Somogyi Néplap, 1979. március (35. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

Ma: Választások tpanyolföldön Cta*nem 27 mfTHó szavaza­ti Joggal rendelkező spanyol állampolgár ma, csütörtökön dönti el, hogy a szavazatokért versengő több mint hétezer jelölt közül ki töltse be a 350 képviselői és 208 szenátort he­lyet a négy évre megválasz­tandó új spanyol parlament­ben. A választások eredménye péntek reggelre válik Ismert­té. A kormány megalakulásá­ra azonban az április 3-ra ki­tűzött községi választások előtt népi lehet számítani. Törökország Isméi itrrorakiók A rendkívüli állapot meg­hosszabbítása ellenére a nyu­gat-törökországi Manisában szélsőséges elemek pokolgé­pes merényletet követtek el a nacionalista Nemzeti Moz­galom Pártjának- épülete el­len. Ugyanebben a városban a rendőrök szélsőséges csopor­tokkal csaptak össze. Isztambulban a karhatalom tüzet nyitott fegyveres bandi­ták menekülő csoportjára, és két terrorista életét vesztette. Iráni helyzetkép Khomeini visszavonult Az ajatollah „búcsúbeszéde” a rádióban Pietsch Lajos, az MTI kiküldött tudósítója jelenti Te­heránból: Ruhollah Khomeini, a? iráni forradalom vezetője szer­dán a teheráni rádióban megtartotta »búcsúbeszédét«. Az ajatollah ugyanis csütörtökön a síiták szent városába, Qumba utazik, s ott kíván letelepedni. Közölte, hogy sze­repét Teheránban Taieghani ajatollah veszi át. Az iráni rádió szerda reg­geli híradásában megerősítet­te, hogy Khomeini ajatollah, az iráni forradalom vezetője csütörtökön elhagyja Tehe­ránt és visszatér Qumba, a síita mohamedánok szent vá­rosába. Tájékozott források szerint azonban ez nem je­lenti azt, hogy a politikai és vallási vezető a jövőben csak korlátozott szerepet vállalna, hanem továbbra is a forrada­lom irányítója marad. A Teherántól 150 kilomé­terre délre fekvő Qum váro­sában már napok óta készül­nek Khomeini fogadására. A helyi hatóságok arra számíta­nak, hogy ebből az alkalom­ból az ország legkülönbözőbb részeiből százezrek érkeznek abba a városba, ahonnan Khomeinit tizenöt évvel ez­előtt száműzték. A napokban több egymás­nak ellentmodó értesülés lá­tott napvilágot az iráni olaj­export fölújításával kapcso­latosan. Olajipart forrásokból szerzett értesülés szerint csaknem bizonyos, hogy az or­szág gazdasága szempontjából kulcsfontosságú olajexport a jövő hét elején újra megin­dul. Ezt a célt szolgálta egyébként Hasszán NazihnaJc, az, iráni nemzeti olajtársaság (NIOC) igazgatójának kétna­pos látogatása a déli olajme­zőkön. Nazih kedden este tért vissza a fővárosba és szerdán sajtókonferencián számolt be útjának eredményeiről. A jelenlegi termelési szint napi 700 000 barrel, ami csak a belső szükségletek kielégí­tésére elegendő. Kiszivárgott értesülések szerint az elkövet­kező hetekben várható terme­lés nem haladja meg a há­rom millió barrelt, és ebből 2,4 millió barrel kerül export­ra. Mint emlékezetes: 1977-ben a legutolsó itteni »békeévben« Irán a világ negyedik legna­gyobb olajtermelője és máso­dik legnagyobb olajexportőré volt. A napi termelés akkor elérte a 6 millió barrelt, s ebből 5,4 milliót exportáltak. Khomeini ajatollah tegnap a rádióban köszönetét mondott az iráni népnek azért a támo­gatásért, amelyet a monarchia Heves harcok Lang Sonban (Folytatás az 1, oldalról) cikkében. Ugyanilyen világosnak kell lennie mindenki szá­mára a kővet­kezőknek is: amennyiben nem vetnek véget Peking Vietnam elle­ni agresszió­jának, ha az agresszor nem takarodik ha­ladéktalanul haza, a hábo­rú lángjai to­vább terjed­hetnek.« A Prvda felhívja a figyel­met, hogy a pekingi belső propaganda szinte egyáltalán nem foglalkozik a vietnami harcok alakulásával. olyan benyomást akar kelteni, mint­ha Kína célja »a vietnami ag- resszorok« visszaverése volna, mintha a Kínától — nem tud­ni, mikor — elhódított terü­leteket akarná »visszaszerez­ni«,. mintha a kínai csapatok csupán »az ellenséget üldözve« léptek volna Vietnam földjére. És mindez nem véletlen — mutat rá Alekszandrov, majd így folytatja: »A maoista vezetés újból félrevezeti Kína lakosságát a szomszédos államokkal kap­csolatos koholmányokkal és rágalmakkal, soviniszta han­gulatot kelt abból a célból, hogy elleplezze valódi expan- zionista és hegemonista ter­veit, amelyek azzal fenyegetik nz országot, hogy beláthatat­lan csapásoknak és megpró­báltatásoknak teszik ki. Mind­ez teljességgel ellentmond a kínai nép alapvető érdekeinek. »Sok megfigyelő fölhívja a figyelmet rá — folytatódik a 1 > ravda cikke —, hogy az Egye­sült Államok kormányának reagálása a kínai agresszióra, ha nem is a jóváhagyásra, de legalábbis a közvetett bizta­tásra hasonlít. A hivatalos Washington csupán azt a köz­véleményben és a legtöbb or­szág vezető köreiben kiala­kult benyomást igyekezett gyengíteni, hogy egyenes kap­csolat van az agresszió és Teng Hsziao-pingnek a közel­múltban az Egyesült Államok­ban tett látogatása között. »Pekingben nem tagadják, íz összefüggést az agresszió ldőponjtának megválasztása, a kínai—japán szerződés meg­kötése és az amerikai—kínai kapcsolatok rendezése között« — hangsúlyozza a Pravda. »A Vietnami Szocialista Köztársaság elleni támadás egy olyan nép elleni agresz- szió, amely állhatatosan, hő­siesen eLvdselte szabadságáért és függetlenségéért folyó harc hosszú ideig tartott megpró­báltatásait. Ezúttal is képes lesz kitartani. Ami a Szovjetuniót Illeti, a maga részéről hű marad In­ternacionalista kötelességé­hez, változatlanul védelmezi a békét az egész világon, é« eleget tesz — amint arra a szovjet kormány nyilatkozata is rámutatott — a Szovjet­unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés­ből ró háruló kötelezettségek­nek — írja végezetül a Prav­da. (MTI) megdöntéséhez, a forradalom győzelméhez nyújtott. Külö­nösen kiemelte Teherán la­kosságának szerepét ebben a harcban. Khomeini összefo­gásra és éberségre szólította föl az ország lakosságát, mert — mint hangoztatta — »még jelentősek a forradalomra le­selkedő veszélyek«. Az ajatollah síkraszállt az iszlám köztársaság fölépítése mellett, s rámutatott: nem en­gedik meg egyetlen erőnek sem, hogy eltérítsék az orszá­got erről az útról. Bár Kho­meini közvetlenül nem utalt a baloldalra, szavait minden bizonnyal a fedajinoknak és a velük egyre inkább szövetség­re lépő iszlám baloldali mud- zsahidoknak címezte — azok­nak, akik a napokban több ízben követelték a forradalom továbbvitelét. Khomeini felszólított »a minden oldalról fenyegető ve­szélyek elhárítására, a külföldi hatások kiküszöbölésére« — ezt azonban közelebbről nem határozta meg. Khomeini időpont említése nélkül megerősítette, hogy a közeljövőben népszavazást tartanak az ország jövőbeni államformájáról. Mindazon­által — mint Teheránban vé­lik — aligha valószínű, hogy a referendumra a korábban bejelentett dátumig (március 21-ig), az iszlám újév kezde­téig sor kerüL (A szerdai te­heráni lapok ezzel összefüg­gésben idézték Bazargan mi­niszterelnököt, aki a referen­dummal kapcsolatosan súlyos szervezési problémákat emle­getett.) Figyelmeztetés Pekinghez, a szovjet nép nevében Követeli az agresszió haladéktalan megszűntetését Egyöntetűen támogatja á Szovjetunió kormányának, ■ Vietnam ellen indított kínai agresszióról kiadott nyilatko­zata a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa két házának kül­ügyi bizottsága. Az egyöntetű állásfoglalást azon az ülésen fogadták el, amelyen a két bizottság a tanács elnökségének elfogadásra ajánlotta a múlt év decemberében Moszkvá­ban aláírt szovjet—afgán barátsági és együttműködési szer­ződést. Az ülés elején a nemzetisé­gi tanács külügyi bizottságá­nak elnöke. Borisz Ponomar- jov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a központi bizottság titkára, kü­lön felhívta a képviselők fi­gyelmét, hogv Peking barbár, agresszív háborút indított a Vietnámi Szocialista Köztár­saság ellen. A szovjet kor­mány a támadás megkezdését követően kiadott nyilatkoza­tában emlékeztetett rá, hogy Vietnamnak megbízható bará­tai vannak, s a Szovjetunió teljesíti a két ország közötti barátsági és együttműködési szerződésben vállalt kötele­zettségeit — A szovjet kormány fi­gyelmeztetett arra, hogy azok­nak, akik Peking politikáját meghatározzák, addig kell megállniuk, amíg még nem késő — mondotta Ponomar- jov. — Ez a figyelmeztetés az egész szovjet nép nevében hangzott el, s azt földünk min­den békeszerető ereje lelkesen támogatja. A legfelsőbb tanács két há­zának külügyi bizottsága kö­Befejeződlek Ros Samay tárgyalásai Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának, és Ros Samaynak, á Kambodzsai Nemzeti Egységfront Központi Bizottsága főtitkárának veze­tésével szerdán befejeződtek a hivatalos magyar—kambod­zsai tárgyalások. A megbeszéléseket kővetően Ros Samay — aki a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak meghívására hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban — a népfront Belgrád rakparti székházában újságírókkal találkozott A legteljesebb nemzeti egy­ségben kívánjuk végrehajtani a haza megmentésére alakult Kambodzsai Nemzeti Egység­front 11 pontos programját — hangsúlyozta tájékoztatójá­ban Ros Samay. Pol Pót és Iieng Sary hatalmának meg­döntése után a kambodzsai nép békés, független, demok­HÍREK A VILÁGBÓL Genfben újabb megbeszé­lést tartott tegnap a hadásza­ti támadó fegyverzetek korlá­tozásával kapcsolatos tárgya­lásokon részt vevő szovjet és amerikai küldöttség. Csaknem 500 aknát és lö­vedéket hatástalanítottak a közelmúltban szovjet tűzsze­részek a Don menti Roszlov- ban. A Szovjetunióban ma sem ritka eset, hogy a II. vi­lágháborúból visszamaradt éles aknára vagy lövedékre bukkannak. Elrettentő erő—79 fedőné­véin Nagy-Britamnia, Olaszor­szág, Törökország és az Egye­sült Államok március 8-án egyhónapos tengerészeti had- gvakorlatot kezd a Földkö­zi-tengeren ■— jelentették be a NATO dél-európai parancs­nokságán,' Moszkvában szerdán meg­kezdődtek a tárgyalások And­rej Gromiko, a Szovjetunió és Oskar Fischer, az NDK kül­ügyminisztere között. Japán üdvözli Dél-Korea és a KNDK párbeszédét Er­ről tájékoztatta Obira Maszo- josi japán miniszterelnök tegnap Tokióban Pák Tong Dzsin dél-koreai külügymi­nisztert discard d Tata In* francia köztársasági elnök és kísérete szerdán, négynapos hivatalos látogatásra Mexikóba utazott Rohamosan »öregszik« a Német Szövetségi Köztársa­ság: az ezredfordulóra lakos­ságának már csupán 15 száza­léka lesz 13 éven aluli. Cyrus Vance amerikai kül­ügyminiszter kedden első íz­ben találkozott Irán új kor­mányzatának egyik képviselő­jével — közölte a State De- nartment. Sariar Rauhanit az iráni diplomata kérésére fo­gadta Vance. A Kaposvári Cukorgyár felvételre keres mechanikai vagy elektro­műszerészeket Jelentkezés a munkaügyi osztályon. (151323) A DEL-DUNANTÜLI VÍZÜGYI ÉS KÖZMŰÉPÍTŐ VÁLLALAT Építésvezetőség« Siófok > 08 -számú bélyegző elveszett A bélyegző 1979. február 20-tól ÉRVÉNYTELEN! rattkus országában a szocializ­mus útjára lép. Most már a nép vette kezébe saját sorsá­nak irányítását — mondotta. — A népi forradalmi tanácsok a kisebb és nagyobb települé­seken egyaránt kórházak, is­kolák építésén, tanítók képzé­sén, az analfabétizmus fel­számolásán munkálkodnak. Fokozatosan visszatelepítik szülőföldjükre az onnan el­őzőiteket, egyesítik a szét­szakított családokat Jellemző, hogy Pol Poték egyetlen tar­tományból 50 ezer lakost űz­tek el, illetve telepítettek ki. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva Ros Samay elmondot­ta, hogy a kambodzsai népi erők az egész országot ellen­őrzésük alatt tartják, s csak kis létszámú bandákat kell a most következő időszakban ártalmatlanná tenni. Ros Samay kiemelte, hogy a közelmúltban kötött kam­bodzsai—vietnami barátsági szerződés egész népük egyet­értésével találkozott. zös nyilatkozatában szolidari­tásáról biztosítja a testvéri vietnami népet abban az igaz­ságos harcában, amelyet szo­cialista hazája szabadságáért és függetlenségéért folytat A két bizottság követelte a kí­nai agresszió haladéktalan megszüntetését A Szovjetunió és az Afgán Demokratikus Köztársaság múlt év decemberében Moszk­vában kötött barátsági és együttműködési szerződését a kormány nevében Firjubin külügvminiszter-helyettes ter­jesztette az ülés elé. A javas­lat megtárgyalásakor Borisz Ponomarjov Is felszólalt s aláhúzta: megkötése mindkét ország népének érdekeit szol­gálja. Az SZKP KB titkára kü­lön is aláhúzta: ma rendkí­vül nagy fontosságú feladat hogy Ázsiában megszilárdít­sák a békét és biztonságot A Szovjetunió és Afganisztán a szerződésben kifejezésre jut­tatta azt a törekvését hogy a földrész országai között előse­gítse az együttműködés, a békés kapcsolatok fejlesztését a jószomszédi viszonyt a köl­csönös bizalmat egy haté­kony ázsiai biztonsági rend­szer létrehozását a földész valamennyi országának kö­zös erőfeszítésével. A két bizottság egyhangú­lag elfogadásra ajánlotta a szerződést a legfelsőbb tanács elnökségének. barna _________________ non R iói „közőrület’ Százhatvanegy ember lel­te halálát az idei riói kar­nevál három napján. Több­ségűk közlekedési baleset áldozata lett, de a meggyil­koltak száma sem csekély — ez derül ki a brazil ka­tonai rendőrség keddi jelen­téséből A »közőrűlet« nap­jaiban Rio de Janeiro kór­házaiban 11 200 embert ápol­tak verés nyomaival, lőtt sebekkel, közlekedési bal­esetek révén szerzett sérü­lésekkel és alkoholmérge- zéssel A rendőrség szerint idén még jobban elszaba­dult az erőszak a karnevá­lon, mint az előző években. A Kaposvári Vas-Műszaki Szolgáltatóipari Szövetkezet felvesz kettő rádió-televízió szerelőt, kettő gépíró adminisztrátort Jelentkezés a személyzeti vezetőnél, Achim A. u. 12—16. \ 7** (15126) ***** Megyei vállalat kaposvári munkahellyel felvételre keres 1 energetikust Feltétel: villamosipari technikumi vagy főiskolai végzettség. Az ajánlatokat a 151230. számra, a Magyar Hirdető Somogy megyei Központjába kérjük, írásban. (151250)

Next

/
Oldalképek
Tartalom