Somogyi Néplap, 1979. szeptember (35. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

Pantos előkészítés tárgyszerű “ légkörben, a napirendet! Szereplő kérdések­re v összpontosítva tartották meg az első napi tanácskozá- sukat az el nem kötelezett országok külügyminiszterei. A hétfőn megnyíló csúcsér­tekezletet előkészítő külügy­Libanoni barométer Alighanem a legtapasztal­tabb ENSZ-szafeértők sem tudnának hamarjában pontos választ adni arról, hányszor is került már a libanoni vál­ság ügye a Biztonsági Ta­nács elé. Hosszú, makacs és újabban az egész térség bé­kéjét fenyegető krízis uralja a Közel-Kelet legszebb or­szágát. Különösen veszedel­messé vált a helyzet, amióta a szaikadár Haddad őrnagy martalócai Libanon déli, Iz­raellel határos vidékén tevé­kenykednek, s Tel Aviv nyílt támogatásával valamiféle önálló terület kialakítása ér­dekében harcban állnak a központi bejrúti k'ormány csapataival is. Haddadéik va­lójában izraeli célokat szol­gálnak a térségben, meg­könnyítve a határ túlsó ol­daláról minduntalan meg­megismétlődő fegyveres ak­ciókat Libanon területe el­len. Bcginék azzal érvelnek: a dél-libanoni táborokban te­vékenykednek a palesztin kommandók, s az izraeli csa­patok, a tüzérség, a légierő és nem egyszer a haditenge­részet csupán megtorlásul tá­madja a libanoni városokat, falvakat. Pedig a Palesztinái Felszabadítási Szervezet jó ideje kivonta egységeit Tyr városából és környékiéiről, azt remélve, hogy a gesztus meg­szünteti a békés lakosság el­leni izraeli akciókat. A Biztonsági Tanács most lezajlott kétnapos vitája — akárcsak a megelőzőeli — végeredményben meddő ma­radt. Andrew Young, a BT soros elnöke —, aki időköz­ben lemondott amerikai ENSZ-nagyköveti tisztségé­ről, s így búcsúbeszédét tar­totta a Biztonsági Tanács- ‘ ban, — felhívta az érdekelte­ket az ellenségeskedések ha­ladéktalan beszüntetésére. Kurt Waldheim — ugyan­csak nem először és bizonyá­ra nem is utoljára — aggo­dalmának adott hangot a li­banoni válság elhúzódása miatt, s nyomatékosan intet­te a feleket a tűzszünet és a helyzet rendezését ,szolgáló ENSZ-határozatok tisztelet­ben tartására. * Csakhogy mirfiez' aligha hoz változást: a dél-libanoni válság gyökerei messzebbre nyúlnak. Olyan szemléletvál­tozásnak kellene bekövetkez­nie, amelyre egyelőre cse­kély a kilátás. Nevezetesen: a palesztin kérdés megítélé­sében keresendő a megoldás. Történtek ugyan az Egyesült Államok részéről tétova kí­sérletek egyfajta álláspont­módosítás irányában, ezek azonban sorra kudarcot val­lottak Tel Aviv hajthatatlan- sása miatt. Sokan hajlamosak a Ifba- nöni összecsapásokat elszige­telt jelenségként kezelni. Va­lójában a meg-megújuló har­cok az egész térség feszült­ségét jelzik. <, miniszteri konferencia ünne­pélyes aktussal kezdődött. Szakul Hamid, Sri Lanka kül­ügyminisztere, áld az l‘J7G-ban Colombóban tartott csúcsta­lálkozó óta az elnöki tisztet ellátta, a következő három évre a Kubai Köztársaság képviselőjének, Isidoro Mai- mierca külügyminiszternek adta ót az elnöki széket. Az érdemi munka megkez­dése előtt, mint már a nagy­követi tanácskozáson is Ma­laysia felvetette a kambod­zsai képviselet kérdését. Vitá­ra azonban ezúttal nem ke­rült. sor. A tanácskozás részvevői ezután a napirendnek meg­felelően az el nem kötelezet­tek mozgalmához csatlakozni kívánók felvételi kérelmével foglalkoztak. Elfogadták Nica­ragua, Bolívia, Surinam, Gre­nada, Irán, Pakisztán és a Zimbabwe Hazafias Front ké­rését a mozgalom teljes jogú tagjául történő felvételére. Az új tagok felvételével —, amelyet a jövő heti csúcsér­tekezlet minden bizonnyal jó- i váhagy — az el nem kötele­zettek mozgalma tagjainak száma 95-re növekszik. A Szovjetunió megbízható partner A CIA igyekszik máshol keresni a bűnbakot Líbia ünnepén “A Szovjetuniónak bőséges készletei vannak nyersolaj­ból, szén- és földgázkészletei pedig még ennél is jelentő­sebbek« — hangoztatja Z. I. Vertei, az allami tervbizott- ság fűlüanyagkészlelczési és elosztási osztályúnak vezetője. A szovjet szakember nyilat­kozata azokra a híresztelések­re válaszol, amelyeket az amerikai felderítő szolgálat, a -CIA terjeszt a Szovjetunió energetikai helyzetéről. A CIA azt állítja, hogy a Szov­jetunióban csökken az ener­giatermelés, . kifogyoban van­nak a nyersolajkészletek és az ország rövidesen behoza­talra szorul. Z. I. Vertei leszögezi: a Szovjetunióban szó sem le­het »olajválságról« — eupen ellenkezőleg, a Szovjetuniónak hatalmas fűtőanyag- és ener­getikai potenciálja van, amely az elmúlt években rendkívül gyorsan fejlődött. Az ország ma az első helyen áll a vi­lágban a nyersolaj- es a szénbányászatban, második a földgáz-, és a villamosener- gia-termeléS'ben. A termelés évről-évre növekszik és meg­haladja a tervezett mennyi­séget is. A tervbizottság osztályve­zetője cikkében rámutat: a Szovjetunió a. világ egyetlen olyan fejlett ipari állama, amely teljes egészében önel­látó az energiahordozók terén sőt jelentős mennyiséget ex­portál is. Az export jórésze a szocialista országokba irányi! Ami a CIA propaganda- kampányát illeti, a szovjet szakember úgy véli, hogy an­nak fő célja: elterelni a fi­gyelmet a tőkés országokat spjtó olajválságról bár a vál Ságért mindenekelőtt a nagy olajmonopóliumok, valamint a tőkés gazdálkodás pazarló szervezetlenségéből eredő problémái a felelősek, a tő­kés országok igyekeznek má­sutt keresni a bűnbakot. És mindenekelőtt a nyersolajter- mclö országokat, az OPEC tagjait kárhoztatják. Ugyan- akkor a kampány másik cél­ja az, hogy bizalmatlanságot keltsenek a Szovjetunió tőkés partnerei körében, amelyek jelentős mennyiségű olajat vásárolnak. A Szovjetunió azonban megbízható partner és ezt a nyugati Aisárlók is tudják — hangoztatja Verten majd aláhúzza: a Szovjetunió kész részt venni az energia- problémák világméretű rende­zésére vonatkozó elképzelések kidolgozásában. Mondale Kínában A hivatalos látogatáson Kí­nában tartózkodó Walter Mon­dale amerikai alelnök tegnap délelőtt Kanton közelében egy mezőgazdasági kommunát te­kintett meg, majd együtt ebé­delt Kantonban dolgozó ame- i rikai üzletemberekkel. 1949 óta az Egyesült Álla­mok első kínai főkonzulátusát nyitotta meg tegnap Kanton- bem Walter Mondale. Rövid beszédében »a kínai—ameri­kai rendezett viszony konkrét valóra váltásában tett új és jelentős lépésnek" minősítette a főkonzulátus megnyitását, és jelezte, hogy tárgyalások foly­nak további amerikai konzu­látusok Kínában való felállí­Fekete szeptembert” emlegetnek Olaszországban Vadsztrájk, áremelés, elbocsátás 9—15 százalékkal a repülő­jegyeket a nemzetközi vona­lakon. A Corriere della Sera »fekete szeptemberről" ír, mert úgy tudja, hogy rövide­sen emelni fogják a villany­áram-szolgáltatás költségeit, általános áremelés várható az élelmiszerek és a ruházati cikkek, valamint a fűtőolaj tekintetében. A lap 8,3 száza­lékosra becsüli az idei esz­tendő első félében tapasztalt fogyasztási áremelést. Annak a véleményének ad hangot, hogy az áremelés gyakran egész egyszerűen a kereske­dők önkényes eljárásnak kö­vetkezménye. A Corriere del­la Sera a világpiaci árak emelkedésével és a nyugation általánosan tapasztalható in­flációval hozza összefüggésbe az olaszországi áremeléseket. Tripoli lakosai köszöntik az 1969-es hatalomátvételt vég­rehajtó katonákat. (MTI-fotó — KülföTdi Képszolg. — KS) Kereken 10 éve, hogy egy gyors, vértelen hatalomátvétel révén Líbia új irányba fejlő­dött. A Szabad Uaionista Tisz­tek titkos szervezete ekkor döntötte meg Idrisz király imperialista-barát monar­chiáját, gyökeres változások sorát nyitva meg a hazánk­nál majdnem hússzor nagyobb (de csak negyedannyi lakosú) országban. A katonák államo­sították a legfontosabb bevé­teli forrást jelentő kőolajter­melést, a bankokat, koi'látoz- ták a földtulajdont, bevezet­ték a tervgazdálkodást. Moammer al-Kadhafi ezre­des vezetésével Líbia külpoli­tikája is haladó irányvonalat követ. Az ország az el nem kötelezett mozgalom aktív tagja, s különös erőfeszítése­ket tesz a közel-keleti válság megoldására, a különutas tár­gyalásokat folytató Egyiptom elszigetelésére. Losonczi Pál távirata Líbia nemzeti ünnepen Líbia nemzeti ünnepe alkalmából Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Moammer al-Kad­hafi ezredest, a Líbiai Arab Népi Szocialista Dzsamahirija vezetőjét. (MTI) A Vlaszova-ügy — provokáció Szégyenletes fiaskó Olaszországban tegnap sú­lyos fennakadást okozott a vasúti forgalomban az a vad­sztrájk, amelyet a szélsőséges autonomista szakszervezet kezdeményezett béremelési követelésének alátámasztásá­ra. A megmozduláshoz a há­rom legnagyobb szakszerve­zet, a CGIL, CISL, UXL nem csatlakozott ugyan, tagsá­guknak egy része azonban nem tartotta magát döntésük­höz és spontán egyetértett az autonómiaiak vadsztrájkjá­val, és szintén szüneteltette a munkát. Az akció igen súlyosain érintette a szabadságukról haza térő dolgozókat, külö­nösen azokat, akik Szicíliá­ról és Szardíniáról komphajó­kon keltek át, hogy munka­helyükre siessenek, ■ vagy to­vább utazzanak más nyugat- európai országokba, ahol ven­dégmunkásként dolgoznak. Római megfigyelők vélemé­nye szerint a szélsőséges auto­nomista szakszervezet) bizo­nyos konzervatív körök támo­gatásával mindenekelőtt arra törekszik, hogy megossza a hagyományos olasz szakszer­vezeti mozgalmat és álradi­kalizmusával tömegeket vonz­zon magához amattóL Az olasz szociális helyzet másik feszültségforrása a munkáselibocsátások. A torinói I Fiat-művek csütörtökön el­bocsátotta mirafiori üzemrész- legének 1950 munkását, akik a 131-es és lS2-es gépjármű­vek összeszerelésével és fes­tésével foglalkoztak. A Fiat azzal indokolta intézkedését, hogy a dolgozók »fegyelme­zetlenül viselkedtek« s jogta­lan követelésekkel álltak elő. A Nápoly melletti Castella- mare di Stabia Italcaantieri hajógyár úgy döntött, hogy szeptember 10-én elbocsátja 300 munkását, az év végén pedig további 150-et, mert megrendelés híján nem tud mit kezdeni velük. A gyár 2000 munkása csütörtökön kö­vetelte a terv megváltoztatá- sát. Olaszországban szeptember 1-től 10 százalékkal feleme­lik a vasúti fuvardíjakat es V Alekszej Petrov a tegnap: Pravdában Amikor, eloszlott £ köd című cikkében foglalko­zik a New York-i Kennedy- repülőtéren lezajlott provoká­cióval. Mint írja, véget ért £ háromnapos félostrom-állapot Az IL 62 M repülőgép — amelyet az amerikai hatósá­gok három napon át fogság­ban tartották -A szerencsései Moszkvába juttatja valameny- nyi utasát. A szovjetellene: provokáció szappanbuborék­ként szétpattant, rossz szájíz hogyva az amerikaiak köré­ben, akik felteszik a kérdést »mire kellett mindez«? Az Egyesült Államok kül­ügyminisztériumának képvi­selője, aki megjelent az ame­rikai újságírók előtt közvet­lenül azután, hogy a gép irányt vett Moszkva felé, a tudósítók kérdésére válaszol­va megismételte feletteseinek hivatalos verzióját, nevezete­sen, hogy »meg kellett győ­ződniük« arról, hogy »őszin­te-e« Vlaszcwa szovjet állam­polgár hazatérési óhaja. Ezt a kijelentést ironikus megjegy­zésekkel fogadták a sajtó kép­viselői. Az amerikaiak zavarban vannak — jegyzi meg Petrov. — Az ország közvéleménye már régen nem tapasztalt a hatóságok részéről ilyen megengedhetetlen magatar­tást, a nemzetközi jog nor­máinak és az emberiesség elemi követelményeinek eny- nyire durva lábbal tiprását. A repülőtért elfoglaló pro­vokátorok és azok, akik oda küldték őket — mint a té­nyek bizonyítják — botrányt, sőt, konfliktust akartak elő­idézni. Lényegében ez be is következett. Az »emberi jo­goknak« és a »személyiség sérthetetlenségének« kétes vé­delmezői zajos, szovjetellenes tüntetéseket rendeztek. Fenyegették a repülőgép körül tartózkodó szovjet hi­vatalos személyiségeket, az Aeroflot munkatársait és a Ludmilla Vlaszovával szoli­daritást vállaló utasokat, szi­dalmazták a Szovjetuniót, pla­kátokat hurcolásztak a »sza­badság védelmét« hirdető fel­iratokkal. A riporterek min­dent filmszalagra vettek és továbbítottak az éterbe, hogy felkészítsék a nyilvánosságot a »tragikus végkifejletre«. A CBS televíziós társaság infor­mációja szerint az amerikai biztonsági erőik tervbe vették Vlaszova erőszakos elhurco­lását és e célból különleges rohamosztagot küldtek a re­pülőtérre. A CBS megjegyzi, hogy Carter elnök személyes utasítására fújták le az ak­ciót. A provokáció szégyenletes fiaskóval ért véget. Ugyanak­kor a hírmagyarázó ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy az incidenst nem lehet befeje­zettnek tekinteni, mert mint a tények tanúsítják, a szovjet­ellenes provokációt az Egye­sült Államok titkosszolgála­tainak belső köreiben készí­tették elő, s felülről szentesí­tették. Annak kapcsán, hogy a provokáció napjaiban is nyu­gaton unos-untalan emleget­ték a »sajtószabadságot«, a Pravda hírmagyarázója meg­jegyzi: amikor a szovjet kép­viselők meghívták az ameri­kai újságírókat a repülőgép belsejébe, hogy • személyesen beszélhessenek Vlaszovával, az amerikai hatóságok meg­tiltották nekik. Az események valóságnak megfelelő ismer­tetése ugyanis nem felelt meg a színjáték rendezőinek. Vlaszova: Lidérces álom ## »Nem értem még meg ha­sonlót, egyszerűen el sem tu­dom képzelni, ami történt. Lidérces álom volt« — a Szovjetszikaja Kultúra című lap idézi Ludmilla Vlaszová- nak a Nagy Színház balett- táncosnőjének ezeket' a sza­vait. A Nagy Színház együttese az Egyesült Államokban ven­dégszerepeit. Váratlanul el­tűnt a férje. Ebben a hely­zetben Vlaszova az egyetlen helyes eljárásnak tartotta, ha azonnal hazatér. »Az Egyesült Államokban már ötször vendégszerepeltem — mondta Vlaszova —, de ta­lán soha nem aratott ilyen sikert a Nagy Színház ven­dégszereplése. Igazi győzelem­sorozat volt ez, olyan, amilyet még soha nem tapasztaltam a közönség részéről, és akkor egyszerre jött a szörnyű hír: a férjem eltűnt. Az együttes vezetőségéhez mentem és kér­tem, legyenek a segítségemre, hogy haladéktalanul vissza­térhessek Moszkvába. Magam tettem ezt, senki sem kény- szerített engem erre. Megér­tettem, hogy valami szörnyű­ség történik, hogy amerikai részről valami zsarolás kezdő­dik.« A repülőgépen mutattak Vlaszovának egy újságot, amelyben Godunovra hivat­kozva az az állítás szerepel, amely szerint feleségével együtt még Kanadában hatá­rozták el, hogy nem térnek haza. Ludmilla Vlaszova kije­lentette, hogy férjével semmi ilyenről nem beszéltek. ■, Alekszandr Godunov, New York-i sajtóértekezletét idéz­ve a Szovjetszkaja Kultúra a következőket írja: saját sza­vaival, de nyilvánvalóan ide­gen ösztönzésre mondta, hogy olyan körülmények közé ke­rült, amelyek közepette nem tudta feleségével közölni el­határozását. Eljárását »csupán művészi motívumokkal" indo­kolta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom