Somogyi Néplap, 1979. február (35. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; E G Y ES 0 L J ET E K l Ara; 1,20 Ft-'••Vos** ,. tiszta vegyi termek .>*1* • ' - Mü-*>.• ífcM M '-'K' .•*&:; AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 26. szám 1979. február I., csütörtök Megkezdődött a magyar-szovjet kormányközi bizottság ülése A műszaki fejlesztési tervek összehangolása Szerdán Moszkvában, a KGST székhazában megkezdődött a magyar—szovjet gazdasági és műszaki tudományos együtt­működési kormányközi bizottság XXII. ülésszaka. Konszta.ii- tyin Katuscv üdvözlő beszédében hangsúlyozta: a két ország népe az SZKP és az MSZMP vezetésével megvalósítja a két párt kongresszusain körvonalazott társadalmi cs gazdasági fejlesztési terveket. Sarlós István Bejrutban tárgyal Bej rútban megkezdődtek a hivatalos tárgyalások a Sar­lós István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára vezette népfront küldöttség és a PFSZ végre­hajtó bizottságának képvise­lői között. A palesztin tárgya­lóküldöttség vezetője Faruk Kaddumi, a PFSZ politikai osztályának vezetője tájékoz- ‘tatást adott a közel-keleti térségben az elmúlt időszak­ban történt fejleményekről. Elemezte és leleplezte a Camp David-i megállapodások impe­rialistabarát jellegét, amely figyelmen kívül hagyja az arab népek és különösképpen a palesztin arab nép érdekeit. Ismertette a Palesztin Nem­zeti Tanács 14. ülésszakának határozatait, amelyek a pa­lesztin felszabad ítási mozga­lom egységének további meg­szilárdítását hivatottak előse­gíteni. Sarlós István a megbeszélé­sen megerősítette az MSZMP és a Magyar Népköztársaság kormányának elvi álláspont­ját a közel-keleti kérdésben és az egész magyar társada­lom saolidarításáról és támo­gatásáról biztosította a pa­lesztin felszabadítása szerve­zet vezetőit abban a harcban, amelyet a Palesztinái arab nép felszabadulásáért és szuverén független államának megteremtéséért folytat. A Hazafias Népfront főtitkára tájékmatatást adott hazánk belső helyzetéről és a HNF előtt álló legfontosabb felada­tokról. Az igen szívélyes, baráti hangulatú megbeszélésen a tárevaló felek ugyancsak vé­leményt cseréltek a nemzet­közi helyzet legfontcaabb idő­szerű kérdéseiről. Állandóan növekszik a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság árucsere-for­galma, a kölcsönös szállítások­ban bővül a szakosított ter­mékek aránya, fejlődik a ter­melési kooperáció — emelte ki beszédéten Konsztantyin Katusev. — Bár a sikerek vi­tathatatlanok, azoknak a fel­adatoknak teljesítése, amelye­ket a két ország ötéves terve az idei évre előirányoz, az együttműködés bővítését és elmélyítését igényli. — Az ülésszak napirendjén szereplő kérdéseik éppen az ebből származó teendők meg­valósítására irányulnak — hangoztatta a Szovjeunió mi- nisztertanácsának elnök­helyettese. Utalt rá, hogy az együttműködés továbbfejlesz­tésének feladatait a két párt vezetői: Leonyid Brezsnyev é* Kádár János a múlt év­ben a Krím félszigeten tar­tott találkozójukon jelölték meg, s ennek megfelelően az Tíz külkereskedelmi társaság alakul Az országgyűlés kereskedelmi bizottságának ülése — Több mint négy év ked­vező tapasztalatai bizonyítják: a külkereskedelmi törvény é* a végrehajtására kiadott jog­szabályok erősítették az állam gazdaságszervező szerepét, és megélénkült a vállalatok kül­kereskedelmi kezdeményező kedve — hangsúlyozta Szalai Béla külkereskedelmi állam­titkár az országgyűlés keres­kedelmi bizottságának szerdai ülésén. A képviselők áttekin­tették külgazdasági kapcsola­taink alakulását, a törvény végrehajtását. A képviselők tájékozódtak arról, hogy a törvény meg­nyugtatóan rendezte az állam külkereskedelmi jogosítvá­nyait. . A szocialista országok­kal kialakított külkereskedel­mi kapcsolatainkban megha­tározó az állami együttmű­ködés. A tőkés országokkal kialakí­tott két- és többoldalú meg­állapodások területén is előre­A román külügyminiszter látogatása Ö A szovjet kormány vendé­geként hivatalos látogatáson a Szovjetunióban tartózkodó Stefan Andrei román külügy­miniszter szerdán Moszkvából Leningrádba utazott. A román külügyminiszter a Győzelem-terén elhelyezte a kegyelet virágait Leningrad védőinek emlékművénél. (TASZSZ) léptünk. Fontos eredmény az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás, amely a diszkrimináció meg­szüntetésével módot ad gazda­sági kapcsolataink bővítésére. A szocialista országokkal, köztük hazánkkal szemben másutt továbbra is alkalma­zott hátrányos megkülönböz­tetések ellen viszont még szí­vós harcot kell folytatnunk. A külkereskedelmi szerve­zetnek — a törvény szerint — biztosítania kell ,a külföldi piaci tevékenység hatékony­ságát. A jogszabály alapján sikerült kiküszöbölni a válla- lalatok külkereskedelmi jo­gával kapcsolatos vitákat. Je­lenleg 117 szervezet rendel­kezik külkereskedelmi joggal. A minisztérium áttekintette és I hosszú távra kidolgozta a | külkereskedelem szervezeté­nek fejlesztési elveit is. A további fejlődés egyik út­ja, hogy bővítsék az önálló export joggal rendelkező ter­melő vállalatok körét. Sokat ígérő, új formaként a külke­reskedelmi társaságok alakul­hatnak. A tervek szerint eb­ben az évben már tíznél több olyan, vagyoni egyesítést is magában foglaló külkereske­delmi társaság jön létre, mely kamatoztathatja a legfejlet­tebb társasági forma előnyeit. Az utóbbi négy esztendőben egységessé vált a külkereske­delmi tevékenység irányítása és ellenőrzése. Általában a külkereskedelmi jogosítvány- nyál nem rendelkező vállala­tok is hasznosítják a közvet­len külföldi kapcsolataik elő­nyeit, például a műszaki in­formációk cseréjében. egyes szervezetek, intézmé­nyek dolgozták ki terveiket Katusev méltatta annak a javaslatnak fontosságát, ame­lyet a magyar küldöttség elő­terjesztésre fogadott el a KGST végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén: a felesleges és gazdaságtalan tőkés import csökkentésére fokozni kell a tagállamok együttműködését termelési szakosítását egyes berendezések, gépalkatrészek gyártásában. Marjai József miniszterhe­lyettes válaszában hangsú­lyozta: a magyar—szovjet gazdasági és. .tudományos— műszaki együttműködés a/ egyik meghatározó tényező szocialista fejlődésünkben, s ennek az együttműködésnek jelentősége nem csökken, ha­nem állandóan növekszik. — Népgazdaságunk jelen­legi helyzetében még nagyobb jelentősége van annak, hogy a bizottság munkája eredmé­nyesebb, konkrétabb, opera­tívabb legyen — hangoztatta a kormány elnökhelyettese. Rá­mutatott: a gyakorlati együtt­működés, elősegíti az előttünk álló feladatok sikeresebb meg­valósítását Ez a biztosítéka annak, hogy teljesa'tsük ötéves tervünk alapvető célkitűzése­it, s megfelelő módon készít­sük elő a következő ötéves terveket. Nemcsak népgazda­ságunk egyensúlya, hanem a világgazdaságban betöltött szerepe szempontjából is alapvető fontosságú, hogy tel­jesítsük a kölcsönösen vállalt kötelezettségeket Marjai József megállapítot­ta: — Alekszej Koszigin és Lázár György múlt évi meg­beszélése rendkívüli jelentő­ségű volt ezen a téren, s most az a feladat hogy konk­rétan kidolgozzuk az együtt­működési terveket az 1980 utáni időszakra is. A kormány elnökhelyettese külön aláhúzta a hosszú távú együttműködési, szakosítási tervek jelentőségét. — Együttműködésünknek elő kell segíteni a szocialista gazdasági integráció fejlődé­sét, a két- és többoldalú együttműködés célkitűzései­vel összhangban. A bizottság eddigi tevékenysége biztosíté­kot jelent arra, hogy a jelen­legi feladatokat is sikerrel oldják meg. — mondotta Mar­jai József. A bizottság a beszédek el­hangzása után megkezdte a napirenden szereplő előter­jesztések megvitatását. A töb­bi között áttekintik a két or­szág között megkötött szab­ványügyi együttműködési megállapodás teljesítését, a tudományos és műszálai fej­lesztési tervek összehangolá­sának egyes kérdéseit. Szerepel a napirenden a két ország együttműködése a Du­nai Vasmű kokszolóblokkjá­nak és dúsítóüzemének épí­tésében, a paksi atomerőmű építésében. Szó lesz a szako­sítási és a termelési koope­rációs tervek teljesítéséről, újabb programok kidolgozásá­ról, így például az orvosi be­rendezések gyártásában és más területeken. Újabb SILT-találkozó Genfben szerdán újabb talál­kozóra került sor a hadászati támadó fegyverzetek korlátozá­sával kapcsolatos tárgyaláso­kon részt vevő szovjet és ame­rikai küldöttségek között. A hadászati támadó fegyver­zetek korlátozásáról szóló új szovjet—amerikai megállapo­dás haladéktalan megkötéséért szállt síkra az ismert amerikai politikus és diplomata, Sargent Shriver, a Lityeratumaja Ga- zeta című szovjet hetilap New York-i tudósítójának adott nyi­latkozatában, amelyet a lap e heti számában közöl. A Ken­nedy családhoz közelálló egy­kori alelnökjelölt jelenleg az ismert politikusok, volt minisz­terek, nagykövetek, katonai szakértők vezette „Amerikaiak a SALT-íért” elnevezésű társa­dalmi szervezet vezetőségének tagja. — A szervezet célja, hogy megmagyarázza az amerikai népnek, miért előnyös az Egyesült Államok és a béke megszilárdításában érdekelt valamenyi állam számára a hadászati támadó fegyverzet korlátozását célzó megállapo­dás — mutatott rá Shriver. — A legutóbbi közvélemény kuta­tások eredményei szerint az amerikaiak 80 százaléka a SALT-megállapodás híve, nem kevés azonban az olyan szer­vezetek száma sem, amelyek kezdettől fogva aktívan hada­koznak ellene. Cukrot először Indiában állítottak elő — két és fél ezer eve — a cukornád levéből, a répacukorgyártási technológia viszont az utolsó száz év alatt alakult ki. A cukor egyike az iparilag előállított legtisztább vegyi anyagoknak: még a kő- - zönséges kristálycukor tisztasági foka is 99,9 százalékos. Je­lentős cikk a világkereskedelemben. Hazánkban a gyártás fedezi a háború előttihez képest négyszeres fogyasztást, és még kivitelre is jut elég. Az egy lakosra számított évenkénti cukorfogyasztás mintegy 30 kilogramm. Képünkön: cukorgyári berendezést készítenek. Khomeini! mára várják Géppuskákkal vonultak Teherán utcáira Khomeini ajatollah, az irá­ni ellenzék 15 éve száműze­tésben élő vezetője, a leg­újabb tervek szerint ma délelőtt tér vissza Iránba. Ezt kedden közölte a főpap híveiből alakult fogadóbizott­ság. A Khomeinit Teheránba szállító gép szerdán este 11 és csütörtök hajnali 2 között indul Párizsból — közölte a francia televízió kiküldött tudósítója. Neauphle-le-Chateauban már elszállításra készen áll­nak a bőröndök. Az iráni val­lási ellenzék vezetője orvo­sának közlése szerint, a. jó egészségnek örvendő 78 éves Khomeini könnyen megteheti a fárasztó repülőutat. A belga külügyminisztérium utasítására Belgium leheráni nagykövete felszólítottá az Iránban tartózkodó belga ál­lampolgárokat, hagyják el az országot. Mintegy 200 sze­mélyről van szó, közülük szá­zan az omani határ közelé­ben dolgoznak. A legutóbbi napokban — mint megbízható helyen kö­zölték az MTI tudósítójával — a kilenc közös piaci tag­állam külügyminiszterei ar­ról tanácskoztak, hogyan szervezzék meg a tagállamok állampolgárainak hazaszállí­tását Iránból. A "belga kor­mány intézkedése e megbe­szélések eredményeként szü­letett. Szerdán az iráni főváros­ban a lakosság és a hadsereg egyaránt a síita ellenzék ve­zetőjének fogadására készü­lődött. A hadsereg több ezer ka­tonája harci öltözetben gép­puskákkal megerősített jár­műveken vonult fel Teherán utcáin. A soha nem látott méretű erődemonstrációban a sah iránt fanatikusan hű császári testőrség egységei, a légierő, a haditengerészet és a szárazföldi erők katonái egyaránt részt vettek. A csá­szári gárda páncélautói a re­pülőtérhez vonultak. Ellenzé­ki vallási körökben attól tar­tanak, hogy a katonaság eset­leg megpróbálja megakadá­lyozni Khomeini ajatollah hazatérését. Az ország lakossága nagy lelkesedéssel várja a vallási ellenzék vezetőjét. BVT-ülés Berlinben A i magyar békemozgalom képviseletében Sebestyén Nán- dornénak, az Országos Béke­tanács elnökének, a Béke-vi- lágtanács elnöksége tagjának vezetésével öttagú küldöttség utazott szerdán Berlinbe a Béke-világtanács február 1—5 között tartandó ülésére. A tanácskozás napirendjén olyan fontos kérdések megvitatása szerepel, mint a leszerelés, az enyhülés, a nemzetközi szoli­daritás erősítése Vietnam. Laosz és Kambodzsa népeivel, a nemzeti felszabadító , moz­galmakkal, a társadalmi ha­ladásért küzdő erőkkel. A plenáris és a szekcióülésekkel párhuzamosan tanácskoznak a Béke-világtanács bizottságai is, hogy végleges formába, öntsék a nemzetközi béke­mozgalom 1979. évi akcióprog­ramját. Az Országos Béke­tanács elnöke bevezető elő­adást tart az indokínai né­pekkel vállalt szolidaritást megvitató plenáris ülésen, és javaslatokat terjeszt elő a BYT. akcióprogramhoz, ílclyreállt az áramszolgáltatás A villanyvezetékekre tapadt hó és a hétfő éjszakai vihar miatt sok ezer fogyasztó ma­radt áram nélkül. A Dédász- tól kapott tájékoztatás szerint Zalában még nagyobb volt a kár, mint Somogybán. A gon­dot fokozta, hogy az áramszol­gáltató szakemberei csak nehe­zen tarthattak kapcsolatot az egyes üzemegységekkel, hiszen a hírközlésben nagy károkat tett a hóvihar. A kaposvári üzemigazgatóság területén harmincán dolgoztak a hibák kijavításán. A tegnap este már arról kaptunk tájé­koztatást, hogy a megfeszített helyreállító munka eredményes volt: a javításokat a 20 kilo- vattos hálózat hibáinak kijaví­tása után tegnap délre a kis­fogyasztók is áramhoz jutottak. Nincs üzemzavar az ellátásban, s ez a hibaelhárításban részt vevők gyors és jó munkáját di­cséri. MOSZKVÁBAN A KGST SZÉKHÁZÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom