Somogyi Néplap, 1979. február (35. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

Sadli az elnökjelölt Befejeződött az FLN kongresszusa Bendzsedid Sadli ezredest választotta a párt főtitkárá­vá az FLN IV. kongresszusa és őt jelöli a köztársasági el­nöki tisztségre a február 7-i népszavazáson. Ily módon bi­zonyosra vehető, hogy a nép­szavazás eredményeként Bendzsedid Sadli lesz az Al­gériai Demokratikus Népi Köztársaság elnöke. A döntést a kongresszus szerda délután ünnepélyes ke­retek között megtartott záró- ülésén jelentették be. Bend- zsedid Sadli ezt követően rö­vid beszédet mondott és is­mertette a párt 17 tagú poli­tikai bizottságának névsorát Ezután az elnök zárszavá­val véget ért a nemzeti fel­szabadítás! front IV. kongresz- szusa, amely új, átszervezett pártot hozott léire és lefektet­te a jövőbeni fejlődés alap­jetit Bendzsedld Sadli ezredes 1929-ben született. Algéria függetlenségi harcában kez­dettől fogva részt vett 1960- ban a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ALN), az FLN fegyveres ereje zászlóaljpa­rancsnokává nevezték ki és 1961 óta az ALN vezérkará­nak tagja, 1963-ban a Cons- tantine-i katonai körzet pa­rancsnoka lett, 1964 óta pedig az oráni katonai körzet élén állt Bumedien hatalomrajutá- sa, 1965 óta tagja a most megszüntetett forradalmi ta­nácsnak. Bumedien elnök ha­lála után a forradalmi tanács az új politikai vezetés meg­választásáig megbízta a nem­zeti néphadsereg ügyeinek koordinálásával. Megfigyelők szerint az ezredes főként a hadseregben élvez nagy nép­szerűséget, de vitathatatlan te­kintélye van az egész ország­ban. Ez ideig nem túl gyakran szerepelt politikusként a nyil­vánosság előtt leni washingtoni tárgyalásai i Mérsékelt Jelentőségű egyezményekkel Mérsékelt jelentőségű egyezmények aláírásával véget ért Teng Hsziao-ping kínai miniszterelnök-helyettes wa­shingtoni látogatása. A kínai politikus a keddi nap nagy részét arra fordította, hogy meggyőzze az amerikai tör­vényhozást: a pekingi veze­tésben jó politikai és gazda­sági partnerre tálát James Carter és Teng Hszi­ao-ping harmadik találkozójá­nak végeztével a Fehér Ház sajtótitkára közölte: a meg­beszélésen az Egyesült Álla­mok és Kína közötti kapcso­latok kérdéseit érintették. Olyan problémákat vitattak meg, mint a gazdasági és ke­reskedelmi együttműködés, a Haderőcsökkentés A 101. után Bécsben megnyílt a közép- európai fegyveres erők és fegyverzetek kölcsönös csök­kentéséről kezdett tárgyalás- sorozat 17. ülésszaka. A 191. plenáris ülés elnöke és első szónoka David Reece nagykö­vet, a kanadai küldöttség ve­zetője volt öt követően szó­lalt föl Tadeusz Strulak nagy­követ a tárgyalásokon részt vevő lengyel küldöttség ve­zetője. ® Mint a plenáris ülést köve­tő sajtóértekezleten Strulak kifejtette: a szocialista orszá­gok 1978. június 8-i javaslata jó alapot teremt a felek szá­mára kölcsönösen elfogadható megállapodás kidolgozásához, A nyugati országok azonban nem éltek ezzel a lehetőség­gel, és továbbra is halogatják a nagy jelentőségű, kompro­misszumos javaslatra vonat­kozó válaszadást. A NATO- országok a tárgyalásokkal kapcsolatos alapvető kérdé­sekben kitartanak eredeti ál­lásfoglalásaik mellett légi és tengeri közlekedés, a diákok, tudósok és újságírók cseréje. Megvizsgálták a két ország konzuli egyezményének kérdését is. A megvitatott témák között szerepeltek a kínai atomkí­sérletek és Tajvan ügye. A sajtótitkár közölte: nem tudja, hogy a vietnami hatá­ron észlelt kínai csapatössze­vonások kérdését megvitat­ták-e. Teng és Carter elnök szer­dán — magyar idő szerint a késő esti órákban — tudomá­nyos-műszaki, valamint kultu­rális együttműködési megálla­podást és konzuli egyezményt írt alá. A megállapodások ke­retében Kína egy hírközlési és egy térképészeti műholdat to­vábbá nukleáris részecske- gyorsítót vásárolhat Jóllehet a Carter-kormány csak szö­vetségesei útján juttat fegy­vereket Kínába, nyilvánvaló, hogy a műholdak és a nukleá­ris kutató berendezés is se­gíti a kínai katonai poten­ciál fejlesztését Teng Hsziao-ping final mi­niszterelnök-helyettes kedden este egy nem hivatalos foga­dást használt föl arra. hogy ismét »világuralmi tervekkel-« és »háborús előkészületekkel-« vádolja a Szovjetauniót A kí­nai vendég — a hírek szerint — a Fehér Házban és a kong­resszusban végül is mérsékel­tebb hangot ütött meg, de a külpolitikai társaság fogadá­sán ismét gátlástalanul uszí­tott a Szovjetunió ellen. Teng hasonló szellemű, az amerikai sajtóban épp Wa­shingtonba érkezésének nap­ján megjelent nyilatkozata »dühbe hozta Carter elnököt és a külügyminisztériumot-« — írta szerdán James Reston. A The New York Times vezető publicistája szerint az ameri­kai kormányt felháborítja, hogy Teng az új SALT-szer- ződés amerikai ellenfeleit tá­mogatja és ezzel beavatkozik az ország belügyeíbe. Teng látogatása elsősorban propaganda jellegű esemény volt, »valamelyes haladást hozott, de nem sokat« így fog­lalta össze a tanulságokat a publicista. Miután a baloldal megvonta a bizalmat Lemondott az olasz kormány Arra számítanak, hogy ismét Andreottit. A íréiifi fórum Katonai kérdéseken vitatkoznak Bonnban A bonni hadügyminiszté­riumban összeült — Helmut Schmidt kancellár vezetésével •— a nyugatnémet kormány, hogy megvitasson néhány kato­nai kérdést. A megfigyelők szerint a megbeszélés napi­rendjén a SALT—II. tárgyalá­sok, a közép-európai haderők és fegyverzet kölcsönös csök­kentéséről folyó bécsi tárgya­lások, valamint a nyugatnémet hadügy kérdései szerepelnek. Bonnt elsősorban a két tárgya­lássorozatból kimaradt az úgy­nevezett „szürke övezethez” tartozó fegyverek kérdése fog­lalkoztatja. A megfigyelőik szerint Bonn egyrészt bővíteni szeretné fegyvertárát közepes hatótávol­ságú rakétákkal, másrészt újabb területeket akar bevon­ni a leszerelési tárgyalásokba. Ezen az ülésen, amelyen a kormánykoalíció két pártjának képviselői is részt vesznek, nem hoznak konkrét döntéseket (MTI) Simó Endre, az MTI tudósí­tója jelenti: Az olasz kormány bejelentet­te lemondását — miután föl­bomlott parlamenti többsége. Giulio Andreotti miniszterel­nök a parlamentben szerdán délután végétért általános po­litikai vita után megállapította hogy kormánya többé nem él­vezi azoknak a pártoknak a bizalmát, amelyekre eddig tá maszkodhatott és közölte, hogy a kisebbségi kereszténydemok­rata kabinet leköszön .., A kormányfő hétfői parla­menti előterjesztésében még egy kísérletet tett arra, hogy az OKP bennmaradjon az eddigi többségben, de semmiféle kö­telezettséget sem volt hajlandó vállalni azoknak a reformok­nak a végrehajtására, amelye­ket a kommunisták sürgetnek. Emiatt az OKP megerősítette döntését, miszerint ilyen ala­pon többé nem hajlandó együttműködni a keresztény- demokratákkal. A kormányválság nemcsak az OKP döntése miatt vált el­kerülhetetlermé, hanem amiatt is, hogy sem a szocialisták, sem a szociáldemokraták nem akar­ták tovább támogatni ezt a ka­binetet. Végülis ők maguk is kormányszerepre törekednek. Római sajtókörökben arra számítanak, hogy Pertini a pártok vezetőivel folytatandó konzultációi után ismét And­reottit kéri föl az új kormány mégalakí tására. Pertini köztársasági elnök szerdán délelőtt részt vett Alessandrini milánói főügyész­helyettes temetésén. A bírót terroristák gyilkolták meg, hét­főn. Alessandrinit Milánó ut­cáin több ezres tömeg kísérte utolsó útjára. • • • Enrico Gnutti 30 éves olasz gyártulajdonost az elrablói tíz nap után — szerdán — szaba­don engedték. Gnutti családja 2,2 miliő dollárnak megfelelő váltságdíjat fizetett a négy banditának, aki január 22-én rabolta el a gyártulajdonost, I amint irodájából hazafelé tar­tott. I ÜJ összetételben és némi­leg új elnevezéssel kezdte meg munkáját január végén a genfi Nemzetek Palotájá­ban a leszerelési bizottság. Ez a fontos leszerelési fó­rum immár 16 éve — válto­zó összetételben — tanácsko­zik, s számos sikert ért már el a fegyverzetkorlátozási egyez­mények kidolgozásában. A mostani ülésre negyven ál­lam képviselői kaptak meg­hívót: a tárgyalóasztaloknál 35 nem nukleáris és öt atom­hatalom diplomatái foglalnak helyet A . kibővült bizottság munkájában — először an­nak létrehozása óta — részt vesz Franciaország is, Kína küldöttsége azonban tovább­ra is távol marad. Nem „üres helyen“ A genfi leszerelési bizott­ság valóban a sokoldalú, ál­lamok közötti tárgyalások központja: részt vesznek ben­ne világhatalmak és kis or­szágok, nukleáris és nem nukleáris államok, katonai tömbök tagjai és el nem kö­telezettek. A bizottság tevé­kenységében, teljes jogú tag­ként részt vesz hazánk is; delegációnkat dr. Domokos Mátyás nagykövet vezeti. Az új összetételű bizottság — mint a moszkvai Novoje Vremja cikkírója kiemeli — nem -üres helyen- kezdte meg munkáját A genfi tár­gyalóteremben „már több nagy jelentőségű, többoldalú egyezményt szövegeztek meg. Elég utalni az -atomcsend« és atomsorompó-szerződésre. a bakteriológiai fegyvere­ket és a környezeti hadvise­lést törvényen kívül helyező konvencióra, a Déli-sark vagy a világűr fegyvermentességét biztosító megállapodásokra. Természetesen még sok a megoldatlan feladat Teljes atomcsend A Nemzetek Palotájában az elsők között szót kérő amerikai és szovjet képvise­lő szinte egybehangzóan emelte ki ezeket a fontos té­mákat Adrian Fischer, az Amerikai Egyesült Államok delegációvezetője utalj a tel­jes atomcsend, azaz a nuk- leánis kísérletek általános tilalmára vonatkozó szovjet— amerikai—brit tárgyalások­ra, valamint azokra a meg­beszélésekre, amelyeket az Egyesült Államok és Szovjet­unió szakértői a radiológiai és vegyi fegyverek betiltásá­ról folytatnak. Viktor Iszraéljan nagykö­vet, a Szovjetunió újonnan kinevezett genfi küldöttség­vezetője sürgető feladatként a nukleáris leszerelést szol­gáló intézkedések kidolgozá­'Jőár&mrzez hrrcrq birodalma »Mi most néhány év alatt próbáljuk megcsinálni mind­azt, ami Európában 150 esz­tendőt követelt« — mondo­gatják túláradó önbizalom­mal a kormánytisztviselők a Királyi fővárosban, Rijadban. Új városokat, modern kikö­tőket, repülőtereket, nyolc­ezer mérföldes úthálózatot, két korszerű ipari központot akarnak fölépíteni a követke­ző években, a lakosságnak pedig jólétet ígérnek. A humuszos férfiak és a lefátyolozott nők az 1300 éves Korán árnyékában azon­ban egyelőre még csak álmo­dnak a jólétről. Az egysze- í polgárok ugyanis vajmi kevés hasznot húznak az or­szág gazdagságából. Talán csak a fiatalok a kivételek, akiket most tanulásra sarkall a kormány, s ehhez jó felté­teleket is biztosít A mesés lehetőségektől és még mesé­sebb jövedelmektől viszont valószínűleg őket is távol tartják majd. Azok csak a ki­rályi család tagjai számára elérhetőek. A világ legnagyobb csalá­di vállalkozásaként is emle­getik Szaúd-Arábiát Abdul Aziz, a Szaúd-dinasztia meg­alapítója, 1902-től 1953-ig uralkodott, ő alapozta meg a család szerendséjét, amikor megkezdték az ország olaj­kincsének föltárását Má­sodik utódja, »legtalpraeset- tebb« szellemi örököse a har­madik fia. Fejszál király volt Azt, hogy Szaúd-Arábia ma hatalmi ambíciókkal lép­het föl a világban, jórészt ő érte el. 1964-től 1975-ig ké­pes volt arra, hogy elbarri- kádozza országát az arab vi­lág haladó irányzataitól s megóvja a királyi családot belső viszályoktól. a |2-l Amikor Fejszált 1975-ben meggyilkolta egy — rijadi közlés szerint — »elmebeteg hercegecske«, sokan attól tar­tottak, hogy a hatalmi harc jüújul a családban. Nem így történt Mint később kiderült, a »rangidős hercegek taná­csa« néhány perccel Fejszál halála után már összeült és Abdul Aziz ötödik fiát Kha- ledot nevezte ki utódnak. A hercegek jól tudták: ha egy­ségesek, fennmaradnak, ha nem, elbuknak. Ma is ez az elv határozza meg életüket, politikai irányvonalukat A Szaúd-dinasztiának há­romezer hercege és kétezer hercegnője van. Hogy meg­védjék a család vagyonát és hatalmát, általában egymás közt házasodnak. A rendbon­tókra szigorú büntetés vár. Nem is nagyon kell tartani tőlük: az uralkodóház minden tagja fényűző módon élhet, és ezt csak kevesen teszik kockára. Politikával csupán néhá- nyan foglalkoznak közülük. A döntéseket egy maroknyi csoport, a »rangidős herce­gek tanácsa« hozza. Szaúd- Arábiában nincs parlament nincsenek politikai pártok és szakszervezetek, a dönté­seket tehát nem kérdőjelez­heti meg senki. A 26 fős kormány tagjainak többsége, valamennyi tartományi kor­mányzó és ezek munkatársai Szaúd hercegek. A vezetés elsősorban Abdul Aziz fiai­ból áll: a betegeskedő Kha- led királyt egyre gyakrabban helyettesítő Fahd herceg — a kijelölt trónörökös — Aziz nyolcadik fia. Eddigi tevé­kenysége arról tanúskodik, hogy ő sem tagadja meg családalapító örökségét. 3. Ezt a szigorúan zárt és meglehetős biztonságot nyúj­tó hatalmi rendszert a Szaúd dinasztia gazdasági téren ma az olajra alapozza: a világ legnagyobb kőolajtermelő és exportáló országát ellenőrzi. Szaúd-Arábia ismert kőolaj­forrásait 151 milliárd barrel­re (1 barrel kb. 164 liter) becsülik. A tőkésvilág tarta­lékainak egy negyedével ren­delkezik. Jelenleg hét-nyolc millió barrelt termelnek ki egy nap alatt, s fölkészültek rá, hogy a nyolcvanas évek közepére elérjék m napi 16 millió bar­relt Egyes vélemények sze­rint hasonló helyzet alakul­hat ki a földgáz terén is: a világ össztermelésének 15 százalékát 1985-ben már Szaúd-Arábiában hozzák fel­színre. És még nem is szól­tunk az ország vörösréz-, foszfát- és uránkészleteiről, amelyek — a feltevések sze­rint — ugyancsak gazdagok. Ma még azonban az olajé az elsőbbség. Az 1973-as ár­robbanás jól jött a királyi családnak, hiszen a hatvanas évek végén az adottságok helytelen fölmérése és a pa­zarlás szinte már a csőd szé­lére juttatták az országot. A petrodollárok özöne viszont lehetővé tette az újbóli talp- raállást, a szaúdi dinasztia hatalmának megszilárdítását. K. M. (Következik: Pénz beszél...) sát jelölte meg. Iszraéljan utalt rá: ezek az intézkedé­sek akkor érik el hatásukat, ha Kína is csatlakozik a tár­gyalásokhoz és mind az öt nukleáris hatalom képvisel­teti magát a bizottságban. A Szovjetunió igen fontos­nak tartja a nem nukleáris országok biztonságát szolgáló egyezmény megkötését is, azt, hogy az atomhatalmak kötelezettséget vállaljanak: nem alkalmaznak nukleáris fegyvert olyan országok el­len, amelyek azzal nem ren­delkeznek. A Szovjetunió célja, hogy a leszerelési bi­zottságban folyó megbeszélé­sek a fegyverkezési verseny újabb fordulóinak meggátlá- sát szolgálják, s vezessenek el a »szuperfegyverek« kifej­lesztésének tilalmához. (Em­lékeztetni keli a szocialista országok konvenciótervezeté­re, amely betiltaná a neut­ronfegyver gyártását, tárolá­sát és alkalmazását.) A Szovjetunió és a többi szocialista ország már több ízben javasolta: állapodjanak meg a katonai költségvetések általános, azonos arányú csökkentésében. Ezt a lépést igen kedvezően fogadták a fejlődő országok, hiszen a felszabaduló összegeket a gazdasági fejlesztés céljaira fordítanák. A Szovjetunió a genfi fórumot a leszerelési tárgyalások között központi helyen kezeli. A megfigyelők szerint ezt jelzi Iszraéljan nagykövet kinevezése is, mi­vel a neves szakember fontos helyet tölt be a szocialista nagyhatalom diplomáciájá­ban: tagja a szovjet külügy­minisztérium kollégiumának. Brezsnyev-űzenet Genfben lehetőség van — s ezt világszerte hangsúlyoz­zák —, hogy fontos kérdések megoldásáról döntsenek. Ugyanakkor ex a bizottság aligha képes eredményt elér­ni azokban a kérdésekben, amelyeket a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak, illetve a Varsói Szerződés és a NATO tagállamainak kell megoldaniuk a két- és több­oldalú eszmecseréken. (Ugyanakkor, s ebben egyet kell érteni Fischer amerikai nagykövettel, a SALT—II. aláírása valóban kedvezően hathat a további genfi tár­gyalások eredményességére.) Az új összetételű bizott­sághoz üzenetet intézett Leo- nyid Brezsnyev is. A szovjet államfő levelében emlékeztet arra, hogy az emberiség két lehetőség előtt áll: »vagy megállítják, illetve feltartóz­tatják a fegyverkezési ver­senyt és az államközi kap­csolatokban visszavonhatat­lanná teszik a békés elvek érvényesülését, vagy pedig az események egy újabb és ve­szélyes háború szélére sodor­ják a népeket, hallatlan mér­tékben megnehezítve ezáltal a feszültség enyhülését a nemzetközi kapcsolatok normalizálását és a világgaz­dasági problémák megoldá­sát Így csak egyetlen reális megoldás marad: megkétsze­rezni, megháromszorozni, megtízszerezni a fegyverke­zési verseny megállítására irányuló erőfeszítéseket« A szocialista országok a leszerelési bizottságot úgy tekintik, mint lehetséges és hatékony színterét ezeknek az erőfeszítéseknek. M. G. Fahd herceg és Khaled király. a terroristák elten Spanyol politikai körökben megelégedéssel fogadták a francia hatóságok most elfoga­dott intézkedéseit az ETA baszk terrorszervezet francia területen lakó tagjaival szem­ben. Céljuk, hogy megakadá­lyozzák az ETA terrorszervezet aktivistáinak tevékenységét A szerdai spanyol lapok ér­tesülése szerint bár a kedden a francia Baszkföldről eltávolí­tott ETA-aktivisták között a szervezet néhány vezetője is jelen volt, a vezetők legtöbb­jének sikerült ismeretlen hely­re távozni. Közöttük van a néhány héttel ezelőtt súlyosan megsebesített Jose Manuel Pa- goaga, az ETA Beixoto néven ismert pénztárosa is, akit tár­sai kedden a kórházból isme­retlen helyre szállítottak. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom