Somogyi Néplap, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

?4M<3 eSQLETARJáí; EG YESD LJ EIEKJ Somomf *>o; 1,60 Ft AZ MSZMP SOM O GY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 77. szám 1979. április I., vasárnap Szekér Gyula Nigériába utazott Szekér Gyula, a Miniszter­tanács elnökhelyettese a Nigé­riai Szövetségi Köztársaság kormányának meghívására szombaton Nigériába utazott, ahol a két ország kapcsolata". - nak fejlesztéséről folytat tár­gyalásokat. Borba mii János hazaérkezett Phenjanból Szombaton hazaérkezett Phenjanból az a magyar kül­döttség, amely a magyar—ko­reai gazdasági és műszaki-tu­dományos konzultatív kor­mányközi bizottság negyedik ülésszakán vett részt. A dele­gációt Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, “• kormányközi bizottság társel­nöke vezette. A magyar—koreai gazdasá­gi és műsza ki- tudornál vyos konzultatív kormányközi dí- zottság március 25-e és 29-e között Phenjanban tartotta 4. ülésszakát. A két tárgyaló küldöttséget Borbándi János, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, és Kang Hi Von, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság közigazgatási ta­nácsának eindiilitlyettéso ve­zette. Az ülésen áttekintették a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének eredményeit és meghatározták a további munka főbb fel­adatait. Megállapodtak abban, hogy hosszú távú gazdasági együttműködésre vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki. Tervbe vették, hogy további tárgyalásokat folytatnak a külkereskedelmi áruforgalom fejlesztéséről és megvizsgálják egy hosszú lejáratú kereske­delmi megállapodás megköté­sének kérdését. Egyidejűleg tartotta ülését a műszaki-tudományos együtt­működési albizottság, amely arról határozott, hogy a jövő­ben szakmai delegációk, mű­szaki dokumentációk, es ter­mékminták cseréjére kerül sor. Borbándi Jánost fogadta Lt Dzong Ok, a KNDK közigaz­gatási tanácsának elnöke. Folytatta munkáját az OKP kongresszusa Aczél György beszéde Bresciában ' Szombaton délelőtt plenáris üléssel folytatódott az Olasz Kommunista Párt XV. kongresszusa. A delegátusok megkezdték a vitát a kongresszusi beszámolóról, a bizott­ságok pedig a tézistervezet v égső változatán dolgoznak, hogy a kongresszus elé terjesszék azt jóváhagyásra. aggodalommal tekintünk az enyhülést veszélyeztető impe­rialista törekvésekre, a fegy­verkezési verseny fokozódá­sára — mondta Aczél György Bresciában. — Különösen ag­gasztónak tartjuk az olyan fegyveres agressziót, mint amilyent Kína hajtott végre a sokat szenvedett, a békés épí­tésre oly nagyon rászoruló vietnami nép ellen. Egyetért tünk Berlinguer elvtárssal, amikor azt mondja: «-Senki sem hiheti, hogy Vietnam kö­vetett el agressziót Kína el­len. Ha a konfliktus tovább tartana, csak a legagresszívabb imperialista körök cinikus számításainak kedvezne.-« Népünk — a világ népei­nek többségével — kezdettől fogva cselekvő szolidaritást vállalt a szocialista Vietnam­mal és erejéhez mérten tá­mogatta, támogatja annak igazságos harcát. A Magyar Népköztársaság kormánya az állampolgárok legalapvetőbb érdekét és óha­ját követve, következetesen síkra száll a különböző társa­dalmi berendezkedésű orszá­gok békés egymás mellett élésének kibontakoztatásáért, a nemzetközi enyhülés vívmá­nyainak megvédéséért és meg­szilárdításáért, . Mi azért küzdünk a nem­zetközi élet színterein, hogy a békés egymás mellett élés va­lóban, mást, többet jelentsen, mint egyszerűen a háború nélküli életet. A béke, a bé­kés egymás mellett élés igazi értelme, politikai haszna és hatása akkor érvényesül iga­zán, ha nem marad pusztán elvi dekrétum, ha a világ mind nagyobb része érdekelt­té válik gyakorlati megvalósí­tásában, lehetőségeinek kiak­názásában. Ezért tartjuk ma is a hel­sinki értekezletet és megálla­podást az egész világ számára történelmi tanulságul szolgáló eseménynek. Ám ahogy Helsinki fölerősí­tette és egymáshoz vezette az enyhülés híveit, fölerősítette és ellentámadásra serkentette annak ellenfeleit is. Beszédes példája ennek az a rágalom­hadjárat is, amelyet az em- I béri jogok védelme ürügyén a szocialista országok ellen in­dítottak. Éppen azok, akiket az emberi jogok megsértésé­ben a legsúlyosabb felelőssé­get viselik, akiktől éppen mi kérhetnénk számon nemcsak az emberi jogok, hanem a puszta emberi élet nagyobb tiszteletét is. V (Folytatás a 2. cfLdal&n) Felavatták a kaposvári tejüzemet Enrico Beriinguer, az OKP főtitkára tartja beszámoló­ját. Áz OKP kongresszuséra ér­kezett külföldi küldöttségek — mintegy százan — nem szólalnak fel a tanácskozáson, hanem Oiaszorszag-szerte tö­meggyűléseken vesznek részt, mondanak beszédeket. Szom­baton Rómán kívül 22 város­ban Velencétől Nápolyig tar­tottak ilyen gyűléseket, ame­lyeken a testvérpártok és a nemzeti • felszabadítási moz­galmak, szervezetek képviselői tolmácsolták népük és szerve­zetük üdvözletét az olasz kommunistáknak. Az MSZMP küldöttségét vezető Aczél György, a Poli­tikai Bizottság tagja, a lom­bardiai Bresciában tartott be­szédet lelkes hangulatú gyű­lésen, együtt a délnyugat-af­rikai népi szervezet (Swapo) és a Svájci Munkapárt kép­viselőjével. — A világ és benne a ma­gyar nép sorsának alakulása a nemzetközi élet fő eseményei­nek, viszonylatainak függvé­nye. Önökkel együtt mi Tegnap dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter avatta fel az új ka posvári tejüzemet, amely d megye és a Balaton-part ellá fásában tölt be fontos szere­pet. A 260 millió forintos köl tséggel épült 100 ezer liter teljesítőképességű, külső form ójában is tetszetős üzemet dl Somogy megyei Állami Építő ivari Vállalat határidőre ké­szítette el. (Az avatóünnepsé gről szóló tudósításunk a 31 oldalon.) Döntöttek Bagdadban Az arab országok megszakítják a diplomáciai kapcsolatot Egyiptommal Szádot hazaérkezett és Begint várja — Csapatösszevonások Iránban tegnap is szavaztak Szombaton reggel szerte Iránban ismét megnyitották a szavazóhelyiségeket. Akik az elmúlt napon valamilyen ok­ból nem tudtak szavazni, ezen a napon adhatják le voksükai az ország jövőbeni államfor­májáról. Bár a szavazás még nem ért véget, az előzetes adatok alapján a 2500 é,ves monarchia most jogilag meg- döntöttnek tekinthető. Bár Khomeini ajatollah péntek esti televízió-nyilatko­zatában nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szavazást — ha szükséges — meghosz- szabbitanák, feltehetőleg erre már nem kerül sor. A bel­ügyminisztérium egyik magas rangú funkcionáriusa ugyanis a helyi forradalmi bizottsá­goktól kapott értesülésekre hi­vatkozva úgy nyilatkozott, hogy a referendum első nap­ján minden előzetes várako­zást felülmúlóan magas volt a részvevők száma, sőt már arra is fény derült, hogy a szavazók — rendkívül kevés »nem« —• cédulát dobtak az urnákba. A teheránl rádió: szomba­ton közvetve megerősítette, hogy bár a referendum első napját általában rend és nyu­galom jellemezte, egyes helye­ken az ellenforradalmi erők továbbra is aktívak voltak. A kurdok lakta észak-nyugati tartományban ellenséges ele­mek a rádió híradása szerint ugyancsak megpróbálták a szavazókat megtéveszteni. Kurdisztánban erőszakos cselekmények és rendbontások sorozata kíséri a referendu­mot, zendülők több szajrazó- helyiséget megtámadtak, egyet Szanandadzsban, és több vá­rosból jelentettek szórványos lövöldözéseket — írja az AFP hírügynökség, majd szanan- dadzsi forrásokra hivatkozva hozzáfűzi: a kurd lakosságnak mintegy 90 százaléka tartózko” dott a szavazástól a referen­dum első napján. A türkmének lakta vidéke­ken csak a helyi síita lakosság szavaz, a szunnita türkmének távoltartják magukat a vá­lasztástól — jelenti ugyancsak az AFP. — A Bagdadban tanácskozó arab külügy- és gazdasági mi­niszterek elhatározták: »Egy hónapon belül kidolgozzák azokat az intézkedéseket, ame­lyek alkalmasak a diplomáciai kapcsolatok megszakítására Egyiptommal« — jelentette ki szombaton Bagdadban Szabah Al-amhmad al-Dzsabir al~Sza~ bah sejk, kuvaiti külügymi­niszter. Bejelentette azt Is, hogy a konferencia »megállapodást hagyott jóvá, amely kimondja: haladéktalanul hazarendelik a Kairóban akkreditált arab nagykövetet«. Az AP hírügynökség az ér­tekezlethez közelálló forrás­ra hivatkozva jelentette: '§ tanácskozáson részt vevő 18 arab ország, valamint a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet megállapodott abban, hogy megszüntet minden arab segélynyújtást Egyiptomnak. Haladéktalanul hazarendeli Elkészült a PVC-III. Felavatták a Borsodi Vegyi Kombinát PVC III-as gyárát. Az új üzem az V. ötéves terv legnagyobb vegyipari alkotá­sa. az összes arab nagykövetet Kairóból. Teljesen megszakít­ja a kormányközi kapcsola­tokat , Egyiptommal — min­den egyes ország .tetszésének megfelelő időpontban. Égy sízaúd-arábiai újságíró szerint a Perzsa-öböl menti konzervatív államok képvise­lői ragaszkodtak ahhoz, hogy ők szabhassák meg a diplo­máciai kapcsolatok megsza­kításának időpontját. Szíria, Líbia, Algéria, Dél-Jemen és a PFSZ e kapcsolatok azonna­li megszakítását szorgalmazta. Az UPI ügy tudja, hogy Kuvait kompromisszumos for­mulát terjesztett elő. Ez java­solja, hogy az értekezlet fo­gadjon et, az arab államfők elé terjesztendő határozatot, amely indítványozza a diplo­máciai kapcsolatok »teljes megszakítását-« Kairóval. Szaiudt-Arábia szemlátomást vonakodik e l'épés megtételé­ből. A kompromisszumos for­mulát várhatóan még szom­baton nyilvánosságra hozzák. Nyugati hírügynökségek értelmezése szerint Bagdadban egyetértés jött létre az Egyip­tommal szembeni »teljes gaz­dasági bojkott, valamint a Szadat-rezsimmel való diplo­máciai kapcsolatok »esetleges« megszakítása kérdésében. Szombaton délután hazaér­kezett Kairóba Anvar Szadat egyiptomi elnök, aki a hét elején Washingtonban aláírta az egyiptomi—izraeli külön- megállapodást. Az elnök szá­mára szervezett fogadtatás — csakúgy mint a biztonsági in­tézkedések — minden koráb­bit felülmúltak. Autóbuszok, vonatok és teherautók több millió embert szállítottak az ország minden részéből a fő­városba. Kairó főútvonalain diadalkapuk ezreit állították fel. , Hétfőn — Izrael állam lét­rejötte óta — első ízben láto­gat izraeli miniszterelnök hi­vatalosan Kairóba. (Az 1977 karácsonyi iszmailiai megbe­széléseket nem tekintették hi­vatalos állami látogatásnak.) Az előzetes tájékoztatás sze- 'rint Begin huszonnyolc órát tölt majd Kairóban. Izraeli források utalnak rá: biztonsá­gi okokból elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban keddre halasztják Begin megérkezé­sét Egyiptomban egyébként már az elnök visszatérése előtt- riadókészültségbe helyez­ték 'a karhatalmat és csapa­tokat vezényeltek a líbiai ha­tárra. A kairói nemzetközi vásárt egy nappal korábban bezárták a tervezettnél, mert a vásárterület előtt kellett el­vonulnia Szadat kocsisorának. Az »új politikai szakasz« nyitányát Szadat jövő hét elején esedékes beszéde je­lenti. Az elnök a parlament ülésén szólal majd föl. Szombaton egyébként iz­raeli küldöttség érkezett Kai­róba Eliahu Ben Elisszarnak, a miniszterelnöki hivatal ve­zetőjével az élen. Feladatuk Begin látogatásának előké­szítése. Tájékoztatásuk sze­rint érdemi megbeszéléseket Szadat és Begin nem folytat majd, az út inkább protokol­láris jellegű. A jövő héten Ezer Weizman hadügyminisz­ter utazik majd Kairóba,' hogy »bizonyos részletkérdé­seket tisztázzon« Egyiptom­ban. A különszerződés alírását követően Egpiptomban foko­zódik az elégedetlenség Sza­dat elnök megalkuvó politiká­jával szemben. Az " ország uralkodó körei — félve a re­zsimmel szembeni ellenállás esetleges erősödésétől — szigo­rú -biztonsági intézkedéséket foganatosítanak, és fokozzák a másképpen vélekedők üldözé­sét. Egyiptom folytatja csapatai­nak összpontosítását a líbiai határ mentén — állapítja meg jól tájékozott forrásokra hi­vatkozva — az AFP francia hírügynökség kairói tudósítója. Bár az egyiptomi hadügy­minisztérium cáfolja, hogy a fegyveres erőket harci ké­szültségbe helyezték, megbíz­ható források szerint elrendel­ték a riadókészültséget. Pénteken lezárták aa Alexandriát Kairóval össze­kötő utat — írja az AFP tu­dósítója —, hogy befejezzék a fegyveres erőknek, az ország nyugati. Líbiával határos ré­szére történő átcsoportosítását. l

Next

/
Oldalképek
Tartalom