Somogyi Néplap, 1979. augusztus (35. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

Hasznos tenne a vállalatok kapcsolata Kaposvárral ismerkedett a kardzsali küldöttség Kaposvárra! ismerkedett, tegrvap a bulgáriai testvér- megye. Kardzsali küldöttsége! A Dimiter Gogovnak, a Kardzsali megyei párt-vb tagjának, a megyei tanács elnökének vezetésével So­mogybán tartózkodó küldött­ség reggel az Egyesült Izzó elektroncsőgyárát kereste föl. Elkísérte a vendégeket a gyárlátogatásra Sugár Imre, a megyei tanács általános el­nökhelyettese és dr. Horvátit Sándor, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője. A kétezer munkást foglalkoztató üzem­ben Deák Ferenc, a Kapos­vári Városi Pártbizottság első titkára, Bólyás Gyula, a gyár pártvezetőségének szervező titkára, Valykó Mihály fő­mérnök. Acs B eláné szak- szervezeti titkár és Kanyar Julianna KISZ-titkár köszön­tőit e a vendégeket. A gyár előcsarnokában a bulgáriai tesl vérmegyét be­mutató kiállítás fogadta a lá­togatókat. Az üzem múltját és jelenét a fejlődés szám­adatainak tükrében mutatták be a vendéglátók. Részletesen ismertették a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti bizottság tevékenységét, a pártépítés munkáját, szóltak a termelés eredményeiről, a műszaki, technológiai tevékenységről. A vendégek először akkor kérdeztek közbe, amikor a párttaggá nevelés módszerét ismertették. Följegyezték, hogy a kaposvári elektron- csőgyárban az aiapszervezet kommunistái pártmsgbíza- tásban készítik fel a tagfel­vételre jelentkezőket. Sok szó esett a gazdálkodás kérdéseiről is. A vendégek arról érdeklődlek, hogy mi­ként működik az ösztönzési rendszer, hogyan készülnek a tervek, milyen a 112 szocia­lista brigád munkája? A tájékoztatókat félbesza­kító kérdésekre kapott vála­szok után újabb kérdések kö­vetkeztek. Arra voltak kíván­csiak a vendégek, hogyan ösztönzik a vállalatokat az export fokozására, hogyan részesednek a tervezettnél több export bevételéből a kö­zösség tagjai? Elmondták: Bulgáriában az a szabály hogy ha. valamelyik gyár a tervezettnél több terméket értékesít a nemzetközi piacon, a' többletbevételből közvetle­nül részesedik a közösség, de kap ebből a pénzből a megyei tanács és a vállalati központ is. Az ösztönzési rendszer sok­szor került napirendre a be­szélgetés folyamán. Megkér­dezték a vendégek, hogy a vezetők bére miként függ a tervteljesítéstől, milyenek az átlagfizetések a gyárban, hány műszakban dolgozik az üzem. Ezt követték a szociális ellá­tással kapcsolatos kérdések. Kíváncsiak voltak arra, hogy miként szervezték meg az több óra társadalmi munka bizonyítása. A település lakói ilyen módon vesznek részt az építkezésekben. A kérdések nemcsak az elektroncsőgyári tájékoztató­hoz kapcsolódtak. E gyáron keresztül a megye többi ipari üzemének munkáját, a gazda­ság szabályozó rendszerét is meg akarták ismerni. Ha nem tartották kielégítőnek a tájé­koztatót, ú.iabb kérdéseket tettek föl. és véleményt is mondtak a hallottakról. A tervezettnél hosszabbra nyúlt párbeszéd után üzemlá­togatás következett. A terme­lés számai, a munkát jellem­ző adatok mellé az üzemben a munka ritmusával, a tech­nológia nemegyszer nagy fe­gyelmet követelő folyamatá­val ismerkedtek meg a ven­dégek. A küldöttség tagjai között nincs műszaki szakem­ber: a szerelés részletkérdé­sei helyett a munka szervezé­se. a minőség védelmét szol­gáló intézkedések iránt ér­deklődtek. A gyárlátogatás tapasztala­tait összegezve mondta el Di­miter Gogov. Kardzsali taná­csának elnöke: —• Hasznos volt a találko­zásunk, sok értékes informá­ciót szereztünk. Helyesnek tartanánk, ha a két megye vállalatai között is kialakul­nának a kapcsolatok. Ez nem­csak azért volna hasznos, mert jobban megismernék egymást az emberek, hanem azért is. mert a munkával kapcsolatban sok értékes ta­pasztalatot szerezhetnének egymástól. Kívánjuk az egész közösségnek, hogy minél na­gyobb eredményeket érjenek el. legyen minél több kiváló dolgozójuk, aki eredményesen i segíti a feladatok megoldását. Kádár János fogadta Franz Josef Strausst Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára kedden a Parlamentben fo­gadta Franz Josef Strauss ba­jor miniszterelnököt, aki né­hány napos magánlátogatást tesz Magyarországon. Carter Waldhelmmel tárgyalt Carter amerikai elnök hét­főn Washingtonban a közel- keleti helyzetről és a Sinai- félszigeti izraeli csapatvissza­vonások ellenőrzéséről tár­gyait Kurt Waldheim ENSZ- főtitkárral. Az amerikai el­nök kifejtette, az izraeli el­lenkezés dacára Washington azt szorgalmazza, hogy az egyiptomi—izraeli különalku végrehajtására az ENSZ-nek a térségben 1948 óta szolgála­tot teljesítő közel-keleti fegy­verszünetet ellenőrző szerve­zete (Untso) ügyeljen. Védőruha hő és gázok ellen, a vegyipar különösen mérgezi gázokkal veszélyeztetheti a berendezése­ket karbantartó munkásokat, más területeken részben a hő­hatás, részben az ugyancsak mérgező gázok hatását kell el­viselni. Világszerte a legkülönfélébb védőruhákat, védőbe­rendezéseket dolgozzák ki ezekre a célokra. Képünkön: kü­lönleges védőruhában dolgozó munkások, akik egy nyugat- németországi vegyigyárban ellenőrzik a csővezetékeket, tar­tályokat. (MTI Külföldi Képszolgalat — KS) Befejeződött a nemzetközi szeminárium Sajtókonferencia a háromnapos tanácskozásról A küldöttek záródokumentumot fogadtak el üzemi étkeztetést. milyen eredményei vannak a szocia­lista brigádmozgalomnak. Ez azért is érdekelte őket, mert Bulgáriában nincs a mienkhez hasonló méretű brigádmozga­lom, a nálunk szerzett ta­pasztalatok tehát rendkívü' értékesek. A termeléssel kapcsolatos kérdések után a munkásom életkörülményeit tudakolták. Részletes tájékoztatást kértek például arról, hogyan jut a vállalat dolgozója lakáshoz, milyen szempontok alapjár. készítik el a sorrendet. A kérdéshez mindjárt hozzá is tették a bulgáriai gyakorlatot, ahol a lakás kiutalásának egyiic elöleltélele az 500-nál A küldöttség ezután a Ró- :na-hegyi Rippl-Rónai-villát tekintette meg. Délután Ka­posvár Béke—Füredi lakótele­pére látogatott. Megnézték az épülő városrész új óvodáját, bölcsődéjét és az átadás előtt álló ' 24 tantermes általános iskolát. A késő délutáni órák­ban a megyei tanácson tájé­koztatót hallgattak meg a tanács gazdaságirányitó te­vékenységéről, a háztáji gaz­dálkodásról. valamint a taná­csok hatósági tevékenységé­ről. Este a szennai falu­múzeumot keresték fel. A vendégek ma délelőtt a balulonszárszói tsz-be, Nagy- csepelyre es Kölesébe láto­gatnak. A főváros kerületeiben töl­tötték keddi napjukat az európai gyermektalálkozó külföldi vendégei. Budapesti pajtásaik kalauzolásával üze­mekbe látogattak kora dél­előtt, hogy megismerjék a munkahelyek, a dolgozó fia­talok életét. Ugyanakkor sport és kulturális versenyekre, és más hangulatos programokra is bőven jutott idő. Az I. ke­rületi pi rosny akkendösök NDK-beli társaiknak mutat­ták meg napközis táborukat. |A szovjet kisdiákok a II. ke-1 rületi úttörők társaságában a Pannónia Filmstúdió műhely­titkaival ismerkedtek. Algéria. Kuba és Vietnam gyermekei a kőbányai kék- és vörösnyak- [ kendösökkel találkoztak. Ven­déglátóik megmutatták nekik a Magyar—szovjet barátság pakkot, az Újhegyi lakótele­pet, majd ikét büszkeségüket a Pataky István Művelődési Központot és Ifjúsági Házat valamint a kerületi úttörőhá- zat is. A gyermekek körében vég­zett mozgalmi munka új mód­szereivel, hasznos formáival ismerkedtek meg többek kö­zött a kedden zárult három­napos nemzetközi szeminári­um résztvevői, akik az euró­pai gyermektalálkozón 34 or­szágnak 14 haladó és demok­ratikus gyermekszervezetét képviselik. Általános véle­mény alakult ki arról, hogy hazatérve kontinensünk és (Folytatás a 2. oldalon.) Nyilatkozat a helsinki záróokmány aláírásának évfordulója alkalmából A politikai enyhülés jelen­tős állomásának, a történelmi jelentőségű helsinki záróok­mány 1975. augusztus 1-i alá­írásának negyedik évforduló­ján az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottságának elnöksége és az Országos Békctanáes elnöksége nyilatkozatot tett közzé. Nagyrfp értékeljük a hel­sinki záróokmány aláírása óta megtett utat, amely igazolja a békés egymás mellett élés és az enyhülés politikájának tör­ténelmi helyességét — hang­súlyozza a nyilatkozat. A Szovjetunió és a szocialista országok következetes elvi po­litikájának köszönhető, hogy — a hidegháborús reakciós erők aktivizálódása ellenére — Európában ma egészsége­sebb a politikai légkör, mint korábban bármikor, s a kon­tinensünkön lezárult a fe­szültségekkel terhes korszak. A további előrehaladáshoz azonban szükséges, hogy az aláíró országok még követke­zetesebben, és teljesebben va­lósítsák meg a He’si nki ben el­fogadott záróokmány vala­mennyi elvét és ajánlását, s már az előkészítő munka so­rán — az együttműködés le­hetőségeinek újabb területeit munkálják ki az össz-európai értekezleten résztvevő orszá­gok képviselőinek jövő évi madridi találkozójára. Az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottsága és az Országos Béketanács fontos feladatának tekinti, hogy a közvélemény tájékoztatásával és mozgósítá­sával tevékeny részt vállaljon az enyhülés megszilárdításá­ért, a katonai enyhülés kibon­takoztatásáért, a leszerelésért folyó küzdelemből. A Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületé tavaly novemberben Moszkvában, s a külügyminiszteri bizottság ez év májusában Budapesten közzétett javaslatai konstruk­tív módon járulnak hozzá e célok megvalósításához. A katonai szembenállás, a le­szerelés, valamint földrészünk békéjének és biztonságának megszilárdítása útján kiemel­kedő fontosságú lépés lehetne a záróokmány aláíró államok politikai tanácskozásának mi­előbbi összehívása. Az európai biztonság és együttműködés magv^r nem­zeti bizottságának elnöksége | és az Országos Béketanács el- i nöksége úgy véli, hogy a fegyverkezési verseny megál­lítása napjainkban az enyhü- j lés folyamata megszilárdítá- I sának és továbbfejlesztésének egyik kulcskérdése. Ezen az úton nagy jelentőségű állomás a Szovjetunió és az Amerikai j Egyesült Államok közötti I SALT—II. megállapodás, ame- í lyet — a világ békeszerető erőivel együtt — hazánk népe is örömmel üdvözöl. A világ- közvélemény előtt most az a feladat áll. hogy megakadá­lyozza a szerződés módosítá­sára irányuló kísérleteket, s elhárítsa az új fegyverrend­szerek kidolgozására és rend- j szerbeállítására irányuló tö- j rekvéseket. Meggyőződésünk, hogy az európai biztonság és együttműködés nemzetközi bizottsága által ez év őszére a leszerelésért, a biztonságért összehívott európai fórum újabb lendületet ad az eny­hülésért, a leszerelésért, a né­pek biztonságáért világszerte folyó küzdelemnek-« — fejező­dik be az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottsága elnökségének és az Országos Béketanács el­nökségének nyilatkozat*. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK] Ara; 1,20 Ft Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 178. szám 1979. augusztus I., szerda I

Next

/
Oldalképek
Tartalom