Somogyi Néplap, 1979. szeptember (35. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

Együttműködés a gyógyításban Nemzetközi egyezmény szü­letett a Magyar Népköztársa­ság és a Jordán Hasemita Ki­rályság kormánya közötti egészségügyi együttműködés­ről. A megállapodást tegnap írta alá Budapesten a két or­szág egészségügyi minisztere: dr. Schultheisz Emil és Abdul Rauf Ravabdeh. Az egyezmény értelmében a két ország illetékesei az egészségügy szervezése terén rendszeresen tájékoztatják egymást a gyogyítóhálózat szervezetéről és az egészség­ügyet érintő fontosabb jogsza­bályokról . Közük az egész­ségügyi statisztika módszerei­re voJlfctkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai ada­taikat Kölcsönösen megis­merhetővé teszik (kívánságra meghatározott példányban meg is küldik) új egészség- ügyi létesítmények típuster­veit Kiterjed az együttműkö­dés az orvos- és gyógyszeré­szeti tudomány különféle te­rületeire, az orvosok, gyógy­szerészek és egyéb egészség­ügyi dolgozók képzéséire és továbbképzésére. Ezt szolgálja majd a tudo­mányos kutatások legfonto­sabb új eredményeinek köz­lése. Megismertetik az egész­ségügyi oktatás formáit mód­szereit, és kérésre megküldik egymásnak az új magyar, il­letve jordán egészségügyi tan­könyveket, tájékoztató anya­gokat, filmeket. Fontos fejezetét jelenti az egyezménynek a közegészség- ügyben a környezet, a mun­ka-, élelmezés- és iskola- egészségügy terén kialakítan­dó együttműködés, a járvány­ügyi tapasztalatcsere, a fer­tőtlenítésben alkalmazott módszerek és eredmények kölcsönös megismertetése. Tá­jékoztatják egymást — min­den esetben a lehető leggyor­sabban — azokról az egész­ségügyileg fontos jelenségek­ről, eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére. Az egyezményben rögzítették: in­gyenes egészségügyi ellátás­ban részesítik azokat a ma­gyar, illetve jordán állampol­gárokat, akik ideiglenesen a másik' országban tartózkodva hirtelen megbetegednék, ha­laszthatatlan orvosi beavatko­zásra szorulnak. Azt is lehetővé teszi a mos­tani megállapodás, hogy a két ország meghatározott időtar­tamra küldjön egymáshoz ta­pasztalatcserére, illetve tó­vá bbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai ok­tatókat, más egészségügyi dol­gozókat, meghívjanak szak­embereket előadások tartásá­ra. Az egyezmény / megkötésé­nek hátteréhez tartozik, hogy — a magyar egészségügyi miniszter tavalyi látogatása­kor — Jordániában szó volt arról: szívesen vennék — és készek elősegíteni — a ma­gyar orvostechnikai és gyógy­szeripari termékek általuk történő importálásának jelen­tős fejlesztését A kontinens légkörének további javítása Helmut Schmidt nyugatné- • met kormányfő közelgő ma­gyarországi látogatása része annak a folyamatnak, amely az európai enyhülés és együtt­működés folytatását célozza — hangsúlyozzák hivatalos nyugatnémet körökben. Az utazás kapcsán rámutatnak arra, hogy a két nagyhatalom — a Szovjetunió és az Egye­sült Államok — mellett a többi európai ország is sokat tehet a kontinens légkörének további javítása és a még nyitott kérdések megoldása érdekében. A kancellár nagy várako­zással tekint magyarországi útja elé és problémamentes­nek, barátinak tekinti a két­oldalú kapcsolatokat. Nyugat­német részről különösen ki­emelik, hogy , a gazdasági együttműködésen belül a ma­gyár és a nyugatnémet cégek között kötött rekordszámú kooperációs megállapodás — a legutóbbi adatok szerint 331 — jó alapot jelent a hosszabb távú fejlesztésre és az érde­kek kölcsönös kiegyenlítésé­re. A budapesti tárgyalásokon elsősorban nemzetközi kérdé­sek állnak majd a nyugatné­met fél érdeklődésének kö­zéppontjában. Schmidt kan­cellár az enyhülési politika alakulásáról, a leszerelés és fegyverzetellenőrzés aktitól is kérdéseiről kíván eszmecse­rét folytatni. A kormányfőt útjára elkísérik az NSZK gaz­dasági, szakszervezeti és kul­turális életének vezető sze­mélyiségei is. Az elmúlt években széles körű kapcsolatok alakultak ki a két ország központi és szakmai szakszervezetei, va­lamint az Országos Béketa­nács és az NSZK hasonló szervezeted között A KISZ és a Német Kommunista Párt ifjúsági szervezete (az SDAJ), valamint a szociálde­mokrata párt ifjúsági szerve­zete (a JUSO) rendszeres kon­taktusban van egymással. Az állami szintű ifjúsági kapcso­latokat az állami ifjúsági bi­zottság ápolja az NSZK szö­vetségi, ifjúsági, egészségügyi és szociáüs minisztériumával. Kulturális együttműködé­sünk kerete az az egyezmény, amelynek aláírására Kádár János bonni látogatása ide­jén került sor. • Losonczi Pál Hajdú-Biharban Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke teg­nap délután 2 napos látoga­tásra Hajdú-Bihar megyébe érkezett. A vendéget a megye határánál a megye párt- és állami vezetői fogadták. Ezí követően Debrecenben, a megyei pártbizottság székha­zában Siicula György első tit­kár köszöntötte és tájékoztat­ta Losonczi Pált a politikai, gazdasági és ideológiai mun­káról, a XI. kongresszus ha­tározatainak a végrehajtásá­ról. Szólt többek között arról, hogy a vidéki ipartelepítés eredményeként új üzemek kezdték meg az elmúlt évti­zedben a munkát, termel a konzervgyár, a házgyár, a Be­loiannisz híradástechnikai gyár, Berettyóújfaluban az ELzett üzeme. Az ötödik öt­éves tervidőszakban átlagosan 7—8 százalékkal növekedett a Hajdúságban az ipari terme­lés, az idei növekedés pedig 5—6 százalék körül, alakul. A jelentős mértékű iparosítás ellenére a megyében tovább­ra is jelentős a mezőgazdaság szerepe. A nagyüzemek gyors ütemű fejlődése mellett, s ezek hathatós támogatásával egyre többet termelnek a ház­táji gazdaságok is. A tájékoztató után Loson­czi Pál a város vezetőinek kí­séretében Debrecen, neveze­tességeivel ismerkedett. En­nek 6orán felkereste a múlt év végén felavatott, korszerű­en felszerelt és berendezett Kölcsey Ferenc Művelődés! Központot. A művelődési köz­pontban megnézte a Hajdú­táncegyüttes és "Délibáb nép­zenei együttes műsorát. (MTI) Uj taneszközök az iskolákban Az idén a korábbiaknál •több taneszközt juttat el az iskolákba a Tanért. Csupán augusztus végéig 130 millió forint értékűt bocsátottak a diákok és a pedagógusok ren­delkezésére, és decemberig ezt várhatóan még 70 millió fo- ’rint értékűvel megtetézik. Az Oktatási Minisztérium úgynevezett alapfelszerelési jegyzékeken rögzítette az utóbbi években azoknak a ta­nulást és tanítást segítő esz­közöknek a körét, amelyek va­lamennyi iskolában nélkülöz­hetetlenek az eredményes ne­velő-oktató munkához, a kor­mány pedig évente 60 millió örintos támogatással egészíti ki a tanácsok erőforrásait. El­mondható: a Tanért megbir- 'kózott a rendkívül nagy fel­adattal : ma már az alapve­tő szemléltető eszközök túl­nyomó többsége ott van az általános iskolákban. A most szeptemberben életbelépő új tan tervekhez 25 féle eszközt kellett elkészíte­niük, s ezek közül 14 a tanu­lók közvetlen iskolai tanulásá­hoz kell. Tíz féle a tanév kezdetére teljes mennyiségben az iskolákban lesz, kilenc fé­lét december végéig szállíta­nak ki, a többiből a jövő év első felében elégítik ki az igényeket. A matematika ok­tatásához készült szám- és jelkártya készletből például mintegy 85 ezer darabot jut­tattak el az intézményekhez ezekkel mindenekelőtt az el­sősök fognak »dolgozni-“. Űj segédanyag a pálcika modell - készlet, amellyel különböző vegyületek modelljei készít­hetők el, s több készletből óriás molekulák is felépíthe­tők. 1980-ig 20 ezer készletet gyárt a Tanért — a diákok a biológia órán és otthoni ta­nulásuknál is' használhatják. A középfokú oktatási intéz­mények igényeit a Tanért fo­lyamatosan ki tudja elégíte­ni. Rendkívül kedvezően vál­tozott az óvodák taneszköz- ellátása az utóbbi egy-két év­ben. Míg korábban a mate­matikai foglalkozásokhoz ké­szült Mimrnat készleten, né­hány tornaszerén és diafilmen kívül alig tudott valamit ajánlani a Tanért, most több új oktatójáték' és tornaszer áll a gyermekek, az óvónők rendelkezésére. Kidolgozá­sukban a pedagógusokon kí­vül grafikusak és iparművé­szek is részt vettek. Ennek a munkának az eredményeként 15 új óvodai eszközt hozott forgalomba a vállalat.* Jelentős mértékben gazda­godott a Tanért óvoda- és is­kolabútor kínálata is. Az idén várhatóan több mint 30 mil­lió forint értékű bútort for­galmaznak, »” zömmel vagy so­rozatban készülő óvodai, tan­termi és szak tantermi beren­dezést. Csupán a jólismer' csővázas iskolai székből több mint 7,5"ezer jut el az isko­lákba. (MTI) A májusi aszály okozta ki­eséseket megyénk nagyüzemei részben fokozottabb arányú m"’ sód vet? sekkel igyekeztek pótolni, A termelőszövetkezet tek és az állami gazdaságok tizenhét és fél ezer hektárt vetettek el különböző takar­mány- és zöldségfélékkel. A korai kultúrák után földbe rakott takarmányfélék »kasza alá« értek. Gyékényesen hoz­záláttak a másodnövényeit betakarításához. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács törvényerejű rendelettel újraszabályozta a bírósági végrehajtást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabá­lyait továbbfejiödött. társa­dalmi-gazdasági viszonyaink­kal, másrészt egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vagyonjogi, családjogi és munkajogi köve­telések bírósági végrehajtá­sát. Többek között: megköny- nyíti a tartásdíj behajtását, a gyermek elhelyezésére és át­adására vonatkozó határozat végrehajtását, hatékonyabb i eszközökét biztosít a bírósági j döntésből fakadó kötelezettsé- i geiket nem teljesítő állampol­gárok és szervek elleni haté­konyabb fellépésre, ezzel szi­lárdítja az állampolgári és ál­lami fegyelmet. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép hatály­ba. Az Elnöki Tanács ezután személyi kérdésekben döntött: Zara Lászlót, a Központi Né­pi Ellenőrzési Bizottság tag­ját — nyugállományba vonu­lása miatt — felmentette tisztségéből, ezzel egyidejűleg Balogh Istvánt, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagjai sorába választotta. 1 Az Elnöki Tanács végül bí­rákat választott meg és men­1 tett fel. (MTI) Új növényolajgyár. A Növcnyolaj-ipar! és Mo­sószergyártó Vailalat az olajos növények feldolgozására (rep­ce, napraforgó, szója), napi 80—100 vagon kapacitású gyá­rat épít. A növényolaj mellett fehérjetakarmányt is készí­tenek majd. A martfűi gyár elsősorban tőkés exportra stól- lítja az olajat. A próbaüzem a tervek szerint 1980 második ■félévében kezdődik. VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! Ara: 1,20 Fi SomomíNéplap MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 204. szám 1979. szeptember I., szombat Ülést tartott az Elnöki Tanács Silózzák a másodvetést

Next

/
Oldalképek
Tartalom