre egyaránt veszélyes. Konzultációsorozatot kezd az el nem kötelezettek mozgalma Kuh«; mint az «ä nem kötelezett mozgalomhoz tar­tozó országok elnöke, kon­zultációsorozatot kezd, hogy ez év júliusára Havannába összehívják a mozgalom rendkívüli külügyminiszteri' értekezletét. A kubai kül­ügyminisztérium szóvivőjé­nek nyilatkozata szerint az értekezlet megvitathatná a nemzetközi helyzet, valamint a gazdasági élet különböző kérdéseit. — Az el nem kötelezettek tervezett miniszteri tanács­kozásának elsőrendű célja — A svéd—szovjet külügy­miniszteri tárgyalások után Andrej Gromiko szovjet, és Óla Ullsten svéd külügymi­niszter nyilatkozott a szov­jet televíziónak. — A tárgyalások eredmé­nyeivel elégedettek vagyunk, eszmecseréink konstruktív légkörben zajlottak le — mondotta Gromiko. — Mind­két fél kifejezte azt a véle­ményét, hogy a két ország jó kapcsolatai megfelelnek a kölcsönös érdekeknek. Azt nem mondhatjuk, hogy min­den kérdésről teljesen azo­nos a véleményünk. A nem­zetközi élet igen bonyolult, je­lenségeinek értékelésében természetesen vannak bizo­nyos különbségek. Mégis azt szeretnem hangsúlyozni, hogy Svédország és a Szov­jetunió egyaránt a feszült­ség , enyhítése mellett van, határozottan a béke mellett, a leszerelés mellett, a fegy­verkezési hajsza megfékezé­se mellett foglal állást. Ezek pedig óriási jelentőségű terü­letek. Általában nem lehet elválasztani a kétoldalú kapcsolatokat a nemzetközi állásfoglalásoktól — fűzte hozzá. — Moszkvai tárgyalásain­kat illetően mind a Koszi­gin miniszterelnökkel, mind a velem folytatott tárgyalá­sokkal kapcsolatban hang­súlyoznom kell, hogy a svéd külügyminiszter nemzetközi kérdésekben kifejtett állás­foglalását kimondottan konstruktívnak találtuk. Gromiko hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió Svédor­szág iránt barátsággal vi­seltetik és — mint ezt nyi­latkozatában felidézte — kérte svéd kollégáját, hogy ezt hozza népe és kormánya tudomására. Derűlátóan nyi­latkozott a két ország kö­zötti gazdasági, tudományos, műszaki és egyéb kapcsola­tok fejlesztésének lehetősé­geiről. Ullsten a maga részéről ugyancsak pozitívan értékel­te a látogatást, amelynek folj'amán nyüt és hasznos jelentette ki 8 szóvivő —, hogy hozzájáruljon a béke és az enyhülés ügyéhez, amelyre az elmúlt időszak­ban különböző nemzetközi konfliktusok kedvezőtlen hatást gyakoroltak. A meg­beszélések során ennek, va­lamint az új feszültséggócok keletkezésének fényében meg vizsgálnák : milyen gya­korlati lehetőségek kínálkoz­nak ezek békés és tárgyalá­sos úton való megoldására. A miniszteri tanácskozás pontos dátumát az előzetes konzultációk során döntik eszmecserét folytatott Gro- mikóval, majd Koszigin mi­niszterelnökkel. Ezek az esz­mecserék elősegítették a konstruktív párbeszéd to­vábbvitelét — Megállapítottuk, hogy országaink jószomszédi kap­csolatai szilárdak, és aláhúz­tuk e kapcsolatok megőrzé­sének és fejlesztésének szük­ségességét — mondotta a svéd külügyminiszter. Szombaton folytatódtak az iraki—iráni határon a fegyve­res összetűzések. Teheráni közlés szerint iraki részről hat ponton indítottak erős tü­zérségi előkészítéssel támadá­sokat, helikoptereket és va­dászgépeket is bevetve. Az iráni fegyveres erők .vissza­verték a támadásokat és meg­semmisítettek egy iraki harc­kocsit — közölte a Pars iráni hírügynökség, de nem részle­tezte bővebben az összecsapá­sok méreteit és a két fél vesz­teségeit. Iraki részről semmit sem közöltek. Ghotbzadeh külügyminiszter szombaton több órás megbe­szélést folytatott Ruhollah Khobmeini ajatolahhal, és be­számolt neki az iraki határon kialakult helyzetről, valamint annak a nemzetközi konferen­ciának az előkészületeiről, amely holnap ül össze Tehe­ránban az Egyesült Államok iráni beavatkozásainak meg­vitatására. Irán célja az ér­tekezlettel az, hogy nemzetkö­zi fórumon ítéljék el Wa­shington „Irán ellen elköve­tett bűneit”. Kurdisztánban is folytatód­tak szombaton az összecsapá­sok az iráni hadsereg és a kurd fegyveres felkelők kö­zött: teheráni lapjelentések majd el a tagországok kép­viselői. Kubai részről a megbeszélések színhelyéül Havannát javasolták. Minden úton-módon A TASZSZ és az ADN szombaton — az AP hírügy­nökségre hivatkozva — beszá­molt arról, hogy az amerikai kormány egyik magas rangú tisztviselője, aki kérte nevé­nek elhallgatását, egy wa­shingtoni sajtóértekezleten beismerte: az Egyesült Álla­mok közvetlenül támogatja az Afganisztán törvényes kor­mánya ellen fegyveres harcot folytató afgán ellenforradal­márokat — Minden lehetséges úton- módon igyekszünk segíteni őket — mondotta, de hozzá­fűzte, hogy nem részletezheti ezeket a módozatokat A TASZSZ a hírt kommen­tálva, megállapítja: ez a beis­merés egyértelműen bizonyít­ja, hogy Washington durván beavatkozik Afganisztán bel- ügyeibe és szemmel láthatóan nem akarja, hogy Afganisztán rendezze politikai viszonyát Iránnal és Pakisztánnal. szerint a hadsereg visszafog­lalta a szanandadzsi televízió- adót és megsemmisített húsz kurd. fegyverest. Más sajtóje­lentések arról számolnak be, hogy a fővárosban szabadon bocsátották azokat a kurd ve­zetőket. akik tárgyalások cél­jából mentek Teherájn-b« és május 24-én letartóztatták őket A Khomeinit támogató Isz­lám Köztársasági Párt közöl­te, hogy a miniszterelnöki poszttá jelöltje Mnsza Kaién - tori, 32 éves közúti és szállí­tásügyi miniszter. Nevét Mo­hammed Behesti ayatollah, a forradalmi tanács tagja, az Iszlám Köztársasági Párt ve­zetője közölte egy interjúban. Behesti „igaz hívőnek és for­radalmárnak” nevezte Kalan- tarit és hozzátette, hogy a forradalmi tanács hamarosan megvitatja a miniszterelnök kinevezését. Kalantari korai­ban a khuzisztani tartománvi kormány egyik vezető tisztvi­selője volt. Teheráni lapok a múlt hé­ten Hasszán Habibi oktatás­ügyi minisztert és kormány- szóvivőt vélték a miniszterel­nöki poszt várományosának, de ezeket az értesüléseket ma­ga Habibi és Baniszadr köz- társasági elnök is megcáfolta. Szovjet-svéd külügyminiszteri tárgyalások Alkotó párbeszéd Kalantari a miniszterelnök-jelölt • • Összetűzések az iráni-iraki határon Fonyódon a Bizományi! Ruházati vásár a piactéren június 3-tól 6-ig, naponta 19-tól 16 óráig. t Keresse vásárkocainkat! (43030) A pusztaszemesi tsz eladásra felkínál a siófoki lovasiskolánal belovagoit 5 db sportlovat Megtekinthető munkanapokon, a pusztaszemes! tsz-nél. (54505) A Siófoki Városi TaJiáe* 1980. június 3-án nyilvános árverést tart, melyen értékesíti a lebontásra kerülő Nefelejcs n. 2„ S., 3« szám alat ti lak ti­es mellek ép ül eteket, Az árverést a bizottság a megjelölt napon délelőtt fél 9 érakor kezdi meg, csisia

Next

/
Oldalképek
Tartalom