Somogyi Néplap, 1979. július (35. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-24 / 171. szám

Tanárok és tanulók A pénztárgép és a pult mögött Nincs haszontalan gyermek A balatoni nyári dolgozók — a szakképzett és a szak­képzetlenek — leszerződte lése mindenkor gondot okozott. A Somogy megyei Vendéglátó Vállalat több egységet mű­ködtet a Balatonon, köztük néhány igen nagy forgalmú. A fonyódi Camping, a Sirály, az Aranyhalász, a Lidó étte­rem, a Présház, hogy a na­gyobbakat említsük. — Az első év, hogy nincs munkaerőgondunk. Van ele­gendő szakképzett felszolgáló, szakács, konyhalány, leszedő, raktári munkás. A fölvétele­ket, az előszerződések meg­kötését már tavaly, illetve januárban elkezdtük. Fölke­restünk olyanokat, akik a Balatonhoz közeli községek­ben élnek, megállapodást kö­töttünk héhány általános, kö­zép- és főiskolával. A Pécsi Tanárképző Főiskola, a Bu­dapesti Műszaki Egyetem küld ennek alapján hallgató­kat; ilyen módon csaknem négyszáz idénydolgotzót síké-1 rült biztosítani. A tanárok és a tanulók egy—másfél hóna­pot dolgoznak, s könnyebb munkára jöttek — tanári fel­ügyelettel — a nyolcadik osztályt most végzett gyere­kek. Ezenkívül száz nyugdí­jast is foglalkoztatunk — tá­jékoztatott Németh Lajos, a vállalat balatoni területi igazgatója. . Törékeny, végtelenül udva­rias teremtés Horváth Györ­gyi, a Pécsi Tanárképző Fő­iskola ősztől negyedéves hallgatója. Éppen a Camping étterem egyik pénztárgépé mögött ül, szorgalmasan veri a hii len tyűket, számol az ön­kiszolgáló é t terem ,5 vendégei - nekz — Persze még nem megy eléggé, most tanulok csak be... A számolás erős oldalam: matematika—kémia szakos tanár leszek. Jó egy kis gya­korlás, legalább nem esek ki a tanultakból ... — Dolgozott már korábban a vendéglátóiparban? — Nem. Otthon, Balaton- szentgyörgyön végeztem nya­ranta különböző kisegítő munkát, ez az első év. hogy ilyenre vállalkoztam. Jó itt lenni, a kollégák, Kiss János vezetőtől kezdve, nagyon 60- kat segítenek, hog^t mielőbb belejöjjek ... — Hol akar majd tanítani? — Ha sikerülne, otthon, Balatonszentgyörgyön. Épp húst készít élő sütésié Écsi László, a kaposvári Tán­csics Gimnázium negyedikes tanulója a vállalat új, Liget bisztrójában. — Mindenes vagyok, azt I csinálom, amit kell — mond- • ja, amikor Szűcs János biszt- róveaető dicséri a szorgalmát és ügyességét. — Fékeiét fő­zök, sört adok, ez sajnos, épp kifogyott ... — Ez lesz az egész nyári elfoglaltság ? — Nem, néhány hetet oi- henek is. A barátaimmal el­határoztuk, hogy keresetünk­ből, kirándulunk majd Bulv gáriába, Várnába. Szeretnénk összehasonlítani a Balaton és a tenger közti különbségét. %— S a gimnázium után? — Pécsre készülök, szeret­ném, ha fölvennének az or­vosi egyetemre ... Jó néhány tanár, diák ta- lálnató még a vállalat ven­déglátóhelyein. Van tanár, aki felszolgál és tanítónő, aki büfét vezet, igen nagy szak­értelemmel. A tanulók pedig íóiszolgálnak, dolgoznak a konyhán, leszedik az aszta­lokról a poharakat, a tányé­rokat, s azután mosogatnak, törölgetnék. A legtöbben igyekeznek becsülettel helyt­állni. Amikor letelik a mű­szak, vagy csak délután—es­te kell dolgozniuk, rohannak a strandra és napoznak, für- denék. Hasznosan, kellemesén telik így a nyári szünidő. Sz. L. egyet, sűrű drakulujt emle­getve, s illetlen cselekvésre biztatta az egyedülvaló dom- nulét. A román fölkapta egy pi­cit a fejét, de nem fordult hátra, csak a fülét hegyezte, akár a lova — Scsi romunescsi? — kér­dezte aztán halkan. — Minden nyelven tudok, fiam — mondta neki Czau- ner. — Csak az ostoba embe­rek nyelvét nem vagyok ké­pes megtanulni, hogy egyszer szót értenék azokkal is. Dvorzsák gyanúsan pislo­gott rá: vajon kire gondol, ha ostobát mond. De hamarosan megnyugodott, mert Czauner egy tőle szokatlanul hosszú mondatban kifejtette a véle­ményét, és az már semmikép­pen nem vonatkozhatott őrá. — Az embereknek ugyan­is,,. — magyarázta Czauner — értem ezen a munkásem- bereket, szóval a parasztokat is ... még az elnyomóiknál is, az elnyomói uraiknál is na­gyobb ellenségük a saját os­tobaságuk. Mert vagy azt nem képesek megérteni, hogy ki okozza a nyomorúságukat, ki az ellenségük... vagy ha leg­alább erre már rájöttek, ak­kor meg azt nem képesek? kitalálni, hogyan cselekedje­nek ellenük a legeredménye­sebben. Így aztán attól félek, hogy ez az egész dolog egy kicsit sokáig el fog tartani. Hallgattak mindnyájan; emésztették. — Milyen dolog? — kérdez­te meg aztán Dvorzsák. — A forradalomra gondolsz? Hogy talán a világforradalom az, ami teszerinted sokáig el fog tartani ? Czauner nem válaszolt. Ma­ga is sokallotta, mennyit be­szélt most egyszerre. Elgondolkoztak. Alig vette észre, hogy mari kő van alattuk. Hát itt a falu. Szürkült is. (Folytatjuk.) 12. A román hátrapillantott Nem csudálkozással, nem is megütközéssel. Csak éppen megnézte magának azt a tó- tot, aki azt mondja, hogy gyűlöli a magyar urakat, s lám mégis a magyarok olda­lán harcol. — Bámulsz, ugye?! — ér­tette félre némiképp Dvor­zsák János. — Hát te azt hi­szed, hogy a tót urak meg az oláh urak különbek lesz­nek? Azért kell harcolni, ba­rátom, hogy soha sehol ne le­gyenek többé urak! Se gróf, se burzsuj, se király! Még- hogy király!.., Na, nézd a bugrisát, király kell neki! Semmiféle kizsákmányoló... Érted-e ezt? Érted a fenét! — jött egész tűzbe. — Buta pa­raszt vagy, nem értesz sem­mit ... különben nem hetven- kednél itt azzal a századik lo­vashadosztállyal. — Csitulj csak egy kicsit, agitátor! — szólt rá higgad­tan Czauner. Állát fölszegte a levegőbe, s nagyon kezdte ku­tatni az eget. A csendben aztán ók Is meghallottak valami halk. tá­voli zúgást. Repülő lenne? Egy pillanatig még a ló is nyugtalankodott, de mikor András morgott neki valamit és megveregette a nyakát, nyugodtan baktatott tovább. Hallgattak, figyeltek. De a zúgást már nem hallották. Nagy kék ég volt felettük, még bárányfelhők is alig; né­hány pacsirtánál egyebet nem Olyan korba értünk, ami­kor elementáris erővel nyo­mul előre szükségszerűen az ember, a maga alkotó szemé­lyiségével. A pécsi országos gyógypedagógiai konferen­cián hangzott el Aczél György előadásában: most kezdjük megtanulni, hogyan kell gaz­dálkodni a javakkal, az ener­giával a vízzel, a tiszta leve­gővel, de nem halogathatjuk tovább annak elsajátítását sem: hogyan gazdálkodjunk az ember alkotó energiájával: hogyan neveljünk olyan ge­nerációt, amelynek természe­tes lételeme a közösségi cse­lekvés, amelynek anyanyelve az alkotás. Nemcsak általában hiszünk az emberben, mint az élővilág legcsodálatosabb jelenlévő­jében, hanem hiszünk Ko­vács Andrásban és Szabó Já­nosban is. Távol áll tőlünk az antropológiai pesszimizmus a determináltság tétele, mer* bár nyilvánvaló az örökletes tényezők szerepe, mégsem le­het kizárólagos. Végűi is a társadalmi környezet kínálta lehetőségek és ösztönzéiek döntik el mi lesz az ember­ből. És embernek s pedagó­gusnak egyátánt rossz az, alti azt hiszi, hogy a gyermek sorsa a bölcsőben dől el. Talán túl kényelmesek és felelőtlenek vagyunk? Könnyen sütjük rá a bé­lyeget a gyerekre, hogy »ne­hezen« nevelhető, pedig mindössze a szürke átlagtól különbözik. Csak kilóg a sor­ból. Könnyen minősítenek a »normális« általános iskolák­ban egyszerűen csak kedve­zőtlen környezetből érkező, s így természetesen elmaradott apróságot, beszédhibás lányi vagy fiút, renitenskedő fene­gyereket »gyógypedagógiai esetnek« — és küldik őt va­lóban a gyógypedagógiai he­lyekre. Holott éppen végre a normális állapotokra lenne szüksége a szellemi és testi gyarapodáshoz. Az, ingersze­gény, a társadalmilag szeren­csétlenebb környezetben szü­letett kicsinyek valóban spe­ciális pedagógiai ‘gondosko­dást kívánnak, de nem gyógy­pedagógiai különbségtételt. Inkább azt kellene elérni, hegy minél több tanár és ta­nító sajátítson el gyógypeda­gógiai szemléletet és képzett­séget, hogy ott nevelhessenek, ahol az adottságok a legjob­bak. De legalább tanulják megkülönböztetni a valóban sérült gyermeket a határese­tektől, alcik egyszerűen ovik nagyobb figyelmet, melegebb és közvetlenebb törődést kjj vannak. Végül is nemcsak, tudni, hanem érteni, érezni is kell hogy másként érkeznek az élet első állomáshelyeire a város perifériáin, a tanyákon növekvő gyermekek, másként az állami gondozottak, a gyámügyi felügyelet alatt ál­lók, pedig ugyanolyan arány­ban van közöttük különös te­hetség, mint a jól élő városi csemeték között, ugyanúgy hordanak magukban jó adott­ságokat, mint mások. Elszomorító, hogy a normá­lisan, de lassan képezhető gyermekek húsz százaléka nem fejezi be általános isko­lai tanulmányait. Ez évente harmincezer ifjú! Elszomorí tó ez az adat, amikor egész társadalmi berendezkedésünk legbensőbb lényege az embe­rekről való sokoldalú gondos­kodás, a személyiség gazda­godásának pártolása. Az ügy valahol csorbát szenved. Vétkes ebben még az elő­ítélet, amely indokolatlan kü­lönbséget tesz gyermek és gyermek között. Vétkes az a konzervativizmus, amely ele­ve megbélyegez és beskatu­lyáz épp^n csak cseperedő életeket. Hibás az iskola, amelyiket nem jellemez ugyan többé ilyen előítélet, ilyen konzerva­tivizmus, de amelyik sokszor gondolkodás és felelősség nélkül választja a könnyebb utat; nem kínlódunk senki­vel, mi elitiskola vagyunk, és aki nehéz eset, menjen a kisegítő iskolába ... Ugyan­csak a már említett gyógype­dagógiai konferencián hang­zott el: túl sok még a tan­ügyi bürokrácia, mintha erő­södne a tantárgyi soviniz­mus, amely csak a tantárgy keretein belül nézi a gyerme­ket, pedig mi egész szemé­lyiséget, teljes embert aka­runk nevelni. És az iskolának abban is meghatározó szerepe van, lehet, hogy a hátrányos környezetből, terhelten érke­zők hogyan és hová mennek a dalomban. Nem utolsó­sorban úgy, hogy az iskola adhatja a. legtöbb sikerél­ményt, amelyre egyfomán szüksége van minden gyerek­nek. Vannak haszontalan gyer­mekek? Goethe azt mondta: »A legcsekélyebb ember is teljes lehet, amennyiben eljut saját lehetőségeinek a csú­csára«. Soltész István Jeunesse-lábor és karmesterszeminárium Barcson „Ha busz kell, szóljanak!” Szombat, alkonyat A barcsi főutca látványa azt sugallja: a gyerekfürdetés, a vacsora­készítés másodrendű kérdés ahhoz a kéthetes ifjúsági fú­vószenekari táborhoz és kar­mesterszemináriumhoz képest, amelyet a megyei és a helyi tanács, a Vikár Béla Zeneis­kola, a Jeunesse Musicale ha­zai szervezete, a Népművelési Intézel a KOT A és az úttörő­szövetség szervezett. A járdá­kon tolong a tömeg, az abla­kokban gyerekfej-fürtök, s ezernyi .mosoly, amelyet a csinnadrattázva felvonuló gyermekzenekarok idéznek eiő. Ünnepel a Dráva-parti város. Ünnepli, hogy a hagyo­mány most — magasabb szin­ten — fölelevenedett Vasárnap délelőtt, a barcsi strandfürdőben. A színpadon az előző este a főutcai pará­dén már bemutatkozott négy ifjúsági és -úttörő fúvószene­kar váltja egymást Az orosz­lányiak feszes ritmusaikkal, Haydn- és Bartók-darabok vérpezsdítő tolmácsolásával aratnak tapsol a madarasiak könnyed térzene-hangvételük­kel. A barcsiak tömény, mégis kultúrált hangzásukkal, amely elsősorban Balázs Árpád szel­lemes kis kompozíciójában és Muszorgszkij Egy kiállítás ké­pei zseniális programzenéjé­nek a »Kijevi nagykapu« téte­lében bontakozik ki. A me­zőnyből egy klasszissal kima­gasló kaposvári együttes a harmóniák puhaságával, a tál­ján melódiák színpompájával, a mutatós szólókkal provokál­ja ki az »újra« kiáltásokat Kondor Ferenc, Geiger István. Kápolnás Mihály és Fehérvári József karnagyok alig győzik fogadni a gratulációkat a kon­cert után. A gratulálok között két tu­catnyi neves szakember, bél­és külföldön egyaránt »jegy­zett« muzsikus. Csaknem min­denki eljött, s előadást, bemu­tatót, konzultációt, hangver­senyt vállalt a két kurzuson, aki fúvószenekari kultúránk­ban komolyan »számít«. A Jeunesse-tábor félszáz részt­vevője, konzervatóriumok, ze­nei szakközépiskolák és szak­iskolák diákjai, Tarjáni Fe­renc kürbművésztől és Geiger Györgytől, a kiváló trombita- művésztől, a Párizsban nem­régiben nagy nemzetközi ver­senyt nyerő és a nyugati ^hanglemezpiacra is »betört« Reneszánsz együttes tagjaitól, valamint, sok más kiváló mű- vészegyéniségtől nyerhetnek »ihletet«, tapasztalatot De a karmesterszeminárium hatvan nagydiákjának — foglalkozá­suk skálája a kereskedelmi dolgozótól a művészeti gimná­zium tanulójáig, a bányásztól a pedagógusig terjed — ugyancsak nem kell unatkoz­nia. Az ő épülésükről olyan személyiségek gondoskodnak, mint Jancsovics Antal, a ve­zénylés országos hírű mestere, Balázs Árpád zeneszerző. Ma­rót! Gyula, a KÖTA főtitkára, Hollós Lajos, a KÖTA fúvós- zenekari bizottságának titká­ra; a neves előadók felsorolá­sát csupán az olvasó kímélése miatt nem folytatjuk. Persze az elméleti, zeneesztétikai, ve­zénylési, hangszerelési isme­reteken kívül művészetpoliti­kai, közéleti témákat is fel­dolgoznak a hallgatók. Sőt a vita hangereje olykor a fortis- simóig csap. Amint vasárnap délután is, amikor az ifjúsági és felnőtt fúvószenekarok tár­sadalmi megbecsülése kertit szóba. — Nem egy, se nem két he­lyi vezető kizárólag »szolgál­tató« intézménynek tekinti az együttesekei és csak a nagy évfordulók előtt »akasztja le őket« a szegről, semmiféle művészi funkciót sem tulajdo­nít nekik. — Az úttörőszervezetnek nem mindenütt van elegendő tekintélye. A vállalati veze­tők gyakran gúnyosan moso­lyognak és legyintenek, ha ez a szövetség kér ki bennünket valamilyen rendezvényre. — Sok vezető könnyelműen ígér, de nem tesz semmit. Akad azonban »ellenpélda« is. Megemlíthetem azt a bánya- igazgatót, aki a következő sza­vakkal fogadta a fúvószene­kar vezetőjét: »Én botfülű va­gyok, s csak a futballt szere­tem amúgy istenigazából. De ha busz vagy pénz kell, szól­janak!« ... Az örömök, gondok, bajok olyan tömkelegé kerül napi­rendre a kötött foglalkozáso­kon és spontán tapasztalatcse­réken, hogy felsorolásukra is hosszú tanulmány kellene. De íme, a leglényegesebbek! Ke­vés a parti túra. A megoldás? Fárasztó másolás, izzasztó körmölés, vagy — a szeminá­riumon létrejött barátságok­nak hála — kottákkal bélelt borítékok küldözgetése Pécs­ről Kazincbarcikára, Hódme­zővásárhelyről Barcsra. Csere­bere fogadom ..., visszaadom! Vagy: szűk a repertoár, a ze­neszerzők keveset írnak fú­vóshangszerekre. Miért? A vá­laszt Szabó Lászlótól, az Ope­raház zenekarának volt szó­lamvezetőjétől, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola ze­nei szakközépiskolájának tan­székvezető tanárától, az orszá­gosan ismert kamaramuzsi­kustól kapjuk: — Jő harminc esztendeje, amikor a »fújás« kezdett moz­galommá válni, alig találtunk irodalmat. A nagyzenekarok és a kamaracsoportok egya­ránt ínséges időket éltek át, amíg eljutottunk oda, hogy kiváló zeneszerzők —- Szoko- lay, Mihály András, Patachich, Borgulya, s még körülbelül húszán — elszánták magukat fúvóskvintettek, szextettek és más hangszeröszeállítású da­rabok komponálására. Ezek­nek eljátszásához azonban »profi« technikai tudás szük­séges. Az amatőrök és a zenei pályára készülő diákok csak­nem teljesen »mostohagyere­kek«. Most megkíséreljük a szerzőket arra ösztönözni, hogy szoros kapcsolatokat alakítsanak ki az együttesek­kel és rendszeresen gondos­kodjanak a repertoárutánpót­lásról A közönség természetesen nem a szakmai gondokból, ha­nem a résztvevők által »ta­lált« produkciókból von le kö­vetkeztetéseket S van is rá módja bőségesen. A Budapesti Fúvósötös hangversenyére zsú­folt nézőtér előtt került sor a barcsi művelődési központ­ban. A két térzenéről már szóltunk cikkünk elején, de »csemegével« kecsegtet a Re­naissance együttes szerdai koncertje és a táborba meghí­vott lengyel kamaracsoport bemutatkozása, majd a »záró­akkord«, a Jeunesse-kurzus részvevőinek »vizsgahangver­senye« is. Egyszóval: Barcs jelesen vizsgázott, az ügybuz­galom és a hozzáértés garan­cia arra, hogy megvalósulhat a szép álom: a tanfolyamok évenként megismétlődő nem­zetközi táborrá szélesítése, a felügyeleti szervek támogatá­sával. Az egyetlen szépség­hiba: a szálláshelyek csekély száma, a középiskolai kollé­gium meglehetősen kiábrándí­tó állapöta, amely bizony nem méltó környezet egy országos jelentőségű táborhoz. Ezt a csorbát a jövő nyárig ki kel­lene küszöbölni. Lengyel András láthattak. Szép nyári ég; szép nyári táj. Valahogy nem volt most olyan tikkadt, mint sok esztendőben ezen a tájon; a tarlók sárga meg rozsdás táb­láit sok dús zöld enyhítette; a kukoricák zöld foltjai, a fák más és más színű zöldje. Mint a béke. Nesz se, semmi. Nem az iménti zúgás, de még egy tá­voli árva puskalövés se hal­latszott semerről. Ebben a nagy csendben az­tán a nap is megindult le­fele. Csak mentek. Jól eljöttünk, most látszik, gondolta András. De azért jobb. mintha nem jöttünk volna. Egyszer észrevette, hogy régóta figyeli a lovat. A ló ment magától; egyetlen szó­val, egy szármoccaiitással sem kellett visszavezetni, té­továzás nélkül haladt előre, mintha csak őrá lett volna bízva, hogy válassza meg és tartsa az irányt. — Kompasz van ebben a lóban. — Mi van benne? — Nem vezetem, csak megy. Iránytű van a fejében, — Figyelem én is — kapta föl a fejét Dvorzsák. — Én is figyelem. Ez, barátom, af­féle képzett ló. Királyi ló, na! Szóval, nem akármilyen! . — Hallod-e, János!}, — csó­válta meg a fejét Czauner. — Te sem vagy ám akármi­lyen. És a változatosság kedvé­ért románul káromkodott Molnár Zoltán ___ _________________________ A vereség

Next

/
Oldalképek
Tartalom