Somogyi Néplap, 1979. június (35. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-19 / 141. szám

Felhőszakadás Vadépusztán A szombat délután hirtelen lehullott nagy mennyisé­gű csapadék árvízként zúdult le a 67-es út menti dombok­ról. Az árkok és az átereszek nem tudták elvezetni a rengeteg csapadékot. A víz a Látrány és Mernye közötti szakaszon 50—100 méteres sávokban zúdult át az út­testen. Az autók csak lépésben tudlak átvergődni a 20— 30 cm-es víz- és sártengeren. Vadépusztán lakóházakat öntött cl az áradat. Valkó Györgyék cs Balog Vilmosék házából a tűzoltóknak kel­lett a vizet kiszivattyúzniuk. A környező mezőgazdasági területeken is nagy kárt tett a jéggel vegyesen lezúdult eső. (Makai Károly képriportja) Levél a lakóknak 28 kaposvári utcából elszállítják a szemetet A városréezi fórumokon el­hangzott kérések, a szóban és levélben elmondott panaszok egy része a szemét elszállítá­sának megszervezésével fog­lalkozott az utóbbi időben. A városi tanács vb fontos feladatának tartja a megye- székhely köztisztasági helyze­tének javítását. Teri/ készült arról, miként lehet mind na­gyobb területet bekapcsolni ,a szemét rendszeres elszállításá­ba. A váróéi tanács építési, közlekedési és vízügyi osztá­lya július 1-i hatállyal újabb 28 kaposvári utcái vont be a szervezett szemétszállítás rendszerébe. Tíz utcában — kertalja, Ma­lom, Kisgát, Blaha. Nyu.tt- Ivánfa, Kodály, Kunffy, va- szary, Zichy, Erdősor utca — az úgynevezett félpormentes szemétszállítást vezetik be a hétfőn, szerdán, pénteken; nyolc utcában — Zöldfa, Gyár, Vak Bottyán, Egyene- sí, Arvaház, Vasút, Tóth Ár­pád utc.a, Jutái út — ugyanezt a rendszert kedden, csütörtö­kön, szombaton. Tíz utcából vontatóé pótko­csi szállítja majd el a szeme­tet. A Balogh, Sigrai, Koppány, Körtönye, Virág, Irinyi, Kun Béla utcából hétfőn, szerdán, pénteken, a Buzsáki, Radnóti, Xazinczi utcáböL kedden, csü­törtökön, szombaton. Július 1-től az úgynevezett kukás szemétgyűjtési rend­szerbe tartozik a Zalka, Hársfa, Cseri, Lakatnya utca az Üj piac tér, a Damjanich, Virág, Dimitrov, Hegyi, Kas­sa, Temesvári, Arany János utca hétfő, szerda, pénteki szállítással, a Zrínyi, Sziget­vári, Pázmány, Hunyadi, Fü­redi, Lenin, Streith, Léva, Kisfaludy utca, a 48-as ifjú­ság útja. A fejlesztés azt jelenti, hogy 1100 lakást kapcsoltak be a szemétszállításba, 1100 lakás szemeiét pedig kukásrend­szerben viszik el. A városi ta­nács építési, közlekedési és vízügyi osztálya fölkészítette e feladatra a városgazdálko­dási vállalatot. A kereskede­lem szintén tud a fejlesztésről, ugyanis a kukaedényeket, il­letve az ötvenliteres, zárható fedeles edényeket a házak la­kói szerzik be. A lakók megkapják az érte­sítést a fejlesztésről. Mindig vitát okoz — ilyen levélváltás a Tisztelt Szerkesztőség rovat­ban is megjelent —, hogy a díjat akkor is kérik, ha vala­ki nem teszi ki a szemetes­edényt, így tőle nem vihetik el. A szolgáltatás igénybevé­tele egyformán kötelező min­denkire a felsorolt utcákban. Jövőre még több utcában szervezik meg a szemét el­szállítását, a VI. ötéves terv időszakában pedig Kaposvár egész belterületén. Óvodabővítés Balatonendréden 800 ezer forint értékű társadalmi j munkával háromcsoportos j óvoda nyitotta meg kapuját. A gyermekintézmény bőví- j tésében a község lakosságán j kívül több vállalat és a sió­foki tűzoltók is kivették a részüket. 804 gyermeknek nyújt derűs, kényelmes ott­hont az újjá varázsolt óvo­da. A társadalmi összefogás eredményeképpen a gyere­kek budapesti kiránduláson is részt vehettek, megtekin­tették a szovjet cirkusz elő­adását és az állatkertet. A nap kél 3M — nyugszik 1S.44 órakor, a hold kél 0.56 — nyugszik 14.15 órakor. JÚNIUS 19 KEDD Gyárfás A várható időjárás: A várható időjárás ma estig: változóan felhős Idő, elszórtan tóként keleten záporral, zivatarral. A mcrsékelt időnként megélénkülő nyugati észak- nyugati szél, zivatar idején átmenetileg szélerő- södés. A várható legmagasabb nappali hőmér­séklet ma 20, 25 fok között lesz. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál teg­nap 11 órakor 22 fok volt. _ a Mezőgép törwt 150, véget ért a humorfesziivál korszerű műszerekkel felsze- | * reit szervizkocsija és 400 sze­relő szakembere készenlétben áll a megyeszékhelyen az aratási ügyeleti központjai­ban. Az aratási ügyeletet előreláthatóan június 25-én kezdik, s augusztus 15-e kö­rül zárják. Azok a gazdasá­gok < vagy szövetkezetek, ahol kevés a gépkezelő, a tröszttől kombájnost is kér­hetnek. — Több mint 150 munka­helyi bizottság, illetve felelős segíti a nyugdíjügyek inté­zését a megyében. Somogy­bán évente mintegy 6000— 6500 dolgozó kéri öregségi vagy roííkantsági nyugdíjá­nak megállapítását. — Nagy gondot fordítanak a belvízrendezésre Marcali- ír a. A tervek szerint a vá­rosi tanács műszaki osztálya most több fontos szakaszon kitisztíttatja az árkokat, s a burkolatról is gondoskodik. — A hortobágyi táj han­gulatába illő nádtetős házak épülnek a debreceni és az egyeki út elágazásánál. Itt lesz a hortobágyi nemzeti park nyugati fogadókapuja. Az úgynevezett »kanfaros« gazdasági épületben, a kúp­tetős galérián a pusztai nö­vény és- állatvilágot bemu­tató kiállítás kap helyet. — Székely Bertalan és a klasszicista stílusú arcképei­ről, valamint mitológiai tár­gyú kompozícióiról és oltár­képeiről ismert festőnk, Do- nát János Képeit keresi a Nemzeti Galéria. Székely Bertalan nagyszabású élet­művének csupán a kéthar­mada hozzáférhető. A »Ja­pán nő« című híres festmé­nyének eredeti változatát például évek óta hiába ke­resik a kutatók. Donát János egyebek között Kazinczyról és Virág Benedekről is ké­szített portrét. Munkásságát eddig csupáp 80 ’műve alap­ján tudták »feltérképezni«, .v Magyar Nemzeti Galéria kéri azokat, akiknek a két festőtől származó kép van a tulajdonukban, hogy erről — a 161-100 vagy a 160-170-es telefonszámon — értesítsék. — A fonyódi iskola kép­zőművészeti kiállítását teg­nap délután megnyitották a na'O'bajomi művelődési ház klubtermében. A mai ügyeletes: Lengyel András Telefon: 11-510, este 8-ig. 90 éml ezelőtt, 1889. Június W-én MrfHetett és 1953-ban húnyt el Vera Mu­hina szovjet-orosz szobrász- művész, a szocialista realista monumentális szobrászat nem­zetközileg is jelentős képvise­lője. Rigában született, s előbb Moszkvában, majd Párizsban folytatott képzőművészeti ta­nulmányokat. 1927-től a moszkvai művészeti akadémia tanára volt. Főleg portrékat és emlékműveket készített; fő műve, a jelképé vált Munkás és kolhozparasztnő szoborcso­portja az 1937. évi párizsi vi- ! Íágkiállítás szovjet pavilonja részére készült. Virtuóz mestere volt csak­nem minden hagyományos szobrászati technikának, de tapasztalata és elméleti kuta­tásai arra ösztönözték, hogy bátran kísérletezzen a még ismeretlen tulajdonságú új anyagokkal is. így próbálta ki — egyebek között — a szí­nes zománcot, mint a szobor dekoratív színezésének mód­szerét is. Művészete, melyet a forradalom és a szocializ­mus érlelt meg, a művész ko­rának, ideáljainak, reményei­nek, gyötrelmeinek plaszti­kai szintézise, s kiapadhatat­lan erőforrásul szolgált mű­vésztársainak, a művészetét becsülő millióknak is. Csaknem 20 ezres vendég­sereg vidám, felszabadult hangulatban búcsúztatta va­sárnap Vácott az első rátóti humorfesztivált. Ismert együttesek zenéje szólt reg­geltől estig a színpadokon, népszerű humoristák, elő­adóművészek, sportolók, új­ságírók, filmesek, a rádió és a tv szerkesztői gondos­kodtak a játékos jókedvről. — Huszonkettedik alka­lommal nyitották meg ka­puikat vasárnap a központi és a megyei építőtáborok: több mint 13 ezer diákmun­kás foglalta él helyét 67 KISZ-táborban. A hónap vé­géig még újabbak nyílnak, s a 78 építőtáborban a nyár folyamán több mint 80 ezer diák segíti a gazdaságokban. Telefonközponl-hapcsolck Szekszárdról — Birtokba vették a paj­tások a budai járás pénteken felavatott fonyód—bélatele­"1 táborát tegnap. A széles körű társadalmi munkával gyorsan elkészült tábor a nyáron ötszáz úttörő üdülte­téséiről gondoskodik. — XVI. századi atlaszt ta­láltak egy oxfordi könyv- gyűjteményben, amely a vi­lág tengereit ábrázolja. Meg­állapították, hogy az atlasz 1598-ból származik és készí­tője Martin Llewellyn volt. Az atlaszban 12 térkép van, fekete tussal pergamenre rajzolva: ezek a Jóreménység fokától a távol-keleti orszá­gokig terjedő területeket áb­j rázol ják. I » I — Képzőművészeti kisfil­ncket vetítenek ma délután 15 órától a kaposvári Somo­gyi Képtárban. Az Ikonok vi­lága és a Rokokó műhelyek című kisfilmeket mutatják be. Ütlsrőnyár Felhívás! A Siófoki Városi Tanács felhívja a lakossá? figyelmét, hogy a városon átvezető vasútvonalak vegyszeres gyomirtása 1979. június 20-án történik emberre és állatokra veszélyes növényvédő vegyszerekkel. Ezért az állatok legeltetése, a takarmány felhasználása és az itt tartózkodás 1979. július 20-ig tilos! A Beloiannisz szekszárdi kap­csológépgyárában állítják elő a crossbar rendszerű teiefon- közn-ntok kapcsológépeit. Az it'én mintegy negyven ezret gyártanak — ebből ötezer da­rabot csehszlovák exportra. (MTI-fotó — Cser István felv. — KS) — Alumínium elemekből összeszerelhető házak gyár­tását kezdték meg a Szov­jetunióban, elsősorban a geológusok elszállásolására. Egy ház súlya mindössze 3— 5 tonna, így helikopterrel a n hezen megközelíthető he­lyekre is könnyen el lehet szállítani. Gídrán ménes a Mecsekben »►Aranyszőrű-« paripákat tenyésztenek a mecseki Hegyháton lévő Boródpusz- tán, az ország egyetlen gid- rán ménesében. A nemes testformájú, csillagos hom- lokú, aranysárga szőrű gid- rán a legszebb lovak közé tartozik. Már-már a teljes kipusztulás fenyegette, ami­kor az Országos Takarmá­nyozási és Állattenyésztési Felügyelőség összegyűjtötte és a boródpusztai állomásán helyezte el a még fellelhető egyedeit. —Az autóközlekedési taninté­zet személygépkocsi-vezetői tan­folyamot indít Kaposváron. Je­lentkezés 1979. június 29-ig Ka­posvár, Berzsenyi u. 2. Ünnepi díszbe öltözött hétfőn Csillebérc: Szűcs Istvánnénak, a Magyar Üttörők Szövetsége főtit- kárának megnyitó beszédével kez­detét vette az idei úttörőnyár; hi­vatalosan is megkezdődött a tá­borozási idény. Az idén a két központi tábor­ban — Zánkán és Csillebércen —, valamint a csaknem 200 helyi út­törő táborban mintegy 200 ezer pajtás tölti el szabad idejét. Az úttörőmozgalom egyik legnagyobb múltú, legromantikusabb táborhe­lyén, Csillebércen — amely az el­múlt 30 évben több mint tízezer pajtásnak adott 2—3 hétre otthont — már elfoglalták helyüket az el­ső lakók: az a több, mint száz kisdiák, akik a rádió-gyermekkó­rusok nemzetközi találkozójára ér­keztek Budapestre. A nyáron itt rendezik meg az úttörők művészeti táborát, s Csillebércen töltik első napjaikat az Európai Gyermekta- laiikozó résztvevői is. — Helyreállították a fes­tet kazettás körösi" reformá­tus templomot, az Ormánság egyik, legszebb egyházi mű­emlékét. Restaurálása 1971- ben kezdődött, s a gondos munka eredményeként kí- vül-beiül újjászületett a XVIII. századi épület. Ú] búzafajták A legújabb hazai és kül­földi nemesítésű őszi búza­fajtákkal, fajtajelöltekkel, a legkorszerűbb agrotechnikai eljárásokkal, valamint a've­tőmagellátás helyzetével is­merkedtek az ország min­den tájáról érkezett mező- gazdasági szakemberek Mar- tonvásáron, az MTA Mező- gazdasági Kutatóintézetének erdőháti gazdaságában hét- ' n megrendezett öszibúza- fajtabemutatón. A marton- vásári kutatók eddig nyolc új búzát adtak a köztermesz­tésnek, s ezek kisebb-na- »-obb területen már a gaz­daságokban bizonyították kedvező tulajdonságaikat. A Somogy Aruház mai aján­lata: bakfis és női otthonkák több színben és minden méret­ben 81—215 Ft-ig; kamasz ka­pucnis orkán kenguru 355 Ft-ért most kaphatók a konfekció osztályon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom