Somogyi Néplap, 1980. február (36. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI Ara: 1,20 Ft SQMOGïT6""’ AZ MSZMP SOMOGY MEGY El B 1 Z.OTTS ÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam, 26. szám 1980. február 1., péntek SIKERES ÉVKEZDET Több szén, kelendő gépek, jobb minőségű vegyi áru Kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben Nagy hőerőművet létesítenek világszerte — a villamos energia termelésének növelésére. Ezzel azonban még nem oldódik meg a csúcsenergia-igények fedezése; itt legin­kább a szivattyús tározás vízi erőmüvek — hidroakkumulá- ciós erőmüvek — váltak be, mivel rövid idő alatt indíthatók, s az üzemköltségük Is kisebb, mint a gázturbinás, dízeles vagy más "rásegítő« erőmüveké. Ez a — képen látható — ha­talmas méretű alkatrész egy 104 MW-os generátort forgató Francis-turbina rolója lesz majd, reverzílható kivitelben. Négy ilyen egységet helyeznek el abban a hidroakkumulációs erőműben, amelyet a csehszlovákiai Jihlava folyó völgyében, Dalesice falucska közelében most építenek. Marcali fejlesztéséért Társadalmi munkák több mint 116 ezer négyzetméteren A szakismeret hónapja Huszonhárom eve minden február a mezőgazdasági könyv, a szakirodalom, a szaktudás ünnepi hónapja. Hagyomány, hogy e hónap első napján hazánk valame­lyik történelmi nevezetességű helyén ünnepélyesen meg­nyitják az országos rendez­vénysorozatot. Ma ez a ha­gyomány bizonyos értelemben módosul: nem valamelyik pa­tinás településünk, hanem járó nagyüzeme a Mezőföldi Állami Gazdasági Kombinát mezőgazdaságunk egyik élen- ad otthont az ünnepi megnyi­tónak. Ez a változás jelképnek is tekinthető. Kifejezi a tudo­mány és a gyakorlat szoros kapcsolatát, illetve azt, hogy talán minden eddiginél na­gyobb szükség van napjaink­ban ennek a kapcsolatnak az erősítésére, még közvetleneb­bé tételére. A megváltozott közgazdasági környezethez való alkalmazkodás, az adott­ságokhoz harmonikusabban illő termékszerkezet kialakí­tása, az exportképesség foko­zása, az értelmesen takaré­kos, jövedelmező gazdálko­dás szervezése hatványozot­tan igényli a tudást, a leg­újabb ismereteket. Ez áll az egyik oldalon. A másikon pe­dig az, hogy ebben a helyzet­ben a tudomány művelőinek is fokozott szüksége van a gyakorlat visszajelzésére. Egy kicsit eikoptatottnak hat az a megállapítás, hogy a szakkönyv és mindennapi ki­egészítője, a szakfolyóirat nélkülözhetetlen termelőesz­köz. Ha igaz volt tegnap, még inkább igaz ma — holnap pedig létszükségletté válik. A ma szerzett tudás holnapra elavul. Egy statisztikai adat szerint » világon évente négyezer tudományos ered­mény jelenik meg a gyakor­latban. Nem mindegy — és korunkban különösen döntő —, hogy egy új ismeret, egy értékes szellemi -terra ék­íti ennyi idő alatt válik gya­korlattá. Hozzávetőleges becs. lés szerint nálunk még elég hosszú időt — 2—IS évet Igé­nyei ez. A szakirodalom ünnepi hó­napjára — mint mindig — a kiadók most is az értékes is­meretek gazdag csokrát nyújtják az olvasóknak. A Mezőgazdasági, az Akadémia, a Kossuth, a Közgazdasági és Jógi, a Medicina és a Műsza­ki Kiadó mintegy félmillió példányban negyvennégy új szakkönyvvel ajándékozza meg az érdeklődőket. Ne­künk, somogyi embereknek külön öröm, hogy a szerzők sorában két -hazai- névvel is tájékozhatunk : most jelent meg dr. Guba Sándornak, a főiskola főigazgatójának mű­ve a Szarvasmarha-tenyész­tők kézikönyve és dr. Dohy Jánosnak, a főiskola főigaz­gató-helyettesének az Állatte­nyésztési genetika című szak­könyve. A mai megnyitót követően a szakirodalmat népszerűsí­tő, a friss szakismereteket terjesztő rendezvénysorozat kezdődik szerte az országban. Író—olvasó-találkozókon, könyvkiállitásokon és vásá­rokon igyekeznek fölkelteni az érdeklődést, terjesztik az eredményes munkához nél­külözhetetlen szakismeretet. És ha ez sikerül, már csak egy lépés kell ahhoz, hogy a könyvhónap n«é egy. hanem tizenkét hónapig tartson. A »zeiietn eredménye így válik igazán termelőerővé. Már az esztendő első hó­napjában figyelemre méltó sikereket értek el azok a vál­lalatok, ahol kellőképpen fel­készültek a szigorúbb köve­telmények teljesítésére. A Mátraaljai Szénbányák Thorez - bán y a ü Bemébe n kima­gasló rekorderedménnyel zár­ták az év első hónapját: ja­nuárban kereken 700 ezer tonna szenet hoztak felszínre, 60 ezer tonnával többet az előírt programnál, s így ki­elégíthették a Gagarin Hőerő­mű megnövekedett igényét. Az erőműnek különösen, a ja­nuári csúcsidőszakban volt nagy szüksége a több szénre, s mivel ezt megkapta, min­den korábbi havi teljesítmé­nyét túlszárnyalva 408 millió kilowattóra villamosenergiát szolgáltatott az országos há­lózatnak. Megnövekedett kapacitással kezdte az új évet hazánk leg­nagyobb timföldgyára Ajkán: Hasznos, jó kezdeményezés folytatásának a helyszíne ma is Gödöllő. A korábbi évek szokásaihoz híven a mező- gazdasági kutatásban érde­kelt tudományos intézetek munkatársai, termelőüze­mek, gépgyárak, gépjavító üzemek és a gépkereskede­lem szakemberei találkoztak itt tegnap — hogy eszmecse­rét folytassanak a múlt év műszaki kutatásainak ered­ményeiről, a gyakorlati hasz­nosítás tapasztalatiról és a gondokról. Ez adhat hasz­Hárommillió 380 ezer forint nyereséget ért el tavaly a Somogy megyei Kertészeti és Parképítő Vállalat: 5,8 száza­lékkal többet az előző évinél A vállalat két profilja a parképítés és a virágértékesí­tés. Somogybán a parképítési igények az országos szint fölé nőttek; közrejátszott ebben a balatoni „gyorsprogram” vég­rehajtása, a lakótelepi zöldte­rületek kialakítása (Kaposvá­ron a Béke—füredi-lakótele­pet és a tejüzem környékét parkosították, Zamárdiban a kempinget, illetve az Arany­partot és Füreden a szívkór­ház környékét). A virágérté­kesítésnek mintegy a kétsze­resét teszi ki a parképítés termelési értéke: 20 millió 129 ezer forint volt 79-ben. A parképítési tevékenység 43,2 százalékai nőtt az előző évi­hez képest, a saját termeszté­sű és vásárolt virágok érté­kesítése 8,5 százalékkal. Tavaly állították föl és már üzemel Siófokon az új no-' vényház, amelyben csak szeg­fűt nevelnek. E növényház hárommillió forint költséggel épült; kétmilliót használt föl a vállalat saját . fejlesztési alapjából, s a megyei tanács a> aciou egymilliói. A iseüaiái az üzembővítés újabb szaka­szával készültek el, amelynek segítségével az idén 16 ezer tonnával növelhetik a terme­lést. A szabad telepítésű gyár­ban a rendkívül hideg idő el­lenére januárban a tervezett­nél 7 százalékkal több timföl­det állítottak elő. A növekvő termeléssel párhuzamosan nagyszabású üzemi kísérlete­ket kezdtek a költségek csök­kentését szolgáló új módsze­rek alkalmazására. Egyebek között eljárást dolgoztak ki marónátroniúg felhasználásá­nak csökkentésére, mert en­nek a világpiaci ára rövid idő alatt csaknem megkétszere­ződött. Az Egyesült Izzó pécsi So- piana Gépgyárában azt tart­ják a legfontosabb eredmény­nek, hogy januárban az éves feladatok időarányos részét teljesítették, vagyis hosszú idő óta először az év egyenletes munkával indult. Ez elsősor­nos javaslatokat, a célrave­zető további kutatómunká­hoz. Az előadásokon, a szekció ülésekén, a konzultációkon a mezőgazdasági műszaki élet rendkívül széles skálájával foglalkoznak a résztvevőik. Az egyik fő téma a takar­mánytermesztés műszaki fej­lesztése, de hasonló fontossá­gú a növényvédelmi, a, per­metezéstechnikai munkák gyakorlati problémainak megvitatása. termelése a kiskerti terme­lőikkel együtt is csak 50 szá­zalékát -fedezi az igényeknek a hiányt vásárlásból pótolják Az új növényház segítségével ez az arány 80—20 százalék­ra tolódik el, a saját termelés javára; a teljes kapacitással üzemelő növényháztól 400 ezer szál szegfűt várnak éven­te. A vállalat tovább „szako­sodik” — kevesebb virágfaj­ban úgy volt lehetséges, hogy az egész évre tervezett 300 millió forint értékű vákuum technikai berendezéseiket, festékcsomagoló gépeiket, tu­busgyártó gépsoraikat már teljes egészében lekötötték a hazai és külföldi vevők, így a munkát szinte ideális körül­mények között szervezhették meg. A Tiszai Vegy lkom bánat csökkenő létszámmal teljesí­tette januári feladatait, bele­értve kooperációs kötelezett­ségeit is, amelyek alapján je­lentős mennyiségű etilént szállítottak a Borsodi Vegyi Kombinátba és a szovjetunió­beli Kalusba. Bevált az új ösztönzési rendszer. A minőségi . és mennyiségi teljesítmények alapján ugyanis a prémiumok' elérhetik a fizetés 30 száza­lékát, a műanyaggyártásban pedig, ahol az egyéni teljesít­ményeknek különösen nagy a jelentősége, a fizetés 60 szá­zalékát. A Győri Közúti Építő Vál­lalat tegnapi munkásgyűlésén arról tájékoztatták a dolgozó­kat a vállalat vezetői, hogy 100 millió forint értékű gép­parkjukat sikeresen felkészí­tették a kora tavasszal kezdő­dő útépítési munkákra. Vál­lalkozásaik közé tartozik az M 1-es út Mosonmagyaróvár és' az országhatár közötti sza­kasz burkolatának megerősí­tése, a gabcsikovo—nagyma­rosi vízlépcsőrendszer felvo­nulási útjainak megépítése, Tata-bánya térségében az M 1-es autópálya alatti aluljáró, a Pápa—Sárvár útvonalon pe­dig a Marcal folyom átvezető híd építésé. tát hatékonyabb«« lehet te, meszteni —, ugyanakkor fi nyelembe veszik a fogyasztón gényét is. Az új növényház beruházá­sán kívül félmilliót költöttek tavaly gépekre, szállítóberen­dezésekre: újabb két parképí­tő brigád munkába szállítását oldották meg mikrobuszok vásárlásával. Bővült az üzlet- hálózat is; virágüzlet nyílt Nagyatádon és a siófoki vá­sárcsarnokban. A Xll. kongresszus tisz­teletére és hazánk felszaba­dulásának 35. évfordulójá­nak méltó megünneplésére a Hazafias Népfront Marcali Városi Bizottságának elnök­sége és a városi tanács vég­rehajtó bizottsága felhívás­ban javasolta a város lakos­ságának és szervezeteinek a városfejlesztési társadalmi munkák fokozását, illetve ki­szélesítem át újabb területekre. Tegnap ülést tartott a Mar­cali Városi Tanács, és a vb pénzügyi osztályának veze­tője az idei költségvetési tervvel együtt a testület elé terjesztette az ez évi társa­dalmi munkák megvalósítá­sát elősegítő intézkedési ter­vet is. Marcali város taná­csa megvitatta, és elfogadta a tervezetet. Az intézkedési terv- a te­lepülésfejlesztést célzó tár­sadalmi munkák városi szin­tű szervezésért, koordiná­lásáért a városi tanács vég­rehajtó bizottságát teszi fe­lelőssé, a végrehajtásban azonban számolnak a párt- szervezetek, a KlSZ-szerve- zetek és a népfront haté­kony támpgatásával is. A ta­nács tervgazdasági, műszaki és kommunális bizottsága ülésein rendszeresen tájé­kozódik a társadalmi mun­kákról. értékeli az egész év­re szóló intézkedési terv időarányos teljesítését; a vb évente négy alkalommal ösz- szegezi a tapasztalatokat, meghatározza a végrehajtást elősegítő tennivalókat: Az idén a kommunális, fenntartási feladatok telje­sítésében főként az ifjúság- ezen belül a diákok szerve' zett társadalmi m.unkájára számítanak, az 1978-ban in­i'-'" f> cirkokra von védnökségi mozgalom to-, vábbfejlesztése keretében A tervek szerint meg e banán­ban megkötik a megállapo­dást valamennyi érintett in­tézménnyel. Ennek megfelelően pél­dául a Mikszáth Kálmán ut­cai általános iskola a Csi­bészke játszótéren, a Lady János gimnázium a Béke parkban, a szakmunkáskép­ző iskola a Berzsenyi park­ban, a Noszlopy Gáspár Ál­talános Iskola pedig a Fel- szabadulás parkban összesen 60 230 négyzetméternek lesz a »gazdája«: diákok a négy iskolából ezen a területen dolgoznak társadalmi mun­kában. Megállapodást köt­nek a városi KSZ-bizottság­gal az Ifjúsági parkban adó­dó tennivalók társadalmi el­látására. Felhívással fordul­nak a település lakosságához is, hogy vegyenek részt a közterületi zöldfelületek fenntartásában, gondozásá­ban; tisztítsák a csapadékvi­zet elvezető árkokat, kaszál­ják az árokpartokat. Társadalmi munkában ké­szül a Berzsenyi grund ter­ve, s így végzik majd az építést is. ősszel és tavasszal tisztasági napot szerveznek a városban; az elmúlt évek­hez hasonlóan az idén is gondoskodnak a kül- és bel­területi utak folyamatos kar­bantartásáról. ■ Felülvizsgál­ják és szükség szerint ki­egészítik á megáll apodáso- kat, amelyeket a gyermekin­tézmények patroi^álására in­dított mozgalom keretében kötöttek. Sportlétesítmé­nyek épünlek. a Mikszáth utcai óvodának játszótér ké­szül, közlekedési tanpálya a gyermekeknek. Kiragadott példák ezek a társadalmi ' 'isaefogás főbb céljai közül, szólhatnánk a kevésbé »lát­ván vos« mindennapos fel­adatokról is. Valamennyi Marcali fejlődését szolgálj®, Műszaki tudományos napok Uj növényház Siófokon Fák, virágok — forintok

Next

/
Oldalképek
Tartalom