Somogyi Néplap, 1980. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI Ara; 1,20 Ft XXXVI. évfolyam, 77. szám 1980. április 1., kedd Lenin-díjjol tüntették ki Leonyid Brezsnyevet Á múlt tapasztalatai a ma embereit segítik útján, minél erősebb lesz gazdaságunk, minél inkább biztosítjuk a szovjet embe­rek jólétét, annál nagyobb feladatok hárulnak a társa­dalmi—politikai, a kulturá­lis, az erkölcsi, az esztétikai nevelésre — hangoztatta a többi kozott. — Véleményem szerint a legveszélyesebb ellenség a lé:e!vjelen, ötiletteien forma- izmus, a ragaszkodás a sab­lonokhoz, a puífogó szóla­mokhoz. Brezsnyev utalt arra, hogy a központi bizottság nemrég határozatot hozott az ideológiai és politikai ne­velőmunkáról. Már sokat tet­tek a határozat megvalósí­tásáért, de még nagy '-és következetes munkára van szükség ahhoz, hogy az esz­mei munka valóban új ma­gasságokba emelkedjék, megfeleljen az idő követel­ményeinek, a szovjet embe­rek igényeinek. Kiváló” zászlót kaptak a 60V tiataljai A KISZ Központi Bizott­sága kiváló KlSZ-szervezet­zászlóval jutalmazta — az előző mozgalmi évben vég­zett munkájáért — a Gáz- és Olajszállító Vállalat KISZ-szervezetét. A hét vé­gén rendezett ünnepségen a zászlót Haffner László, a megyei KISZ-bizottság tag­ja adta át Zsirai Máriának, a GOV K ISZ-bizottsága tit­kárának. A vállalat Kállai Ëva KISZ-szervezete a KISZ KB dicsérő oklevelét kapta meg. Négy alapszervezet — 108 fiatal — tartozik a GOV KISZ-bizottságához, s meg­határozó a szerepük Siófok mozgalmi életében, közmű­velődésében. Tevékenysé­güket. munkabizottságok is segítik, közülük első helyen említhető 'a- 'fiatal műszaki­ak és közgazdászok taná­csa, amely eredményesen fogja össze az alapszerveze­tek valamennyi, termeléssel összefüggő akcióját, irányít­ja a fiatalok szocialista munkavexsenyét. Rózsa Ferenc-díjasek Hétfőn a Parlamentben a közelgő felszabadulási év­forduló alkalmából újságíró­kat tüntettek ki. Rózsa Fe- renc-díjat kapott Dobsa Já­nos, az MTI szerkesztőség- vezetője, Dolecskó Kornélia, a Népszabadság munkatársa, Gombó Pál, a Magyar Sajtó főszerkesztője, Matolcsy Károly, a Magyar Nemzet szerkesztő bizottságának tagja, Mészáros Ottó, a Pest megyei Hírlap és Vértes Éva, a Magyar Rádió fő­munkatársa. Harminchármán része­sültek állami kitüntetésben és 22-en vették át a Kiváló munkáért kitüntető jelvényt. A Kitüntetéseket Bajnok Zsolt, a Minisztertanács Tá- , jékoztatási Hivatalának el­nökhelyettese adta át. Az ünnepi eseményen Je­len volt Aezil György, a Minisztertanács elnökhe­lyettese és Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára —a Politikai Bizottság tag­jai —, valamint Győri Imre, a KB osztályvezetője. Hétfőn a Magyar Építő­művészek Szövetségének székházában kiosztották a kimagasló építészeti alkotá­sokat elismerő 1980. évi Ybl, Miklós-díjaikat. Tizen kapták meg ezt a kitünte­tést, köztük Bajnay Zsolt, a Kerti építésze — a siófo­ki vásárcsarnok tervezésé­ért. Az Ybl-dijakat Abrahám Kálmán építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter adta át. Több mint száz mázsa hal kerül húsvét előtt az üzletekbe. A napokban fogták ki a kisbárapáti tsz ta­vaiból. Befejezés előtt a szerződések 1100 kistermelő a balatoni ellátásért A boglárlellei áfész fel­vásárlói tavaly 16 millió fo­rint értékű zödséget, gyü­mölcsöt és egyéb árut vettek át a körzet kisgazdaságaiból. A tervezéskor úgy döntöttek, hogy 1980-ban 18,5 millió forint értékű árut vásárol­nak föl. A szerződéskötése­ket a legtöbb területen most fejezik be: tizennégy szak­csoportjuk 1100 tagja köt az áfész-szal termelési és kisállattenyésztés megálla­podást. A szövetkezetnél — tekin­tettel a Balaton-partra — nagy gondot fordítanak a korai zöldségfélékre; elsősor­ban salátát, hónaposretket, paprikát, paradicsomot és karfiolt termelnek fólia alatt. A zöldségtermelés »ha­zája-“ Látránv és Boglár- lelle. A három évre szerző­dő zöldségtermelő gazdák­nak az áfész 40 százalékos kedvezménnyel adja a fólia­borítást és a vázat. (Ebben az évben 52 mázsa fóliát és 2640 folyóméter vázat adtak ki.) A körzetben különösen sok meggyet termelnek — ez az export szempontjából is fontos. A házinyúltenyész- tésnek is vannak hagyomá­nyai a körzetben, s meet 400 mázsa méz fölvásárlását is tervezik. A sertéstenyésztő szakcsoport tagjai 1210 má­zsa vágósertést akarnak el­adni az áfész közvetítésével a húskombinátnak. Ez a mennyiség, sajnos, kevesebb^ mint az előző évi. A szövetkezet a termelés­hez szükséges vetőmagot már kiadta a gazdáknak. Itt a palántát a termelők ma­guk állítják elő. A szülő is segíthet-... Termelési verseny - iskolásoknak Versenyt hirdetett a 8— 14 éves diákok számára — zöldség-, gyümölcs- és vi­rágtermelésben — a nagy­atádi kertbarátkor vezető­ség. A felhívást a múlt hé­ten tették közzé — annak reményében, hogy szülők és gyermekek egyaránt örömmel fogadják a kezde­ményezést. A tanulók ápri­lis 20-ig jelentkezhetnek — természetesen szülői hozzá­járulással — az osztályfőnö­küknél. Alapkövetelmény, hogy legalább húsz négy­zetméternyi földterület áll­jon a »versenyző« rendel­kezésére, ahol zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot termesszen. A termelési idő május 1- töl november 1-ig tart, s ezalatt háromtagú bizottság kíséri figyelemmel, a mun­kát, a módszereket, és ter­mészetesen értékeli az ered­ményt is. Megnézik például, hogy a pályázók nem sze- gik-e meg azt a versenyfel­tételt, amely kimondja: a szülő segítsége kizárólag a föld forgatására és a nö­vényvédelmi munkákra sző­ri tkozbat. (Megjegyezzük; arról van szó, hogy a mély­forgatásba »besegíthet« a felnőtt, s rá hárul a vegy­szeres növényvédelem, egyébként az ásóval törté­nő sekély forgatás, a nö­vényvédelem »kapazinos« megoldása a felső tagozato­soknak csak előnyükre vál­hat.) Az eredményhirdetésre november 16-án kerül sor; akkor kapják meg jutalmu­kat, akik szorgalmukkal, hozzáértésükkel, ügyessé­gükkel rászolgáltak. Fél évi munka gyümölcse érik be, s kerül a bíráló bizottság elé; az első díjra érdemesí­tett tanuló három-, a máso­dik díj tulajdonosa kétna­pos kiránduláson vehet részt, szülői kísérettel. A harmadik díj is értékes: öt­száz forintos könyvvásar­lssi utalvány. A nagyatádi kertbarátkor versenykiírása minden bí­zón: yal hasznos program túsz sok diáknak a nyári va­káció idején, hiszen a zöld­ség-, gyömölcs- és virágter­melés a nagyszünetben sem nélkülözheti a »jó gazda» gondoskodasaE Az Országos Anyag­r és Arhivatal közleménye gyásztól ára 10,— forintra, a 92-es oktánszámú szuper benziné 11,50 forintra, a 98-as oktánszámú extra benziné 13,— forintra mó­dosul. Az általános gázolaj ára literenként 8,— forint lesz. Változatlan marad a háztartási tüzelőolaj fo­gyasztói ára. Az üzemanyag-költségek növekedése miatt emelked­nek az áruszállítási tarifák. A taxi viteldíjaik 30 szá­zalékkal! nőinek. Változatla­nok maradnak az egyéb sze­mélyszállítási díjtételek. A faanyagok hatósági fo­gyasztói ára is változik. A fenyő-fűrészáru ára átlago­san 16, a farostlemezek és faforgácslápok ára 19—30 százalékkal emelkedik. A faragott fenyőgerenda ára 33, a tölgy fűrészárué 49, a bükk fűrészárué 8, a nyár fűrészárué pedig átlagosan 37 százalékkal nő. A faanyagok áremelése általában az azokból készült késztermékek árszintjét is növeli. Nem emelkedik az ára a fából készült ablak­kereteknek, ajtóknak és a parkettának, a tűzifa fo­gyasztói ara is változatlan marad. A bútorok árszintje általában nem változik. Változatlan szintű ártómo- gatás mellett is kisebb mér­tekben emelkedik 1 / :'ny gyermekbútor ára. Az ártá­mogatás növelésének követ­keztében nem nő a járóka és a gyenmekágy fogyasztót ara. Ünnepélyes keretek között nyújtották át tegnap a Kremlben «£ irodalmi Lenin­éi ja t Leonéid Brtzsngevnlek, az SZKP KB fatitkárának, a Kaov jetiimé Legfelsőbb Ta­nácsa elnöksége elnökének, a három kötetben — a Kis Föld, Űjjássületés, SbsűzRld — megjelent visszaemléke­zéseiért. A kitüntetés átnyújtása alkalmából rendezett ünnepi gyűlésen jelen voltak az SZKP és a szovjet állam ve­zetői, a Lenin-díj-bizottság tagjai, ismert irodalmi és művészeti személyiségek, a moszkvai dolgozók képvise­lői. A díjat Georgij Markov, a Lernn-d ij-bizottság elnöke nyújtotta át Leonyid Brezs- nyevnek, s rövid beszédben méltatta a trilógiát. Leonyid Brezsnyev meleg szavakkal mondott köszöne­tét a Lenin-díjat odaítélő bizottságnak. Hangsúlyozta, hogy könyveit nem emlék­irataiknak tekinti, hanem — lévén nem irodalmár, ha­nem politikus, pártmunkás — ezúton is segíteni próbál­ta a ma embereit abban, hogy felhasználhassák a múlt tapasztalatait. Köszö­netét mondott mindazoknak — olvasóknak, alkotói és tár­sadalmi szervezeteknek, iro­dalmároknak, régi harcos­társainak és munkatársai­nak —, akik művei elolva­sása után megírták vélemé­nyüket, s ezzel is segítik ab­ban, hogy ha ideje és egyéb elfoglaltságai engedik, foly­tathassa visszaemlékezései leírását. — Minél inkáb előrehala­dunk a kommunista építés 1980. április 1-i hatállyal az alábbi hatósági árak vál­toznak: A 86-os oktánszámú nor­mál benzin literenkénti fo­Tavaszi fölkészülés az Agrokernél Az Agroker székesfehérvári telepén gazdára várnak a tavaszi és nyári mezőgazdasági munkáknál használatos különféle tipusú erő- és munkagépek, kombájnok, üntözöb~rcndczé- sek » »zallitoessköiöjg üt'ü-fsíe — Szabó Imre fe!v, — Ivb) SOMOGYINÉWAP , . . i . : ■ - 'i. ; ■. .. . „ I ' •„ .... v,-­A Z MS Z MP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom