Somogyi Néplap, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

A közel-keleti külön alkut a világ számos részén tiltakozó megmozdulásokkal fogadták. »A Palesztin Felszabadítási Szervezet győzni fog« — olv asható egy Los Angcles-i fel­vonulás résztvevőjének tábláj án is. A hét három kérdése Á nemzetközi élet esemé­nyeinek értékelésében, a bo­nyolult világ új jelenségei közt segít eligazodni az MSZMP Központi Bizottságá­nak március 28-i üléséről ki- a'dott közlemény, amely öbz- szegezte a párt álláspontját a legfontosabb nemzetközi kér­désekben is. A hét elején aláírták Wa­shingtonban az egyiptomi—iz­raeli különbéke-megállapo- dásit. Vajon ez képes lese-e megszüntetni a feszültséget a Közel-Keleten? Iránban megrendezték a népszavazást az Iszlám Köz­társaság megteremtéséről. Mi lehet ennek a tartalma? Az angol kormány megbu­kott, az alsóház bizalmatlan­ságot szavazott, az új választá­sokat május 3-ra írták ki. Az olasz kormányválság sem ért véget azzal, hogy Andreotti a képviselőház elé állt bukásra ítélt új kormányával. Mi a közös és mi az eltérő a két ország kormányválságában? A hét 3 kérdésére Pálfy József válaszol. i- • . I Képes-e megszüntetni a ■ ■ feszültséget a Közel- Keleten az egyiptomi—izraeli k ülőn bek e - m egá I lapod ás ? — Nézzük a tényeket: az arab világban és a közel-ke­leti térségben vajmi kevesen vállalkoztak Szadat védelmé­re, annál többen bírálták megalkuvó politikáját. A kü- lönbéke-megállapodást he­lyeslők sorát az ománi sejk nyitotta meg, a másik oldalon a palesztinok, az irakiak, a szírek és a líbiaiak, foglalnak a legkeményebben Villást az elutasítás frontjában. Persze, s ezt már megszokhattuk, az »»arab egységet« mindenáron keresők között a nyugattal és az imperializmussal szövetsé­ges reakciós rendszerek kép­viselői is befolyásosak tudnak lenni: a bagdadi Béke-palo­tában szerdán összeült 19 arab ország többsége csak enyhébb és főkén); politikai szankciók meghozatalára volt hajlandó. Emiatt a PFSZ küldöttsége, majd Szíria, Líbia és Irak delegációja egy időre ott is hagyta a tanácskozást Amerikai lap jelentések ben egyre több szó esik arról, hogy milyen súlyos es kocká­zatos katonai kötelezettsége­ket vállalt az Egyesült Álla­mok Izrael védelmére. Egy példa: Washington állítólag hajlandó katonai erővel fel­számolni adott esetben egy Izrael elleni tengeri blokádot. Se szeri, se száma az olyan közléseknek, amelyek az Egye­sült Államok fegvverszállítá- si kötelezettségeiről szólnak. Az újdonság az, hogy az Egyesült Államok Egyiptom­nak is rengeteg fegyvert ad! Ennek ellensúlyozására egy­részt Izrael is több fegyverhez jut, másrészt külön amerikai —izraeli kiegészítő megálla­podások Izraelnek Olyan vé­delmet biztosítanak — hiába tiltakozott ez ellen már az egyiptomi miniszterelnök —, hogy az egy Egyiptom elleni amerikai—izraeli katonai szövetséggel egyenértékű. Ilyen körülmények között még helytállóbb az MSZMP Központi Bizottságának az az álláspontja, hegy az amerikai közvetítéssel megkötött egyiptomi—izraeli különbéke nem szünteti meg, ellenkező­leg, állandósítja a feszültséget a Közel-Keleten. Ami pedig a, tényleges rendezés föltéte­leit illeti, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága újra kifejtet­te: nélkülözhetetlenül szüksé­ges az izraeli csapatok teljes kivonása a megszállt arab területekről, a Palesztinái arab nép törvényes jogainak hely­reállítása, beleértve az önálló állam létesítésének jogát is. A tartós béke csak az összes ér­dekelt fél bevonásával foly­tatott tárgyalásokon teremt­hető meg, ahol a Palesztinái SomogyíNéplap ESEMÉNYEK CÍMSZAVUKBAN Hétfő: ( Kádár János fogadta Eanes portugál köztársasági elnö­köt. — Washingtonban Sza­dat és Begin aláírta a kü- lonbéke-megálJapodást. — Gromiko szovjet külügymi­niszter befejezte damaszku­szi látogatását. Kedd: Elhalasztották Gisoacrd d’listáimig moszkvai útját. — Az Opec tagországai 9 szá­zalékkal emelték az olaj­árakat. — Moszkvába^! ösz- szeült a KGST Végrehajtó Bizottsága. Szerda: Megbukott az angol kor­mány, május 3-ára tűzték ki az új választásokat. — A* * küLönbéke-megállapodás elutasításáról Bagdadban tárgyalnak 19 ország mi­niszterei, de a palesztinok, szírek és irakiak kivonul­tak az ülésről. Csütörtök: Az eredetileg megjelölt na­pon nem kezdődhettek meg a vietnami—kínai tárgyalá­sok, mert Peking nem küldte el képviselőit hanoi­ba. — Szadat Bonnba ér­kezett, hogv az NSZK ál­tál Egyiptomnak nyújtan­dó gazdasági segítségről tárgyaljon. — Bemutatkozott az olasz parlament előtt Andreotti kormánya. Péntek: A washingtoni kongresszus tagjai titkos megegyezése­* két gyanítanak Izrael és az Egyesült Államok kö­zött. — Londonban bomba- merénylet áldozata lett a konzervatív párt egyik ve­zetője. — Megegyezés Ku­vaitiján Észak- és Dél-Je­men államfői között a két ország egyesítéséről. Szombat: Befejeződött a népszavazás Iránban az iszlám köztár­saság megalakításából. — Ülésezik Rómában az olasz, Brüsszelben a belga kom­munisták kongresszusa. arab nép egyedüli törvényes képviselője csak a PFSZ le­het. 2 Mi lehet az Iráni Isz­* lám Köztársaság tár­ta’ma? —. Iránban népszavazást rendeztek az ország jövőbeni államformájáról. Az eredmény rriég nem ismeretes, de való­színű, hogy az »igen« elsöprő többségével fogják kikiáltani az iszlám köztársaságot. Ezzel végleg és jogszerűen megszű­nik a monarchia, a császár­ság. A Teheránból érkezett je­lentések szerint a népszavazás rendben folyt le, annak elle­nére, hogy korábban a kurd és más nemzeti kisebbségek, valamint egyes vallási csopor­tok, továbbá a fegyveres fe- dajinok a referendum bojkott­jára szólítottak fel- Minden 16 évesnél idősebb iráni állam­polgárt az urnák elé hívtak, hozzávetőleg 16—20 millió em­bert. A politikai megfigyelők vé­leménye szerint . Khomeini győzelmét hozza a népszava­zás. De sokasodnak a kérdé­sek, hogy mire és hogyan használja fel az idős főpap újra megerősített politikai ha­talmát? Az Iráni Köztársaság mohamedán vallási alapokra való helyezése a tőkés rendet szilárdítja-e meg? Tudnivaló ugyanis, hogy a Korán a magántulajdon szentségét mondja ki. Márpedig Irán népének földreformra van szüksége, a gazdasági rendet pedig meg kell'szabadítani a császár uralma alatt kiala­kult korrupciótól, bürokráciá­tól. Reza Pahlaví sah felülről engedélyezett »látszatforra- daimi« reformtörekvései he­lyett igazi, nagy társadalmi és gazdasági reformokra van szükség. Az MSZMP Központi Bi- -zottsága megállapította, hogy a magyar nép üdvözli az iráni forradalmi változásokat, a monarchia megdöntését. Mély rokonszenvvel kíséri az iráni, haladó erők, a nép küzdelmét a reakció és az imperializmus ellen, a nemzeti függetlensé­gért és a társadalmi felemel­kedésért. A lényeg az, hogy az iráni nép külső beavatko­zás nélkül dönthessen saját sorsáról. 3 Mi a közös és mi az el- • térő az angol meg az olasz kormányválságban? — Eddig Londonban ko­rántsem volt olyan sűrű a kormányválság, mint Rómá­ban, ahol már a második vi­lágháború óta csaknem 40 kormányt -fogyasztottak el«. Viszont a Callaghan-kormány is úgy bukott meg, mint aho­gyan az olasz kormányok szoktak. Pedig előtte 14 évig tartott a munkáspárt és a li­berálisok koalíciójának segít­ségével a munkáspárti kor­mányzás, azt megelőzően me­gint csak 14 évig a konzerva­tívok voltak kormányon. A kormányválság végső oka mind Rómában, mind London­ban a tőkés gazdasági válság, amelynek súlyos következmé­nyeivel szemben Callaghanék is, Andreottiék is csak kapi­talista módszereket próbáltak alkalmazni. Olaszországban, persze, kínálkoznék más meg­oldás is: a kereszténydemok­raták balszárnyának és a komroumds tálénak »történelmi komprom:sszuma« alapján al­kalmazható új politika. Ang­liában más a helyzet, ott, a politikai »váltógazdálkodás« esetleg újra a konzervatívokat segíti kormányra, s akkor csak még .feszültebbé válhat a szociális hélyzet. Ez természe­tesen az angol választások ki­menetelétől függ, attól, hogy Thatcher asszony toryjai győznek-e? Az olasz választá­sok már sokkal kevésbé tisz­tázhatják a belpolitikai erő­viszonyokat. Inkább arra len­ne szükség, hogy a keresztény- demokraták válasszanak: a válságot akarják-e tartóssá tenni, vagy hajlandók-e együttműködni a kómmunis- • tákkal a válságból való kiju­tás végett? (MTI) Különleges védőőrizet a politikusoknak A politikai gyilkosság után A agy-Britanniában László Balázs, az MTI tu­dósítója jelenti: •A parlament épületében el­követett politikai gyilkosság mélyen megrázta a választá­sokra készülő közvéleményt Nagy-Britanniábam. A West­minster palotában több mint 160 éve történt utoljára ha­sonló merénylet. Az ír egysé­gért terrorjsta módszerekkel küzdő maroknyi IRA pedig sohasiem vetemedett még ar­ra, hogy ilyen kitervelt és időzített merénylettel mérjen csapást a brit polgári demok­rácia szívére. Az ideiglenes IRA és a be- j lőle kiszakadt ír Nemzeti j Felszabadítási Hadsereg Dub- j limban és Belfastban lapszer- j kesztökmek leadott telefon- i közleményekben küldte az üzenetet: »halomra akarjuk bombázná a torykat.« Merlyn Rees belügyminisz­ter bejelentette, hogy a Scot­land Yard értesülései szerint az IR^Y nagy merényletsoro­zatra készül a választási kampány idején. A parla­mentben és környékén fokoz- I zák a biztonsági intézkedése- | két. A rendőrségnél egyelőre I minden szabadságolást leállí- I totbak. A vezető politikusok I különleges védőőrizetet kap­nak. A rendőrség egyelőre nem tud válaszolni arra a kérdés­re. hogy hol szerelhették fel a robbanószerkezetet Airey Nettre kocsijára. A parlament föld alatti garázsába csak igazolvánnyal lehet belépni, és zárt láncú tv-n tartják szemmel állandóan valameny- nyi szintet. London helyettes rendőrfőkapitánya szombat déli sajtóértekezletén arra kérte a fővárosban tartózko­dó turistákat, hogy akik pén­teken 10 és 15 óva között a parlament környékén fény­képeztek, jelentkezzenek a rendőrségen, mert ama.tőr'ké- peik fontos információt szol­gáltathatnak a merénylőkről. A brit és ír politikusok sorra mély megdöbbenéssel és teljes határozottsággal ítélték el az IRA provokációját. A brit kommunisták lajpja, a Morning Star rámutat, hogy Észak-Írország problé­máit nem oldja meg, csak sú­lyosbítja az ilyen barbariz­mus a jobboldali lobby tekin­télyét épp most érte súlyos csapás az észak-ír rendőrség kihallgató központjaiban el­követett kínvallatások lelep­leződésével. Lengyel kormányküldöttség tárgyalt Kubában A Piotr Jaraszewicz minist terelnök vezette lengyel kor­mányküldöttség hatnapos ku­bai látogatásáról szombaton hazaérkezett Varsóba. Piotr Jaroszewicz Fidel Castróval, a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával, állam- és kormány­fővel folytatott tárgyalásokat Havannában. A hivatalos ba­ráti látogatásról közös közle­ményt adtak ki. A megbeszéléseken Piotr Ja­roszewicz és Fidel Castro egyaránt kiemelte, hogy a ha­dászati támadó fegyverzet- rendszerekről folyó szovjet- amerikai tárgyalások (SALT II.) sikeres befejezése kedve­zően hatna a nemzetközi lég­körre és a jövőbeni leszerelési tárgyalásokra „ A lengyel és a kubai kor­mányfő határozottan elítélte Kína Vietnam-ellenes agresz- szióját, és megállapította, hogy a jelenlegi pekingi veze­tés politikája súlyosan \*eszé- lyezteti Ázsia, Európa és az egész világ békéjét. , Folytatta munkáját az OKP kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról) Mit tartunk mi meghatáro­zónak, döntő tényezőnek az enyhülés ellenfeleivel vívott világméretű küzdelemben? A haladás nemzetközi erői­nek, mindenekelőtt a kommu­nista és munkáspártok össze­fogását, internacionalista szo­lidaritását. Hatalmas erőt jelent ma a béke szempontjából a szocia­lista világrendszer, a tőkés or­szágok nagyszerűen harcoló munkásosztálya, a volt gyar­mati népek antiimperialista küzdelme. Kétségbevonhatat­lan igazság, hogy a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom biztatást adott az elnyomot­taknak: bebizonyította, hogy igenis meg lehet változtatni a világot. Minőségileg új korszakba j jutott a világ. Ez az új kor- j szak a proletár internaciona- : lizmussal szemben is új kö­vetelményeket támaszt. A kommunista pártok, a munkásosztály pártjai még inkább a nemzetek pártjává is lettek, és ezáltal kettős a felelősségük. Felelősek az adott országért, és felelősek á haladás ügyét szolgáló nem­zetközi összefogásért. Hangsúlyoznunk kell, hogy az internacionalizmus és» szo­lidaritás semmiképpen sem volt és ma sem gátja annak, hogy a szocializmus erői, a kommunista és munkáspártok nemzeti sajátosságaiknak megfelelően eltérő módszere­ket alkalmazzanak a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet különböző területein, hogy sajátos utat kövessenek szo­cialista társadalmi céljaink elérésében. Meg kell erősítenünk azt az egységet, amely összefűzi a kommunista pártokat. Olyan egységre van szükség, amely lehetővé teszi a szocializmus győzelmét, a szocialista épí­tést. és nem gátolja, hanem segíti az alkalmazkodást sa­játos nemzeti körülményekhez. Nem engedhetjük meg. hogy a burzsoázia az ellenté­tek, a különbözőségek hang- súlyozásának és kiélezésének útjára kényszerítsen bennün­ket. A pártok közötti együttmű­ködés nem zárja ki a vitá­kat. az alkotó eszmecseréket. Ezeket a vitákat, nézetütköz­tetéseket mi az élet természe­tes velejárójának tartjuk, s ahogy korábban, úgy a jö­vőben sem zárkózunk elő­lük. Minden egyes testvérpárt jogának és kötelességének tartjuk, hogy a marxizmus— leninizmus tanításait, a szo­cialista forradalom és építés törvényszerűségeit a saját or­szága adottságainak, hagyo­mányainak megfelelően, ön­állóan alkalmazza. Nemigen van épeszű ember, aki felté­telezné vagy elvárná, hogy a társadalmi haladásért azonos módon és formában cseleked­jenek,/ harcoljanak pl. Svéd­országban is és Mozambik- ban is. Az viszont tény, hogy a ma létező szx>cializmus mind ez ideig az egyetlen ta­pasztalat árra, hogyan szaba­dult meg az ember a tőkés kizsákmányolástól. Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi munkásmozga­lom tovább erősíti a maga egységét, a leglényegesebb kérdésekben, ami nélkülöz­hetetlen feltétele a békéért, a haladásért vívott harc sikeré­nek. Megkülönböztetett figye- I lemmel és tisztelettel kísér­jük az olasz kommunisták küzdelmét. Ügy hisszük, ért­jük harcuk fő .irányát, célját, és azt erőnkhöz mérten tá­mogatjuk. A Magyar Szocialista Mun­káspártot és az Olasz Kommu­nista Pártot kölcsönös testvéri szolidaritás, a nemzetközi kommunista mozgalom alap­vetően azonos érdekei kap­csolják össze. Szilárdan hisszük, hogy az emberiség sorskérdéseiben a kommunisták nélkül sem dön­teni, sem eredménnyel csele­kedni nem lehet. Szilárdan hisszük, hogy a közös mun­kánk által egyre erősödő nem­zetközi kommunista mozga­lom képes lesz betölteni tör­ténelmi küldetését, képes lesz átvezetni az emberiséget az új, szocialista világba. Giulio Carlo Argan profesz- szor, Róma város polgármes­tere, pénteken este a Capi- toliumban fogadást adott az OKP XV. kongresszusán részt vevő külföldi küldöttségek tiszteletére. Uganda kérésére nem ül össze a BT Ugandából érkező hírek sze­rint újabb Idi Aminhoz ed­dig hű erők álltak át a jelen­legi rendszer ellen harcoló csapatok oldalára. Nyugati hírügynökségek az Uganda! Nemzeti Felszabadítási Front közleményére hivatkozva arról számolnak be, hogy a fölkelők között található Ibrahim Mondo eddigi hadügyminisz­ter is. Az ENSZ Biztonsági Taná­csa pénteken úgy határozott, hogy nem tesz eleget a BT sürgős összehívását sürgető ugandai kérésnek. Az ülést, amelynek kampalai kérésre kellett volna megvitatnia az ugandai—tanzániai viszályt, az afrikai országok javasla­tára meghatározatlan időre elhalasztották. Az ugandai rádió pénteken bejelentette, hogy az Idi Amin elnökhöz hű kormánycsapatok a nap folyamán ellentámadást hajtottak végre és visszaszorí­tották a Kampalát ostromló tanzániai alakulatokat és az ugandai felkelőket. A főváros ezzel az ellenség tüzérségének hatótávolságán kívül került. Az ostromló csapatok vissza­vonulóban vannak — állította az ugandai rádió. Ilyen értelemben tájékoztat­ta a Kampalában akkreditált nagyköveteket Farouk Mina- iva vezérezredes, ugandai belügyminiszter, aki Amin el­nök nevében beszélt. Ezek után megfigyelők feltételezik, hogy Amin elnök mégis Kampalában tartózkodik. Ko­rábbi, meg nem erősített je­lentések ugyanis azt állították, hogy Amin elmenekült a fővá­rosból. Kínai bűnök Napról napra újabb kínai bűntettekre derül fény Viet­namban. Egy Cao Bang tarto­mánybeli kis település kútjá- ban — a VNA hírügynökség jelentése szerint — egyebek között a thai nemzeti kisebb­séghez tartozók holttesteit, közöttük több mint. 40 meg­gyilkolt asszony és gyermek te'emét találták meg. Az Akahata japán lap tu­dósítója leírta, hogy a kút sáros vizében bekötött szemű, dróttal összekötözött kezű ál­dozatok tetemei lebegtek. A kúttól mintegy húsz méterre, egy kisebb patakocska part­ján újabb áldozatok sielveel- ii*ntolt tetemeit taláiták ríí®.

Next

/
Oldalképek
Tartalom