Somogyi Néplap, 1979. március (35. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

VQr\'S'.': ■' Ara: 1,20 Fi MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ­XXXV. évfolyam 50. szám 1979. március I., csütörtök Gyorsított építkezés . \ Vietnami fiotaiok tízezrei jelentkeznek katonának BUDAPEST Heves harcok Lang Sonban Pham Van Dong nyilatkozata A Vietnam Hangja rádió állomás közlése szerint az or­szág északi határtartományai közül Lang Sonban és Quang Ninlibcn folynak a leghevesebb harcok a kínai agressziós csapatok ellen. A vietnami védelmi e<rők az invázió« csa­patok egy ezredét és két zászlóalját verték szét Lang Son tartományban, több mint 1600 katonát tettek harcképtelen­né. Quang Ninh tartományban a helyi erők ötszáz fő* vesz­teséget okoztak a támadóknak. A Magyar Távirati Iroda Cao Bang tartományban járt tudósítójának a helyi védelmi alakulatok egyik parancsnoka elmondotta, hogy a tartomány azonos nevű székhelyéért he­ves harcok folynak, a kínai agressziós csapatok azonban nem tudták élfoglalni a vá­rost. A harcokban vietnami oldalon a helyi erők mellett részt vesznek a vietnami nép­hadsereg reguláris erői is. Cao Bang tartományi szék­helyt egyébként már a har­cok megindulásának első nap­jaiban kiürítették, az oda ve­zető úton sok teherautóval, szekéren vágy gyalogosan me­nekülő emberrel lehet talál­kozni. A tartományban folyó harcok során az elmúlt hu­szonnégy órában a vietnami néphadsereg katonái és a he­lyi lakosságból álló csapatos több száz kínai katonát tet­tek ártalmatlanná. Közben Vietnam-szerte üze­mekben, termelőszövetkeze­tekben és egyetemeken nagy­gyűléseket tartanak, ahol fia­talok kérik frontra küldésü­ket A Nhan Dan, a VKP központi lapja, beszámolója szerint az ország középső ré­szén levő Giai Lai-Kontum tartományban negyvenezer önkéntes jelentkezett a front­ra. Pham Van Dong vietnami kormányfő, aki részt vett a szakszervezeti szövetség hanoi tanácskozásán, kijelentette: »A nép kollektív hatalma le­hetővé teszi, hogy leküzdjünK minden nehézséget, egyszerre védjük meg az országot es fejlesszük a gazdaságát.-« Vietnam nem tárgyal mind­addig, amíg kínai csapatok vannak az ország területén — így foglalható össze a Nhan Dannak, a Vietnami Kommu­nista Párt központi lapjának Veled vagyunk Vietnam 1 illahozások a kínai agresszió ellen kommentárja, amely a Bizlon­sági Tanács ülését és a kínai és nyugati propagandakam­pányt elemzi.-Az egyetlen probléma, amellyel a Biztonsági Tanács­nak szembe kell néznie, a re­akciós pekingi hatóságok Vi­etnam elleni, bűnös agresszió­ja. A Biztonsági Tanácsnak nagy felelőssége van a béke és a nemzetközi biztonság megőrzésében, s ezért nem szabad kudarcot vallania a kínai agresszió elítélésében, annak követelésében, hogy Kína feltétel nélkül, haladék­talanul vonja ki csapatait Vietnam területéről" — írja a Nhan Dán. A vietnami pártlap ezután Kína és az imperialista erők szoros kapcsolataira hívja föl a figyelmet. »Amíg a kínai expanzionisták és hegemonis- ták hivatalos szócsöve, a Zsenmin Zsipao felszólítia Vietnamot, hogy fogadja el »az azonnali tárgyalásokra vonatkozó ésszerű javaslato­kat", kínai hadosztályok özön- lik el Vietnamot. Eközben pe­dig az imperialisták — a pe­kingi agresszorok bátorítása és segítése céljából — megkí­sérlik félrevezetni a világköz- véleményt, összekapcsolva a kínai agressziót azzal, hogy a kambodzsai nép megdöntötte a kínai hegemonisták újgyar­matosító uralmát az ország­ban". Ezek a manőverek kudarcra vannak ítélve — teszi hozzá a lap. »Minden tárgyilagos, elfo­gulatlan ember számára vilá­gosnak kell lennie, hogy Pe­king gyakorlatilag áttér annak az expanzionista politikának a vérontással járó szakaszá­ba, amelyet nem ma, de nem is tegnap hirdettek meg, ha­nem Peking nagyhatalmi igé­nyeinek embergyűlölő, agresz- szív lényegéből fakad — írja Igor Alekszandrov, a Pravda szerdai számában »Pekingi agresszió — határozott vissza­utasítás« cím alatt megjelent (Folytatás a 2. oldalon) Megkezdődtek Herbert Wehner tárgyalásai Gyenes András, az ország­gyűlés külügyi bizottságának elnöke, az MSZMP Központi Bizottságának titkára szerdán a Parlamentben megbeszélést folytatott Herbert Wehner- rel, a Német Szociáldemokra­ta Párt parlamenti frakciójá­nak elnökéve], a párt elnök­ségének tagjával. A tárgyalá­sokon részt vettek: Marie Schlei, Hams-Jürgen Junghaus és Konrad Porzner, az NSZDP parlamenti frakciója elnökségének tagjai, valamint Eugen Selbmann, a frakció külpolitikai tanácsadója; ma­gyar részről Darvasi István képviselő, az országgyűlés külügyi bizottságának titkára, Csillik András képviselő, a külügyi bizottság tagja, és Horn Gyula, az MSZMP kül­ügyi osztályának helyettes vezetője. A tárgyalások során átte­kintették a két ország állam­közi és parlamenti kapcsola­tainak helyzetét, vélemény- cserét folytattak a nemzetkö­zi élet időszerű kérdéseiről, valamint tájékoztatták egy­mást országaik helyzetéről. Apró Antal, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Politikai bizottságának tagja szerdán a Parlamentben fogadta Her- berg Wehnert és kíséretét. A megbeszélésen áttekintették a két ország törvényhozó testü­letéinek tevékenységét és kap­csolatait A tárgyaláson részt vett Péter János, az ország- gyűlés alelnöke, Darvasi Ist­ván, a külügyi bizottság tit­kára és Horn Gyula, az MSZMP külügyi osztályának helyettes vezetője. Jelen volt dr. Johannes Balser, az NSZK magyarországi nagykö­vete. Országszerte újabb demonst­rációk és állásfoglalások bizo­nyítják. hogy a szocializmus! építő Vietnam ellen indított kínai támadás, a pekingi ve­zetés ellenforradalmi politi­kája, mélységes döbbenetét és hatalmas felháborodást váltott ki hazánk egész népé­ben. Az Ütépítő Trö6zt 14 válla­latának több mint 15 ezer dolgozója röpgyülcseken ítél­te el a pekingi' vezetők poli­tikáját, a Vietnam elleni dur­va agressziót. A fővárosi, a za­laegerszegi, a kaposvári, a győri, az egri és egyebek kö­zött a debreceni útépítő mun­káskollektívák a kínai nagy- követségre címzett táviratok­ban fejezték ki felháborodá­sukat. Számos munkásgyűlé­sen juttatták kifejezésre a hős vietnami néppel való szo­lidaritásukat az Üvegipari Művek 12 gyáregységének dol­gozói. valamint a Kismotor- és Gépgyár munkáskoilcktí- vái. A Péti Nitrogénművekben tartott röpgyűlések nyomán szerdán juttatták el az Orszá­gos Béketanácshoz a vállalat több mint négyezer dolgozójá­nak a vietnami, néppel vál­lalt szolidaritását, a szocialis­ta brigádok tagjainak állás­foglalását, a kínai agresszió elleni tiltakozását, a vietna­mi hép igazságos ügyének 11- mogatására megfogalmazod nyilatkozatot. Szegeden a népfrontaktivis­ták és a nőbizottsági tagok vietnami szolidaritási gyűlésen követelték, hogy Kína azonnal szüntesse meg agresszióját, s együttérzésüket fejezték ki a hős, szocializmust építő viet­nami nép iránt. Békegyűlést tartottak a Veszprém megyei katolikus, református és evangélikus pa­pok i*. Az Országos Béketa­nácshoz továbbított táviratuk­ban egyebek között rámutat­tak: »A népellenes, sovinisz­ta politikát folytató kinai ve­zetők reakciós mesterkedései nemcsak Ázsia, hanem az egész emberiség békéjét, biz­tonságát veszélyeztetik.­A kínai agresszió elleni til­takozását, a vietnami néppel való szolidaritását fejezte ki nyilatkozatában a Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek budapesti székhelyű nemzet­közi szövetségének vezető-,égé is. (MTI) Fellőtték az Interkozmosz—19-et Az ionoszféra komplex kutatása A szocialista országok békés célú űrkutatási együttműkö­dési programja keretében 1979. február 27-én a Szov­jetunió területéről fülbocsá­totta k az InLerkozmosz—19 jelzésű mesterséges holdat. A kísérlet célja a Föld ionosz- férájával kapcsolatos komp­lex kutatások folytatása. A szputnyik fedélzetén el­helyezett tudományos beren­dezéseket és a tudományos információk továbbítására szolgáló telemetrikus rend­szert Bulgária, Csehszlovákia, L e ügyelő rszá g, Magya r o rszág és a Szovjetunió szakemberei dolgozták ki. A kísérletben részt vevő In terkozmosz- tagországok szakemberei az űrrepülőtéren részt vettek a szputnyik föl­bocsátásának előkészületei­ben és közreműködnek a tu­dományos berendezések mun­kájának irányításában. Az Interkozmosz—19 fedél­zeti berendezései kifogástala­nul működnek. A budapesti Műszaki Egyetem KISZ—MHSZ rádiósklubjá­nak tagjai sikeresen veszik az Interkozmosz—19 magneto­szféra-kutató és a Tirus—N meteorológiai műhold jeleit. A műholdon az egyetemen k észült berendezések is mű­ködnek. (MTI-foló — Balatoni József felv. — KS) A Berzsenyi Lakásszövetkezet részére épít a Tanép Kapos­váron 30 lakást. A saját üzemben előre készülő T-pillér- rcl sok munkát takarítanak, és gyorsítják az építés mun­káját. Szol jut —6 Átállás a súlytalanságra Kis Csaba, az MTI tudósí­tója jelenti Moszkvából: A Szaljut—6 berendezései­nek ellenőrzése jelentette teg­nap is a fő feladatot az űrál­lomás két új lakója, Vlagyi­mir Ljahov és Valerij Ujumin számára.,,,Az űrállomáson töl­tött működik éjszaka után a többi között alaposan ellen­őrizniük kell, hogyan működ­nek az ivóvízregeneráló ké­szülékek, meg kell vizsgál­niuk egyes elektronikus be­rendezések állapotát. Rjumin elsősorban elektronikai szak­ember, igy számára ez eleve nem jelent különösen bonyo­lult feladatot. Mindketten már régóta készültek külde­tésükre, és alaposan ismerik a Szaljut különböző berende­zéseit. A két űrhajós a szovjet televízió nézőinek bemutatta, milyen rend fogadta őket az űrállomáson; elődeik mindent a helyére tettek, gondos do­kumentációt készítettek a kö­vetkező expedíció számára, egyes esetekben részletes instrukciókat adtak. így. Lja- hovnak és Rjuminnak kétség­kívül könnyebb dolga van; nem kell külön »földeríteni­ük“ egyes berendezések hasz­nálatának módját. A Szaljut új lakói fokoza­tosan átállnak a tartós súly­talanságra, szervezetük — az orvosi jelentés szerint — megfelelően alkalmazkodik a megváltozott körülmények­hez. Az előző űrexpedícióknál ez a folyamat a teljes átál­lásig -körülbelül egy hetet vett igénybe. Természetesen ez az átállás — amelyet egyébként különböző felkészülési mód­szerekkel és más eszközökkel segítenek elő — csak azok részére szükséges, akik hosz- szabb időt töltenek a világ­űrben. A két űrhajós egyébként szerdán megkezdte a rendes munkanapok sorozatát: ezút­tal már reggel nyolckor volt számukra ébresztő, és este 11 órára rendeltek el takaródét (moszkvai idő szerint). Győri Imre látogatása a XV. kerületben Győri Imre, a Magyar Szó-1 cialista Munkáspárt központi Bizottságának titkára szerdán a főváros XV. kerületében. Rákospalotán tett látogatást. A pártbizottság székházában Szabó László, a pártbizottság Riadókészilltséo Rijadlisn Szaúd-Arábia szerdán riadó­készültségbe helyezte fegyve­res erőit. A rijadi rádióban ismertetett hadügyminiszté- riumi közlemény elrendelte a szabadságolások fölfüggesz- tését és felszólította az egész személyi állományi, hogy »te­kintettel a jelenlegi helyzet­re“ a katonák haladéktalanul térjenek, vissza a laktanyák­ba. első titkára. Pataki Béla ta­nácselnök és a párt-végrehaj­tóbizottság tagjai fogadták. A KB titkára megbeszélést folytatott a 125 ezer lakosú kerület életéről, fejlődéséről, áz üzemek, intézmények, szö­vetkezetek tevékenységéről, a Várospolitikai gondokról. A program ezután — rövid vá­rosnézést követően — Üjpalo- tán, a Kontyfa utcai 24 plusz 6 tantermes általános iskolá­ban folytatódott. Ezután Győ­ri Imre fölkereste a nagy munkásmozgalmi hagyomá­nyú, mintegy kétezer dolgozót foglalkoztató Landler Jenő MÁV járműjavító üzemet. A látogatás során a KB titkára ismerkedett a javítóműhelyek­ben dolgozó kollektívák mun­kájával. A látogatás délután párt­nappal zárult. (MÍI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom