Somogyi Néplap, 1979. május (35. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-10 / 107. szám

4 Tib ezren az Edzett Ifjúságért A hét vége mozgalmas prog­rammal ajándékozta meg a megye sportolni szerető fia­taljait és idősebbjeit. A Drá­vától a Balatonig szinte min­den nagyobb településen sport­napot rendeztek az Edzett If­júságért mozgalom jegyében. A legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvénysoro­Búcsú az MNK-tói Csepel — Rákóczi 1:0 (1:0) Rákóczi: a lesre játszó cse­peli védők közül Fábián kiug­rott, egyedül tört kapura, de óriási helyzetben a kifutó Kovácsot találta el. A 76. percben újabb lehetőség ma­radt ki: Duschák a kaputól 6 méterre tisztán kapta a lab­dát, de óriási helyzetben mel­lé lőtt. Kilenc perccel később egy Gulyás—Zentai adogatás után az utóbbi már csak a kapussal állt szemben, de tíz méterről ő is Kovácsot talál­ta el. Amikor a 18. percben meg­szerezte vezető gólját a ven­dég együttes kitűnt, hogy a Rákóczi föladta a mérkőzést A csapat vajmi kevés esélyt látott arra, hogy a háromgólos hátrányát ledolgozza. Az első félidőben unalmas, szürke já­ték folyt. A szünet után vala­melyest élénkült az iram, s kiderült hogy a Rákóczi in­dokolatlanul adta föl. Jók: Godan, Hangai, Somo­gyi, illetve Zentai, Petrók, Bódis. J. K. • * • Rendkívüli ülést tartott a Rá­kóczi Sportkör elnöksége, s az alábbi határozatot hozta: Né­meth Lajos vezető edzőt és Preíner Kálrrián pályaedzőt fölmentette munkáink továb­bi ellátása alól. Ideiglenesen Váradi Lajost bízta met az első csapat szakmai irányítá­sával. zat színhelye a megyeszékhely volt. A KISZ-szervezetek több mint háromezer fiatalt moz­gósítottak a különféle prog­ramokra. A kiemelt rendez­vényre a Mezőgazdasági. Fő­iskola sporttelepén került sor. ahol több százan sportoltak Az Arany és a Füredi utcai óvodások bemutatójával kez­dődött a műsor, melyet a te­rületi lovasbajnokság futamai és a szünetekben lebonyolí­tott cselgáncs, ökölvívó és birkózó bemutató követett. Találkoztak egymással a ka­posvári' és a budapesti IX. kerületi úttörők csapatai ké­zilabdában, röplabdában, kis­pályás labdarúgásban és atlé­tikában. S hogy az idősebbek se »unatkozzanak«, arról a Kaposvár—Bp. IX. kerület öregfiúk , labdarúgó csapatai gondoskodtak. A kaposvári járásban So- mogysárdon mintegy ötven részvevővel női röplabda vil­lámtornát rendeztek. Kiskor­pádon 220-an röplabdáztak, fociztak és atlétizáltak. Siófokon kispályás labda­rúgás, röplabda és kézilabda sportágakban találkozott mint­egy 250 fiatal, valamint — kü­lönösen a 7. korcsoportosok — az Edzett Ifjúságért mozgalom próbáit teljesítették, ygyan- csak a Balaton »fővárosában* rendezte meg május 6—9-ig a Pannónia Szálloda és Vendég­látó Vállalat a 6. ifjúsági sportnapját, melyre az ország különböző részeiről 200—250 fiatal érkezett. A »bemelegí­tés a csúcsidényre" jól sike­rült. A résztvevők többek kö­zött kötélhúzásban, vizibicik- liversenyen fejelésben, láb­teniszben, lövészetben, mini­golfban és tornatermi tízpró­bán mérhették össze erejüket. A nemzetközi gyermekévre való tekintettel külön progra­mokat szerveztek a gyerekek­nek. A három uap kiemelkedő sp"rtteljesítményének .bizo­nyult az a sakk-szimultán, amelyet 25 táblán Jancsck Antal, az MTK—VM sakk­nagymestere adott. Tabon ifjúgárda- és úttörő seregszemle keretében tájfu­tást, futóversenyt, lövészetet, gránátdobást szerveztek, va­lamint ekkor került sor az úttörők tűzoltó versenyére is. Boglárlellén több mint szá­zan teljesítették az Edzett If­júságért mozgalom próbáit, valamint célbalövésben. feje­lésben vetélkedtek. Marcaliban, a VSE sportte­lepén 300-an küzdöttek a Mészöv sportnapján atlétika, kézi- és röplabda számokban. Ugyancsak a hét végén került sor az úttörőolimpia járási döntőjének lebonyolítására ké­zilabdában, ahol a négy kör­zeti győztes csapat találkozott egymással. Balatonfenyves is kiemelt rendezvény színhelye volt. A Balatonnagyberki Állami Gaz­daság ISO fő részvételével at­létika, kézilabda és kispályás labdarúgó-bajnokságot szerve­zett. Gyótán az általános iskolá­sok részére tartottak kulturá­lis- és sportvetélkedőket, me- lven többek között tcilaslab- dáztak és ügyességi versenye­ken vettek részt a fiatalok. Nagyatádon kétszáznál töb­ben futottak, kerékpároztak és különböző ügyességi számok­ban versenyeztek. Itt a gye­rekek és szülők közösen vet­tek részt a vetélkedésben. Lábodon és Csurgón mint­egy 100—100 sportbarát talál­kozott. s különböző labdajá­tékokból, kocogásból vette ki a részét. Barcson az előzetes program igazán változatos mozgásf le­hetőséget kínált. Nem is cso­da, ha a technikai próbákra (autós, motoros és kerékpáros túrák) már nem is akadt meg­felelő számú jelentkező. Több mint százan vetélkedtek a két általános iskola sporttalálko­zóján. A gyerkek és a szülők közül, mintegy hatvanan gya­logtúrára indultak a termé­szetvédelmi területre, s csak­nem félszázan lövészversenyen próbálták ki ügyességüket. Negyven KISZ-es a természet- védelmi területre és az ősbo­rókásba látogatott el. Nem tudtunk teljes képet festeni a múlt hétvége sokszí­nű eseményeiről. Annyi azon­ban bizonyos, ha van prog­ram — jó program — akkor nagy tömegeket lehet mozgó­sítani. Már csak az kell, hogy ezek a rendezvények rendsze­ressé váljanak. Kaposvár, 2000 névő. V. Há­mori. Csepel: Kovács—Godán. Wéber, Kőhalmi, Gondos— Hangai, Harangi (Tóth a 46. percben), * * * Hegyi—Tarnóczi (Vincze a 72. percben). Somo­gyi, Kökény. Edző: Keszthe­lyi Mihály. Rákóczi: Málics—Deákvári (Rékási a 40. percben), Zentai. Petrók, Mészáros—Hosszú, Gu­lyás, Bódis—Czabula, Mar­osok (Duschák a 72. percben), Fábián. Megbízott edző: Vára­di Lajos. Rákóczi támadás vezette be a mérkőzést. A formás akció végén Czabula labdáját Bódis a kaputól hat méterre nem .találta el rendesen, és így Ko­vács könnyű zsákmánya lett. Ezután Marcsok, majd Fábián próbálkozott gólszerzéssé!, de eredménytelenül. A 18. perc­ben váratlanul jött a mérkő­zést eldöntő gól. Kökény les" gyanús helyzetben kiugrott, lövése a felső kapufától He­gyi elé pattant, aki a kimoz­duló Málics fölött a kapu kő- zepebe lejeit. 1:0. Eseménytelen mezőnyjáték után a 40. percben Godán lö­vése kiperdült Málics kezéből, de a védőknek sikerült felsza­badítani. Az 50. percben egy jobbol­dali szabadrúgást Tarnóczi a kapu torkából perditelt mellé, majd a 60. percben akár e ’vénülhetett is volna a Fábián, Bódis és Hangai harca a labdáéH. Orbán az EB nagy vesztese Szerdán délután és este Köifiben újabb huszonnégy mérkőzésre került sor az ökölvívó Európa-baj nokságon az elődöntőbe jutásért. Mind­járt az első számban, légsúly­ban. Orbán lépett saoritóba a román Radu ellen. Keserű ki­ábrándulás volt magyar szem­pontból ez a mérkőzés. Kitű­nő küzdelmet vívtak, a ro­mán junior Európa-bajnok — mint az várható volt — hatá­sos és jól ismert balfelütéseivel próbálkozott, de a 13 eszten­dővel idősebb Orbán számí­tott ezekre. Kilépett előlük, s mindig ballal, jobbal tisz­tán, keményen válaszolt. Ami­kor megszólalt a , mérkőzés végét jelentő gongszó. Orbán­hoz felugrott a sarokba .Gra­tulálni a két edző, dr. Bálint F.rnö és Kajái János is. Papp László is elégedetten vereget­te Orbán .vállát. Mindezek után óriási 1 volt a kiábrándulás, amikor az NDK-be!i vezető bíró a pon- tozók itelete alapján a román versenyző kezét emelte a ma­gasba. A stadibnban azonnal ’tykoncert hallatszott, a né­zők »skandált" kiabáltak. A magyar edzők érthetetlenül néztek egymásra, mosolyogtak az éppen pihenő bírók is. Varga Ferenc, a MOSZ el­nöke felháborodottan rohan­gált a zsüriasztalnál, oda hív­ták a bírótestüiei vezetőjét, a bolgár Zccscvet is, akitől Varga Ferenc magyarázatot kért, majd bejelentette, hogy hivatalosan is tiltakozik az ilyen bírói ítéletek ellen. ' Ez rossz hír, de van egy jó is. Megtartotta nagy ér­deklődéssel várt ülését az eu­rópai amatőr ökölvívó szövet­ség végrehajtó bizottsága. Varga Ferenc, a MÜSZ elnö­ke kérte ezen az ülésen Bu­dapest számára az 1985. évi Európa-bajnokság megrende­zését. Az EABA végrehajtó bizottsága nagy lelkesedéssel fogadta a magyarok kérését és azonnal egyhangúlag Bu­dapestnek ítélte a hat év múlva sorra kerülő EB-t. Ezután lépett kötelek közé az újabb magyar, Somodi, az új súlycsoportban, a szuper­nehézsúlyban. Somodi nem bízta a véletlenre a román Vrinceanu elleni mérkőzést, a pontozóknak nem is kellett közbeavatkozniuk, a magyar versenyző röviddel az első menet vége előtt kiütötte el­lenfelét és így már a legjobb, négy között van. Röplabda NB II: K. V. Izzó—Tabi Vi­deoton. Kaposvár, tanítóképző főiskola, 17 ó. K. Dózsa—Tabi Videoton, tanítóképző főiskola. 18 ó. Labdarúgás Középiskolás bajnokság, az országos döntőbe jutásért: Táncsics gimnázium—Székes- fehérvári Vasvári gimnázium. Kaposvár, Rákóczi pálya, 14 Pályázatot hirdetünk siófoki üzemigazgatóságunkhoz üzemgazdasági osztályvezetői munkakör betöltésére. Közgazdasági egyetemi, vagy főiskolai végzettségűek jelentkezését kérjük írásban, önéletrajzzal a siófoki szerkesztőségbe »Üzemgazdasági osztályvezető" jeligére leadni. (52742) Sportműsor A Nap 4.15 órakor kél, és 19.07-kor nyugszik; MÁJUS a Hold 17.17-kor kél, és 3.13 órakor nyugszik. A várható időjárás: 10 CSUTOBTOK Ármin Általában kevés felhó. Keleten is lassan csökke/i a felhőzet, számottevő cső nem lesz. Mérsékelt, napközben megélénkülő, változó irányú szélre számíthatunk. Hajnalban sokfelé köd. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csütörtö­kön 15 és 20 tok között alakul. — Mikus Sándor kétszeres Kossuth-dijas szobrászmű­vész alkotásaiból nyílik ki­állítás pénteken délután Nagyatádon a helyőrségi mű­velődési házban. Pogány ö. Gábor, a Nemzeti Galéria igazgatója méltatja Mikus művészetét. — Több mint 800 szak­ember vett részt a bábolnai termelési rendszer szakmai továbbképző tanfolyamain az év eleje óta. Többek kö­zött 218 traktor- és kombájn­vezető, 121 szerelő isnverke- dett szakmájának friss tud­nivalóival. — Győzelem cimű felvéte­lével — amely Matai And­rea ugrását örökítette meg az atlétikai EB-n — Németh Ferenc, az MTI fotósa nyer­te el a berlini Freie Welt cimű magazin nemzetköz, fotóversenyének harmadik díját. Az első díjat Alekszan- der Szencov, a TASZSZ hír­ügynökség fotóriportere kap­ta Mi újság a földön?' című űrhajóstémájú felvételéért. — Huszonegyedik kiadás­ban lat napvnagot Móra Fe­renc ifjúsági müve, a Kincs­kereső kisKödmón — az író születésének századik évfor­dulójára — a Móra Kiadó­nál. — Zöldbe öltöztetik az or­szágos gyógyhellyé nyilvání­tott Bükfürdőt. Uj parköve­zetek és fasorok ültetését kezdték meg, hogy minél kellemesebb környezet fo­gadja az évente oda látogató több mint 600 ezer vendéget. — Biotechnikai berende­zést kísérleteztek ki a szov­jet mérnökök: olyat, amely egy időben több orvost he- l»ettesít. A Pilot—1 nevű »robotdoktor" méri a testhő­mérsékletet, a vérnyomást, regisztrálja a szívverést és vizsgálja a látási reflexet. Az adatokat automatikusan összehasonlítja az előre meg­adott értékekkel is. — Kisdobosok megyei szak­tárgyi vetélkedőjét tartják ma délelőtt — 14 csapat részvételével — a kaposvári helyőrségi művelődési ott­honban 14 pajtás vers- és nrózamondásban iá összemé­ri tudását. — Jugoszláviai tanulmány­útra indult ma reggel 43 so­mogyi állattenyésztő szak­ember, a Kátéi közös vál­lalat szervezésében, ötnapos útjuk során megtekintik a Növi Sad-i vásárt, és a zom- bori tejüzem munkájával is megismerkednek. Harc a kábítószerkereskedök ellen Rendkívül erélyes eszkö­zökkel folytatja kábítószer- ellenes harcát a kolumbiai kormány: az ott termesztett kábítószer-alapanyag ugyan­is egyik legfontosabb forrá­sa az észak-amerikai fo­gyasztóknak. A hatóságok két nagy »fogásuk« is volt a napokban: először másfél tonna marihuánát foglallak le, majd egv tízezer hektá­ros marihuanaültetvényt fe­deztek föl. A katonaság már megkezdte a hatalmas »ká­bítószer-mező« elpusztítását. A mai ügyeletes: Csupor Tibor Telefon: 11-510, este 8-ig. 150 évvel ezelőtt, 1829. május 10-én halt még — 56 éves korában — Thomas Young angol orvos, fizikus és polihisztor. Ereoetileg orvosnak készült, aztán mégis a fizika professzora lett. Cambridge- ban. Nevéhez fűződik a fény hullámelméletének fölfedezé­se (I8ül-ben történt). A fény interferenciájának és elhajlásá­nak vizsgálata során fölismer­te, hogy a fény transzverzális hullám. Mindezek alapján szín­érzékelési elméletet állított föl, amelyet utóbb Helmholtz mó­dosított. Young sokoldalú tudós és sokirányú érdeklődésű értel­miségi volt. A többi között kimográfot, valamint optikai műszereket Is szerkesztett, s egyebek közt leírta az asztig- matismust. Fő műve az Ón Natural Phyiosophy and the Mechanical Arts. Eniellet ered­ményesen foglalkozott nyelvé­szeti és egyiptológiai kutatá­sokkal, s a többi között 1814- ben közzétette az egyiptomi hieroglifák megfejtését. Orvosi területen is rendkívül ered­ményesen tevékenykedett: mű­téteket, s különböző orvosi segédeszközöket neveztek el róla. A véletlen folytán, nagyjából azonos időben Pécsen és Olasz községben czüsíkincs-Ieletrc bukkantak: hatszáz »ezüsthu- szas« került elő a földből. Az 1848/49-es szabadságharc ide­jén rejthették el. A leletet Pécsen, a Janus Pannonius Múzeumban helyezték ci. — Technikai okok miatt elmarad az energetikai be­rendezések kaposvári kiállí­tása. A rendezvényre május 14-én, 15-én és 16-án került volna sor a SÁÉV új mun­kásszállójának nagytermé­ben. ( Kerékpárost ütött el az elszabadult pótkocsi Pótkocsis vontatóhoz újabb — i egytengelyes — pótkocsit kapcsolt tegnap Tapsonyban a 21 éves Meiszterics László, a tapsonyi tsz traktorosa; a vonórúd nem volt biztosítva, s így menet kőiben kiakadt, a pótkocsi áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, s ott elütötte a kerékpáron szabályosan, közlekedő,, 17 éves Huszti Róbert tapsonyi segédmunkást. Huszti súlyo­san megsérült. A vizsgálatot a rendőrség szakértők bevo­násával folytatja. — Értesítjük kedves vevőinket, hogy a Kossuth téri háztartási bolt május 11-én (pénteken) dél­előtt kosár-fonottárulc gazdag választékával kttelepüléses áru­sítást tart a kaposvári vásár- csarnok Laktanya utcai részén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom