Somogyi Néplap, 1979. június (35. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-19 / 141. szám

A ZTE nyerte a SÁÉV kupát Stickel Péter (SÁÉV SC) kap­ta. Eredmények: Ciechanów—SÁÉV SC 64:53 Székesfehérvár—D j urdjevac 56:78 ZTE—Ciechanów 72:34 SÁÉV SC—Székesfehérvár 77:47 Djurjevac—ZTE 74:83 Ciechanów—Székesfehérvár 73:69 ZTE—SÁÉV SC 75:66 Djurdjevac—Ciechanów 70:47 Székesfehérvár—ZTE 47:79 SÁÉV SC—Djurdevac 74:64 A végső sorrend: 1. ZTE 8 pont, 2. Mladost Djurdjevac 6, 3. SÁÉV SC 6, 4. Ciechanów 6,, 5. Székesfe­hérvári Építők 4. Véget ért a labdarúgó KB II. Kiesett a H. Rákóczi SE és a Répcelak Osztályozóra utazik a Bakony Vegyész, az Oroszlány is a FűzfS A vasárnapi 38. fordulóval véget értek a küzdelmek az NB II-ben. A bajnoki cím sorsa a PVSK javára már egy héttel korábban eldőlt. Ez a forduló arra adott választ, hogy mely csapatok búcsúz­nak a második vonaltól, és melyek játszhatnak osztályo- zót a bennmaradásért. Nos, az utolsó fordulóban jó né­hány eredmény már aszerint alakult, ahogy a szükség kí­vánta. Tíz mérkőzés közül öt végződött döntetlenül. Meg­lepetés csupán Répcelakon született, ahol a hazaiak ve­reséget szenvedtek a Szek- szárdtól, és ezzel otthoni kör­nyezetben voltak kénytelenek elköszönni az NB II-től. A Sopron Tapolcán, az Orosz­lány pedig otthon ’ a MÁV- DAC-tól, a Pét ugyancsak ha­zai környezetben az Olajbá­nyásztól szerzett ponttal ke­rült kedvezőbb helyzetbe. A H. Rákóczi SE mellett tehát a répcelakiak estek ki. A kiírás értelmében a 17. és a 18. he­lyen végzett Oroszlány és Fűzfő .osztályozón harcolhatja ki a bennmaradást A Rákóczi záró mérkőzését Veszprémben a Balcony Ve­gyésszel vívta. Nagy érdeklődés kísérte szombaton és vasárnap a II. Rákóczi Ferenc Általános Is­kola új tornacsarnokában le­játszott SÁÉV Kupa kosár­labda küzdelmeit. Az öt csa­pat közül játéktudásban ki-; emelkedett . a Zalaegerszegi' TE együttese, amely vala­mennyi' találkozóját megnyer­te. A jugoszláv Mladost Djurdjevac, a lengyel Ciecha­nów és a SÁÉV SC egyaránt 2—2 győzelmet szerzett. A Székesfehérvári Építők tarta­lékos együttese nem volt ké­pes megszorítani egyik csapa­tot sem. A küzdelmekből ki­emelkedett jó iramával és magas színvonalával a Djurd- jevac—ZTE, a ZTE—SÁÉV SC és a SÁÉV—SCD Jurdjevac találkozó. A kétévenként megrende­zésre kerülő versenysorozat kupáját első ízben a zala­egerszegiek nyerték el. A leg­eredményesebb játékosnak a 108 pontot dobó Szűcs József (ZTE) bizonyult. A mezőny legjobbjának járó különdíjat Felfüggesztett eltiltások a Rákóczinál Határozott a fegyelmi bizottság Hetek óta .szóbeszéd tárgya volt Kaposváron, hogy a je­lekből ítélve .nem mindegyik Rákóczi-Iabdarúgó óhajtja a feljutást. Kilengésekről, fe­gyelmezetlenségekről, hosz- szúra nyújtott . születésnapi ünnepségekről keringtek hí­rek városszerte. Sajnos a sportkör sokáig nem adott hi­telt mindezeknek, mert ko­rábban is előfordult, hogy több »hiteles« bejelentés alap­talannak bizonyult. Az Ajka elleni — nagy vihart kiváltó — vereség azonban arra kész­tette a sportkört, hogy ala­posan utánanézzen a bejelen­téseknek. A gyanúsítottakat — akik a sportkör történeté­nek legsúlyosabb vereségében »döntő érdemeket« szereztek — azonnali hatállyal felfüg­gesztették, és fegyelmi vizs­gálatot indítottak ellenük. A négy labdarúgó közül három­nál elég indokot talált a bi­zottság arra, hogy velük szemben szankciót alkalmaz­zon. Zentai Józsefet azonban nem találta vétkesnek, így őt fölmentette. A többiek ügyé­ben az alábbi határozatok születtek. Gulyás Sándor csapatkapi­tányt hat hónapra eltiltotta valamennyi bajnoki, kupa- és barátságos mérkőzésen való szerepléstől, de az eltiltást féléves próbaidőre felfüggesz­tette. A labdarúgót továbbá az egész évre esedékes prémium 25 százalékának megvonásával bünteti. Deákvári Antalt és Málics Gyulát egyaránt három hó­napra zárta ki a bajnoki, ku­pa- és barátságos mérkőzése­ken való szerepléstől, de az ő büntetésüket is ■ hathónapi próbaidőre felfüggesztette. Mindkettőjüket az évi pré­mium 20 százalékának elvo­násával sújtotta. * Mint említettük, Zentait a fegyelmi bizottság nem talál­ta vétkesnek, így a labdarúgó­szakosztály döntésétől függ, hogy az említett mérkőzéssel kapcsolatban alkalmaz-e vele szemben prémiummegvonást vagy sem. Ezzel az országszerte nagy port fölkevert ügy a Rákóczi részéről lezárult, kérdés, hogy mit szól ehhez az MLSZ, amelynek jogában áll az em­lített határozatokat felülbí­rálni. Varga Gyula ügyvezető elnök elmondta, hogy a lát­szólag enyhe ítéletek megho­zatalánál nem volt szabad fi­gyelmen kívül hagyni az alábbi körülményeket. Ez a fegyelmi határozat olyan já­tékosokat sújtott, akik a baj­noki év jelentős részében csa­patuk legjobbjai közé tartoz­tak. és a csapatjátékban meg­határozó szerepet játszottak. Talán éppen a sok elismerés és dicséret bátorította fel őket a fegyelmezetlenségek elkö­vetésére. A sportkör továbbra is értékeli a játékosok koráb­bi jó teljesítményét, és e ha­tározattal lehetőséget kíván adni számukra, hogy hibáju­kat helyrehozzák. A büntetés egyben legyen figyelmeztető a többiek számára, mert a sportkör a jövőben semmi­lyen lazaságot sem hajlandó elnézni. A büntetett labdarú­gók valamennyien elismer­ték vétküket, és ígéretet tet­tek. hogy az elkövetkezőkben a tőlük korábban megszokott lelkes és jó játékkal igyekez­nek feledtetni mostani bal­lépésüket. Dr. Puskás Lajos Kaposváron Üj edző k^zdi meg tevé­kenységét a Rákóczinál. Több hete tartó tárgyalás végére az elmúlt napokban került pecsét. A sportkör elnöksége szerződést kötött dr. Puskás Lajossal, a Debreceni MTE volt edzőjével, aki július 1-től két évig irányítja a kaposvá­riak munkáját Dr. Puskás neve nem ismeretlen a somo­gyiak előtt. A Debreceni VSC, majd a Vasas volt válogatott labdarúgója 1977. tavaszán már egy fél évet közmegelé­gedésre edzósködött Siófokon. Munkájától sokat várnak a Rákóczinál. Bakony V.—Rákóczi 3:0(1: Veszprém, 2500 néző. V.: Rúzsa. B. Vegyész: Csiszár — Puskás, Harmatit, Mátyás, Labanov (Hor- vit A. a 88. percben) — Németh Z., Kováts, Jugovits — Bagoly (Mixtai a 80. percben), Somogyi, Németh P. Edző: Bartalfi Károly Rákóczi: Horváth — Rékási, Mé­száros, Petrák, Németh — Bódis, Kanyar, Duschák — Fábián, Cza- bula (Nagy a 80. percben), Murai (Kralt a 26. percben). Kezdés után Kovács elől Horváth bravúros vetődéssel hárított. Rohamoztak a veszp­rémiek, a Jcaposvári akciók a 16-os előtt rendre elakadtak. A 17. percben Kovács nagy lövését Horváth kiütötte, a jókor érkező Somogyi egyből i a léc alá lőtt. 1:0. öt perc múlva Jugovics távoli bom­báját tolta szögletre a Rá­kóczi kapusa. A 26. percben az előretörő Murait Németh Z. hátulról felvágta. A bal­szélsőt levitték a pályáról, rö­vid ápolás után kiderült, nem tud tovább játszani, helyette Kraft jött be. A 29. percben Somogyi szabadrúgása a felső lécen csattant. Hat perc múl­va az elemében levő Somo­gyi ismét a kapufát találta el. Ezután óriási zápor zú­dult a pályára. Hullámzó játékkal indult a második félidő. A Rákóczi a mezőnyben jól adogatott, de a kapura nem volt veszélyes. A 48. percben Németh P. be­ívelt szögleténél a védők fö­lött átszállt labdát a jobbról érkező Németh Z. védhetetle- nül küldte a kapuba. 2:0. Az 58. percben Kovács lövése vá­gódott le a kapufáról. A 60. percben Duschák lövését véd­te Csiszár. A 66. percben Mé­száros szabadrúgása zúgott el a veszprémi kapu mellett. Ez­után ismét a veszprémiek tá­madtak. A 75. percben Né­meth P. balról beívelt szög­leténél a magasra felugró Horváth kezéből kicsúszott a labda, a védők röviden sza­badítottak fel, és Somogyi a jobb felső sarokba ívelt. 3:0. Az utolsó negyedórában ki­egyenlített volt a játék, a ka­puk ritkán forogtak veszély­ben. A tartalékos Rákóczi csak a mezőnyben volt egyenrangú ellenfele a nagyobb ambíció­val küzdő, lényegesen többet támadó, több helyzetet te­remtő, a három gólon kívül három kapufát is lövő veszp­rémieknek. A kaposváriak lelkesen küzdöttek, ügyesen adogattak, de helyzetet nem­igen tudtak teremteni. A Rá­kócziban Rékási, Mészáros és Petrók dicsérhető, a veszpré­mieknél Harmath, Jugovics, Somogyi és Németh P. nyúj­tott jobb teljesítményt. Flaskár István További eredmények: Ajka—Dorog 0:0, Pét—Olaj­bányász 3:3, Bauxitbányász —Sopron 1:1, Bábolna—PVSK 1:1, Komló—-Sabária 2:0, H. Rákóczi SE—KOMÉP 1:1, Orcezlány—MÁV DAC 3:3, MÁV NTE—Fűzfő 1:0, Rép­celak—Szekszárd 2:4. A nyugati csoport végered­ménye: PVSK Komló Kaposvár MÁV DAC Tapolca Sabaria Szekszárd Olajbányász Dorog Bábolna MNTE KOMÉP Ajka Sopron Pét Bakony V. Oroszlány Fűzfő Répcelak H. Rákóczi 38 22 10 6 65-29 54 38 20 10 8 46-24 50 38 14 19 5 48-34 47 38 15 11 12 51-50 41 38 15 10 13 47-41 40 38 14 12 12 33-32 40 38 16 8 14 41-41 40 38 14 11 13 49-42 39 38 12 15 11 33-29 39 38 13 13 12 40-42 SJ 38 13 12 13 41-43 38 38 13 10 15 36-40 36 38 11 13 14 50-50 25 38 13 9 16 35-42 35 38 10 15 13 51-60 35 38 10 14 14 42-44 34 38 10 12 16 41-51 32 38 9 12 17 24-42 30 38 11 8 19 38-57 30 SE 38 8 10 20 33-49 2 A KOMÉP—MÁV NTE l:l-es állásnál, a játékvezető által félbeszakított mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolták. A közép csoport végered-> ménye: 1. Volán SC 36 20 2. Szeg- D. 36 15 3. BVSC 36 15 4. 22. Volán 36 16 5. KkFSE 36 17 6. SZEOL AK 36 13 7. Vác 36 14 8. Bem SE 36 12 9. Budafok 36 11 10. Kecskemét 36 15 11. B._ gyarmat 36 15 12. Éoítők SC 36 9 13. BVK Előre 36 13 14. Pénzügyőr 36 12 15. Bp. Spart, 36 8 16. Ganz-M. 36 7 17. Dunakeszi 36 6 18. D.-újv. Ép. 36 5 19. Ikarus 36 4 Szabadnapos: Szegedi 11 5 57- 16 5 54. 14 7 52­11 9 61­8 11 59­14 9 48­12 10 43­15 9 Il­ii 11 57­9 12 45­6 15 39­16 11 45­7 16 43­8 16 42- 14 14 44- 16 13 36- 14 16 18- 12 19 40. 10 22 24- SZEOL 26 51 .37 4G 44 44 42 43 49 42 ■39 40 ■40 40 ■31 Ml 48 "9 ■42 39 38 36 54 34 36 33 61 32 59 30 43 30 40 26 73 22 62 18 AK. A Volán lett a bajnok, ki­esett az Ikarus, osztályozót játszik a Dunaújvárosi Épí­tők, a Dunakeszi és a Ganz MÁVAG. A keleti csoport végered­ménye: 1. DVSC 2. Nyfregyh. 3. Eger 4. Papp SE 5. Kazincb. 6. Szó. MTE 7. DMTE 8. Ózd 9. Szarvas 10. Leninv. 11. Lehel 12. Hódmező. 13. Szabó SE 14. MVSC 15. BTASK 16. Szó. MÁV 17. Gyula 18. Gyöngyös 19. Bors. B. 20. Kisvárda 38 28 38 24 38 20 38 19 38 18 38 18 38 16 38 17 38 15 38 12 38 13 38 12 38 11 38 10 38 12 38 10 38 11 38 9 38 7 38 3 7 8 86­8 6 57­11 7 62­12 7 71­9 11 61- 9 11 54­11 11 61. 7 14 55- 10 13 50- 14 12 49- 10 15 47­10 16 53­11 16 31 11 17 4o­7 19 42- 11 17 43­6 21 34­8 21 31- 8 23 39­10 25 30­23 61 19 56 37 51 37 59 41 45 48 45 .43 43 49 41 40 40 50 38 52 36 65 34 -42 33 58 31 56 Í51 61 81 73 28 51 26 72' 22 A DVSC szerepel jövőre az NB I-ben, Kiesett a Kisvárda és a Borsodi Bányász, osztá­lyozón szerepel a Gyöngyös és a Szolnoki MÁV. Rekord telitalálat a totón A 24. játékhét telitalálatos szelvénye: lxllxxlx 1 x 1 1 x +x. - - l 192 fogadó ért el 13+1 ta­lálatot. Nyereményük 5666 Ft. A 13 találatos szelvények száma 347, ezek mindegyiké­re 3536 Ft jut. A 12-esek 164 Ft-ot, a 11-esek 30 Ft-ot, a 10-esek 13 Ft-ot érnek. Befejeződött a megyei labdarúgó-bajnokság Az NB It-ért küzd a Táncsics, kiesett a Földvár és a Lengyeltóti Vasárnap utoljára szólt a J hármas játékvezetői sípszó a" megyei labdarúgópályákon, s ezzel befejeződött az 1978/79-es bajnokság. A végső győzelmet már korábban, bebiztosította magának a Táncsics SE, így az NB II-be kerüléséért játsz­hat osztályozót. Az eredeti ki­írás szerint a kiesés sorsára jutott a Balatanföldvár és a Lengyeltóti. A tótíaknak még lehet esélyük a bentmaradás- ra. Ugyanis ha a Táncsics felsőbb osztályba kerülne, ak­kor ők is osztályozót játsz­hatnának a bentmaradásért. Ha nem kerül fel a Táncsics, akkor a július elejei osztá- lyozókon (oda-vissza alapon) a Tab, Lábod és a Csurgó ta­lálkozik a Szőnyi SE, a Lakó- csa és a Fonyód együttesével. Kiss János SE—Balaton- f öld vár 6:0 (3:0) BalaUmföldvár, 100 néző V.: Molnár. Kiss J, SE: Kiss — Répás, Horváth L., Monoki (Lőjek), Vá­mos, Doniján, Kovács, Gedai, Szanyi, Kopcsa, Pósza, (Horváth G.) Edző: Kétszeri Ferenc. Bala- tonföldvár: Boti — Rudolf, Sza­kács, Fritz (Czer), Takács, Gyar­mati, Csupor, Dávid, Kertész, Kurd I., Kurdi S. Edző: Kovács István. A találkozón biztos vendég- győzelem született. Góllövők: Szanyi (3), Horváth G. (2), Dómján. Jók: Dómján, Hor­váth G., Kiss, Kovács, illetve Szakács, Kurdi I.,. Takács, Boti. Kiállítva Csupor a mér- kőziés utáni reklamálásért Horváth Ferenc Lengyeltóti—Siófok 2:1 (1:0) Lengyeltóti, 200 néző V.: Bognár. Lengyeltóti: Sántha — Hosszú, Hollósi, Kesztyűs, Präger, Riba, Mezriczki, Misét a, Gyurka, Túli, Vacsi II. Edző: Haszon Lajos. Siófok: Szauer — fiúéul (Horváth K.), Kékesi Bocsev, Szabó. Por­dán, Kriszbai, Bakó, Horváth L., Csépán, Horváth J. Edző: Nagy György. Nemcsak lelkesebben, de jobban is játszott a hazai csa­pat Az 55. percben Csépánt tiszteletlenségért a játékveze­tő kiállította. GóllövÁk: Gyur­ka, Túli, illetve Horváth J. Jók: Hollósi, Kesztyűs, Mise- ta„ Túli, illetve Szabó, Por­dán. Lengyeltóti ifi. — Siófok ifi 1:0 Horváth László Karád—Nagyatád 0:0 Karád, 250 V.: Aumann. Karád: Keresztes — Szalai Ko- vacsik. Komáromi II., LázAr (Ko­máromi I.) Ellenberger,. Hoppár, Buzsáki, Lepcnye, Szabó, Pusz­tai (Zsevankovics). Edző: Tsche- pen György. Nagyatád: Zsobrák — Roznik, Czár, Czimbalek, Uta- si. Harcz, Simon, Brezovszky Pintér, Mohácsi, Vidák (Ilics). Edző: Fuisz János. Mély talajú pályán, jó ira­mú, kemény mérkőzésen a kapuk felváltva forogtak ve­szélyben. Igazságos döntetlen született. Jók: Ellenberger, Buzsáki, Szabó, illetve Utasi, Mohácsi. Nagyatád ifi — Karád ifi 4:1 lfj. Scháld Lajos Lábod—Kadarkút 3:0 (1:0) Lábod, 200 néző V.: Kele­men. Lábod: Pető .— Fölöp, Kovács, Bebics, Merczcl, Libcr Horváth (Csabi), Nemes (Mátrai). Gott- vvalcl. Lassú, Zákányi. Edző: Tá- los József. Kadarkút: Tráj — Mó­ricz, Lóki, Púpos, Bakonyi Mé­száros, Matán, Németh, E.myes, Szigeti, Schwindt. Edző: Matán József. Változatos, jó iramú, ke­mény mérkőzésen a minden csapatrészében jobb Medosz, lelkes játékkal megérdemelten nyert. Góllövők: Gottwald (2, mindkettőt 11-esből), Lassú. Kiállítva Zákányi tiszteletlen­ségért, Lolli utánrugásért. Jók: Pető, Merczel. Lieber, Lassú, illetve Németh. Lábod ifi — Kadarkút ifi 1:0 Tóth Sándor Tab—Csurgó 2:2 (0:1) Tab, 400 néző V.: Zsalakó. Tab: Kiss — Németh, Szabó G. Vendl, Gyürke, Huszár (Ko­vács I.), Spilak, Androsovits, Ul- reich. Kovács Gy., Vinkler. Edző: Puha József. Csurgó: Major — Kovács II., Kiss, Kisgéczi, Jaga- rics, Horváth Külsőn, Novak, Luka. C. Kovács, Eleki. Edző: Horváth János. Jó iramú, durvaságokkal tarkított mérkőzésen a vendé­gek a vezetés birtokában in­kább védekeztek. A hazaiak sok helyzetet kihagytak. Hu­szárnak a 20. percben eltö­rött a lába. Góllövők: Györke (11-esből), Kovács I., illetve C. Kovács (2). Jók: Vendl, Györke, Androsovits, Vinkler, illetve Major, Kütsön, Novak, C. Kovács. Tab ifi -L Csurgó ifi 6:0 Farkas Islván Táncsics SE—Barcs 1:0 (1:0) Barcs, 300 néző V.: Szabó T. Táncsics: Kótai — Zsdrál. Orv. Bolla, Kecskés, Erdős, Szilágyi (Nagy), Hódosi Baumholczer, Or­sós (Meskó), Bántó. Edző: Zsol­dos László. Barcs: Tó(h — Kde, Hódosi, Fodor, Dóozt, Kömof, Vinkler, Gölöncsér, Nagy, Studer, Gulyás. Edző: Karsai Tibor. Az alacsony színvonalú I mérkőzésre a tét ’ nélküliség rányomta a bélyegét A lá­tottak alap j ám a döntetlen igazságosabb lett volna. Gól- lovő: Baumholczer. Jók: Öry, Zsdrál, Baumholcszer, Erdős, Illetve Fodor, Vinkler. Barcs ifi — Rákóczi III ifi 6:0 lfj. Pandur Ferenc Mernye—VBKM Vasas 1:1 (1:1) Mernye, 300 néző V.: Nagy M. Mernye: Szekeres — Tardi, Horváth, Kertész, Kiss K., Simon J., Bogdán, Simon M.. Hock, Szanyadi, Simita. Edző: Szűcs László, Vasas: Kutasi — Kurdi, Mali, Pető, Szalai, Márton. Hor­váth,. Fábián, Molnár, Ilidegb, Lesz (Szabó). Edző: Fülöp Já­nos. A bajnokság utolsó tét nél­küli mérkőzése izgalmas, ke­mény, helyenként élvezetes játékot hozott. Második fél­idei teljesítményükkel a ha­zaiak győzelmet érdemeltek volna. Góllövők: Tardi, illet­ve Molnár. Jók: Kertész, Si­mon J., Simon M., Hock, Si­mita, illetve Kurdi, Márton, Molnár. VBKM Vasas ifi — Mernye ifi 13:0 Kérj Lajos Boglárlellel Spartacus— Marcali 6:3 (4:2) Marcali, 150 néző V..’ Mű­dig. BoglárleUe: Both — Nagy (Haj­dú), Pusztai, BcrilLn, Vázsonyi, (Oláh), Riba, Vass, Soós, Takács Gy., Bán, Takács B. Edző: Ha- ragh Tibor. Marcali: Király (Bartha — Jakab, Beck, Hajdú I., Filagics (Kecskés), Hajdú II.. Kovács, Greguss, Ilia, Izsák, Ha­tó. Edző: Varga Lajos. A minden csapatrészben jobb BoglárleUe biztosan nyert a tartalékos hazaiak ellen. Góllövők: Pusztai, Riba, Vass, Soós, Takács Gy., Ta­kács B„ illetve Ilia, Izsák, Ható (11-esből). Jó az egész boglárlellei csapat. A hazaiak közül senki sem játszott ki­emelkedően. Boglárlellei Spartacus ifi — Marcali ifi 4:1 Bősz Adám (Folytatás az 5. oldalon!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom