Somogyi Néplap, 1980. február (36. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-02 / 27. szám

\ Ökölvívó csb-mérkőzés Kaposváron Bizony, az ősszel már el­múlt e&y esztendeje, hogy Kaposváron csb-mérkőaést láthattak a sportági hívei. Az új rendszerű csapatbajnok­ságban végre lehetőség kí­nálkozik, hogy a szurkolók pótoljanak valamit. Ha utó­lag ja, olyan döntés szüle­tett: ezeknek a mérkőzéseik­nek egy , részét vidéken bo­nyolítják le. A gyorsított üte­mű csb első fordulójában a Dózsa -válogatott Tatabá­nyán szerepelt és vereséget szenvedett a Bányász válo­gatottól. Utána szünnapos volt a Dózsa. A vasárnapi második fordulóban — So­mogy székhelyén a Latinca Művelődési Központban lép­nek kötelek, közé a lila-fehé­rek legjobbjai. Mint ismere­tes, két egyesületre épül ez a válogatott : az ; Újpestre és a Kaposvári Dózsára. Kellner Ferenc és segítője; Hergert Jenő már kijelölte azt a ke­retet, amelyből vasárnapra kikerül a tizenkét öklöző. Ma este lesz a mér legelés, és ad­dig egyik szakvezető sem fedi föl ülőkártyáit. Tgy csak sejteni lehet, hogy ki­ket láthat a közönség­A Dózsa keretében az alábbiak kapnak helyet. Új­pestről ^Az olimpiai kerettag Újházi, a válogatott Lévai 1., a két Csjef — Zoltán és Ist­ván —, az ugyancsak válo­gatott Némedi és Lehotai, továbbá Czimmer, Selyem, Czifra, Kiss Z., Molnár L. es Szvercslk. A kaposváriak kö­zül kerettag Vladar, Hajczl, Orsós, Rákosa, Bogyó, Lévai T., Budai, Vörös és Benke. Két olyan csapat találko­zik holnap, amely még nem nyert, hiszen _ legutóbb a Vasutas-válogatott is veresé­get szenvedett a Bányász vá­logatottól. Kiket láthatunk a vasuta­sok között? Bár mint írtuk: a nevezést nem ismerjük, annyi azért bizonyosnak látszik, hogy szorítóba lép a nemrég To­kióban — az ifjúsági világ- bajnokságon — bronzérmet nyerő nyíregyházi Váradi és klubtársa, Kiss. Ismert ne­vek továbbá: Kálmán. Ma­gyar éa Alvícs (PVSK), Ve­ress és Kozma (DMVSC). Mi várható a mérkőzésén ? Kétségtelenül valamivel esélyesebb a Dózsa-váloga­tott, amely részben élvezi a hazai környezet előnyeit is. Mint Hergert edző elmondta: győzni szeretnének, s ehhez kérik a szurkolók sportszerű segítségét. A nem minden­napi esemény bizonyára sok érdeklődőt csalogat vasárnap a Latinca Művelődési Köz­pontba. A találkozó 10 órákor kez­dődik. Négyen voltak Tekecsapataink az NB 111-ban Négy kaposvári csapat sze­repelt az előző bajnokságban a teke NB III nyugati cso­portjában. Közölük a K. Közlekedési SE tartalékjai­nak eredménye nem számí­tott bele a végső sorrendbe. Sokan azt remélték a sport­ág kedvelői közül, hogy va­lamelyik együttesünk meg­határozó szerepet vállal majd. Mindenkeppen »elvá­rás* volt, hogy egyikük a végén éremhez jusson. Nem így történt, a legjobb helye­zés csak az ötödik volt. Egy összképet kapni és röviden jellemezni, az 1070. évi sze­replést ültünk le beszélget­ni a tekeszövetség elnökhe­lyettesével, Ládonyi József fel. Az ő véleményalkotása alapján az alábbiakat tudjuk elmondani a csapatokról. Három „kisiklás“ A legeredményesebb so­mogyi csapat, a Kaposmérői Spartacus is csak az ötödik helyet tudta megszerezni, Et­től az együttestói — az erő­Horvátb M. (K. Közlekedés) viszonyok alapján — a teke­barátok dobogós helyezést vártak. Szorgalmasan ké­szültek — nemcsak a rajt előtt, hanem a bajnokság közben is. Hazai mérkőzé­seiket egy kivételével meg is nyerték. Itthon csak a bajnok PMSC-vel szemben maradtak alul. Ezen a találkozón nyújtot­ták a leggyengébb játékot: több mint száz fával ütöt­tek kevesebbet, mint általá­ban. Idegenben kétszer si­került győzniük, és három alkalmat szalasztottak el. Mohácson, Szentlőrincen és Pécsen a Spartacus ellen is volt esélyük, de 2300 ta alat­ti összteljesitniénnyel ma már ebben az osztályban sem lehet mérkőzést nyerni. Bi­zony mást mutatna a tabel­la, ha nem csúszik be .ez a három gyenge eredmény. Azért is szembetűnő ez, mert a többi, idegenbeli találko­zón a kaposinéröiek 2300— 2700 ta kozott dobtak. Két legeredményesebb ver­Nyitány előtt A labdarúgó NB I tavaszi nyitányára készülőben az él­vonalbeli együttesek nem­zetközi mérkőzéseket is be­iktattak februári műsoruk­ba. A Tatabánya február 4—0. között a Plastika Nyitra vendégeként 3 mérkőzést játszik Csehszlovákiában, egyet természetesen a ven­déglátó együttessel is. Ez­után fogadják a' romániai Aurul Brad Déva együttesét, február 12-én. A dévaiak a következő napokban az Esz­tergom, a KOMEP és az Oroszlány ellen is pályára lepnék. Február 16-an a csehszlovákiai Kontárom a Tatabanya újabb mérkőzésé­nek színhelye, majd 18. és 23. között viszonozzák a Dé­va vendégjátékát. A Zalaegerszeg már útra­kelt Jugoszláviába. A ZTE R]jekAb*n négye* tóméin i*a játszik. A Volán a Szovjetunióba utazik, a február 3. ea 15. között Jalta, Szimíeropol, Kisinyov és Szevasztopul lesz a mérkőzéseik színhe­lye. Jaltában a Kárpáti Lvov aj ellenfél. A Szovjetunió be­li túrán 16 Volán labdarúgó vesz részt. senyzőjük Hisz Mihály és Horvath László volt, de — az említett kisiklásoktól el­tekintve — a többiek is meg- állták a helyüket. A mérőiek- től az idén további javulás var ható. A csalódások csapata Másként nem is lehet jel­lemezni a vasasokat múlt évi szereplésük ismereté­ben. Nyolc rutinos verseny­zőjük van, s közülük kelten már korábban a második vonalban is. szerepeltek (Pelt, zre es Bocskor). Ki tudja, hogy miként alakúi a végső helyezés, ha rendre a leg­jobb csapattal tudtak volna kiállni? A Vasas talán az égés* mezőnyben a legtöbb tekézőt állította sorompóba. A bajnokság folyamán ti­zenöten képviselték színei­ket, így nem egyszer olyan tekéző is szóhoz jutott, aki­nek még a 300 fa teljesítése is többször gondot okozott. Ezekután érthető, hogy hazai környezetben is elvesztettek három mérkőzést, s a SA EV elleni találkozó döntetlenül végződött. Idegenben csak Szakoson tudtak nyerni. Az egyéni értékelésnél Peltzer Károly neve kíván­kozik az élre: legtöbbször 400 fa fölött dobott, sőt egy­szer a bűvös 500-at is túl­dobta. Bocskor eredményes­ségével is elégedettek lehet­nek, de ő az ősszel csak ha­zai mérkőzéseken szerepelt. Ez a csapatteljesítmény a hetedik helyhez volt eleg. A Vasasnak — ha az idén előbbre akar jutni — ada­ndóbb kovetkozeteiviibb mun­kára lenne szükség. volna előbbre végezni1. Rá­adásul a felújított Spartacus pálya sem kedvezett nekik. Nezdei, Klein és Kovács L. voltait azok, akik viszonylag egyenletes teljesítményt nyújtotluk. Hazai pályán ki­lenc, idegenben két pontót szereztek. A SÁÉV tehát az idén már nem szerepel az NB 111-ban. Még egy búcsú De nem a szereplése miatt. A tartalékcsapat a hetedik helyen fejezte be a bajnok­ságot, de mivel az első csa­pat kiesett az NB II-bűl, így •át kellett adni nekik a hé-* .lytíket. Szereplésük 50 szá­zalékon felüli volt. A leját­szott 22 mérkőzésből tizen­kettőt megnyertek- Otthon kétszer kaptak ki (To)na megyei AEV, PMSC), viszont vendégként háromszor nyer­tek (SAÉV, Mohács, Szakcs). összesen tizenkilenc tekéző jutott szóhoz, akik közül a legtöbbször Németh T., Hor­váth M„ Kelemen, Hidégh Jani és Szőke szerepelt. Ok „Hattyúdal* Az 1979-es szereplés a sportköri szakosztály *»haty- tyúdalát« jelentette. Már év közben szóbeszéd tárgya volt, hogy az építősök meg­szüntetik ezt a szakosztaiyt, s mint az eredmények iga­zolják, ez nyomasztólag ha­tott a szereplésre. A tegezek nem látva távlatokat »ahogy esik úgy puífanik« elv alap­ján edzettek és versenyez­tek. A nyolcadik helyen zár­ták az évet. Kétségtelen, hogy a legkevesebb verseny­zővel, ráadásul rutintalanok- kal kiálló csapat ennél csak alaposabb munkával tudott Peltzer a Vasas legjobbja. általában 350—450 fa között doblak. Év közben két te­hetséges fiatal bontogatta szárnyait: Horváth Zoltán és Makar György. Többször már az első csupatban is szerephoz jutottuk. A tartalék csapat most kénytelen lesz megelé­gedni a megyei bajnokságául és ez nem szolgálja — első­sorban a fiatalok további fejlődését. Remélhetőleg azért a sportkörnél majd megtalálják a rendszeres versenyeztetés lehetőségét. J. R. Sportműsor SZOMBAT Kosárlabda NB 11. SAÉV—Győri KTMF. Kaposvár, a Rákóczi iskola tornacsarnoka, 15 á. Labdarúgás Előkészületi mérkőzés: MÁV NT&—Rákóczi. Nagy- ka rúzsa, Vasutas pálya, 14 6. VASÁRNAP Ökölvívás Csapatbajnokság: Dózsa— válogatott — Vasutas-váloga­tott. Kaposvár, Latinca mű­velődési központ, 10 ó. Labdarúgás Tames Kupa: (az elöl állók a puly»választók, a kezdési idő valamennyi mérkőzésén 13 o.) Rákóczi tartalék—Kapos- gép V. L. (Simonovics), Va­sas—Nagybajom (Róza), Ma­gyaregres—K. Közlekedési SE (Horváth J,), Barcs—So­mogy+arnóca (Hand 6), Ho­mokszem györgy — Lakóesa (Rotter), Babócsu—Csokonya- visonla (RosiIs), Latinca SË —Tapson y (Kercza), Marca­li-— Ba latón beiény (Bal a tón - szentigyörgy Nagy fi), Kéthely —Meszl.cgnyő (Itatki), Siófok —Tab (Nagy M.) Kiss J. SE —Balatonföldvar (Andoeson, Simon), Balatonszárszó— Kő­röshegy (Kötésén, Fonódj), BoglárléUe—Karád (Pesti), K. Gazdász — Toponár (Sehrantz), Patalom— Mernye (P azau reK ), TasKa— lengyel - tóti (Kutór), Fonyód—So­mogy var (Auman), Buzsák— B.-fenyves (Műdig), Somogyi BSE—Nagyatád (Hajdú), Csurgó— Háromfa (Papai), Pelerhida—Somogy&zob (C*u. ti), Táncsics—Kadarkút (Ha- racsi), Szőnyi SE—Zimány (Vajda), Somogysárd—Lábod (Laskai). m SOMOGYI NÉPLAP Közületrk, intézmények, maganszemelyek, tvil latuj a jd onosok ) FIGYELEM! Szobafestő — mázoló — tapétázó munkát vállalok, vagy előjegyzést felveszek. Ajánlatokat! „Minőségi munka” jeligére, 044219. számra, a hirdetőbe kérek. (044219) Most vásároljon férfi öltönyöket, zakókat! Nagy választékká/ as olcsó arakkal várjuk kedves vásárlóinkat. íizományi Aruház Vállalat Kaposvár, Noszlopy G. u. 8. FEBRUÁR A NM» ?.il órakor bél, 16.46*b»r nyugsztfc! a HuW 48,18-kur kél, s 5,45 prafcu? nyugszik. L2J SZOMBAT Karolina A várható időjárás; Túlnyomó»!* borult idő, sokfelé ismétlődő esővel. Később átmenetileg csökken * felhő* seat, a.'/ ésaaki ors/iígrészben és a hegyekben h<»/apor is lehel se,g es. Az élénk, delnywgati-r- déli síéi északnyugatira fortiul, és a Dunán­túlon időnként viharossá fokozódik, A legmagasabb hőmérséklet ma. szombaton: plusz 1 es plusz b fok között arakul. a lottó nyerőszámai A Sportfogadási én Lottó- igazgatóság közicne szerint a Budapesten tartott 5. heti Lottósoi-soiáson a következő számokat húzták ki: 3, 17, 53, 56, 53 — A magyar gazdasági na­pok eseménysorozatát negye­dik alkailomimaí rendezik meg az idén a Szovjetunió­ban. A két ország szakembe­reinek kötetlen eszmecseréi­nek — a tervek szerint — Kiev, Ashabad és Tbiliszi ad otthont luuu-ban. — Századunk zenéjéből hangversenyeik lus kezdődik március 1-én a magyar rá­dióban. A hat restből álló sorozat célja, hogy a hallga­tók megismerkedjenek a kor­Uu> zeneszerzők műveivel, illetve a XX. szazad kiemel­kedő zeneszerzőinek hazaink­ban még nem, vagy ritkán játszott szerzeményeivel. — Feuer Tamás fotómű­vész kiállítását tegnap nyi­tották meg 1 Marcaliban,, a művelődési központ galériá­jában. A -Hétköznap« fotó­album ”„1400 fok« című kép­anyaga szerepel a tartatom — Haíszáz vagonnyi — húszmillió forint értékű — takarmány termeléséi terve­zik idén u Fonyód! Balaton Termelőszövetkezetben, — Kardos Kálmán és Ba­lázs István, a kaposvári ze­neiskola zongoratanára! ad­tak hangversenyt január 31- én a budapesti Fészek mű­vészklubban, a » Muzsikusfó­rum« sorozatban. A koncert­ről a Magyar Rádió felvetett készi tót g Világpiaci árak Havonta egyszer közli a Figyelő című közgazdaság! hetilap az Országos Anyag­ás Árhjvatnl által összeállí­tóit kimutatást a nyers- és alapanyagok, valamint a nagy vt »I innen ű t él készt érmé­kéit tőkés világpiaci árának alakulását. A cél : a vállala­tok informálása, hogy tájé­kozottságuk az új árrendszer követelményeihez igazodhas­son. — Cinermidiscót rendeznek ma Siófokon a fiataloknak a Dél-balatoni Kulturális,Köz­pontban. Az esi folyamán le­vetítik Rényi Tanias K, O. című filmjét, ■— Virágmártás. A nagy francia szállodákban a leg­újabb divat a virágkonyha. A báránysiiltet virágmártás- sál öntik le az omlettet őszi­barackvirágokkal szolgáljak fel, a levesbe liliomot vagy kardvirágot tesznek. Ezenkí­vül rózsasziromból, pipacs­ból is készítenek különböző eteteket. Ezek inkább a szemnek, mint a szájnak kel, lemesek. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: 11-S10 90 évve] ezelőtt, 1890 február 2-án született és 75 éves kúrában, iHtn-bcn hunyt el IHA N K l.AK/I.O iro, újságíró, Középiskolai és egyetemi tanulmányait Duda'' pesten végezte, s már egész fiatalon érdeklődni kezdőit a társadalmi kérdések iránt, fiiakként lett tagja a haladó fiatalok csakhamar népszerű­vé váJt szellemi központja* nak, a Galilei Körnek, s 1912- ben belépett a «zoriáldemok- rata pártba. Amikor i «1® őszén megalakul! a Kommu­nisták Magyarországi Pártja, rögtön aimak lett a tagja. A Magyar Tanácsköztársaság idején a főváros vezetésében tevékenvkedett, majd a Ta­nácsköztársaság vprbefojtá- sa uian Becsbe menekült, s a pécsi Magyar ííjság sy.er- lííM/fős égében do|go/o<t. Ké­sőbb Berlinben tevékenyke­dett, mint újságíró; Egon E. Kiseb baráti köréhez lArtu­ZÚli. Hitler hatalomra jutásakor, Jurában visszatért Pécsbe. Ar Anschluss után börtönbe kifölt, de sikerült ki*/.aha- dmnia Ekkor Kínába emig- Táú: Niingh’úibap angol, it- ÍRtve nénid, nyelvű lapot ie- ínnwíetl meg- A második vi- i â g h á ború befejezése kor Pécsbe kobozott, s az Oszt­rák Kommunista Párt köz­ponti lapjának, a Volksstim- mének lett a munkatársa- 1949-ben tért végleg haza s különböző lapok (Könyvbar rat, Újítók Lapja, Freies Le­ben, illetve Neue Zeitnng) élén dolgozott. Több könyvét V« írt élményeiről. Elmarad a jégkarnevál A Balatonon péntekre vir­radó éjjel a 70—80 kilométe­res sebességű széllökések felszakították a 20 centimé­teres, összefüggő jégpáncélt. A jégtömeg tíz-négyzetkilo- méte resnél nagyobb f oltokban mozgásba lendült, néhol megrongálta a partvédőmű- veket is. A déli part egyes szakaszain 2—3 méter magas jégtorlaszok keletkeztek. A Balaton »ébredése■« vé- get vetett a téli sportolásnak es meghiúsította a vasárnap­ra tervezett jégkarnevaJL — Autóbuszkináwtulásokat servez idén a nagyatádi kertbarátkor. A szakmai ta­paszba latc.se.i-ok kel egybekö­tött országjárás programjá­ban Villany, Szeged, Gyula és az ásza k - maay a rorszá gi tájak megú-jnerese szerepel. — A legnagyobb gázfo­gyasztó város a világon Moszkva. Az első gázvezeték építését 1944-ben kezdték Szaratov és Moszkva között. Tavaly már 16 milliárd 756 millió köbméter gpz érkezett a szovjet fővárosba. —- 8,6 millió ember tanul a szocialista Koreában. 1945 előtt az ország lakosságának 80 százaléka írastudatlan volt. Ma psupán a Kim ír Szén Állami Egyetem nappa­li tagozatán 12 ezren tanul­nak. — Számítógép tárolja az NDK-beli Halléban negyven üzem több mint kétezer for- gacsológépenek aria-lait. By módon gyakran el lenőrizhelő a szabad kapacitás es javul az aUoeszkuzk íhasznulas. — KajlMsvírt üsUZeisi Sf 1*0«. idcliy.'o Ijoiu tclitU a Ra- lrZczj «port pólyán (J uro» yroö- nél lehet tieszerezai. ;014217) — Krtesltjük a lakosságot 4a a ktUaUäteket, liogy február -rail Kaposváron országos allât­es kirakodó, vaianuat g,uto< asgr !««(. táíiU)

Next

/
Oldalképek
Tartalom