Somogyi Néplap, 1979. június (35. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-19 / 141. szám

Labdarúgó-osztályozók az NB [(-erf. / ■ A Győri Dózsával játszik a Táncsics Hétfő délelőtt az MLSZ-ben döntés született a labdarúgó NB II-be jutás, illetve az on­nan kiesés további kérdései­ről, s az osztályozok sorsolá­sát is elkészítették. Az osztá- lyozőktól három megyei baj­nok, a Jászberényi Vasas (Szolnok), a Dunai Kőolaj (Pest) és a Salgótarjáni Sík­üveggyár (Nógrád) visszalé­pett, így új helyzet állt elő. Ennek következtében az ML.SZ úgy .döntött, hogy a most befejeződött NB II. osz­tályú bajnokság 16. helyezett­jeinek nem kell osztályozót játszaniuk, az ily módon »kedvezményezettek-«: Ganz MÁVAG, Bakony Vegyész és Szolnoki MÁV. Sorsolással azt is eldöntötték, hogy az NB II-es 17. helyzettek közül me­lyik maradhat játék, azaz se­lejtező nélkül a második vo­nalban. A szerencse a Gyulai SC-t segíttette. Az osztályozom kötelezettek és jogosulták párosítását is sorsolással döntötték el, s há­rom csoportba osztották a csapatokat. A mérkőzés győz­tesei lesznek NB II-esek. Ezekre a találkozókra vasár­nap 16.30 órától, semleges pá­lyákon kerül sor. A párosítás: Kelet:, Borsodi Volán—Hon­véd Asztalos SE (Püspökla­dány), Gyöngyös—Debreceni Kinizsi (Tiszakéeske), Recsk —Orosháza (Törökszentmik­lósi ____ K özép: Dunaújvárosi Épí­tők—DÉLÉP SE (Kecskemét), Szondi SE—Dunakeszi (Tata­bányai KOMÉP-pálya), Esz­tergom—Paks (Martonvásár), ESMTK—Jánoshalma (Ceglé­di VSE-pálya). Nyugat: Várpalota—Orosz­lány (Sárvár). A Zala me­gyei bajnok (Lenti vagy Za­laegerszegi Volán)—Körmend (veszprémi Bakony Vegyész- pálya), Mohács—Véménd— Fűzfő (Nagyatád), Győri Dó­zsa—Kaposvári Táncsics (Aj­kai Alumínium-pálya). Törőcsík balesete A Magyar Távirati Iroda szűkszavú jelentésében közöl­te, hogy szombaton a Zala­egerszegen lejátszott NB I-es labdarúgó-mérkőzés után Tö- rőcsik András, a magyar lab­darúgás egyik legnagyobb egyénisége autóbalesetet szén­Befejezőit! a megyei labdarúgó-bajnokság vedett. A labdarúgó nem a többiekkel utazott vissza a fővárosba, hanem barátja sze­mélygépkocsijába ült. Szirtes Pál azonban az esőáztatta úton Zalacsány határában el­vesztette uralmát a jármű fö­lött, és előbb az árokba, majd egy fának rohant. A mellette helyet foglaló Törőcsik bal csípőizületi töréses ficamot szenvedett. Jelenleg a főváro­si Korvin Ottó kórházban fekszik, és műtétet hajtanak végre rajta. 1 (Folytatás a 4. oldalról) Latinea SE—Boglárlellei Medösz 2:1 (1:1) Boglárlelle, 300 néző V.: Hajdú. Latinea SE: Farkas — Kozma, Kövér, Fitt, Bodó, Födi, Ská/ár, Czuczka (Guricza) Szarka (Ba­sics), Bosnyák, Fekete. Edző: Borsfái Géza. Boglárlelle: Dvar- jeczki — Györkös, Paszér, Ger- gye, Dékány, Osvátli, Szilágyi (Milosákocis), Pintér L., Pintér 1., Muszti z„ Pető. Edző: Bor­nemissza József. A tavaszi idényben felja­vult hazaiak e fontos mérkő­zésen határtalan lelkesedéssel és helyenként jó játékkal lep­ték meg a vendégeket. A La- tinca öt perccel a befejezés előtt 11-es góllal nyert. A lá­tottak alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Gól- ;5övők: Fekete, Födi (11-esből), illetve Osváth (11-esből). Jók: Kövér. Fitt, Skáfár, illetve Györkös, Szilágyi, Pintér I. Rákóczi II. ifi — Boglárlel- lei Medosz ifi 4:1 Hűvösvölgyi Péter A forduló válogatottja: Majos (Csurgó) — Györkös (Boglárlellei Medosz), Kövér (Lptinea SE), Kesztyűs (Len­gyeltóti), Fitt (Latinea SE), Simon J. (Mernye), Soós (Boglárlellei Spartacus), Si­mon M. (Mernye), Dómján (Kiss J. SE), Lassú (Lábod), C. Kovács (Csurgó). A bajnokság végeredménye: 1. Táncsics SE 34 25 6 3 104-29 56 2. Kiss J. SE 34 24 4 6 89-28 52 3. B.-Iellei Sp. 34 21 7 6 111-54 49 4. M. Latinea 34 20 6 8 72-36 46 5. K. Vasas 84 19 6 9 68-37 44 6. Nagyatád 34 17 9 8 72-40 43 7. Siófok 34 17 9 8 71-40 43 8. Barcs 34 16 8 10 45-26 40 9. Marcali VSE* 34 13 7 14 61-66 31 10. Mernye 34 9 9 16 48-63 27 11. Kadarkút 34 11 3 20 62-80 25 12. Karád 34 8 9 17 39-61 25 ^3. B.-leilei M. 34 9 6 19 43-84 24 14. Csurgó 34 7 9 18 41-67 23 15. Lábod 34 10 3 21 43-89 23 16. Tab 34 8 5 21 39-81 21 17. Lengyeltóti 34 8 4 22 46-77 20 18. B.-földvár 34 6 6 22 41-137 18 • — 2 büntetőpont levonva. A március 11-én lejátszott Nagyatád — Barcs mérkőzés két bajnoki pontját egy bar­csi játékos jogtalan szereplésé miatt a Nagyatád kapta. Eddig a megdöbbentő hír. Üjabb sportoló lett szenve­dő alanya a száguldásnak. Sportolóink nem okultak sem Taróczi, sem pedig Tieber példájából. Törőcsík András is mielőbb haza akart érni, hisz zsebében volt már a re­pülőjegy, amellyel Buenos Airesba utazott volna e hét elején. Ugyanis nagy megtisz­teltetés érte: meghívták a vi- lágválogtottba az Argentína elleni mérkőzésre. Törőcsik- nek le kell tehát mondani er­ről az útról, mely a legtöbb labdarúgó életében általában egyszer adatik meg. Mi ma­gunk azonban másért aggó­dunk. Bár korai a kérdés, ta­lán mégis aktuális: Lesz-e Törőcsik újra olyan, mint volt. Mást nem tehetünk, mint a labdarúgó-barátok széles tá­borával együtt — egyesületi hovatartozás nélkül — szur­kolunk érte. 18. rész. Az asztalon oldalt, sokgom­bos telefonkészülék állt. Pi­ros meg fehér lámpák gyul­ladtak ki hirtelen; ahogy Schmütz állt, éppen rálátott a készülékre. Egy furcsa, zör­gő hang is megszólalt. A királynő intett. — Foglaljon helyet. Halkan és diszkréten hát­ralépett, s leült a sarokban elhelyezett bőrfotelok egyiké­be. Te úristen, gondolta, vé- gigsimítva a fotel karfáját, ez igazi bőr. Box. Hova ke­veredtem? Mi van itt? Ez a rószaszínű, szecessziós mintá­zatú tapéta egy vagyon. Ezek a fotelok, az asztal, mibe ke­rülhetett? A nőről nem is be­szélve. Hű, ez az.., Idegesen végigtűrt a ha­ján. Aztán figyelt egy keve­set. A királynő ugyanis le­emelte a telefonkagylót, de nem szólt bele, hanem csak a fülén tartotta, jobb kézzel pedig befogta a mikrofont. Schmütz megdöbbent. Ez lehallgatja a beszélge­téseket. Pacallá olvadt a gyönyörű­ségtől. Hát ez az! Megvan az első számú gyenge pont, az a labilis fogalom, amelyre tá­maszkodva ki lehet sarkaiból forgatni a világot. Legalábbis azt a kicsike világot,, amely­ben Schmütz él. Arcizma sem rebbent, továbbra is mozdu­latlanul, mereven, szinte szé­gyenlősen üldögélt a fbtel szé­lén. De Schmütz lelkében — bár botfülű volt — csodála­tosan szép dallamok fakad­tak. Aztán egyszer csak a tit­kárnő letette a kagylót, visz- szapöccintette a pockot, és várakozóan, nézett Schmütz- re. —• Az Iparengedély — kezdte hebegve Schmütz —, a munkáslakta területeken a munkaerő újraterrpelésénék szükségessége... A királynő biggyesztette: — Azt hittem, elmagyaráz­za, mi is az a tangentor? Hosszú, valószínűleg ke­mény, veresre lakkozott, dom­ború körmei voltak. Összefon­ta kezét, mintha imádkozna, és az asztalra könyökölt. Schmütz hallgatott. — Na? — unszolta a nő — elmondja? Schmütz sóhajtott. — Hiszen tudja azt maga — nézett a titkárnő szemé­be —, hiszen tegnap elma­gyaráztam az egészet telefo­non a maga főnökének. A nő hirtelen felegyenese­dett. — És akkor én honnan tud­nám? — Meghallgatta maga azt — mondta jóságosán Schmütz —, meghallgat maga minden beszélgetés^, amit jónak lát meghallgatni. Vagy tévedtem volna? — fejezte be halk mo­nológját maga elé tűnődve. Aztán vállvonogatva hozzátet­te: — Persze, vannak embe­rek, akik rossz néven veszik az ilyesmit. De hát az in­formációkhoz mindenkinek jo­ga van, nekem is... Csönd volt Schmütz szórakozottan pisz­kálta az asztalterítő sarkát. Batikolt, gondolta. Népművé­szeti vagy képcsarnokbolt. Nyöicszáz, ésetleg ezer. Egy fél nap alatt fogjuk megke­resni ennek a térítőnek az árát. Ez a nő az elsők között lesz, aki tangentorozik. De ő természetesen ingyen. Ha­csak ... — Milyen a hangulata? — kérdette hirtelen fojtott hím- gon a nőt. Halkan, egészen más tónus­ban, egy kicsit hadarva vá­laszolt. — Jó. Épp most van nála a belsőépítész, aki megtervezte a szobák átalakítását, átépí­tését. Pénzt ad neki, mert tet­szik a lila meg a rózsaszín. Odabent lila. És zöld bútorok. Kovácsoltvas csillár. Csinálta­tott bútorok. Jó kedve van, mert sokba került az egész, de tegnap jelentették neki a pénzügyesek, hogy sikerült ne­kik elmismásolni a dolgokat, hivatalos papírokon csak het­venezer szerepel. De miért be­szélek én annyit magának? Schmütz szélesen elvigyo- ' rodott. —Rokonszakma — mondta. Megint csönd volt. De ezt a csöndet már csajk az ajtó nyílása szakította mejg." Szézám szélesre tárult, a ró­szaszínű párna ellibbent Schmütz orra elől. — Vajon ez is borjúbox? — tűnődött eev pillanatig, s megjelent egy aprócska ember, lenyalt, fekete haja egy kicsike csi­gában helyezkedett el a hom­lokán. Nagy, mandulavágású szeme fürgén pásztázott végig mindenen. Kreol bőre szépen illik galambszürke öltönyé­hez. Valami fénylő anyagból készült ez a ruha, alpakka, vagy netán ezüstfátyol. Schmütz bánatosan nézett er­re az emberre. A másikat csalt most vette észre. (Folytatjuk.) Vég selyem és szódavíz Csokonvavisontai arcok Szabálytalan embersorok. Egyikük kasza helyett vág selymeket, vásznakat vett a kezébe, másikuk főzőkanál he­lyett a szikvízgyártó gép fog- gantyúját markolta meg, Cso- konyavisonta, nyár... Matán Jenőt előbb vélné a paroiázó tanárnak, mérnök­nek, mint a föld művelőjé­nek. Ritkuló ősz haj, keskeny, hosszú arc, erős szemöldök és szürke szem. Ülünk a tekin­télyes, öreg ház konyhájában, beszélgetésbe foglaljuk az épületet, majd tágítjuk-tágít- juk a vén, de erős falakat: a községről dis,kúrálunk. — A szomszédban szület­tem. De apám is csak tizen­hat éves volt, amikor ez a ház megépült, melyet megvet­tek. 1930-ban kötötték az egyezséget, húszezret kért az a Miatán, akié a ház volt. Hat évig törlesztgettük. Akkor volt a bolettás búza meg a kétpengős krumpli világa. Hogy mi ez a boletta? Az ember kapott a kezéhez mondjuk négy pengőt, a töb­bit papíron, s ezzel lehetett adót fizetni. Élt még a nagy­apám, nagyanyám: ők segítet­tek apámnak kifizetni az épü­letet Később, amikor már én is megnősültem, ebben a házban lakott a nagy család, több generáció. — Hosszú község ez a Cso- konyavisonta... — Régen különálló község volt Csokonya és Visonta. Aki ismeri, az tudja, ’ hogy So­mogybán vari még egy Cso­konya, Hevesben meg Vison­ta. Na, hogy össze ne lehes­sen téveszteni: a falvak kö­zül az egyik lett Mezőcsöko- nya, a másik Erdőcsokonya. Ami Csokonyát és Visontát illeti, a felszabadulás előtt Nagyatádi Szabó István (a visontai temetőben nyugszik) és gróf Széchenyi Géza jóvol­tából Visonta vitte a prímet, utána viszont a fürdő miatt mi is léptünk egyet. Most közismert: Csokonya v isontá­nak hívják ezt a telpülést azaz egyetlen község lett. Családi dolgokról folyik a beszélgetés. Arról, hogy nagy­apja a szemben lakó keres­kedőnél szolgált vásározó fu­varosként,. s mivel a faluban sok volt ,a Matán, a gazdák­ról — hogy megkülönböztet­hető legyen a többi Matántól — Fuksz Matánnak keresztel­te a falu a famíliát. Máig is így emlegetik őket Csokonya- visontán, noha a fiatalok nem tudják már, honnan az »elő- név«. Matán Jenő apja »aka­ratos« ember volt: akarta, hogy kenyér, szalonna min­dig legyen a család asztalán. Kezdtek a holdak szaporodni. Nem valami nábobi birtokra gondolunk itt, hanem annyi­ra, amennyit a család meg tu­dott művelni. Igaz: amikor a nagyszülők a középső nemze­dék földjeit összeadták a negyvenes évek végén — s a jó terméseredmények csak fokozták a bajt —, »szorult a hurok«. Idősebb Matán jobb­nak látta, ha a fia — akit pe­dig nem akart taníttatni, ne­hogy elszakadjon a földtől — másutt keresett munkát. Há­rom évig a vasútépítőknél dolgozott, egy esztendőt az erdőgazdaságban rönkhordó­ként töltött él. — Találkoztam egyszer egy barátommal. Elegáns ruhában járt, és meg a cajg munkás­ruhámban voltam. Hát mon­dom: ő sem volt nálam jobb tanuló az iskolában...! El­ment a pécsi textil-nagyke­reskedelmi vállalathoz dolgoz­ni. Egyszer éppen az osztály­vezető számolt mellettem. K. kartárs. Csak odanézek, s mondom: »Egy méterrel töb­bet számolt...« Utánagondolt, igazam lett. Nézett rám és azt mondta: »Ez az ember tud számolni!« így aztán tanul­hattam, mehettem előre a szakmában. Áruátvevőkémt kerültem nyugdíjba, de a lá­nyom, a vöm is boltos. Csaknem szemben, abban a házban, ahol1 valamikor a Matán Jenő Fuksz nevű falusi kereskedő lakott, ma Lugosi Imréné él. Fényes masinát kezel immár ötvenkét éve. Akkor tanulta, leste el apjától a szódagyár­tás titkát. — Nagy befektetés volt ez annak idején — meséli az ősz asszony. — Huszonnyolcban egy liter szikvizet 12 fillérért elvittek Görgetegbe, Szentki­rályra. Ma vagyunk ugyan még jó néhányan, de asszony­ról nem tudok. Az emberek rászoktak a szifonos szódára, kicsi a forgalmam. Kékessárga szeme bizalmat árul el. Köpenyszerű szürke ruha, kötény van rajta. Min­ket leültet, ő maga azonban egy percre sem ül le. Hetven- három éves. Tizenegy év óta — akkor temette^el az édes­apját — egyedül áll a gép mellett. A falon falvédő csaknem stílusos szöveggel: »Az én uram csak a vizet issza, / Nem is sírom leányságom vissza.« Kétszer ment férj­hez, az első házasságából szü­letett kislánya meghalt. A második házasságában nagy szerepeit játszott anyja ri- mánkodása, aki unokában akarta folytatni életét. így lett azután az első, meghalt lány után a második házassá­gából — rá huszonhét (!) év­re — egy fia. Negyvenöt éve­sen szülte, két évig szoptatta. Nagy, erős gyerek lett Imre Gyula tizenhárom évesen már egyedül csinálta a szódavizet, de úgy ám, hogv Lidi néni sem különben. Most gépke­zelő Mosonmagyaróváron a száznyolcvanöt cenitmétor magas, megtermett fiú. »Kuncsaft« jön, . Lidi néni kiszolgálja őt. A teli üveg mellé mindig jó szót is kap a Vevő. Lcskő László A teli üveg mellé jő sző Gimnazisták nyáron Munkával töltik a szünidőt Beköszöntött a várva várt vakáció. A szóra a legtöbb diáknak csaknem biztosan a Balaton, az utazás, a vidéki nagymama jut eszébe, pedig akad jócskán a középiskolá­sok között, aki a nyarat nem csupán pihenéssel tölti. — A következő hónapban két hétig a fenyvesi KISZ- vezetőképző táborban lakom, utána a Patyolatnál dolgo­zom. Augusztus 3-tól 12-ig Kiskorpádon leszek a leendő ifisek raj vezetője. A nyár vé­gén visszatérek Fenyves alsó­ra, ezúttal ' a propagandista­táborba, legvégül Öbányára kirándulunk az ifisekkel — mondja Virágh Ibolya, a ka­posvári Táncsics gimnázium úí KISZ-titkára. — Zsúfolt ez a program­terv. Mikor jut idő kikapcso­lódásra? — örülök, ha így telik el egy nyaram — felelt moso­lyogva. Beszélőpartnereim másodi­kos lányok. Csaknem vala­mennyien munkával kezdik a vakációt. — Tzgűlok egy kicsit! — nevet Németh Ági. — Övó néni leszek a barcsi óvodá­ban, s a kerítést is én fogom festeni. Na és megyek építő­táborba ... — Építőbe mindannyian megyünk július végén és au­gusztus elején — egészítik ki a töobiek Ágit. — És KISZ- sporttáborokba. Jüngling Ma­ri röplabdás, ő Mosonmagyar­óvárra utazik. Néhányan rögtön a tanítás befejeztével munkába álltak, így teremtik elő a nyári zseb­pénzt. Tóth Andrea az állo­másról futott az évzáróra. Ba- latonmárián pincérkedik a barátnőjével. Mercz Detty ki­segítő a Május 1. utcai fény­képészüzletben. — Érdekes a munka és jó a légkör. Lehet, hogy fény­képész leszek... ✓ Sárecz Judit harmadikos volt. — Gyermeküdülőben válT laltam nevelői munkát. Mél­áiig várom! Nem készülök pedagógusnak, jogi vonalon szeretnék tovább tanulni. Az emberekkel való kapcsolatte­remtést nagyon foltosnak tar­tom, s ezt leginkább a gyere­kek közt lehet megtanulni. Vezetőképzőbe is megyek, mivel alapszervezeti titkár vagyok. A hátralevő időben a jövő évi tanulmányi ver­senyekre készülök. Magyarból és történelemből írok pálya­munkát. Több diák jelentkezett a bodrogi ásatásokra, a rossz s^álláskörülmények ' miatt azonban az iskola nem enge­délyezte a részvételt. Az említetteken kívül sok vállalat, intézmény foglalkoz­tat fiatalokat a szünidőben. A legkedveltebbek közé tarto­zik a posta, az elektroncső­gyár, a finommechanikai vál­lalat, a strand. Sok diák dol­gozik szívesen az állami gaz­daságokban, a gyümölcsösök­ben. A tizenévesek ilyenkor kós­tolnak a felnőttéletbe, s né­ha bizony csalódottan mesé­lik társaiknak tapasztalatai­kat az ősszel. A rossz benyo­más nem mindig a hanyag hozzáállás vagy a lustaság következménye. mint arra o'y sokan hivatkoznak a mun­káltatók közül egy-egy kelle­metlen incidens után. A hó­nap végén leszámolt forintok­nál többet kell adnia a mun­kahelynek. Nem pénzzel mér­hető többletet. Tőtb £vs

Next

/
Oldalképek
Tartalom