Somogyi Néplap, 1980. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Bumeráng­akció Tűzharc, robbanások az érsek temetésén Elhunyt Ton Duc Thang Elhunyt Ton Duc Thang, a Vietnami Szocialista Köztársaság elnöke. Hanoi­ban vasárnap, a késő dél­utáni órákban közzétették a VKP Központi Bizottsá­ga, a nemzetgyűlés állan­dó bizottsága, a kor- mánytanács és a hazafias front elnöksége közös gyászjelentését, amely mély részvéttel tudatja, hogy »1980. március 30-án Hanoiban szívroham kö­vetkeztében 92 éves korá­ban elhunyt Ton Duc Thang köztársasági elnök, a nagy hazafi, az igaz kommunista, Ho Si Minh elnök harcostársa, a nem­zetközi kommunista moz­galom hűséges harcosa. Halála súlyos veszteség pártunknak és népünknek« — hangoztatja a gyászje­lentés. A köztársasági elnök el­hunyta miatt Vietnamban április 1-től 5-éig — ötna­pos — nemzeti gyászt ren­deltek el. Ton Duc Thang halálá­val nagy veszteség érte a vietnami és a nemzetközi kommunista mozgalmat. A VSZK néhai köztársasági elnöke 1888. augusztus 20- án született szegényparasz­ti családból, An Giang tartományban. Műszaki technikumot; végzett Sai­gonban és fiatal korától kezdve aktívan részt vett a francia gyarmatosítók ellen, Vietnam független­ségéért, társadalmi fel- emelkedéséért folytatott küzdelemben. A megalapítástól 1930- tól volt tagja az Indokínai Kommunista Pártnak. Sorozatban fontos politi­kai tisztségeket tlötött be. Volt a nemzetgyűlés állan­dó bizottságának elnöke, s végül a VDK alelnöke. Amikor 1969 őszén Ho Si Minh meghalt, Ton Duc Thangot választották a Vi­etnami Demokratikus Köz­társaság elnökévé, 1976- ban pedig, az egységes Vietnami Szocialista Köz­társaság kikiáltásakor az ország köztársasági elnöke lett. Amerika szövetségesei kételkednek Brzezinski kardcsörtető nyilatkozata A hét végién ismét furcsa félhomály borította Wa­shington Teheránnal kapcso­latos lépéseit és a ködből még tegnap is csak bizonyos körvonalak bontakoztak ki. A dolog úgy kezdődött, hogy világszerte olyan hírek ter­jedtek el: a Fehér Ház, »kö­zös, szovjetellenes érdekek­re« hivatkozva megpróbált szuperbizalmas módon köze­ledni az iráni vezetőkhöz és rábírni őket: lépjenek az amerikai túszok ügyében. Az első változat úgy hangzott, hogy Carter állítólag magá­hoz Khomeinihez intézett tiiitkos üzenetet. Tipikusnak tekinthető, ami Washington­ban e hírek elterjedése után történt. Carter szóvivője először sommásan tagadta az egész ügyet, aztán — mi­után a svájciak megerősí­tették, hogy az üzenetet te- heráni nagykövetük útján juttatták el az iráni kor­mányhoz, majd az iráni kül­ügyminiszter az egyik leg­nagyobb amerikai televíziós hálózatnak adott nyilatkoza­tában megerősítette Wa­shington lépésének tényét —, már csak azt tagadta, hogy Carter üzenetének Khomeini ajatollah lett vol­na a címzettje. Ami mindezek után biz­tosnak tűnik, az a követke­ző: 1. Carter úgy döntött, hogy megpróbál a teljes tit­kosság leple alatt közeledni Teheránhoz. Valamennyi megfigyelő egyetért abban, hogy ez hihetetlenül naív elképzelés volt. Az iráni ve­zetőknek — véli valamennyi kommentátor —, semmi okuk nincs arra, hogy Car- temek szívességeket tegye­nek, a titkosság elfogadása pedig ilyen gesztus lett vol­na. 2. Ebből már eleve követ­kezik az amerikai lépés nyilvánvaló célja és elsőd­legesen belpolitikai — vagy­is választási! — jellege. Mi­után Jimmy Carter az egyik legfontosabb államban, New Yorkban alulmaradt Kennedy szenátorral szemben és vár­ható ellenfele, Reagan esé­lyei is javulni látszanak, Carter úgy szeretett volna valamit elismerni a sah rétmiuralimával kapcsolatos amerikai felelősségből, hogy ezt a világ — és elsősorban a választások előtt álló Egyesült Államok! — köz­véleménye ne tudja meg, te­hát ellenzéke ne vádolhas­sa az »Iram előtti megalázko­dással«. A kísérlet máris nyilván­valóan bumerángnak bizo­nyult, amelynek hatása ta­lán már a következő elővá­lasztásokon lemérhető lesz. 1. Carter nem gondolhatta komolyan, hogy a mai, rá­adásul hatalmi harcoktól megosztott Teherán bele­megy valamiféle »titkos bo­csánatkérésbe« és 2. hogy — kizárólag Car­ter választási céljainak meg­felelően — szinte ellenszol­gáltatás nélkül lép a túsz­ügyben, amelynek magában Iránban is megvannak a bel­politikai vonatkozásai ... Fegyverropogás, pokolgé­pek robbanása szakította félbe Romerónak, San Sal­vador múlt héten, meggyil­kolt érsekének temetését. A székesegyház előtti téren összegyűlt százezres tömeg fejvesztve menekült. A lö­völdözés és a pánik követ­keztében legkevesebb negy­venen életüket vesztették, a sebesültek száma meghalad­ja a kétszázat. Közvetlenül a véres ese­mények előtt — feltehetőleg jobboldali provokátorok — a tömegben azt a hírt terjesz­tették, hogy a baloldal fegy­veresei el akarják rabolni az érsek koporsóját. Ezek után — mint a baloldali erőket tömörítő forradalmi koordinációs bizottság kö­zölte — szélsőjobboldali ter­roristák és a kormány ci­vilruhás ügynökei tüzet nyi­tottak a baloldal biztonsági gárdistáira. Az emberi jo­gok salvadori bizottságának szóvivője beszámolt arról is, hogy ezzel egy időben a székesegyház melletti épü­Nyereménybetétkönyvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár tegnap Tatán rendezte a nye- reménybetétkönyvek eJ^ő ne­gyedévi, sorrendben 115. sorso­lását. A húzáson a március 29- ig váltott és a sorsolás napján forgalomban lévő nyeremény- betétkönyvek vettek részt. Mindazok a betétkönyvek, amelyek sorszámának utolsó há­rom számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1980. első negyed­évi átlagbetétjüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték. Végződés % Végződés % 026 50 «71 50 052 100 706 250 067 25 826 25 091 25 832 25 170 25 900 50 230 25 910 25 332 25 926 too 359 5« 927 25 533 25 951 50 531 25 974 25 A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-fiók, pos­tahivatal, vagy takarékszövet­kezet április 18-tól fizeti ki. létből szélső jobboldali fegyveresek gránátokat dob­tak a tömegbe, és rendőrök özönlöttek a térre. A szé­kesegyház előtt ekkor pánik tört ki, csaknem egy órán át tartott a lövöldözés. A koporsót sietve bevitték a székesegyházba, és az érsek holttestét az egyik kriptá­ban helyezték el. * * * A havannai egyetemen — a Kubai Egyetemi Diákszö­vetség rendezésében — teg­nap nagyszabású salvadori szolidaritási nagygyűlést tartottak Oscar Airnulfo Ro­mero salvadori érsek meg­gyilkolása, valamint a va­sárnapi temetési szertartás résztvevői ellen elkövetett jobboldali tömegmészárlás elítélésére. Közép-amerikai kommen­tátorok arra hívták fel is­mét a figyelmet, hogy az elmúlt hetek naponta ismét­lődő gyilkosságai, a nem­zetközi tekintélynek örven­dett Romero érsek fizikai megsemmisítése, a temetését Varsóban vasárnap este a PAP lengyel hírügynökség tájékoztatást adott ki a LOT lengyel légitársaság repülő­gépének március 14-i ka­tasztrófáját kivizsgáló bi­zottság munkájának eddigi eredményeiről. Eszerint a »fekete doboz« adatai és a New Yorkból Varsóig tartó repülőút elemzése alapján megállapították, hogy a re­pülőgéppel való rádiókap­csolat megszakadásának pil­lanatáig, vagyis a katasztró­fát megelőző mintegy 40 másodpercig a repülés nor­málisan folyt, az irányító- torony és a személyzet utol­só beszélgetései semmilyen veszélyre nem utaltak. Megállapították azt. is, kísérő hatalmas tömegde­monstráció elleni fasiszta támadás »még rövidebhre vette« a nyílt polgárháború gyújtózsinórját. Ismét a Szovjetunióval szembeni erőpolitikát, a nukleáris fegyverkezést állította előtérbe Zbigniew Brzezinski. Carter elnök nemzetbiztonsági főtanács­adója a The New York Ti­mes vasárnapi számában megjelent nyilatkozatában közölte, hogy néha egyedül tőle származnak a Carter- nak adott külpolitikai su- galmazások, és azt is elis­merte: Washington szövet­ségesei féltik a Szovjetunió­hoz fűződő kapcsolataikat és kételkednek az Egyesült hogy a repülőgép tartályai­ban a ' szerencsétlenség be­következtekor mintegy 10 tonna üzemanyag volt, amely a , nemzetközi nor­mákkal összhangban mint­egy további egyórás repülést tett volna lehetővé. A re­pülés kétórás késésben volt, de ezt a heves New York-i hóesés miatti késői indulás okozta. A gépen sem repü­lés közben, sem a lezuha­nását követően nem volt tűz, és a varsói időjárás nem vezethetett balesethez. A fentiekre való tekintettel a szakértők figyelmüket most a hajtóművek és a kormányszerkezet elemei­nek vizsgálatára összponto­sítják. Államok vezető szerepében. Brzezinski — szöges ellen­tétben az általános hazai és nemzetközi felfogással — összefüggőnek és követke­zetesnek minősítette a Car- ter-kormány külpolitikáját, amelynek formálásában mind nagyobb szerepe van. A főtanácsadó e vonat­kozásban elmondotta, hogy új stratégiai doktrínát dol­goznak ki, amely a többi között az amerikai nukleá­ris erőkre, a »rugalmas rea­gálásra« vonatkozik. A cél­zásból következtethetőleg A francia rendőrség' nyo­mozói az országban bujká­ló olasz terroristák utáni kutatásban szombaton »nagy halait« fogtak: egy niviérai faluban hálójukba került Mario Moretti, aki állítólag a hírhedt olasz terrorszerve­zet, a »vörös brigádok« ve­zetéséhez tartozik. Az olasz rendőrség azt gyanítja, hogy Moretti kulcsszerepet töltött be Aldo Moro olasz keresz­ténydemokrata vezető 1978- ban történt elrablásának megtervezésében. A középkorú férfinek elő­ször sikerült elmenekülnie egy razzia elöl, másnap Washington az úgynevezett »korlátozott nukleáris had­viselésre« próbál felkészül­ni — Brzezinski szerint — a »szovjet veszéllyel« szem­ben. A tanácsadó azt mondot­ta, hogy az Egyesült Álla­mok szövetségesei azért nem támogatják (a Washington által kívánt mértékben) az Afganisztán ’ kapcsán igé­nyelt politikát, mert nem akarnak ártani a Szovjet­unióhoz fűződő kapcsolata­iknak és kételkednek Ame­rika vezetésében. azonban Nizzában a nyomá­ra bukkantak és elkapták. Őrizetbe vételét még nem jelentették be hivatalosan és a rendőrség az egész ügyet »hétpecsétes titok­ként« kezeli. Két, a pénteki razzia so­rán elfogott olasz terrorista kiléte mindazonáltal a nyil­vánosságra került. Enrico Biancót és Franco Pinnát már régóta keresi az olasz rendőrség, és azzal gyanúsít­ják őket, hogy részt vettek több merényletben, Aldo Moro elrablásában és Guido Palma római bíró meggyil­kolásában. A Táncsics M. Gimnázium esti és levelező tagozatain Jelentés a légi katasztrófáról „Nagy halat "fogtak Kozmetikai cikkek, illatszeráruk, kölnivizek gazdag választékát kínálják a kaposvári GAMEA, Raktárkészletről eladásra kínálunk AZ 1980—81-ES TANÉVBEN — kellő számú jelentkező esetén — a következő MŰANYAG ABLAKOKAT, MŰANYAG AJTÓKAT, MŰANYAG FALBURKO­LÓKAT MÉRET ÉS SZÍN­VÁLASZTÉKBAN, GÉP­ALKATRÉSZEK ESZTER- GALYOZASAHOZ BONA- MIDOT a TÜZEP-mmtaboltban. Címünk ; Szekszárd, Mikes u. 11, (42303) új osztályok indulnak: Gimnázium esti tagozatán: első és harmadik osztály. Szakközépiskola esti tagozatán : faipari első osztály. Szakmunkások szakközépiskolája levelező tagozatán első osztály. Jelentkezni lehet 1980. április 10-től május 31-ig a Táncsics gimnáziumban hétfőn, szerdán és pénteken délután 5-től 7 óráig Krasznai Lajos tagozatvezetőnél. (42848) és OPERA illatszerboltok Kívánságára ajándékcsomagot összeállítunk ■ (42869) Vegyész házaspárt keres a Pélpusztai Állami Gazdaság daránypusztai kerület növényfeldolgozó és egyéb vegyi tevékenységet folytató üzemébe, üzemvezető helyettesi, illetve laboránsi munkára. Jelentkezés: a gazdaság központjában. (047546) Gázszünet! Értesítjük Kaposvár város gázfogyasztóit, hogy 1980. április 2-án, szerdán, 12,30-16 óráig GÁZSZÜNETET tartunk a kisnyomású vezetékrendszeren. A gázszünet nem érinti a Béke—Füredi és Kinizsi lakótelepeket. KÖGÁZ KAPOSVÁRI ÜZEME (047688)

Next

/
Oldalképek
Tartalom