Somogyi Néplap, 1979. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-21 / 17. szám

Üzemi krónika és a vállalat Vallomás a végekről Középkori csendes ko­lostorok magányában szorgal­mas szerzetesek rótták a so­rokat, s megörökítették az eseményeket az utókornak. Igen gyakran ezek a távoli, időrendben felsorakoztatott híradások — a krónikák ' — tanúskodnak egyedül rég le­tűnt korok mozgalmas esemé­nyeiről, történései,rőL Kirá­lyok tettei, népek csatái, bi­rodalmak keletkezése és bu­kása jelennek meg az ódon pergameneken vagy a sárga papírlapokon. Ma, a XX. szárad utolsó harmadáhan, amikor a tö­meghírközlő szervek segítsé­gével szinte együtt élünk föl­dünk eseményeivel, s telere- cordingok, magnótekercsek, újságok, könyvek, iratok sok­sok tonnányi tömege órzi a történéseket, s már-már ezek túlzott bőségével van baj. Va­jon van-e még szerepe a krónikának? Akad-e olyan te­rülete az emberi életnek, ame­lyet nem, vagy csak alig érint ez az Információrobbanás? Másfelől: maga a tevékeny­ség, az adatok, tények, kis történéseik összegyűjtése, fel­dolgozása, lejegyzése ad-e örö­met, valami többletet, amiért érdemes csiná Ini ? Ma az országban — és So­mogybán is — számtalan egyéni krónika író dolgozik, és sokan végeznek ilyen mun­kát az e célra társult klu­bokban, szakkörökben. Így van ez megyénkben is. A falun történt események fo­lyamatos rögzítése sok közös­ségnek jelent rendszeres és hasznos munkát. Van aa>n- ban a krón ikaírásnak egy másik színtere is, ez a gyá­r — Jobb, ha nem néBel kö­rül, elég nagy a rendetlen­ség. Amíg tanulunk, mindent magunk köré gyűjtünk. Hát a rendetlenség kifejezés azért túlzás. A tanítóképző főiskola kollégiumának ne­gyedik emeleti szobája ked­ves, barátságos. A falakat hangulatos fotókivágásokkal tapétázták. Az íróasztalon teáskanna, hamutartó, köny­vek, jegyzetek, a heverőn is füzetlapok, tankönyvek, ciga­retta. A lehető legrosszabb időben érkeztem, Kcezeli Ve­ronika és Búzási Éva a kö­vetkező napi szigorlatra ké­szül. Nemcsak ők, hiszen a kollégium szinte valamennyi szobájában ez a kép fogadna. Alig beszélünk pár szót a fo­lyosón Vera nevét kiabálják. — Ez így megy egész dél­előtt. Eddig már legalább hat­szor keresték — mutatja be a tanulás körülményeit Búzási Éva. — Épp azt akartam kérdez­ni, hogy nem zavarjátok-e egymást, de most már fölös­leges. — Más-más napokon vizs­gázunk, így csöndes perceket alig lehet találni! Aki már végzett, az örül, járja a szo­bákat, beszélget. Én pedig esetleg a másnapi vizsgámra akarok készülni. A következő nap, ha levizsgáztam, akkor én csinálom ugyanezt. Meg kell szokni a kollégiumi éle­tet. Otthon sem lehetne job­ban tanulni. Itt, ha valamit nem tudok, átmegyek vala­melyik társamhoz, megkér­dezem. — Mindenki más. módszer­rel tanul. Ti hogyan készül­tök? . — Ezt ne kérdezd! Nem ajánlom utánzásra — sza­badkozik Keczelí Veronika. — Körülbelül három nappal a vizsga előtt kezdjük el a ké­szülést, de láthatod, hogy mi megy itt — Van, aki megrökönyödik a hirom nap hallatán. Az igazság az, ha rendszeren el­járunk a szemináriumokra, odafigyelünk, jegyzetelünk, akkor vizsga előtt csak föl kell frissíteni az emlékezetet — folytatja Búzási Éva. — Van, aki magába roskad, és rak, üzemek világa. Itt min­den negyedévben elkészülnek az összesítők, év vegén a mérlegbeszámolók — vethet­nénk ellene. A termelésnek, a vállalat gyarapodásának minden adata megtalálható ezekben. Mi újat tud még mondani az üzemi krónika? Sokat. A vállalati élet! tel­jessége gazdagabb, bonyolul­tabb, sokrétűbb annál, nem­hogy azt a mérlegbeszámolók egészében kifejezhetnénk. A termelési, hatékonysági mu­tatók a széles körű tevékeny­ségnek csak részei, igaz, talán legfontosabb részei. Az üzem életének azonban ezenkívül még számos, érdekes, föl jegy­zésre méltó eseménye akad. Takács Éva, a megyei le­véltár munkatársa 1972 óta figyelemmel kíséri néhány kaposvári élelmiszeripari vál­lalat krónikaíró brigádjainak munkásságát. Gazdag tapasz­talatai vannak. Mindenekelőtt a Kaposvári Húskombinát üzemi krónikát író szocialista brigádjának munkájáról tud sokat. Éveken át segítette ókft tanáccsal. — Az üzemi krónifeaírás nemcsak az események fo­lyamatos rögzítését jelenti — mondja Takáts Éva —, bár kétségkívül ez az egész fnun- ka 1 gerince. Mi igyekeztünk rendet tartani. A 15—20 tagú krónikaíró brigádban voltak, akik a társadalmi rendezvé­nyeket kísérték figyelemmel, mások a nevezetes személyei? látogatásaira ügyeltek, a kö­vetkező »reszort« a gazdasági események rögzítése volt. Kü­lön gyűjtötték a sport és a kultúra információit és a r hetekig szólni sem lehet hoz­zá. Mi szerejük a társaságot, sokszor alig férünk el a szo­bában.- Zárt ajtók mögött nem érezném jól magam. — Másodévesek vagytok, már rutinos vizsgázóknak számíttok. • — Bele lehet jönni, a vizs­galáz azonban most is a régi. A változás csupán annyi, hogy már nem lehet ijeszt­getni bennünket. Az első vizs­gák előtt az idősebb hallga­tók teleb.eszélték a fejünket Remegett a térdünk, amikor beléptünk az ajtón. Az egyik tanárunk mesélte a követke­zőt: tavaly indították Szek- szárdon a kihelyezett tagoza­tot Ott csak elsőévesek vol­tak. A vizsgák előtti napokon a hallgatók ugyanolyan nyu­godtan jártak az előadásra, mint máskor. A tanárok nem tudták, hogy miért nincs vizs­galáz. Nem volt, aki elrémít­se az elsősöket. Ez a különb­ség. — Van olyan vizsgatörté­net, amelyet gyakorta emle­gettek? — Emlékezetes eset nincs. A legfontosabb, hogy sikerül­jön — mondja Búzási Éva. —/ Olyan vizsgám azonban volt' amelyen jól is éreztem ma­gam. Nevetéselméletnél új módszert vezettek be. Hárman megyünk be egyszerre, fel­készülés után az első elmond­ja, amit a tételről tud, majd a tanárral és a másik két vizsgázóval együttesen meg­beszélik, kiegészítik vagy ép­pen vitatkoznak. Olyan han­gulata van, mint egy szemi­náriumnak. Így, ha épp kifo­gom, és olyan tételt húzok, amelyik nehezebben megy, a másik két témánál még bizo­nyíthatom a tájékozottságo­mat. A vizsgaláz is sokkal mérsékeltebb. — Holnap lesz a hetedik, egyben az utolsó vizsgátok. Mi a, program- a következő két hétre? — Holnap elmegyünk meg­látogatni a volt szobatársun­kat: asszony, s nemrég szült. Aligha kell attól félni, hogy nem lesz elfoglaltság. Remél­jük, utóvizsgára nem kerül sor. Izményl Éva szociális helyzet változásait. Arra törekedtünk, hogy lehe­tőleg átfogjuk a vállalat egész tevékenységét. Munka közben derült ki, hogy ez nem is könnyű feladat A vállalati szervezetben a különböző ér­tesülések, információk áram­lásának meghatározott útja van, ezt csak bizonyos mun­kakörben dolgozó ember kí­sérheti figyelemmel. Néhány­szor majdnem elsiklottunk egy-két kisebb jelentőségű, de a krónika szempontjából mé­gis fontos beruházás vagy más esemény mellett. Sze­rencsére a húskombinátnál többen is támogatták a mun­kát, így mindig sikerült ki­egészítő értesüléseket szerez­ni. — Az üzemi krónika meny­nyiben .volt pontos tükre a vállalat tevékenységének? — Nem hiszem, hogy pon­tos tűkre lett volna, vagy az­zá válna valaha is. Ezzel szemben ^ vállalati élet igen komoly területeit föl tudtuk térképezni. Fölmérés készült a bejárók és a helyben lakók arányáról: kik járnak busz- szal, vonattal, saját, autóval? Megállapítottuk a férfi-nő arányt, az iskolázottság szint­jét, a könyvtári tagolt, a táp'- ,pénzes napok számát, s azt is. hányán étkeznek az üze­mi konyhán? Ezek önmaguk­ban nem' nagy jelentőségű adatok, összességükben azon­ban alkalmasak általánosabb kép rajzolására. Vajon miért vállalják zömmel munka után a kró­nikaírók ezt a többletmun­kát? Annyi -bizonyos, hogy nagyszerű eszköz ahhoz.' hogy a vállalathoz tartozás érzését erős kötelékké fonja. S en­nek a munkának sajátságos öröme is van. A gyarapodó ívek, a mind vaskosabb kö-. tét kézzelfoghatóan bizonyít­ja: ez az ő munkájuk. Halá-| togató érkezik a gyárba és élébe teszik az üzemi krpni1 kát, mint a vállalat munká­ját a 1 ««részletesebben bemu­tató dokumentumot; ez való­ba szép pillanat. Ma a megye sok özemében készülnek a krónikák. De még egyet sem láttam nyomtatás­ban, könyv, valódi krónika alakban. Vállalataink évente rengeteg hiábavaló brosúrát, reklámfüzetet és -könyvet ad­nak ki. Ki tudja mekkora összegekért?! A vállalat hi- rét-rangját — véleményünk szerint — azonban sokkal job­ban emelné, ha egyszer-ogy- szer üzemi krónika kerülne ki a nyomdából Ezt az ügyet érdemes támogatni! Cs. T. A lépcsőházban levő pos­taszekrényhez csak egy kul­csunk van, így az asszony mindig a zsebemben kotorász érte. Egyik reggel, amikor látta, hogy nem tetszik ne­kem a zsebelés, rám szólt: »Mit nézel ilyen furcsán? Csináltass ■ egy másik kul­csot! Egy ilyen ipari állam­ban, mint mi vagyunk, ez olyan közönséges dolog, mint a köhögés.« Hm, lássuk tehát a köhö­gést. A főutcán, az egyik kirakatban ott díszeleg: Au­tomata kulcsmásolás.' Meg iS lehet várni. Belépek az üz­letbe, és mutatom a lemá­solni való kis kulcsot. Na­gyon udvariasan fogadnak, le is ültetnek. Ez a szokat­lan előzékenység egy kissé gyanús nekem, de hát ne legyünk rosszmájúak.»Mind­járt föltelefonálok a raktár­ba, hogy van-e ehhez való nyers kulcsunk-“ — mond­ják. »Mert azt tetszik, tudni, hogy a kulcsot nyers kulcs­ból csináljuk, ha van!« Kis­sé restellem tudatlanságomat, de reménykedve ülök a szé­ken. Aztán megjön a tele­fonüzenet. hogy bizony nincs nyers kulcs. Akkor. pedig nem lehet másolni. Reszelni se? Azt se. mondják kissé idegesen, majd felvilágosíta­nak, hogy vegyek még egy kulcsot a vasüzletpen. Ha nincs, akkor nem lehet mást lenni, mint leszerelni a pos­A térdremegés mér megszűnt »Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az vé­geknél?« — jutnak eszembe Balassi soraii, melyeket egy­kor a középiskolában bünte­tésből biflázott be az egész osztály. S lám, mit tesz az idő, már nem. ellenséges-fagyosan» hanem szelíd-melegen sugá­roznak a verssorok. Talán, mert megóreztem az értelmü­ket? Mi lehet szebb dolog annál, minthogy a »végeken-, az el­dugott tanyákon és községek­ben valaütí küzd a sötétség, az emberi tudatlanság ellen? Ilyen gondolatok kavarog­nak bennem, amikor Andocs- nál »letérünk a térképről«, s csa!c a kövesük kanvargása vezet bennünket a dombok között. Végre megérkeztünk Nagy­toldipusztára. A kövesút elfo­gyott, s az iskola felé halad­va kerülgetjük a tengelyt ve­szélyeztető gödröket. Máj Péter öt éve került az alig néhány száz lelket szám­láló településre tanítónak. Az összevont osztályban, húsz gyereket oktat. Tiszta a tan­terem, amelybe csak váltóci­pővel lépnek a nebulók. Mi- 5-özben szemlélődünk, á taní­tó lelkesen magyaráz. Amikor azt hisszük, hogy nincs több látnivaló, akkor kezdünk csak igazán ámulai. Megmutatja, hogyan tartja a magnós órá­kat. A padokba beszerelve a csatlakozók, a gyerekeknek •csak be kell dugniuk a fül­hallgatót. a tanító bácsi pe- d'" bekapcsolja a magnót Amíg ,a másik három osztály 'olvas, rajzol, vacv énp szá­mol, addig a magnósok a ka­zettából. hallott feladatokat oldják nieg. Az audio-vizűéi'« oktatás azonban ezzel még nem merült lei. Rendszeresen nézik a gyerekek az iskolaté- vét és hallgatják az iskolará­dió adásait Hogy a másik osztályok munkáját ilyenkor ne zavarják, ezeket az eszkö­zöket a nevelői szobában he­lyezték el. »Rendszeresen meg­oldják és beküldik a gyermek- rádió »Nyitnikék« műsorának feladatait. Jó munter iáért a k’s közösség kétszer is kapott már »arany ötöst«. Máj Péter Nagytoldipusz.ts kulturális életének az irányí­tója is. Színházlátogatásokat . irodalmi műsorokat szervez, hétfőnként pedig az iskola tornaszobájában filmet vetít. »Mellesleg« a helyi állam' gazdaság iflúsági klubiának a vezetőié. Nagyon jó a kö-ös- sé" járásszorte rendszeresen hallani ólunké lukról A klub­tagok sokat segítenék az isko­la technikai eszközeinek a föl­szerelésében. A magnós okta­tást például az ő munkájuk tette lehetővé. A klubmunka me'lett ma­rad energiája ellátni a KISZ- ; szervezet agitáció« é» prona- gandateon.dőit. Munkája éli« méréséül tava'y április 4-én KISZ Érdemérem, előtte ki­váló ifjúsági vezető kitünte­tést kapott. Tagja a munkás­őrségnek. A fiatal pedagógus Ec.senv ben ismerkedett meg a betű­vetéssel. szülei ma is ott él­nek. A középiskolát Tabon vé­gezte el, s mezőgazdasági gép­szerelő lett. A katonaság után Mennyén dolgozott a gépjaví­tó állomáson. ahol-a müveze- íősóg'g vitte. É"deklődési köre a nevelés, a pedagógia, a kul­túra fe’é hatotta. Képesítés nélkül kezdett el tanítani Tö­rökképp ányban. s közben le- ve’ezö tagozaton elvégezte * kaposvári tanítóképzőt. Meg­nősült. s 1973-ban került Nagyteldipusztára. Két kislá­nya van, a nagyobbik elsős. Jól érzi magit. Megtalálta számítását, kém,érv akarattal és a településen élő'? segítsé­gével elképzeléseinek sokasá­gát tudja valóra váltani. Ég, lángol — s közben másokat :a izzít. Még fiatal. Tudja jól, hogy a lendület egyszer majd alábbhagy, mert ekkora ener­giával huzamosabb ideig nem lehet lobogni. Ezért lassan szeretne »takarékra állni« úgy, hogy amit idáig elért, valaki más folytathassa. Gyarmati László Farsangi napok Bekopogtunk Dorottyához Farsangra készül Dorottya. Február 9—10-én ünnepli Ka­posvár Csokonai vígeposz-hős- nőjének a névnapját A ha­gyományos rendezvény rész­ben megújul: erről beszélt Csíkvár József, a kaposvári farsangi napok főrendezője. —* A népi hagyományok szellemében igazi karneváli hangulatot, szeretnénk terem­teni. A farsangi alakoskodá­sok lényege épp az volt, hogy mindenki részt vett a játék­ban. Az 1600-as évekből fenn­maradt emlékek, melyeket a levéltárban ismerhettem meg. A kulcs faszekrényt, és olyat tenni a helyébe, amelybe lehet megfelelő számú kulcsot kap­ni. Néhány halk köhintcst só­hajtottam el a levegőbe, s láttam, hogy megsajnálnak. El is láttak jó tanáccsal. »Tetszik tudni, mi a nyers kulcsot exportra gyártjuk, most éppen Jugoszláviába viszünk ki néhány vagonnal. Ha van ismerőse, aki Ju­goszláviába megy, ott annyit vehet, hogy tele lesz a tás­kája! De mi, sajnos, nem ’kapunk!« Eszembe jutott az asszony szemrehányása, és valami megváltó ötlet kezdett ben­nem derengeni. Hát nem egy­szerű? Keresek valakit az ismerősök között, aki Ju­goszláviába utazik, s hoz ne­kem öl-hát nyers, kulcsot. Gyorsan elugroltam Béla ba­rátomhoz, aki a múltkor em­lítette, hogy hamarosan el­megy az Adridra üdülni. Szerencsére otthon volt. »Saj­nos. nem tudok menni, mert a kocsim szervizen van, de tudom ajánlani Oszkárt, aki tervez egy utat Jugoszláviá­ba. Hogy nem ismered? Hál nézd, én megkérhetem, hogy hozzon néhány nyers kulcsot, de üres kézzel nem ailitha­hasznos tanácsul szolgáltak a rendezvény előkészítése során A ' Csokonai-hagyományt is ápolni kívánjuk, Dorottya megjelenítésével tartozunk a költő emléke • ápolásának is. — A Röpülj páva-verseny somogyi pásztorlakodalmas műsora .bizonyára sok ötletet adott a kaposvári farsangi rendezvényhez is. — Valóban, a folklór nagy szerepet játszik új elképzelé­sünk megvalósításában. Bevo­nulnak a pásztorok a kapos­vári főtérre is. Hagyomány- ápoló együttesek rövid műsor­tok oda! Gondolom, egy üveg bort megérdemel, mondjuk badacsonyi kéknyelűtI« Gyorsan le az üzletbe, biz­tonság kedvéért vettem két üveggel. Odaadtam neki. s a barátom elment Oszkárhoz. Éjfél felé telefonált. Sajnos, Oszkár se tud utazni, de azt mondta, hogy van egy ba­rátja, aki a napokban indul köszöni a bort, bár 6 jobban szereti az egrit, de egye fe­ne. A másik üveggel elmegy Csabához, aki a jövfí héten utazik Zágrábbá, üzleti tipli­ben. Az üveg bort odaadja neki, de nem ártott volna néhány dinárt is küldeni, el­végre ingyen nem veheti meg. Ha nem tudok dinárt szerezni, vigyek még egy üveg bort, s ö elmegy egy címre, ahol ti­tokban lehet szeremi. A töb­bit majd elszámoljuk! Éjjel rossz álmom volt. Az Adriában fürödtem, de nem víz volt benne, hanem nyers kulcsok, s én majd beleful­ladtam a zörgő közegbe. Megtöröltem a homlokomat, s aztán sötét gyanú ütött szí­ven. Úristen, Kambodzsában győzött a forradalom! Mi lesz. ha a jövő héten nem Jugoszláviába irányítjuk a nyers kulcsainkat, hanem a távoli baráti országba, ahol bizonyára hiánycikk. Akkor kereshetek valakit, aki Kambodzsába utazik! t. J. ral készülnél? a farsangra, a .pogányszentpéte léket és -a szennaiakat híviui? meg. A nemzetiségi ' együttesekkel szintén találkozhatnak az ut­cákra sereglő kaposváriak, a szuloki, miklósi német nemze­tiségi csoportok, valamint a Dráva délszláv együttes vonul föl műsoros bemutatóval. Jel­mezes felvonulásra kértük az iskolai bábegyütteseket. jel­mezversenyt hirdettünk mindazoknak, akik részt kí­vánnak venni a közös játék­ban. Elkészült a kétnapos vígság w-észletes programja. Ebből ki “Kell emelnünk a farsanghoz kapcsolódó tudományos ta- í nacskozás és kiállítás megren­dezésének újszerűségét is* A dél-dunántúli farsangi népszo­kásokról február 9-én a. TIT- ben tartanak előadásokat, másnap a Killián György If­júsági és Úttörő Művelődési Központban a té»ü'ű emlékek­ből nyűik kiállítás. Karnevál 1 Hercege 9-én 13 orakor veszi át a hatalmat a város felett. Készültek a rendezvényre az amatőr színjátszó együtte­sek. Vidéki előadásokat is tartanak. í)-én este az ifjúsági művelődési központban mu­tatkoznak be. A karikatúraki- állításra Kaján Tibort és Saj- dik Ferencet hívták még, a megnyitó 9-én délután a Helyőrségi Művelődési Ott­honban. Szombaton délután a Bóbita bábegyüttes tart előadást a ' gyerekeknek, vasárnap egész napos farsang lesz « Killián György Ifjúsági és Úttörő Művelődési Központban. I A bálok iránt most is nagy az érdeklődés. A Dorottya- bálra ötszáznál több vendéget várnak, de jegy már csak a galériára és a bárba van. Né- ' hány helvre pályázhatnak azok is. akik a sváb bálon a Kapós-szállóban kívánnak szórakozni. Itt mintegy hat­száz vendégre számítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom