Somogyi Néplap, 1980. február (36. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-02 / 27. szám

Gffezÿrteitlés —tvdaéhslk a wv­-----------­- i/ímorAftökkje! *■*# jvtirvV­A ta-Jc ismert^ic n* a»-----, hocy B AI.AZS Z/lWOfWf« MMttâr Kor.af>a betegség után faxmàr V>~ ftn eö**r*3*t Temetése február «szerdiája, há-ronunegyed. 3 órakor lesz a Keleti temetőben. Gyászol j-a a Simon család (©44291) Fá jóslóimmal tudatjríte, a&eretett edesanyáiLk. Ö7^. PETŐ GYÖRGY*!« Csirke Teréz korában h irtelen *' - buimyi. Temetése február 5-én, kedden, háromnegyed 4 óraikor lefSK a Keleti temetőben, A gyászoló esálá d (©‘MTwoi) ■»ffesy fájd» HmwrKtf twtot1\ric. Hogy szeretett férj pm, édes­apam, apósam, nagyápánfc, na­SZttSlk, wrrr andrAS, (volt nâksj lakos), életének ». cvéberu. január 30-án elh tényt. Temetése február 3-án, pérrte- ken 13 óra 43 perckor Je?*z * kaposvári Keleti temetöben­A ^gyászoló család. Fjaffon tartatják mindarotetartk, ntefk ismerték, hogy SEBŐK GYULA *ióío«H lakos. nyugalmawK A f ése-Hotg07)ó, éledének 64. évé­ben ellrrmyt Temetése február 3-én 13 órakor lesz a siófoki temetőben. A gyászoló család. F4^f;i lormrtaA tudatjuk mtnrt- zzoir «r!., akik ismerték, hogy « «verető. férj, édesapa, apó** é« nagyapa. O TTJUK A JÁNOS, nfoH bu&sáki lateos elhuny*. Tp- metére február 4-én, 3/4 i órai­kor lesz a tüskevári temetőben. A gyászoló c&alad... INGATLAN Hâromssob» ftes? Dmfortos, gázos izrész eladó. Ka- psvór, Bem n. 44. üzér. ___________(1212*0) N agyatádon, a oroaromi u. *6/a ;. alatt sürgősen, öltözes miatt el­eié 106 n-öl telek ikhato épülettel. 4- pitkezési terület. rdeklődni a fenti nmen 17 óra után. ________________(130«) S iófok központ­iban 10x8,5 m-es Hiptertllebű, 3 szin- 2s ingatlan, 200 n~ g y ürnölcsössel adó. Beszámítok db cserelakást iótfokon Érdeklőd - i 9-től 12 óráig a >-873-as telefonon. _______________(5383P) K étszobás kony- a, fürdőszoba mel­őkép ül etekkel csa- ádi ház 800 n-öl elekkel eladó. Nik- a. Berzsenyi u 27. ^elefon : 3. (53341) Boglarlelletől 6 km- e Látrány község­en egy családi ház iadó. Szűcs Jenő, hátrány. Béke u. 1. ________________Í42&12) Egyszobás, kony- iás, fürdőszobás lázrész beköltöz- íetően eladó. Kar x>svár, Lszák u. 22. ______________(044203) S iófokon szoba- conyhás családi ház 540! n-öl telken el- tdó. Érdeklődni: írtnyi u 39. Tele- 'on : 11-533. (370904) Boglárlellén (Lei­én) szőlő- és gyü- n ö cstelepít ésre al­kalmas 1600 n-öl :öld eladó. Érdek- ődnd : Boglárlelle, Rákóczi u. 202. (Szé­lsőd! Katalin.). ______________0020) K aposváron, Vikar Béla u. 30. számú ház és házhely el­adó. (044 m) drótokon kertész­kedésre nlkaJanas !iüö n-Ől ingatlan lakhaló épülettel eladó. Víz. villany varv ÉrdekŐdni: Sió­fok, Wesselényi u. 44. (176396) Kaposváron^ egy­szobás, kertes csa­ládi házat, házrészt vennék. Ajánlato­kat: 044191. számra a hirdetőbe kérek. ________________(044191) Ka-posszerdaheiy (7476) , Kossuth U. 5. számú családi ház sürgősen, eladó. Ér­deklődni; délután 5 órától, vasárnap egész nap. (044204) 300 ezer Ft kész­pénzért vennék nya­ral át Fonyodon, esetleg Hévízen vagy ZalakaroKon. Venuttd Lajosaié, Fo­nyód, József Attila U. 47 (8640) (3133) Taszári szőlőhe­gyen 1600 négyszög­öl szőlőtelepítésre és méh észteed ésre kiválóan alkalmas szántóterület, köz­vetlen a kövesét mellett eladó, eset­leg megosztva is. Érdeklődni : minden­nap 18 óra után. Fo­nó, Petőfi u. 22. (7271) __________(044368) K aposváron a bel­városban eladó két­szobás, összkomfor­tos, gázos házrész IKK) négyszögöles kerttel és egyszobás komfortos lakrész, beköltözhetően Ber­zsenyi u. 47. (044161) Siófoktól 10 km-re Somban 500 n-öl, családi ház építésére alkalmas telek meg­egyezés szerint sür­gősen eladó. Érdek­lődni : Husztiné, Som, Petőfi u. 33. Telefon : Siófok, 10- 969.____________(176830) írj, nagyméretű, OTP-kőlcsöJéös csa­ládi ház, nagy kert­tel, eladó. Kapos­vár, Eger u 34. (044221) ^*2*2*&3 -sec.* rç. körrisvaettwp. e« tag» kan«t*+rt ar» negs^’óflBi telepí­tett kertbe*, eáadó. Kai^osvár. Kodály 2. u. I as. atett, Érdeklődni;: tetefecm.; 14-5H7 vagy 12-260. ezárorm. Szjemély-e- ©en: Ady u. 36. vagy Széchenyi 1iér 1. Ud- verhelyi. (044218) Siófokon ósszlíom- fortos, gázfűtéses családi h-áz 330 n- ölön eladó. Érdek­lő clni : »Kész pénz.-“ jeligére a siófoki hirdetőbe. (176307) 400 n-öl szőlő kis épülettel a Beseda- töíioz közel. eladó. Sabjár> Lajos, Ka­posvár, Toponári u. 136.______________(13164 V e n nék Kapos­váron kétszobás, összkomfortos, hér­ics családi házat. Leveleket ármeg­jelöléssel kérem, «Tavasz«* jeligére, 944227- eaantra a hirdetőbe, (Ó44227) Kcitcis ca&Ládi há- zat vennék Kapos­vár. 500 000 Ft kész­pénz -4- OTP-köl- eööTi-átvállEC.áesa], Ajánlatokat - 0445ÖH. számra a hirdetőbe kenek. (04423*) Kaposvárom, a BanJ&ó. Pista n. 36. ez. a ) afcti, kétszobá s családi ház azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: na­ponta 16 órától, Lo­sonc köz 2.. föki- sziíH 5. G ás pár né. (044330 Eladó Bartafl gép­kocsi. Barcs, Béke U. 34. (638S0) S 100-as Skoda karamboloti, eladó. Kaposvár, Komárom u, 25 fezt. 1. (044*12) 5koda 106-ös el­adó. Kaposújlak, Dózsa n. 3. (1327) CX-es Wartburg Limusine friss mű­szaki vizsgával el­adó. Szabadi, Petőfi U. 44. (044243) LAKÁS Elcserélné m TCjor* poevár Észak-Nyu­gati városrészben lévő másfél szobás, gázos szövetkezeti laikusomat, ket_ es félszobásra. Aján­latokat: 17 óra után a Iá-364-es telefon­ra kérem. (04426-5) Fonyódon társas­házban, 76 ni2-es háiromszobas lakás garázzsal, készpénz 4- OTP-átvállalás- saL májusi beköl­tözéssel eladó, Ér- d eklodm ; Csonka, Fonyód, Rózsadomb U. 9. (53838) Elcserélném saora­bathelyi, lakótelepi, egy szoba ebédlős, gázfűtéses, szövet­kezeti lakásomat családi házra. Hirth Elemér, 9700 Szom­bathely, Szűrcsapó U. 22. (38376) Eladó gázos, lif­tes társasház pincé­vel, 250 000 Ft kp + 50 000 Ft OTP-kÖi- osöniátvállaiássaL Kaposvár, Máj-us 1. u 80. I. lph., TV. em. 2. (044188) Elcserélném miás- félszobás. komfor­tos tanácsi bérlaká­somat • nagyobbha. Kaposvár, 4«-as if­júság u. L-3 sz. L lph., IV. em. 1 aj­tó. (044190) £Jsä2g>6£S2­tS6rfl6F •Brf + Juj I- II l Sí ,ÁAm .int- - ­»3EÜU MHMjJUUllCl ln<cARt wn»A. A-^ru latoiMh: •«fergősv­Jebgérr, »44(234. száma» m MBdetőlK? kerék. _________(044234) H árom mwrr négy- Rzohápt tánsasbáz építésébe belepnek. Ajánlatok»*; »Nagy- lakás-K jehgéfrc, 044236. tfwoáÉmra a hrr- deLóbe kérek. Kaposvári, három Lakóhelyisége«, kertes, garáasos, szei'szá mkanirás, etázsfütéses. öríSk- lakást elcserél nente hasonló családi ház­ra. Keszthely re Siófokra, .Kürtire, m egegyezésseL Ajánlató Icai : •Cen­ter- jeligére, «M4258. számra a hirdetőbe kerek. _________«M4C») G a rzonlakáaom at esaládi házra cse­rélném megegye­zéssel . Ajánlatokat : «•ffiAl. mámra a hir­detőbe kérek. _______________<044?<m M ásfél azobá« ▼agy kéteDObás szö- vetlcezefci Lakást vennék készpénz -t cyrp-átvállalással. Ajánlatokat : 044238. számra a hirdetőbe kérek. (044232) ÁLLÁS Több éve« gyakor­lattal állást változ­tatnék Kaposváron. A.j-anliLtokat : '»Tlt­Uárnó- jeligére, 044380. tójnu*a A hjj.detőbe kérek. (044380) EGYÉB ElönevéH nsir'ke (fc+Kir. kenderma­gom, vörös) kapha­tó es eló jegyeztet­hető. Zöld János, BaLut)onfenyves. SzL vórvány u. 20. ____________rupft) E ladó egy igasió. Balatoniéi Le, Arany J >l 95 (176882) 17 db választási malac eladó. Tö- röeske. Fenyves u. 7. (1316) Napos és előnevelt Hampshire (vörös) csirke kuphabó és €ilő jegyezhető. Ko­vács Kálmánmé, 7258 Baté. November 7. U__44:_________(044Q07) T erméskő eiedó. ÉídeJcLődyú : Ka­posvár, Keítít-lívanfa PL 30. (BS. flP»4Q0Ö) « jeg­esebb míeátebói ▼é-' tfikWSL áteyWkk rpjánáfc. Ne mulassza H magibeisánterh. HfítoAca, fwombftton nyitva, Síórfoflc, MííT- trrok útja 5. Kerj- moKi mellett. Tele- &»: J8-897 (176887) Keresnék gyer- mekö&erető, magá­nyos nénit család­tagnak. Ajánlato­kat : 044177. szám ra a hirdetőbe kérek. (044177) Nyolc hónapos, vemhes tfcewő eladó. Frey Jánooné, 7651 Lábod, Kossuth L. *< :*í. ___________(04418X1 A u ló hűtő javítás. »ó:#o Boglárlelle, Rá­kóczi u. 210. Tele- fon: 16-57. (044034) Menyasszonyi, ko- 4U-.0 rúsláiv/ruhak köloslinzésre, kellé­kek eladása nagy választékban. Fo­nyód. Ady Endi-e u. 21. Üzlet. (33853) Vendéglátóegység vezetését vállalom, 10 fős személyzetet biztosítanék. Meleg­konyhás el őn y ben. Level eket : ^Tavasz* jeligére A siófoki hirdetőbe. _____(176898) K oszorúkötdk fi­gyelem! Művirág, alap levél, díszievél kapható. Zalaeger­szeg, Ságvári u. 22. Parragi Sándomé. ____(9791) Ü jszerfl éllapothan lévő szögletes Hajdú centrifuga eladó, Se- rák. Kaposvár, Tóth Lajos koz 2, (0445S44) Nyolcvannégy éves édesapanJc gondozá­sára lakással ren­delkező személyt keresimk magas té- / ritéssei, Nagyatád, vagy Kaposvár élőn yben. Aj ánlato- kal : 044339 szám ra a hirdetőbe, vagy a kaposvári 12-627-es telefon.________(044230) Egy százhetven kg­os sertés eladó. Ka- posmérő, Kossuth L. U. 73 (044235) A Kaposvári Taní­tóképző Főiskola Művészeti Nevelési Tanszéke alak raj­zoláshoz és portré- raj »oláshoz model­leket keres. A mun­ka a délelőtti órák­ban van. Fizetés óradíj alapján, al­kalmanként. Érdek­lődni a főiskola gondnokánál a gaz­hivatalban. (044187) se hegsé sacr-- Kaiweto, %, 8. HÁZASSÁG Kér«« hölgyeket, adok a Somogyi Nép-lap há­zasság rovatában 044140. és 84« 46. WL alatt hi7de€^ek, hogy nevük és címük megadásával szíves- k ed j enjek szem é­lyükről részleteseb­ben — házasság cél­jából — 'vöröklailcá- som van« jeligére a kiadóba írni. (1333) BŰTOR Kétszemélyes Sa^i gyermek bú tor, Ca- lex hűtőszekrény, eladó. Kaposvár, Beloiannáse u. 11— 13., DT. em 2S. (844137) Gyermekbútnr két heverös eladó. Ka­posvár, ls^iredi u. 11. I. em. 1. délelőtt, tő­től délután 5 óráig. _________________(132J) J ó állapotban levő sötét hálószobabú­tor és egy alig hasz­nált padlókefélőgép eladó. Kaposvár, Vasvari Pál u. 14. ÜM4229) Eladó egy fénye­zett kombinált szek­rény, egy kézi ko­csi. Kaposvár, Baj- <^y-ZÄn«zky u. 33. _________________(1334) M odern konyha­szekrény, Bo d a pest rácü.ó eLacíó. Kapos­vár, Damjanich u. 24'A. Tóth. rf339) ALBÉRLET Bútorozott albér­leti szoba fürdőszo­ba-használattal *két személy részére ki­adó Cím : Édelényi Károly, Kaposvár, Április 4, «s 29. sz. 1 em. (0442:») Albérleti szoba fü rd őszoba-haszn á- lattal, egy diákleány részére február 1-tŐl lciadó. Kaposvár, Tóth Lajos u. 13. sz. III. em. 4. ajtó. (044233) GÉPES SZERSZÁM Bádogos élhajlttó gépet vennék ár­megjelöléssel. Ér­deklődni: Fonyód, Fő utca. (Könyves­bolt) (53861') MŰSOR Csiky Gergehf SHtehá* » 6mm kor : KABARÉ. Uray-beriet. Kaporrár, Vörös CsiMag d«. *, 5 és este 7 órakor. HAJR (14). Szabad Ifjúság du, 4 órakor: ORVOSSÁG A I'TILÉLEM ÉLLEN, du. 6 és este 8 órakor : ŐSZI SZO­NÁTA (14). Latinca filmszín­ház du. fél 6 órakor: A DZSUNGEL KÖNYVÉ. Siófok du. 5 órakor: AHOVÁ LÉ­PEK, OTT F G NEM TEREM (14). este 7 órakor: HOGYAN FELEJTSÜK EL ÉLETÜNK LEGNAGYOBB SZERELMET . . ? (14) Marcali: BIZALOM CH). Barcs este 7 órakor: A VAS- ALARCOS FÉRFI. TELEVÍZIÓ Budapest 1, 1.16: Műsorismertetés. 9,1« : 1T- borna. 9.^9: Iskolatévé. Ifl.20 : Nyi­tott boríték. 10.50 : Reklám. 10.55 : Forró hegyek. 12.25—12.56: Já­ték a betűkkel. 14.58: Műsoris­mertetés. 34.3Ö: Gyémántok. 16.25: Hangoskodó. 15.56: Ked­vünkre. 16.30: Hírek 16.35: Fő­zőcske — de okosan, 17.00: Reklám. 17. Oö- »Pedig földren­gésnek kellett volna lennie . . Riportfilm. 17.34): Századunk lí­rája. 18.16: »Játszani is en­gedd .. .«< 16.45: Reklám. 18.56: Egymillió lantos hangjegy. 16.16: Tv-torn a. 10,15: Esti me­se 19.30: Tv-hirado. 20.06: Vers — minden lőnek- 26.95: San Francisco utcáin. 26.3ö: Halló Helsinki! Halló, Budapest ! 2145 : Sepity ko-sorozat. Te és én. Szovjet film. 23.15. Ty-hiradó, 3. Budapest 3. (6. nij : Mű sorisme rtefcési. . 95 : 7 ’atabány a i P» ánv-ász—D ukla Praha frâ*fl kézilabda BEK- mérkőzés. 18.16: Praga első át­építésé 18.36: ítélet előtt. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Piroska és a farkas. 20.05: Sikátor. Magyar film. .21.25: rr\'-híradó. 2. 21.26— kb. 2(2.45: »Európa 12^. Nemzet­közi asztali tenisz-verseny. Jugoszláv tv 14.16: Hét tv'-nap 14.95: Orsii. Gyermekelőadás. 15,56. Kézi­labda 18.30: Rajzfilm. 18.45: Radoje Domanovie elbeszélése. 19.16 : Rajzfilm. 10.27: Ma este bemutatjuk . . . 20.00 : Szerelem a fűben. Francia film. 22.90: Szombat este . .. Osztrák tv 16.40: Nagyon tetszel nekem. T7.00: Rajzóra kicsinyeknek. 17.56: Jó éjszakát, gyerekek! 18.60: Kelszer hét. 19.00: Oszt­rák képek. 19.50. Sporthírek. 20.16: Nemzetközi kvízműsor. 22.05: Sporthírek. 22.25: Zene, enek és kabaré. 23.10: Hírek. KOSSUTH RADIO *•25—’7 Jő reggelt ! 8.90: Hi­rcík, időjárás, 8.95: Müsorisimer- tefces. 8.20: A mai nap kuitu- • rálií; programjából. 8.30: Lá­nyok, asszonyok. 8.55: Tipegő 9.30: Amikor én még . . . ÍO.OO: Hírek, időjárás: 16.95 Balzac és a muzsika. 16.50; Gáspár one LL-0 ; Középkori kalandoz á;r: :. 12.06: Déli krónika. 12.26: Zenei an y atnyel vünk. 12.36: Magyar .) szólva ... 12.46: Tömegdaíok 1-8,06 Mmdenki «aórakoz.ík. 14.00: Kihaló mesterségek. 14.16: Telj népszokások: daléiból, tán emu­asikájából. 14.36: Mérlegei, az állami gazdaságok. 15.66. Hírek időjárás. 15.05: Új zenei újság. 16.56: Reklámparádé. L6.D0: ló3 óra. 17.30: A zeneirodalom rc- mekmüveibőL 18.14; Hol volt, hol nem volt... 18.24: Máj k öny va j ánLatun k. 18.27: H a II g. t ­tóink figyelmébe! 18.30: Hírek időjárás. 18.40: Sporthü^Jv. 13.45: Radlószinház. Az ül. 19.55: A rádió dalszínháza. A v/c öz­vegy. 92.00: Hírek. időjárás. 22.10 • Sporthírek. 22.13 : Látog - táö a párizsi rádió zenei együt­teseinél . 23.06 : D óz sa Győr-:'. 24.op : Hírek, időjárás. 8.10: M> íodiakoktél. 1.5«: Himnusz. 'MM : Műsorzárás e.s pontos időjelzés. "ETOF! RADIO 4.26—-7.50: A Petőfi rá did ver­geh. zenés műsora. 3.60: Hírek; 8.05: Nóták 9.06: indulok, tán­cok fúvószenekarra. 9.25: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 9.40; Szabad szombat — a Béke: csa­ládnál. 11.46: Fiataloknak! 17.36 : Hírek. 12.33 • Jó ebédhez azol a nóta. 13.30: Éneklő ifjúság. 13.45: Időjárás- és vízállás jelent es. 14.06 : Harminc perc rock. 14.30 ; Hírek. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.46 : A «strici visszatér 3*5.66: Abrahám Pál—Havmath Imre operettjeiből. 16.2« : Ágacska. 16.28: Hallgatóink figyelmébe! 16.3«: Hírek 16.33: Pophullam. 17.30: Magyar remekírók. 13.Cö: Közkívánatra! 19.45: Magnósoi:, figyelem! 26.30: Hírek. 20.33 ; Sporthírek. 26.38: Hogyan élhe­tünk száz évig? 21.16: Az Állam j N ép i Egy üttes f elv ételei bői, 22flK> Könnyűzene Beltár György szellemén jelből. 2C.ÎW; Dzsessz- felvétel ékből. ««. (M> : Hirek. 2J.10: Sláger múzeum. 34.96: Hí­rek- 0.10 : Magyar és tde^en nyelvű vízjelzőszolgalaU 3. MŰSOR 7.38: A miskolci stúdió rzlovak nyelvű műsora. 8.68: Hírek. R.05 : Műsorismertetés. *.<>3; Fiataloknak — kortars zenéről. 8.38: Zenekari muzsika. 10.18: A Platters énekegyüttes ec James Last zenekaránaJc _ lemezeiből. 11.WV: Hírek 11.05: Kamarazene. 12.1«: Manon. 13.00: Hírek. 13.05: Műsonsmertetés. 13.07 : Szimfo­nikus zene. 14.19: Beszélj a fa­terodról! 15.00. Huszonöt perc beat. 15.25: Délutáni hangver­seny. i«.50: Levél egy kibújdo- sott barátom után. 16.33: We­bern életműve 17.33: özeket Láttam. 17.40: Slágerlista. 18.15: Zenekari muzsika. 19.35: A King’s Singers együttes hang­versenye. 21.30: Hangszerszólók. 212.06: Jenufa 22.42: Napjaink zenéje. 23.30—23.39: Hírek, idő- jáTás. PÉCSI RADIO 8.66. Jó munkát, jó pihenést 1 8.30: Nemet nyelvű műsor. 9.00—10.30: Magyar nyelvű prog­ram Hívja a 10-421-et! Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy 198#. febraár 1-töl üzletünk az alábbiak szerint tart nyitva: Hétfő 9-től 1# óráig, Kedd 9-től 17.3# óráig, Szerda 9-től 16 óráig, Csütörtök 9-től 17.30 óráig, Péntek 9-től 16 óráig, Szombat 8-tól 12.3# óráig. AUTÔKKR 945. 9Z. fiók, Kaposvár, Berzsenyi u. 10. (42613) Mezőgazdasági kistermelők, sertéstenyésztők! A sertéstenyésztéssel foglaikozé mezőgazdasási kistennelők ebben az évben i? előnyös feltételekkel, A Somogy megyei Élelmiszer, Háztartási, Vegyi áru Kiskereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet az 1980. evben, a nyári idényben üzemelő egy- és több személyes, Siófok és Alsóbélatelep között levő szabadkasszás kiskereskedelmi boltvezetői munkakör betöltésére. A pályázatra meghirdetett egysegek száma : 16 A nyit. va tartások idejéről, az üzletek forgalmáról és létszámáról a Somogy megyei Élelmiszer, Háztartási, Vegyi áru Kiskereskedelmi Vállalat, Kaposvár, Május 1. u. 57. sz. alatti központjának munkaügyi osztályán lehet érdeklődni. A pályázatot Írásban, az önéletrajz mellékelésével és munkahely megjelölésével IPSO, február 23-ig kérjük a vállalat munkaügyi osztályára megküldeni. Erkölcsi es működén bizonyítvány szükséges. vásárolhatnak nagy tenyészértékű vemhes kocasüidőkei ■ az Allatfforgalmi és Húsipari Vállalatoktól A kocasüldök a legjobb nagyüzemi tenyészetekből és a kistermelői tartási kö­rülményeket jól bíró fajtákból származnak. A tenyészállatok vételára 5900 Ét. A vételarat as átvételtől számított másfél éven belül lehet kiegyenlíteni. Kér­jük, hogy vásárlási szándékukról értesítsék az Allatforgalmi és Húsipari Válla latok járási kirendeltségeit. V tLATFORG ALMl ÊS HŐSI P A KI TRÖSZT (90012) (4260-21

Next

/
Oldalképek
Tartalom