Somogyi Néplap, 1980. február (36. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

Haderőcsökkentési tárgyalások Szabó Zoltán, az MTI tudőr sitója jelenti: Tegnap a bécsi Burg Re­ttenten termében dr. Jan Chandoga csehszlovák kül- döttségvezetö-helyettes elnök­letével megnyílt a közép­európai fegyveres erők es fegyverzet kölcsönös csökken­téséről folyó tárgyalássorozat 20. ülésszaka. A sorrendben 214. plenáris ülésen előbb dr. Eckmard Molitor nagykövet, a luxemburgi, majd pedig Tadeusz Strulak nagykövet, Robbanás* veszély A rhodesiai helyzet a té­mája az ENSZ Biztonsági Tanacsa ülésének. À testület összehívását az Afrikai Egy­ségszervezet kérte azzal az indokkal, hogy Nagy-Britan- náa súlyosan megsérti az or­szágról decemberben London­ban kötött négyoldalú meg­állapodást. Mint ismeretes, ez az egyezmény arra hiva­tott,- hogy egy átmeneti idő­szak közbeiktatásával bizto­sítsa a hatalom átadását a fehértelepes Smith-rendszer kezéből a fekete többségnek. Az egyezmény aláírói kö­zött szerepel a fegyveres fel­szabadító harcot folytató Zimbabwe Hazafias Front, a fehértelepesek képviselője, a vele együttműködő Muzore- wa-kormányzat, valamint a volt gyarmattartó, Nagy- Britannia. A megállapodás értelmé­ben tűzszünetet rendeltek el, s az újonnan kinevezett brit kormányzónak, lord Soamesnak kellene gondos­kodnia a megfelelő politikai körülményekről a valóban szabad választások megtar­tásához. A londoni megál­lapodás egyik fontos rendel­kezése szerint ki kellene vonni Rhodesiából az ott ál­lomásozó dél-afrikai csapa­tokat, mintegy hatezer em­bert. Az utóbbi hetek ese­ményei azonban arról győz­ték meg a zimbabwei ha­zafiakat és az A ESZ tagor­szágait, hogy a brit gyarma­ti kormányzat mindent meg­tesz a * fajgyűlölő Smith— Muzorewa kormányzat, fenn­tartásáért. A dél-afrikai csa­patokat nem vonlak ki, lord Soames részrehajló intézke­dései pedig a hazafiakat sújtják. Nem hajtották vég­re egyebek között a londoni megállapodásnak ama ren­delkezését, amely valameny- nyi politikai fogoly szaba­don bocsátását és a szánt - űzöltek hazatérését írja elő. A BT-vita afrikai kezde­ményezői tehát a londoni egyezménynek durva meg­sértését akarják számonkér- ni Nagy-Britanniától. Ez utóbbi képviselője a testü­letben visszautasította az afrikai országok előterjesz­tését és felszólította őket, hogy tartózkodjanak min­denfajta »beavatkozástól«, mivel az csak nehezítené az afrikai ország ' függetlensé­gének megadásáról szóló megállapodás teljesítését. Anglia- végső soron vé­tójogával élve megakadá­lyozhatja a határozathoza­talt a BT-ben, de ez esetben — az AESZ eit már jóelőre jelezte — a vita kezdemé­nyezői a kérdést az ENSZ rendkívüli közgyűlése élé viszik. Anglia viszont szeret­né elkerülni, hogy ott a .vádlottak padjára ültessék. A vita élét elveendő lépese­ként értékelendő, hogy a BT-ülésre időzítve lord Soa­mes bejelentette: az országot Del-Afrikával összekötő híd északi oldalán rhodesiai csa­patok vették at a körzet el­lenőrzését a del-airikai csa­patoktól. Ez a részleges ki­vonulás azonban aligha elé­gíti 3d a rhodesiai hazafia­kat, s ezert továbbra is ve­szély fenyegeti a törékeny tűzszünetet. a lengyel küldöttség vezetője mondott beszédet A nyitó ülés után — a agyományok- nak megfelelően — sajtóerte- kezletet tartott mindkét fél képviselője. Strulak nagykövet az újság­írók előtt felolvasott nyilat­kozatában emlékeztetett arra, hogy éppen hét évvel ezelőtt kezdődtek meg az osztrák fő­városban a haderőcsökkentesi tárgyalásokat előkészítő kon­zultációk. Az évforduló meg­ünneplésére kevés, okunk van — mondotta —, mivel az el­telt időszak alatt — sok erő­feszítés ellenére — nem si­került elérni konkrét megál­lapodást ;t kitűzött témakör­ben. Megállapította azt is, hogy a 20. ülésszak kölcsönö­sen bonyolult nemzetközi helyzetben veszi kezdetét, s ez a körülmény a szocialista országok törekvései és szán­dékai ellenére alakult így. A NATO-országok tovább­ra sem hagytak fel a Varsói Szerződés közép-európai had­erői létszámára vonatkozó szélsőségesen túlzó értékelé­seikkel, és a létszámadatok tisztázását a jövőben is a csökkentés első szakaszára vonatkozó megallapodas elő­feltételeként kezelik. Ilyen körülmények között érthető — mondotta nyilat­kozata befejező részében a lengyel küldöttség vezetője —, hogy a szocialista országok aligha reménykedhetnek a tárgyalások gyors eredmé­nyességében. Ennek ellenére a szocialista országok min­dent megtesznek az előreha­ladás érdekében. A haderőcsökkentési tár­gyalások következő plenáris ülését a jövő héten, csütör­tökön tartják Becsben. Egyeztetett ellenséges akció „A sport politikamentes'* A Szovjetunió Olimpiai Bi­zottsága az alabbi nyilatko­zatot tette: „Az Egyesült Államok és néhány nyugati ország reak­ciós körei erőteljes propagan­dakampányt indítottak azzal a céllal, hogy megzavarják a XXII. nyári olimpiai játékok megrendezését Moszkvában. , Teljesen világos, hogy elő­re kitervelt és egyeztetett, el­lenséges akcióról \van szó, amely a népek közötti meg­értés és barátság, a béke és a haladás ellen irányul. Ép­pen azok támadnak a nem­zetközi olimpiai mozgalom alapelveire, akik nemiég még azt hangoztatták, hogy hűek *a sport politikamentes« jel­szóhoz. Jelenlegi akciójukkal zsaroló es hegemonista poli­tikájuk szolgálatába akarják állítani földünk tízmillióinak mozgalmát, amely a játékok­ban testesíti meg a Pierre de Coubertin által lefektetett magasztos elveket. Nem szá­molnák azzal, hogy mindez szétzúzhatja magat az olim­piai mozgalmat A XXII. olimpiai játékok bojkottjának gondolatát vi­lágszerte elítélik. Az olimpiai mozgalom szilárdságáért és egységéért szállt síkra lord Killanin, a Nemzetközi Olim­piai Bizottság elnöke és visz- szau tanította a moszkvai olimpia elleni támadásokat. Az országok többsége olim­piai bizottságainak és a nem­zetközi sportszövetségeknek a vezetői, vezető sportszemélyi­ségek, neves edzők, kimagas­ló sportolók megerősítették, hogy változatlanul szándékuk reszt venni az 1980-as moszk­vai nyári olimpiai játékokon. A Szovjetunió Olimpiai Bi­zottsága, hűen az olimpiai mozgalom eszméihez, elítéli azokat a próbálkozásokat, melyekkel a sportot a politi­kai nyomás eszközeként igye­keznek felhasználni, es fel­hívja a nemzetközi olimpiai bizottságot, valamennyi or­szág olimpiai bizottságát, a sportszövetségeket, az összes jóakaratú embereket, hogy részesítsék határozott válasz­ban a mostani ellenséges kampány szervezőit. A Szovjetunió Olimpiai Bi­zottsága a szovjet sportolók nevében azt a meggyőződését juttatja kifejezésre, hogy semmilyen erőnek sem sike­rül aláásnia a világ olimpiai mozgalmát Eleget téve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határoza­tának, hogy az 1980-as nyári olimpiai játékokat Moszkvá­ban rendezzek meg, a szovjet emberek az olimpiai alapok­mánnyá teljes összhangban készülődnék a játékokra és mindent megtesznek, hogy a moszkvai olimpia a sport ün­nepe legyen, a föld ifjúsága közötti megértés és barátság elmélyítése, a jobb és nyu- godtabb világ megteremtése nevében.” Indiát aggasztja a feszült helyzet Indira Gandhi indiai miniszterelnök fogadta Clark Cliffor- dot, az Egyesült Államok különmegbizottjál. Az indiai kormány tegnap tudomására hozta Clark Cliffordnak, Carter elnök Üj-Delhiben tartózkodó kü- lonmegbízottjának, hogy In­diát nyugtalanítják az Egye­sült Államok hadügyminisz­ter-helyettesének tervezett pakisztáni tárgyalásai az Is- lamahadnak szállítandó fegyverekről, Naraszinha Rao indiai külügyminiszter — hangsúlyozva a Pakisz­tánba irányuló fegyverszál­lítások felújításának veszé­lyességét — felvilágosítást követelt ^z amerikai politi­kustól arról, vajon konkré­tan milyen katonai és gaz­gazdasági segélyt szándéko­zik Washington nyújtani Is­lamabadnak a beígért 400 millió dolláros keretből. Az indiai külügyminiszter kife­jezte aggodalmát amiatt, hogy Washington döntése felboríthatja a térség hadá­szati egyensúlyát. Clark Clifford találkozott Indira Gandhi miniszterel­nökkel. A mintegy másfél­órás megbeszélésen mindkét fél ismertette a Közép-Kele­ten kialakult feszült helyzet­tel kapcsolatos nézeteit. Mint ismeretes, Gandhi asszony megválasztása óta többször hangsúlyozta, hogy Indiát aggasztja a Pakisz­tánba irányuló amerikai fegyverszállítások felújítása. A deportálást irányította Az iszlám kártya Mintegy kétezer francia tűntetett Cologne nyugatnémet vá­rosban, ahol most áll bíróság előtt Kurt Lischka volt náci tiszt. Lischka irányította a francia zsidók deportálását a má­sodik világháborúban. Az imperialista politika újabb kockázatos tervet dol­gozott ki — előállt az „iszlám kártyával” —, írja a Novoje Vremja legutóbbi számában Dmitrij Volszkij. Arról van szó, hogy az imperialista-el­lenes alapokon kialakuló mo­hamedán vallási-politikai mozgalmat megpróbálják szembeállítani a Közel- és Közép-Kelet haladó országai­val és felszabadító mozgal­maival, valamint a Szovjet­unióval — mulat rá a kom­mentár. Washington a moha­medán országok baratjáijak állítja be magat, Moszkvát pedig ellenségüknek tünteti fel. Érzékelhetően megnyilvá- j nuit ez a mesterkedés a pa- J kiszláni fővárosban megtar- j tott iszlám konferencián. Na­pirendjére az amerikaiak su- galmazására felvették az úgynevezett afgán kérdést. Vajon véletlen-e — teszi fel a kérdést Volszkij —, hogy ugyanazok a körök, amelyek ezt sugalmazták, egyidejűleg életre keltették a Perzsa-öböl térségében megvalósítandó katonai-ppliükai tömb gon do­Lehallgatási botrány Angliában Kapui zárva, ablakai befüggönyözve Angliában jó tíz éve nagy­arányú, központosított tele­fonlehallgatás folyik bármi­féle törvényes ellenőrzés nélkül. A lehallgató köz­pont működését leleplező he­tilap. a New Statesman minden parlamenti képvi­selőnek megküldte a lapszá­mát, hogy parlamenti vitát provokáljon a titkos tevé­kenységről. A New Statesman megál­lapította, hogy a lehallgató központ London Chelsea ke- rületében egy laktanyával szemben álló n egyemeletes épületben van. Hivatalos ne­ve a posta gyártmányfejlesz­tő részlégé, de lényegesen különbözik a többi hasonló gyártmány fel jesztő teleptől. Kapui állandóan zárva van­nak. ablakait lefüggönyözve tartják es ej jel nappal fo­lyik benne a munka. A vál­tás a korahajnali órákban történik. Annkcs igazgató­ját, Philip Harrist megkér­dezték, semmit sem volt haj­landó mondani az épület rendeltetéséről. Mas, azóta nyugdíjazott postamérnökök viszont elmondták a New S ta tesma nnek, hogy a hiva­tal korszerű számitógépes berendezései egy időben ezer vonalat képesek lehallgatni. Ebből a rendőrség alig szá­zat vesz igénybe komolyabb bűnügyi nyomozások céljai­ra, a többivel a belbiztonsá­gi szerv, az Ml 5 rendelke­zik és a Scotland Yard kü­lönleges osztaga. A sztrájkban álló szak- szervezetek vezetőinek hiva­tali es otthoni- telefonjait immár rendszeresen lehall­gatják. A rendőrségnek min­den alkalommal engedélyt kell kérnie a belügyminisz­tertől egy személy telefonja nak lehallgatására, az MI 5 azonban teljesen sajat sza­kálláré működhet. A lehallgató készülékeket rendszerint éjszaka szerelik tel a vidéki telefonközpon­tokban. A helyi mérnökök nem egyszer észreveszik és eltávolítják. A posta most dolgozik egy új, teljesen elektronikus telefonközpon­ton a System X-en, amely­be bennfentesek szerint már eleve beépítik a lehallgató es rögzítő berendezést. / A brit közvélemény azon­ban egyre jobban aggódik az el szaporodó lehallgatások miatt. . A New Statesman vezér­cikke így foglalja össze vé­leményét: »az ország törvé­nyes és alkotmányos szerke­zete minden lehetőséget megad, amit, egy bürokrati­kus zsarnokság csak kíván­hat Gyenge törvényhozá­sunk van, talpnyaló sajtónk, önelégült jogaszha-dunk és rengeteg gonoszul elnyomó törvényünk, la tat, amit a térség országai már tavaly ősszel elítéltek? A Novoje Vremja rámutat: ez a törekvés most vallási köntöst kapott, amitől azt remélik, hogy többen vesznek majd részt a tömbben. Az imperia­lista körök több egymással összefüggő törekvést igyekez­nek megvalósítani hagyomá­nyos módszereikkel — a töm­bök összekovácsolásával, az ellenforradalmárok felfegy­verzésével, a sejkek lepénze- lésével. a vallási érzelmek ki­használásával, s a szovjetelle­nes hisztéria szításával. Elsősorban arra számítanak, hogy Afganisztánt vég nélkü­li vérontás színhelyévé vál­toztatják. Számos jele Van emellett annak is, hogy fokoz­zák a nyomást a demokra­tikus Jemenre. Céljuk továb­bá, hogy elvonják az arabok figyelmét a palesztinok jo­gaiért folytatott, s az Izrael által megszállt, területek fel­szabadításáért vívott harctól. S végül ott van Irán, amely az imperialista célpontok köz­ponti helyen áll. Nem kétsé­ges, hogy az Iránnal kapcsola­tos” Célok kudarcot vaManák. ha a forradalmi folyamatot nem sikerüL visszafordíta­niuk.. Az imperialista straté­giák ezért használják fel siet­ve a forradalmi folyamat­ban. jelentkező éles ellent­mondásokat. Az iszlám kártya kijátszá­sa ezért nem más, mint blöff — hangsúlyozza a Novoje Vremja. Célja nem más, mint az imperialista katonai-poli­tikai ellenőrzés ráerőltetése a közép-keleti térségre. A kár­tyát olyanok tartják kezük­ben, akik a térség ősi kultú­ráját, ezabadságszerető né­peit semmibe veszik — álla­pítja meg a szovjet hetilap — sa Közép-Keletet csakis olajmezőnek és stratégiai fel­vonulási. terepnek lökintik. Valéry Giscard d'Estaíng francia köztársasági elnök Szadda.ni Husszein államfő meghívására még ebben az évben Irakba látogat — je­lentette ki Olivier Slim fran­cia külügyi államtitkár, aki hivatalos látogatáson Irakban tartózkodik. Bruno Kreisky osztrák szö­vetségi kancellár Új-Delhi­ben udvariassági látogatást tett Szándzsiva Reddy indiai államfőnél. Az osztrák állam­fő felszólalt, az. ENSZ iparfej­lesztési szervezetének általá­nos értekezletén és találkozik Indira Gandhi miniszterel­nökkel. Harold Brown amerikai hadügyminiszter a dán kor­mányhoz intézett levelében sürgette, hogy Dánia az elkö­vetkezendő években jelentős mértékben növelje katonai költségvetését — adta hírül a dán televízió. Üjabb tények kerültek nyilvánosságra annak alátá­masztására, hogy tavaly szep­tember 23-án a fajüldöző dél­afrikai rendszer atombombát robbantott. A CIA a képvise­lőház és a szenátus több bi­zottságát értesítette arról, hogy műholddal robbanást észlellek abban a körzetben, amelyben akkor a dél-afrikai haditengerészet több egysége titkos hadgyakorlatot tartott. Közkívánatra ! Kálmán Imre: Císárd askiráiyon című nagyoperett a Csiky Gergely Színházban február 16-an 19 órakor. Edvín herceget Rózsa Sándor, az Állami Operahaz tagja játssza. Jegyek válthatók a Rendezvényüodábán, Kaposvár. Május i u. 8, Telefon 11-103 (42605) Közülelek, intézmények, ni a gáőszemé I y ek, (villa tulajdonosok) FIGYELEM Szobafestő — m a/o In — tapétázó munkát vállalok, vagy előjegyzést felveszek Ajánlatokat : „Minőségi munka” .jeligére, 044319, szarura, a. hirdetőbb kp* ek (04422.9) r

Next

/
Oldalképek
Tartalom