Somogyi Néplap, 1979. december (35. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-24 / 301. szám

Ezer élete van — Ebben a munkában az a nagyszerű, hogy játék — kré- dóz a színéi« »toll alá«. — HejöS6z reggel a próbára, né­ha kialvatlanul: nyolcszor-ki- Tencszer végiggyötröd magad' a jelenetem De egyszercsak, a tizedik nekirugaszkodáskor valami történik. Varázslat? Valami csoda: élni kezd a je­lenet, s úgy érzed, vibrál kö­rülötted minden. Nyertél egy hetet az életednek ... Neki meg ezer élete van, hiszen karakterszínész! Ahány szerep, annyi arc, annyi sors. Csak négyet most, illusztrálá­sul. Csörgheő Csuliként is­mertem meg az Űri muriban; a Tompa Sándor-i emléket kellett elhomályosítania a né­zőben. Móricz Zsigmondi örült volna, ha látja... Osztrov- szkij Erdő című tragikomédiá­jának analfabéta, . primitíven ravasz fakereskedője úgy tu­dott alkudni Gurszmizsszkaja —Olsavszky Évával, hogy minden előadáson taps csat­tant. Rageneau cukrász és költő — a Cyrano de Berge- racban — az időmértéket az inas piszkavasának hol »sie­tő«, hol »késő« zörgéséhez igazította, egyre vértoluláso- sabban, tettlegeeséggel pecsé­telve meg a lírát... Vastaps, természetesen. Az Augusztusi vasárnap postamesterében egy kicsit önmagát is el játszhatta: a köz dolgában sohasem res­tet. Dánffy Sándor. Dánffy Sándor olyan egyé­nisége a színpadnak, akinek nincs néma jelenléte, mert minden mozdulatára figyelni kell: Valaki van a színen! A szerep adta lehetőségen alul sohasem maradt — így em­lékszem alakításaira —, de sokszor röpítette a lehetőség fölé a szerepet játékával. Csaknem negyedszázados pá­lyája alatt száznál több jelen­tős szerepet bíztak rá rende­lői. Örkény Istvántól egyszer megkérdezte a riporter a tele­vízióban: a sok Tóték-előadás- ból kit tart a legjobb Tótnak? Ö azt válaszolta: a békéscsa­bai előadás Tótja a legtótabb... Ez volt Dánffy Sándor. — Mezőgazdasági techni­kumba jártam Debrecenben, a szülővárosomban. Egyik tár­sam a kaszálási gyakorlatról (még azonmód porosán, izzad- tan) elcibált a Sztanyiszlav- szkij Munkásszínjátszó Stúdió­ba. Ott »eltűnt«, engem meg behívtak egy szobába: verset, prózát kellett mondanom. Ki­derült, hogy felvételi vizsga folyik. Felvettek. Jártuk a vi­déket előadásainkkal, az való- ; di népművelés volt. A színház segéderői kisszínpadi előadás­sal vizsgáztak; mint amatőrt a kritika dicsért Utólag ez sajátos fényt kap bennem, hi­szen a másik kiemelt Latino- víts Zoltán volt Felvételiztem a Színművészeti Főiskolán si­kerrel és »megbuktam« a ká- derezésben: apám ugyanis kis szatócsüzletet mondhatott a magáénak. Dolgoztam a szín­játszó stúdió titkáraként, ta­nácsi népművelőként, járási kultúrház igazgatójaként. S ha valaki a fényképeken rámis­mer: a DMTE kapusában, én voltam. Vass Károly főrende­ző hívott Békéscsabára a szín­házhoz. Mentem. Borsos Miklós A toronyból Véső és vonó Mi jut először az eszünkbe a toronyról? Középkor. Vár­urak, harci riadók, harangok; a harangok mindig felülről szólnak.., A tornyok szobái­ban: vértek, jardok, esetleg cellák, de a törnyok ablakai beszélhetnének a legtöbbet a vágyódó és a kémlelő tekinte­tekről is. Tornyok. Katedráli- sok. gigantikus toronyépületek a XX. században, nagyváro­sok. Budapesten a Rózsadom­bon áll egy nagy. fás, kertes, régies tornyos villa, ott él és dolgozik Borsos Miklós szob­rászművész. A halhatatlanság tornyos villája ez az épület, amelyhez kalauzként kezünk­ben van Borsos most megje­lent könyve. A rózsadombi torony egy­szerre valóság és jelkép. Jel­képpé Borsos művészete avat­ta a tornyot, ahonnan messzire tekint a szobrász és onnan ha­talmas horizontot lát. Ez a to­ronyszoba-műterem rányomta bélyegét Borsos szobraira. »Az én tornyomban munka folyik — írja. — Megbízások sorát készítem el. Mivel agya­got és vizet ott nem lehetett tárolni, az: Olaszországban ta­nult gipszmintázást vezettem be.« Esténként a toronyszoba ab­lakából muzsika hallatszik a kertbe. »Én sokszor játszom a gon­dolattal, hogy ha Noé bárká­jába küldenének és csak pár zeneművet, vihetnék magam­mal, mi lenne az. Egyet gon­dolkozás nélkül tudnék vá­lasztani : Bach D-moll partita Chaconne-ját. Négyet-ötöt már nehezebbén állítanék össze. De mindenképpen a barokk zené­ből válogatnék: Handelt, Vi­valdit. Ügy látszik, zenében is a régiek állnak hozzám a leg­közelebb — már akiket isme­rek —: Gesuáldo, Monteverdi. Palestrina. De Bartók hegedü­Beugrásként átvette Karinthy Ferenc felkavaró Ezer évének koldus figuráját, s eloyerte vele a legfontosabbat: a bi­zalmat. Priestley krimijében, A váratlan vendégben már fő­szerepet kapott. Mi történt még? A színház sikeres pri­madonnájában, Szegő Zsuzsá­ban »életre szóló" társra ta­lált. Üres bőrönddel indultak, így mondja. Istállóból rábic- fallal »átalakított" albérlet volt a »színészlakás-. Eger kö­vetkezett, majd egyévi kecs­keméti feltételes megálló után ismét Békéscsaba. — Nagyon kis lépésekkel, de mindig sikerült lépnem egyet. Mivel nem végeztem főiskolát, nem kerülhettem bele a »természetes vérkerin­gésbe", hogy mint »mindenki­nek ismerőse« szerepekkel ke­ressenek meg a filmesek, té­vések. Az igaz, hogy effajta »keresztapára« sohasem tar­tottam igényt. Viszont jó is­kola volt Csabán , az, hogy egyik este Zsupán operettbuf- fó lehettem, a másikon Dobo- zy-dráma hőse, a harmadikon Visnyevszkij anarchista vezé­re stb. Milyen ember Dánffy Sán­dor? Többször voltam tanúja, hogy közügyekben — mindig másokért — emeli föl a tele­fonkagylót, tárgyal személye­sen. Titkára a színházi párt- alapszervezetnek, de a gyöke­rek a még mélyebb múltba nyúlnak, valamiféle debreceni deterrnináltság ez a másokért való munkálkodás. A holnap­nak él; ezt a debreceni igét szem előtt tartva: »A mara­déknak legyen...« önemésztő típus, gyakran menekül lellei »rejtekhelyére« vagy a nyílt vízre. Premieren ritkán látni, a kollégák tudják miért: nem bírja a társakért! »szorítás« feszültségét. Az a gyermekeién rácsodálkozó ka­masz maradt lélekben, akiben mindig belső »földrengést« okoz a függöny felgördülte. Tudja, hogy a csodát nekik kell életre hívni a nézőben, így készül a szerepeire. Kicsit eltűnt mostanában; Pozsony­ban filmszerep várta. A De­mokraták című, készülő film­ben nófaló, vérbő dzsentrit játszik, afféle szlovák Csörg- heő Csulit. Cowboyként lova­gol, pattan a nyeregből... Fiában — tanárképző főis­kolás Pécsen — folytatódni látja, ami benne legjobb; ez a színészpálya libikókaszerű viszonyaiban egyensúlyt bizto­sít személyiségének. Szerepek mögött egy teljes ember.., Leskó László Emberi kaland OLIMPIAI QUADRILLE — Szóval a verseny‘sikerült — folytatja Tamás. — A be­vétel fedezte a kiadásainkat, de ha arra gondolok, hogy egy kiadós eső elsöpörhetett volna mindent, ma is megborzongok. Nem tudom, mit csináltam volna, ha nem sikerül. Életem első, de végzetes kudarca »a levegőben lógott«. Nem tu­dom, lett volna-e metszem még egyszer lovastársaim sze­me elé kerülni, s azok elé, akik segítettek, bíztak ben­nem. De hát az a fontos, hogy sikerült. Sikerülnie kellett! A versennyel felhívtuk magunk­ra a siófoki közvélemény fi­gyelmét. Egymás után érkez­tek a felvételi kérelmek, s ha­marosan 00 tagja lett klu­bunknak. Csak hát a ló ... Ki látott már lovasklubot ló nél­kül?! Mint említettem, a po- mázi tsz lovai hetvenhat nya­rán Siófokon voltak. De szep­temberben valamennyit haza­vitték. Maradt egy ló: az én Saroltám, egy kisbéri félvér. Ma is tisztelettel emlegetjük. Sarolta a klub alapító lova. Végül a pusztaszemesi tsz sie­tett a segítségünkre: öt lovat küldött tartásra, s a takar­mányt. megelőlegezte. Eközben én a budapesti ál'atkert kuta­tó intézetének gyermeklovas- iskoláját vezettem (ott fizetést is kaptam), s hetente négy na­pot Pesten, harmat itthon dol­goztam. Nem dicsekvésből mondom, de az állatkerti ku­tató intézet lovasiskoláját is én »hoztam össze«. 120 gye­reket tanítottam, és a kiállí­tott lovakat is munkába vet­tem, mert megsajnáltam őket. A ló nem arra való, hogy tét­lenkedjék, hogy kirakatban álljon: a ló tevékenykedni akar, azt akarja tenni, amit a lovasa, az ember kíván tőle. — Tamás budapesti munká­ja klubunk számára is ha­szonnal járt — veszi át a szót Borka József. — Nyár elején nyolc hátaslóval tért hu?a, s egy takarmánykísérleti meg­bízatással, amely azt jelentet­te. hogy a takarmány nem ke­rül pénzünkbe. Lovasiskolát szerveztünk 60 gyermekkel, s folytattuk a bérlovagoltatást is. Tamás délelőtt tanított délután pedig Siófok nyári vendégeit kísérte lovastúrára. Magam is kísértem néha egy- egy csoportot. Ezen a nyáron naponta nyolc órát dolgoztak a lovak. Sajnáltuk szegénye­ket, de meg kellett teremte­nünk a klub anyagi alapját, hiszen önellátásra voltunk kénytelenek berendezkedni. Az 1978-as esztendőt a klub tagjai a reménység évének ne­vezik. Már van lóápolójuk, a lovasedzőnek tudnak fizetést adni. Tervezgetnek, patrónust keresnek, segítőkész vállalatot, miután úgy érzik, kellően bi­zonyították életképességüket. Elkészítik a lovasiskola kor­szerű istálló- és akadálypálya­tervét. hogy az esetleges pat- rónusnak meg tudják majd mutatni, mit szeretnének, mi­ről álmondnak. — Erre a tervre nekünk is szükségünk volt — jegyzi meg Tamas. — Hogy ínagunk is lássuk: tulajdonképpen mit akarunk... — Gyakorlati lehetőségeink korlátáit szellemiekkel igye­keztünk ledönteni — folytatja Borka József. — Arra töre­kedtünk, hogy a szakma is profitáljon működésünk állal. Mindenekelőtt megszereztü>.k minden elérhető szakkönyvet, s most már elmondhatjuk, hogy egy kisebb könyvtár áll a klubtagok rendelkezésére. Összegyűjtöttük a siófoki lo­vashagyományokat idéző írá­sokat, dokumentumokat, s jó szakmai kapcsolatot alakítot­tunk ki a dunántúli klubok­kal. A legutóbbi dombóvári lovasversenyt például a fni éi- képzeléseink szerint rendezték meg. Egy nappal a verseny előtt gépkocsival Dombóvárra utaztunk, s szinte az egész bemutató irányítását átvettük. — Jóska gépészmérnök öcs- csével közösen egy pályahossz­mérő műszert konstruált, s ezt kölcsönkérték tőlünk a IV. fo­gathajtó világbajnokság ren­dezői — mondja Tamás. — 1978-ban a dombóvári Alkot­mány Tsz négyesfogatán ugyancsak Jóska vállalta a na- vigátori tisztet, s B-kategóriá- ban országos második helye­zést ért el a fogat. Az idén már A-kategóriában verse­nyeztek, világbajnokokkal... Tulajdonképpen ezekre a ver­senyekre is azért vállalkozott, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, gyakorlatra tegyen szert, s amikor majd nekünk is lesz négyes fogatunk, hasznosítsa. Mert egyszer biztosan tesz né­gyes fogatunk! Miután a Siotourban pa tró­nusra leltek, hamarosan szép feladatot kaptak a klub tag­jai. A szántódpusztai idegen- forgalmi és kulturális központ megnyitó ünnepségen ők ren­dezték a látványos lovasbemu­tatót. — Eddigi lovaspályám leg­szebb emléke — mondja Ta­más. — összeállítottam egv olimpiai quadrille-t (díjlovag­ló-gyakorlatot), s ezt az olim­piai keret, tagjai mutatták be. Előtte hangszórón közhírré té­tetett, hogy a gyakorlatot a jelen levő Ádám Zoltán (egy­kori lovastanárom) 80. szüle­tésnapja tiszteletére koreogra- fáltam. Zoli bácsi éppen jú­nius 29-én töltötte be a 80. évét. Az olimpiai keret tagjai átérezték e percek nagyszerű­ségét. Tudták, hogy Ádám Zoltán is olimpiai kerettag volt 1936-ban. Gyönyörűen lo­vagoltak. Zoli bácsit meglepe­tésként érte a köszöntő, s bi­zony nem bírta elfojtani a könnyeit. Akkor arra gondol­tam, egyszer talán nekem is lesz egy tanítványom, aki méltónak talál arra. hogy ilyen módon emlékezzék meg rólam. A pályát, a távoli dombokat ellepte a sötétség. Csak az is­tállóból szűrődik ki csekély fény. — Talán karácsonyra villa­nyunk is lesz. — mondják a lovasemberek. Szánnál András A sarokházzal szemben arcukat friss tavaszi szél fúj­ta, zászlók, táblák, lobogók május 1-én, ,a gimnázium előtt elkanyarodtak a széles fölvo­nulási útra. Később is ott an- dalogtak, könnyű, nyári esté­ken, a tömegeket gondosan kerülve kettesben ... S a járókelők ... . Botozó, óvatos öregember, fejkendős néni megszeppenve a közeli bíróságról jövet, kisgyereke­ket az óvodába hordozó ifjú mamák, apák, tömött táskák­kal iskolába igyekvő legény­kék, zeneiskolások műanyag tokban góliát csellóval . .. So­ruk szinte az idő végtelenjé­ből kígyózik elő. Csendesebb, lassúbb az élet itt, mások járják az aszfaltot, mint néhány száz méterre e saroktól, a Május 1. utcán. Pedig áthallik a kiabálás, a motorok, autók zúgása. Né­hány lépés, egy iramodás, és más a világ amott. Harsány, sietős, a buszok százszámra hozzák, viszik az embereket. Ott álltam, szemben1 a nagy sarokházzal. Gyakran járok előtte, járom a/város utcáit. Megannyi emlék, megannyi is­mert, jellegzetes arc, figura. Mint ház a téglákból, úgy építkezik a város utcáinak összességéből. De ez az arc. ez az összenyomás sosem csak a puszta látványból áll: emlé­keink kötözik szorosan hoz­zánk. Csupor Tibor duóit évek óta játszom* — ír­ja Borsos Miklós a karácsonyi könyvvásárra megjelent A to­ronyból című, tanulmányokból és vallomásokból álló köteté­ben. A dísze« albumok mellé nyugodt szívvel tehetjük ezt a szerényebb küllemű kötetet, az ajándék — vagy az önma­gunknak vásárolt könyv — ér­tékét Borsos gondolkodásmód­ja, világító tüze, hax-monikus egyénisége adja. Halhatatlan­ságát megélve egyre többet foglalkozik példaképeivel: Leonardóval, Michelangeló- val: a kötet betűit kísérő rajzok szinte démonikefe hatá­sú rajzai, az 'olaszországi uta­zás különös élményeit vetítik elénk. Találkozás Daniéval, Daniéval az Arno partján, Mi­chelangelo köszöntése, Leo­nardo. Borsos — ezt frázis kimon­dani, most mégis elkerülhe­tetlen — modern szobrász, gondolkodása huszadik száza­di. A harmónia keresése ve­zette a modern kor emberét az örök emberi es művészi ér­tékek világába. A harmónia megvalósítása örök emberi vagy, s ma különösen az — ez adta kezébe a hegedű vonóját is, így teremtődött meg Bor- soséknál a házi muzsika. A vésőt a fáradt kézben a vonó váltja föl. De mintha le se tudná tenni az egyiket, hogy a másikhoz nyúljon: mind a két eszközt egyszerre tartja a kezében, A zenei forrnak olyan harmonikusak, mint márvány­alakjai, szobrai pedig — ahogy Feuer Máriának mondta — »zeneiek*. Ezért áll közel hozzánk Bor­sos Miklós. És ha müveivel, gondolataival szembesülünk, igenis a földszinten találko­zunk vele: nem »fentröl« be­szél a toi-onyból . .. Uorán.vi Barna pályák rutinmunkája vezérelt most is. Ott álltam szemben a nagy sarokházzal. Gyakran járok előtte, a szembejövők arcába bámulva, újságba temetkezve, barátokkal vitatkozva, beszél­getve. S a ház képe elraktáro­zódott a tudat rengetegében, belesimult az utcáról alkotott összbenyomás képebe. Ez az összbenyomás azonban még a régi képet őrzi: a deszkaso­rompót, a. betonkeverő gépét, a homok, a mész, a tégla hal­mait. Eltűntek, mint a meg­gyógyult seb a testről. Eltűn­tek, mint az utca életéből annyi más. Valaha bódé állt a sarkon: rozoga, vén tákolmány. Han­gost adtak itt, süteményeket. Idős házaspár tiblábolt az ab­lak mögött. A férfi magas, hajlott alakjat, hamuszín ar­cát nem felejtem. Az öreget gyakran láttám végigcsoszogni a járdán. A gimnázium folyo­sóján, a hosszú szünetben ott tolongtunk jó néhányan kosa­ra előtt. Valaki türelmetlen könyökétől éles csörrenéssel szétpattant az ajtó üvege. Vad és véget nem érő káromkodás sorjázott a motyogó ajkak Az alattomos szél lekanya- rintotta a férfi kalapját. Csak sétált lassú ünnepélyességgel, ' saját kiválóságának büszke i tudatában. De amint feje fö- detlenné vált, sietős-riadt ! bakugrásokkal kezdte üldözni j az aszfalton guruló fejfedőt. I Ott álltam, az utcasarkon keményen küzdve szétszaladó nevetőizmaimmal a férfisors e mulatságos fordulata láttán. Illedelmes emberek jöttek- meiilek, egy se csapkodta tér­dét a röhögéstől. Ismerték — ismerjük — az utcai járóke- i lök íratlan illemszabályait: I nem nevetni az utcán bajba- I jutotton. Gyermekkor óta be- ! lénk csöpögtetett szabály. Az utca adott rendeltetésű és for­májú térség, közterület, min­denki tulajdona. Viselkedni is úgy illik, hogy az a legkeve- : sebb embert sértse . . . I Űj sarokház emelkedik a i Bajcsy-Zsilinszky utcában. [ Nagy ívben átkeltem előtte. Már a másik oldalon jutott eszembe: miért? A saroképü­let alatt frissen aszfaltozott betonjárda húzódott, mehet­tem volna arra is. Mégis a másik oldalról bámultam a házat. Három éve erre járva , mindig átkeltem itt, s az ideg­közül: »Ezért.is az én fejemet ütik majd ...« Itt vonult azon a jeges reg­gelen M. tanár úr, mélyen a fejébe húzott barna svájci­sapkában. S az álmos, zúzma­rát szitáló reggelen a hajdani kisdiák — jómagam — csak nézte ijedt gyanakvással az ismerős alakot. A gimnázium kapujában »esett le a húszfil­lér«: ő volt, M. tanár úr! Kö­szönni kellett volna . . . Össze­függött-e az elmaradt Jó reg- gelt!-tel az a gyorsan besze­dett szekunda? Az akkori fo­gas kérdés kínzó bizonytalan­ságát föloldotta az idő. Az idő, az eltűnt idő. A mélyből, mint a gyorsan cso­bogó forrásból, emlékek buk­nak a felszínre. Elmúlt órák, napok, évek, amelyeknek ke­rete, színtere volt ez az utca. Hosszú sorokban középiskolá­sok. kezükben olajosán pislogó fáklyák. Nagygyűlésre vonul­nak, szolidaritásukat kifejezni a haladó afrikai mozgalmak­kal. Kórusban kiáltják az az­óta csúfos halált halt katan- gai diktátor nevét: — Vesz- szen Csőmbe! Vesszen . . . Há­tul három-négy kamasz vigyo­rog: — Hallgass! Légy már csőmbe!... Ott meneteltek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom