Somogyi Néplap, 1978. augusztus (34. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÖLJETEK I Ara: 80 fillér AZ M.S Z M P S O M O G Y M E G Y E I BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Kádár János hazaérkezel! a Szovjetunióból Az OBI távirata a leszerelési világkonferenciához XXXIV. évfolyam 179. szám ■ M W W# Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, aki a Krímben találkozott Leo- nyid Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kárával, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa elnökségének elnökével, vasárnap hazaérke­zett a Szovjetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Aczéí György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Óvári Miklós, a Központi Bi­zottság titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai; Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizott­ság elnöke, valamint Katona István, a .Központi Bizottság tagja és Berecz János, a KB osztályvezetői. Jelen volt Vla­gyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Az 1978. évi nukleáris lesze­relési világkonferencia Tokió­ban ma nyílik meg. Az Orszá­gos Béketanács elnöksége a tanácskozás résztvevőihez a következő táviratot küldte: Ezekben a napokban világ­szerte — a Magyar Népköztár­saságban is — kegyelettel adóznák az első atomtámadás áldozata: Hirosima és Naga- szaki ártatlanul elpusztult pol­A VIT tegnapi eseményeiből Politikai viiaöiósek, baráti találkozók Szovjet—magyar baráti falaik ózó volt Havannában. A ké­pen: Pasztuhov, a Komszomol első titkára és Maróthy Lász­ló, a KISZ KB első titkára. Azt az öt órát hiányolják | küldötteink, amellyel Ma- i gyarországon előbbre jár az időszámítás, hisz ha a nap nem huszonnégy, hanem leg­alább huszonkilenc órából állana, talán sikerülne eljut­niuk a VIT-eseményeknek legalább a felére. Példa erre a tegnapi programsor is: a magyar vonatkozású rendez­vények puszta felsorolása is oldalakat töltene meg. A po­litikái vitaközpontokban el­hangzottak az első magyar felszólalások, "A világbéké­ért, a világ népeinek politi­kai, gazdasági és társadalmi egyenlőségéért vívott harc« témakörét elemző munkacso­portban például Barnai Ildikó, a SZOT külügyi referense mondta el hazai tapasztala­tokban bővelkedő beszédét. A magyar nemzeti klubban küldötteink a csehszlovák de­legációt látták vendégül, egy csoport fiú és leánv pedig a, francia fiatalók' »Parizs-klub- jába« látogatott. A magyar klub egyébként érdekes fó­rumnak adott otthont a nap folyamán: az európai tőkés országokból érkezett delegátu­sok »faggatták« küldötteinket az ifjúság érdekeinek képvi­seletéről és védelméről Ma­gyarországon. Tegnap este Havanna Ala- mara kerületének lakói látták vendégül a magyarokat. gárai emlékének. Azóta a tö­megpusztító fegyverek gyártá­sa megsokszorozódott, s vele együtt fokozódott a veszély is, hogy egy felelőtlenül kirob­bantott háború az egész em­beriség pusztulását vonja ma­ga után. A béke-világmozgalom újabb és újabb akciói hatal­mas társadalmi erőket állíta­nak csatasorba a jó ügyért: az egyetemes biztonság felté­teleinek megteremtéséért. A Szovjetunió és a szocialista országok ismételt és reális ja­vaslatokat tettek a fegyverke­zési hajsza megfékezésére, a tömegpusztító fegyverek be­tiltására. Mélységes aggoda­lommal állapíthatjuk meg, hogy az Egyesült Államok, a NATO nyílt fenyegetésével be­láthatatlan következmények­kel járó újább fegyverkezési hajszába akarják kényszerí­teni a világot. Az amerikai hadiipar a legembertelenebb, minden eddiginél pusztítóbb fegyverrel, a neutronbombával kívánja kiegészíteni háborús arzenálját. Hazánk — a Szovjetunióhoz és a többi szocialista ország­hoz hasonlóan — következe­tes béke politikát folytat, amelynek sarkalatos pontja a leszerelés és az enyhülési po­litika továbbfejlesztése. A magyar békemozgalom támogatásáról biztosítjuk a konferencia minden résztve­vőjét a fegyverkezési verseny megállításáért, a tömegpusztí­tó fegyverek betiltásáért, a leszerelésért és a tartós bé­kéért, á társadalmi haladásért folytatott küzdelemben — hangsúlyozza befejezésül a távirat. FOL YÂDÉK-KROMÂ T0GRÂF A Labor Műszeripari Müvek budapesti és esztergomi gyá­rában az idén egymilliárd forint értékben készítenek kü­lönféle laboratóriumi eszközöket, berendezéseket. Termé­keik hatvan százalékát külföldre szállítják. A képen: Nagy nyomású folyadék-kromatográf szerelése a budapesti gyár­ban. (MTI-fotó — Balaton József felv. — KS) Elutazott az európai biztonság és együttműködés szovjet bizottságának küldöttsége Vasárnap elutazott Buda- ! pestről az európai biztonság és együttműködés, szovjet bizott­ságának küldöttsége, amely Alekszej • Pavlovics Sityikov- nalc, a legfelsőbb tanács szö­vetségi tanácsa, valamint az európai biztonság és együtt­működés szovjet bizottsága el­nökének vezetésével járt ha­1 zánkban. A vendégeket Kállai Gyula, a Hazafias NépCror Országos Tanácsának és f : európai biztonság és együtt­működés magyar nemzeti bi­zottságának elnöke búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren. Je­ten volt Vlagyimir Jakovle­vics Pavlov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete is. Balatoni hétvége Ellenőrzés az üzletekben Indokolt a kérdés: a Bala- ton-partra özönlő tömeg évről évre erőteljesebb »nyomását.» meddig bírja az idegenforga­lom lebonyolítására szervezett jelenlegi apparátus: a rendel­kezésre álló objektumokkal, kellékekkel meddig bírják a szűk utcák (az egyetlen Sió- híd), a közlekedési rendőrök idegei a világvárosi forgal­mat; a színvonalas vendéglá­tást minden körülményben megvalósítani akaró eladók, felszolgálók, a roppant közön­ség rohamait; s egyáltalán meddig vállalható a felelősség azért az állapotért, amely a Balatonra jelenleg jellemző? Már az esős időszakban is megírtuk, hogy az idén 25 százalékkal több a vendég, mint tavaly volt, s azóta az igazi jó fürdőidő okán szinte minden talpalatnyi helyet el­foglaltak a parton. A Siotour kempingjeiben tavaly ilyen­kor is jóval többen laktak, mint ahány emberre (sátorra) ezeket a táborhelyeket tervez­ték, s az idén 2181-gyel több a kempingező, mint tavaly- ilyenkor ' volt. A partok men­tén sok száz vadkempingező sátra virít, önkényes iakókc- csitáborok alakulnak. A sza- badstrandok közelében szinte minden villa udvarán zsúfolt »mini táborok« vannak. Már g fizetővendég-szolgálat is tehetetlen, hiszen valamennyi kiadó szoba foglalt. Követke­zésképpen minden alkalmi he­lyen szállóvendég van; a vasúti állomások várótermé­ben például nemcsak a pado­kon, de a padozatokon is alusznak. Az ellátás még mindig ki­elégítő. A kereskedelem és a vendéglátóipar hétről hétre számít a várható keresletnö­vekedésre, s eszerint készül fel áruval, »idegekkel«. A hét végén ezúttal is bőven volt tej, kenyér az üzletekben, leg­följebb az olcsóbb magyar pa­lackozott sörből volt hiány. A Siófoki Városi Tanács termelés-ellátási felügyeleti osztálya a hét végén ellenőriz­te az állami kereskedelem és vendéglátóipar egységeit, a- magánkereskedők üzletei, va­lamint az iparcikkpiac áru­sítóit. Dr. Filiszár Tibor osz­tályvezető elmondta, hogy az ellenőrzése során megnyug­tató, pozitív tapasztalatokat szereztek. A szezon vámszedői, a fogyasztók megkárosítói kö­zül sikerült néhány árusítót tetten érni. Az ellenőrzés so­rán a siófoki Napfény-szálló melletti Zöldért boltot, vala­mint a Pannónia Mosoly bü­féjét vizsgálták meg a többi között. E két üzletben nem ta­láltak kifogásolnivalót. Ugyan­akkor az áfész Sió utcai ital­boltjában úgynevezett szűk mérést, a Sió büfében pedig árdrágítást állapítottak meg. Farkas Sándor maszek halsü­tőnél árdrágítást és egyéb szabálytalanságokat fedeztek föl. Az iparcikkpiacon négy vizsgáló csoport 52 egységet ellenőrzött, s összesen 16 áru­sítót jelentett fel szabálysértés miatt. 9%. A. Szoros együttműködés a gazdasápok között A% aratás hajrájában Végzett az aratással a barcsi járás A »jóslat« ezúttal bevált. ] Tegnap egy hete a nyári | munkák végzését, szervezését | segítő megyei operatív bizott­ság úgy fogalmazott: »Az ara­tás döntő hete előtt áll me­gyénk, ezen a júíiusvégi hét napon múlik, hogy az idei közdelmes kenyércsatát mi­lyen eredménnyel fejezzük be«. S mivel ezúttal a nyár folyamán talán először az időjárás is társnak szegődött ’ a tenniakaráshoz, egy hét alatt csaknem annyi búzát si­került betakarítani, mint az azt megelőző hetekben össze- j sen. S bár vasárnap a megye néhány részén ismét vihar, helyenként jéggel kísért fel­hőszakadás akadályozta a munkát, a megye mezőgazda­sága összességében nagyot lé­pett előre a legfontosabb nyá­ri feladat végzésében. Tegnapig a megye mezőgaz­dasági nagyüzemei a búzate­rület hetven százalékáról ta­lc. rították be a termést, mint­egy huszonhárom ezer hektár aratása van vissza. Gazdasá­ginként és járásonként a hét vécére meglehetősen széthúzó­dott a »mezőny«. A barcsi já­rás valamennyi termelőszövet­kezete a hét végére végzett a búza aratással, ugyanakkor például a siófoki járás gazda­ságai a feladatnak alig több mint a felén jutottak túl. (Sajnos, a hét végi esőzések ezt a vidéket sújtották újból.) A legtöbb búzát termelő ka­posvári járásban hetvenkét Százalékra állnak a feladat végzésével, tegnapig hat nagy­üzem tette le a kenyérnek va­ló betakarításának gondját. A barcsi járás valamennyi termelőszövetkezete felaján­lotta gépeit segítségül más naavüzemeknek. sőt, nem egy gazdaság a kombájn mellett szállítóeszközt is rendelkezés­re bocsát. Ahogy a tegnapi beszámolókból kitűnt, nem­csak itt. hanem a megyében mindenütt fokozódó együtt­működés, kölcsönös segítség- nvújtás van kibontakozóban. A járási hivatalok osztályve­zetői üzemenként sorolták, egy-egy nagyüzem melyik naptól, hány géppel, hol foly­tatja a betakarítást. Ha ezt az előrelátó, gondos szervezést a következő napokban segíti az időjárás is, akkor a megye nagyüzemeinek többsége a hét végére befejezi a kenyérgabo­na aratását. A betakarítás ütemének meg­gyorsulása meglátszott a ga­bonaátvételeken is. A hét vé­géig összesen mintegy tízezer vagonnyi termés — döntő részben búza — került a ga- bonaforgalmi vállalat raktá­raiba. A múlt héten már nem volt ritka az a nap, amikor ezer vagon termést vett át a vállalat. Érdemes megjegyez­ni — és ez a nehéz helyzet­ben fokozódó, jó együttműkö­dést tanúsítja —, hogy külö­nösebb gond, panasz, zökkenő sehol sem volt az átvételeknél. A tegnapi tanácskozáson Tóth Lajos, a megyei tanács elnökhelyettese elismerését és köszönetét fejezte ki a barcsi járás szövetkezeteinek példa­mutató munkájukért, segítő­készségükért. Ezzel együtt fe’ '-úvta a figyelmet arra is, hogy a felajánlott segítséget fogadják azok a gazdaságok, ahol az átlagosnál még na­gyobb feladat van vissza. Ál­talános tapasztalat — és ez a megye egész területére vonat­kozik —, hogy igen nagy hát­rányban vannak mindenütt az aratást Jcövető munkák. A ka­lászos terület nem egészen harmincnyolc százalékáról ta­karították le eddig a szalmát és a nyári talajmunkák egy­negyede készült még csak el. Az okszerű talajerőgazdálko­dás megkívánja, hogy ezekre a fontos agrotechnikai mun­kafolyamatokra az eddiginél több figyelmet fordítsanak a gazdaságok, és lehetőleg min­denütt gyorsítsák meg a be­takarítást követő munkákat. V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom