Somogyi Néplap, 1979. december (35. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 1,20 Ft Qlést tartott az Elnöki Tanács XXXV. évfolyam 281. szám 1979. december I., szombat Koszorúzás a hősök emlékműveinél Felszabadulásának 35. évfordulóját ünnepelte Kaposvár Ragyogó napsül és köszön­tötte a leiszabadulás 35. év- forulojunak tiszteletére zász­lódíszbe öltözött Kaposvárt. Tegnap a megyeszékhely la­kói azokra a hősökre emlé­keztek, akik vérük hullatásá- val. életük feláldozásával hozták meg 1044. december 2-un a kaposváriak számára a szabadságol, A kegyelet koszorúit he­lyezték el a környező üzemek dolgozói, lakói a sántosi út- kanyarban levő emlékműnél, majd a 1 Vörös Hadsereg úti iskola talán lévő emlékmű­nél. s a városi tanács épüle­téhek falán a felszabadulást megörökítő emléktáblánál, a Centenáriumi parki emlékmű­nél. ünnepi megemlékezést tar­tottak " tegnap délután a vá­rosházán. Csapó Sándor, a városi pártbizottság titkára köszöntötte a résztvevőket és az elnökségben helyt foglaló­kat, köztük Tanai Imrét, a megyei pártbizottság titkárát, Dcálc Ferencet, a városi párt- bizottság első titkárát. Sugár Imréé, a megyei tanács elnö­két. Viktor Boriszovlcs Szer- gí je nkót, a KGST osztályve­zetőjét, aki a szovjet hadse­reg őrnagyaként vett részt a Kaposvárt felszabadító har­cokban, s a város első pa­rancsnoka volt. Ezt követően dr. Kovács Ferenc tanácsel­nök mondott ünnepi beszédet. — A szovjet hadsereg föl­szabadító, győzelmes harcá­nak eredményeként Kaposvár lakossága is részese lehetett e történelmileg rövid időszak­ban mindannak a változás­nak, mely az előzőekhez vi­szonyítva több évszázadnyit javított népünk sorsán, és a Szovjetunió segítségével, ba­rátságával, közok harcunkkal hazánkat és-népünket a világ élvonalában haladó országok és emberek sorába emelte. Harmincöt évvel ezelőtt, amikor 1944. december 2-án a dicső szovjet hadsereg csa­patai felszabadították Kapos­várt, kevesen gondolták — ha reménykedtek is a nagy­szerű változásokban —■, hogy mindaz bekövetkezhet, ami most városunkban és körü­löttünk van. A 35 évvel ez­előtti események felidézése ma, a város felszabadulásá­nak évfordulóján több. mint egyszerű emlékezés. Kiemel­kedő ünnepség ez számunk­ra, mert újat, a megújhodást jelenbeli* városunk számára. I Olyan jeleni ős évforduló. I amelyből kinőtt a város mai. j békés, termékeny alkotó mun- I kaja. szocialista épitőmunkánk | minden sikere., I Dr. -Kovács Ferenc e/után fölelevenítette a 35 évvel ez­előtti történelmi napokat, s az eltelt három és fél évtized Jelentősebb eseményeit, a változásokat a megyeszékhely lakóinak életkörülményeiben. Kaposvár arculatában, mind­azt, ámít a ma városképe, az emberek megváltozott élete tükröz. • Szólt a városépítést jelentő első lépésekről, a párt. a kom­munisták, a munkások, a pa­rasztok, a jövőt tudatosan formálni akaró értei rfiiség összefogásáról, azokról a hét­köznapi hőstettekről, amelyek segítették a város haladását, gazdagodásai. — Kaposvár egyike orszá­gunk legdinumikusabban fej­lődő középvárosainak. E fej­lődés ered menyeként fontos szerepet tölt be hazánk gaz­daságának szerkezetében és a településhálózat regionális rendszerében. Kaposvár a fel­szabadulástól napjainkig a dél-dunántúli térség egyik szervező és irányító központ­jává vált — hangsúlyozta az ünnepség szónoka. — Emlé­keztessenek minden kaposvá­rit a három évtizedes fejlő­désre az új iskolák, üzemek, óvodák, bölcsődék, a rövid történelmi időszakban kiala­kult új lakónegyedek, a mindaz, amiben kifejeződik pártunk, államunk városunk iránt megnyilvánuló támoga­tása, s az itt élő emberek összefogásának az ereje Is. A város történelmének lap­jai nehéz, küzdelmekkel teli múltról tájékoztatnak bennün­ket, melynek a felszabadulás | 1944-ben vetett véget. Most az ünnepi ülés annak tuda­tában emlékezhet, városunk lakossága annak tudatában ünnepelhet, hogy Kaposvár gyors ütemű fejlesztése szin­te a második városalapítás nagy történelmi korszakát mutatja napjainkban. Szép a szocialista városépítésünk jelene és jövendő távlata. Va­rosunk egyre inkább a szép tájú Somogy méltó székhe­lyévé válik. A jövő biztos le­hetőségeket kínál munkásnak, értelmiséginek, minden vá­roslakónak. A városunk fej­lődésével járó gondokat la­kosságunk egyre inkább a magáénak érzi, ennek »lápján számíthatunk a jövőben is a társadalmi összefogás erejére, a hatékony közreműködésre. Számíthatunk a városért ér­zett felelősségérzet erősödésé­re. az önzetlen társadalmi munkára, az alkotó tenni akarásra. Bízunk abban, hogy az egész városban egészsé­ges. alkotó légkör segíti a hatékonyabb munkát, város­politikánkat, városunk, fejlő­dését. Szép hagyomány, hogy a íe'szabadulás ünnepén azokat tűntetik ki, akik Kaposvár fejlődéséért, előrelépéséért ön­zetlenül, másoknak is példát mulatva a legtöbbet tevé­kenykedtek. Az ő munkájuk eredménye többek között, hogy 1979-ben csaknem 30 millió forint a társadalmi munka értéke. . A »Kaposvár városért« ki­tüntetést elsőként Viktor Bo- riszovics Szergijenko vette át. aki városparancsnokként, mint katona és mint kommu­nista is nagyon sokat tett, se- gnelt, példái mutatva, báto­rítva, buzdítva, annak érde­kében, hogy az élet, a mun­ka, az. újjáépítés megkezdőd­hessen Kaposváron. Ezt a kitüntetést kapta a kaposvári elektroncsőgyár II. Rákóczi Ferenc szocialista brigádja is. Ez a közösség évek óla kiemelkedő társadat-, mi munkát végez a Dózsa sporttelepnél, a Kalinyin vá­rosrész kazánházának átalakí­tásában 1000 óra társadalmi munkát végzett, most — a kongresszus tiszteletére i — újabb 100 óra városfejlesz- i tő társadalmi munkát aján- I lőtt fel, s vállalta, hogy mun- J ka helyén 17 100 normaórát i takarít meg. Kiss István nyugalmazott rendőr alezredes 1945 óta vesz részt a város sportéleté­ben: mint a Kaposvári Dózsa sportegyesület ügyvezető el­nöke — 1950-161 — nagysze­rt! sportolókat nevelt, társa­dalmi tevékenysége sokak szá­mára követendő példa, ö szintén a -Kaposvár varosért« kitüntetést kapta meg. A -Lakóhely fejlesztéséért« jelvényt, valamint a -Társa­dalmi munkáért- oklevelet huszonhármán, vállalatok, bri­gádok. különböző területen dolgozók vetlek al példás munkájukért. A kitüntetésért és a baráti fogadtatásért Viktor Boriszo- vics Szergijenko mondott kö­szönetét, »ki feleségevei együtt érkezett, Kaposvárra, hogy velünk együtt ünnepel­je a város lelszabadításanak évfordulóját. Az ünnepi meg­emlékezés színvonalas műsor­ral zárult. Felavatták a Taurus új nyíregyházi mezőgazdasági abroncsgyárát Ma délelőtt ünnepi mun- késgyűlésen avatták fel a tervidőszak legjelentősebb gumiipari beruházását, a Taurus Gumiipari Vállalat új. nyíregyházi mezőgazdasági abroncsgyárát. A tervezettnél nyolc hónappal korábban, egy milliard 200 millió forin­tért elkészült és üzembe he­lyezett létesítmény alig töbr mint félezer dolgozója éven­te 210 ezer darab a mezőgaz­daság nagy teljesítményű erő­gépeihez használatos textilra­diál abroncsot gyárt majd. Termékük — amelynek 60 százalékát a tőkés, 20—20 százalékát pedig a szocialista illetve a hazai piacon értéke­sítik — előnye, hogy alkal­mazásával közel tíz százalé­kos üzemanyagmegtakaritas érhető eL, a gépek vonóereje viszont egyötödével növeked­het. A délelőtti gyáravató ür. népségén elismeréssel szólta, j a kivitelezők összehangol' tervszerű tevékenységéről Módosította a Munka törvénykönyvet A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács — a tár­sadalom fejlődése követelmé­nyeivel összhangban — módo­sította a Munka törvényköny­vet. Az új rendelkezések eiőse- tik a hatékonyabb munkaerő- azdálkodást. valamint — a jogok és kötelezettségek össz­hangjának figyelembe vételé­vel — továbbfejlesztik a dol­gozók érdekvédelmét és egy­szerűsítik a munkajogi sza­bályozást. A módosítás előse­gíti a nemzetközi munkaügyi szervezet által elfogadott nem­zetközi egyezményekben fog­lalt elveknek és munkajogi .szabályainkban való érvénye­sülését. Az új szabályok I960. január 1-én lépnek hatályba. A törvényerejű rendelettel egyidejűleg adják ki majd a végrehajtást szabályozó mi­nisztertanácsi és munkaügyi miniszteri rendeleteket. Az Elnöki Tanács Szikszói Sándor ezredest vezérőrnaggyá és dr. Csiba Sándor rendőrez­redest rendőr vezérőrnaggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Dobál Károly István elítéltre a ka­tonai bíróságok által jogerő« sen kiszabott halálbüntet«* kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztésre változtatta. _ A belügyminiszter dr. Csiba, István vezérőrnagyot kinevez­te a budapesti rendőri'ókap:- tányság vezetőjének búhüeyi első helyettesévé. (M Elf Lázár György látogatása a főváros XVIII. kerületében Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke pén­teken a főváros XVIII. kerü­letébe látogatott. Részt vett a látogatáson Bozsó László, a bu­dapesti pártbizottság titkára is. A vendéget a pártbizottság székházéban a kerület párl­és állami vezetői fogadták, majd Peják Emil, a pártbi­zottság első titkára adott tá­jékoztatót a 90 000 lakosú vá­rosrész gazdasági. politikai életéről, a pártbizottság irá- j nyitó politikájáról. ígv a : XII. pártkongresszusra való felkészülés helyi tapasztala­tairól. ' A kormány elnöke a tájé­koztató után kötetlen eszme­cserét folytatott a lőrinc gyárak, vállalatok vezetői ■et ismerkedett a főként nőket foglalkoztató szövő-, fonógyá­rak eredményeivel, gondjai­val. Lázár György a beszélgetés után a vendéglátók társasé. I gában ellátogatott a nemrér j átadott, a budapesti kisiparö- j sok társadalmi munkájával [ valamint a kerületi vállala- í tok és a .lakosság összel'ogá- i savai épült Tátrafüred téri | bölcsődébe, ahol jelenleg nyolcvan apróságot gondoz­nak. A kormány elnöke délután a Budapesti Kőolajipari Gép­gyár kultúrtermében szocia- listabrigád-vezetökkel és szak­szervezeti aktivistákkal talál­kozott. II tervet és a költségvetést egyhangúlag elfogadták Befejeződött a Szovjetunió Leg féltőbb Tanácsának ulésszoka Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti: Együttes üléssel folytatta munkáját pénteken délelőtt Moszkvában a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának két háza. A szövetségi tanács es a nemzetiségi tanacs csütörtökön külön-kütön ülésén vitatta meg a jövő évi népgazdasági es szociális tervet, valamint a költségvetés előirányzatát. A pénteki együttes ülésen blyiko- laj Bajbakov miniszterelnök­helyettes. az állami tervbizott­ság elnöke válaszolt a képvise­lők felszólalásaira, javaslatai­ra, hangsúlyozva: a vita meg­mutatta. hogy az SZKP KB határozatának útmutatásával a jövő évi terv teljesíthető, s a szovjet törvényhozás tagjai maguk is hozzá kívánnak já­rulni annak végrehajtásához. A költségvetéssel kapcsolatos felszólalásokra Garbuzov pénz­ügyminiszter válaszolt. A legfelsőbb tanács a ter­vet és a költségvetést egyhan­gúlag elfogadta. A Szovjetunió népi ellenőr­zéséről rzóló törvénytervezetét Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnök- helyettese terjesztette elő. Hangsúlyozta: a törvényterve­zet elősegíti a szocialista tör­vényesség fokozott érvényre jutását, még jobban bevonja a dolgozókat a szovjet állam ügyeinek igazgatásúba. A népi ellenőrzés feladata, hogy előse­gítse az SZKP, a legfelsőbb tanács és a minisztertanács határozatainak megvalósítását, segítse a szovjet állam gazda­sági építőmunkájának sikeres folytatását. A népi ellenőrzés­ben ma már mintegy kilenc millió szovjet állampolgár vesz részt, egy egész három tized millió ellenőrző csoport műkö­dik. A törvény szabályozza a népi ellenőrzés szervezetét és hatáskörét, összhangba hozza azt a Szovjetunió új alkotmá­nyával. A törvénytervezetet a leg­felsőbb tanács egyhangúlag elfogadta. A Szovjetunió bíró­ságéról, ügyészségéről, a gaz­dasági döntőbíróságról és az ügyvédi munkáról szóló törvé­nyek tervezetét Mihail Gorba­csov, a politikai bizottság pót­tagja, a központi bizottság ti lkára terjesztette elő. Hang­súlyozta, hogy a tervezetet az illetékes bizottságok gondosan áttanulmányozták. A terveze­tek elfogadása szabályozza az igazságügyi azervek munkáját, fokozottan érvényre juttatja a szocialista törvényességet. A legfelsőbb tanács a tör­vényeket egyhangúlag elfogad­ta. Ezzel a legfelsőbb tanács ülésszaka befejezte munkáját. A pénteki ülésen részt vettek az SZKP és a szovjet állam vezetői, élükön Leonyid Brezs- nyevvel. Gáspár Sándor fogadta a spanyol szakszervezeti küldöttséget Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára pénteken, a SZOT szék­házéban fogadta a spanyol munkásblzottságok szakszerve­zeti szövetségének küldöttsé­gét, amely Serafin Állagának, a szervezet országos titkárának vereteseivel a SZOT meghívá­sára hivatalos látogatáson tar­tózkodik hazánkban. A baráti légkörben lezajlott megbeszé­lésen eszmecserét folytattak a nemzetközi szakszervezeti moz­galom aktuális kérdéseiről, és a két szervezet együttműködé­sének elmélyítéséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom